Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 5. februar 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Martin Bech (med afbud).

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Overordnet tidsplan for udmøntning af Masterplan


Resume

Sagsforløb: SS

Oversigt over implementeringsplan for Masterplanen.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende indsatsområderne og forslag til tidsplanen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har - på baggrund af beslutning i Social- og Sundhedsudvalget i september 2012 - udarbejdet en Masterplan for det specialiserede voksenområde. Masterplanen blev politisk godkendt i december 2013, og fokus er nu på konkret udmøntning af Masterplanens anbefalinger.

Anbefalingerne i Masterplanen sigter efter at imødekomme de udfordringer og tendenser, der venter på det specialiserede voksenområde i perioden 2013-2020. Opgaverne er steget i antal og kompleksitet, og flere ydelser skal tilbydes for færre ressourcer, idet der samtidig eksisterer et besparelseskrav på området (jf. evt. Deloitte-rapporten).

Med en godkendt Masterplan igangsættes januar 2014 en implementeringsproces, hvor der skal udvikles på følgende områder, som igangsættes efter politisk behandling.

Forslag til tidsplan:

1 Botilbud Februar 2014
2 Bostøtte Marts 2014
3 Beskæftigelse Marts 2014
4 BPA – Borgerstyret Personlig Assistance Marts 2014
5 Analysearbejde svarende til anbefalingerne 2. kvartal 2014
6 Akuttilbud 2. kvartal 2014
7 Misbrug 2. kvartal 2014
8 Fritid 2. kvartal 2014
9 Ledsageordning 2. kvartal 2014

Punktet - Analysearbejdet svarende til anbefalingerne – handler blandt andet om:

 • Kortlægning og analyse af målgrupper, funktionsniveau og behov.

 • Kortlægning af hvilke takster, der betales for tilbud set i forhold til serviceniveau.

 • Analyse/kortlægning af målgrupper med henblik på at kortlægge volumen til at etablere egne tilbud.

 • Sikre, gennem kortlægning og analyse af området, at der sker en reduktion af udgifterne til henholdsvis § 107 og § 108.

 • Analyse af Rusmiddelområdet med henblik på kortlægning af målgruppe – funktionsniveau – behov, med henblik på sikring af relevante tilbud samt styring af økonomi.

Der udarbejdes en særskilt og mere detaljeret indholds- og tidsplan for hvert enkelt indsatsområde i takt med, at områderne kommer på dagsordenen.

Under hver af disse sagsfremstillinger vil der være et afsnit om økonomi, hvor den forventede besparelse for det beskrevne område vil fremgå.

Med afsæt i ovennævnte – udmøntningen af Masterplanen - skal der være en generel drøftelse med Handicaprådet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender indsatsområderne og forslag til tidsplan.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Velfærdsteknologi - Digital platform til botilbud inden for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO, FL, ØK

Digitaliseringsforum har bevilget 612.800 kr. til Digitaliseringsforum til indkøb af en digital platform til brug på Cassiopeia og Nordstjernen. Platformen forventes at kunne forenkle arbejdsgange, skabe bedre overblik og struktur samt sikre en bedre udnyttelse af personaleressourcerne på de respektive botilbud. Det forventes, at personalenormeringen kan reduceres med 2,1 stilling i 2014.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte ansøgningen.

Sagsfremstilling

Platformen tilgås via touch-skærme placeret i borgerens bolig og relevante fællesområder. Borger og medarbejder har begge mulighed for at anvende skærmen, men med forskellige funktionaliteter.

Borger har adgang til sit eget område på platformen. Her er der mulighed for at lægge billeder ind, som for eksempel kan deles med venner og pårørende.

Platformen fra Sekoia giver blandt andet mulighed for at oprette en borgerkalender, hvor opgaver som relaterer sig til den enkelte borger, står opført med en angivelse af i hvilket tidsrum, opgaven forventes udført. Medarbejderen logger sig ind på skærmen hos borger, og får derved adgang til borgerens kalender og hvilke opgaver, der skal udføres hos borgeren på det pågældende tidspunkt den pågældende dag. Medarbejderen kvitterer ved udførelse af opgaven i kalenderen.

Dagens opgaver kodes automatisk ind i systemet med grøn, gul eller rødt. En opgave, som ikke blev løst inden for det forventede tidsrum, vil derfor fremgå som gul eller rød i systemet. Det betyder, at det bliver meget tydeligt i systemet, hvis en opgave ”glemmes”. En anden funktionalitet er, at den enkelte medarbejder får mulighed for at se, hvor ”det brænder på”, og tilbyde hjælp. Det giver en bedre udnyttelse af personaleressourcerne løbende.

Platformen fjerner behovet for håndskrevne huskesedler for den enkelte medarbejder. Det fremgår altid for den enkelte, hvor medarbejderen skal gå hen for at løse den næste opgave. Overlevering fra daghold til aftenhold bliver ligeledes lettet, da det tydeligt vil fremgå af systemet, hvis der er opgaver, der ikke er blevet løst i løbet af dagen.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at platformen giver en betydelig reduktion i utilsigtede hændelser og øger den tid, medarbejderne bruger borgernært. Personalet får bedre overblik og mere ro over arbejdsdagen, hvilket i sidste ende har været medvirkende til en reduktion i sygefraværet.

Platformløsninger fra Sekoia er oprindeligt udviklet til brug på plejecentre. På sigt kan det vise sig fordelagtig at udbrede systemet til også at dække andre områder inden for såvel som uden for det specialiserede voksenområde.

Økonomi:

Nedenstående tabel viser økonomien i forhold til investeringen i den velfærdsteknologiske løsning.

Anlægsudgifter - betales af Digitaliseringforum 612.800 kr.
Driftsudgifter 322.800 kr.
I alt 935.600 kr.
Besparelsen - løn 813.540 kr.
Samlet besparelse (løn 813.540 kr. - drift 322.800 kr.) 490.740 kr.
Brønderslev Kommunes andel af besparelsen 284.639 kr.

Selve platformen og de tilhørende skærme forventes at beløbe sig til 612.800 kr. Denne udgift dækkes at Digitaliseringsforum. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 322.800 kr.

Det forventes, at der vil kunne realiseres en reduktion i bemandingen svarende til i alt 813.000 kr. Reduktionen i personalenormeringen og udgifterne til driften er indregnet i 2014-taksterne for henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia.

En stor andel af pladserne på henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia bruges af borgere fra andre kommuner. Det betyder, at en andel af den samlede besparelse får effekt i de respektive betalingskommuner. Besparelsen kan for Brønderselv Kommune kun realiseres i forhold til de pladser, som benyttes af kommunens egne borgere. Besparelsen for Brønderslev Kommune forventes at blive 284.639 kr.

Ovenstående beror på helårseffekt i 2014 i reduktion af personalenormeringen. Det er dog afhængigt af, hvornår udstyret kan være i fuld drift i enhederne. Reduktionen i personalenormeringen opnås gennem en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, mere effektive arbejdsgange og nedbringelse af sygefraværet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indkøbes og implementeres en digital skærmløsning til Nordstjernen og Cassiopeia.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion af den samlede personalenormering på 2,1 stilling fordelt med henholdsvis 1,3 på Nordstjernen og 0,8 på Cassiopeia. Personalet vil opleve en mindre stresset arbejdsdag – systemet sikrer, at alle opgaver bliver løst og intet glemmes. Personalet vil opleve, at de kan bruge mindre tid på kontoret og mere tid sammen med borgerne.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da besparelsen er indregnet i taksterne for 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Satspuljeprojekt - Behandling til svært overvægtige børn


Resume

Sagsforløb: SS

Der er med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 afsat 24 mio. kr. over fire år til samarbejdsprojekter mellem sygehus og hjemkommune til behandlingaf børn og unge med svær overvægt.

Brønderslev Kommune har, sammen med de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitets hospital og Sygehus Vendsyssel, Hjørring modtaget et tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 4.070.000 kr. over en periode på 4 år.

Brønderslev Kommune forventes at skulle inkludere 12 børn i projektet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende

 • at Brønderslev Kommune indgår i projektet,

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen integrerer projektet i Cool Kids, og

 • at Sundhedsplejen omprioriterer ledige ressourcer til projektet.

Sagsfremstilling

Blandt børn og unge ses, at omtrent hvert femte barn er overvægtigt. Der er desuden blevet flere børn og unge med svær overvægt. En del af disse børn og unge har desuden følgesygdomme, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme, når de bliver voksne.

Aalborg Universitetshospital har derfor taget initiativ til at sende en samlet ansøgning på vegne af de nordjyske kommuner og regionen til et projekt til styrkelse af indsatsen over for børn med svær overvægt. Projektet strækker sig over en periode på 4 år og har til formål at koordinere og målrette indsatsen for børn med svær overvægt. Projektet tager udgangspunkt i en protokol/retningslinje på området, udarbejdet på Holbæk Sygehus med afsæt i de nyeste evidensbaserede anbefalinger på området.

Familierne og børnene i projektet vil blive fulgt både i sygehus- og kommunalt regi gennem projektperioden. Det vil betyde, at børnene tilbydes træning 1 gang ugentlig i kommunalt regi i hele perioden. Familierne forpligter sig til at sikre, at børnene træner 1 gang ugentligt uden for projektet. Undervejs i projektet tilbydes familierne at deltage i workshops for at sikre fastholdelse. Temaerne på workshoppene kan bl.a. være kost. Sideløbende med træningsindsatsen følges familierne og børnene af et tværfagligt kommunalt team.

Brønderslev Kommune vil ved deltagelse i projektet arbejde ud fra samme metode, som anvendes i børneambulatorierne i regionen. Det tværfaglige samarbejde og erfaringsudveksling med de regionale sygehuse forventes også at løfte den samlede indsats på området.

Økonomi

Den samlede projektansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse lød oprindeligt på 6.796.039 kr., hvoraf Brønderslev Kommune havde ansøgt om 602.000 kr.

Der er i alt bevilget 4 mio. kr. til projektet over en periode på 4 år. Aalborg Universitetshospital har foreslået en fordeling af projektmidlerne, således at kommunerne tilsammen får en pulje på 712.636 kr. Brønderslev Kommunes andel af puljen forventes at beløbe sig til omkring 83.000 kr. fordelt over 4 år.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra ministeriet på ansøgningen og det faktum, at projektet er blevet bevilget et mindre beløb end ansøgt, er protokollen blevet tilpasset. Den væsentligste ændring er, at kommunerne kun skal sikre én træningsgang om ugen til de deltagende børn. Den anden træningsgang om ugen bliver lagt ud til deltagerne selv at sikre. Dette kan for eksempel ske gennem et lokalt foreningstilbud. Ligeledes er der reduceret i antal workshops og antallet af kost- og livsstilsvejledninger.

Ændringerne i protokollen og dermed den kommunale opgave i projektet har betydet, at Brønderslev Kommune har mulighed for at deltage i projektet med den økonomi, der ligger i bevillingen, og uden der tilføres ekstra ressourcer til områderne.

Dette forudsætter, at projektet delvis integreres i det eksisterende tilbud for overvægtige børn i forebyggelsesafdelingen - Cool Kids - og at Sundhedsplejen omprioriterer ressourcer svarende til 10 timer pr. uge pr. år til projektet. Grundet faldende børnetal har Sundhedsplejen mulighed for at omprioritere ressourcer uden det påvirker serviceniveauet. En omplacering på 10 timer pr. uge pr. år beløber sig til ca. 110.000 kr. årligt. Sundhedsplejens ressourcer i projektet skal primært bruges i forbindelse med rekruttering af børn og familier, til kost- og livsstilsvejledning gennem hele projektet og monitorering af børnene og familierne. Derudover deltager sundhedsplejerskerne i det tværfaglige samarbejde med sygehuslægerne i forhold til at kvalitetssikre indsatsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender

 • at Brønderslev Kommune indgår i projektet,

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen integrerer projektet i Cool Kids, og

 • at Sundhedsplejen omprioriterer ledige ressourcer til projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet vil blive uddannet til at anvende den nye protokol/retningslinje, hvilket vil give et kompetenceløft i kommunes tilbud til overvægtige børn.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, som det fremgår af sagsfremstillingen, at omprioritering af ressourcer i Sundhedsplejen til projektet, sker som følge af at antallet af fødsler er faldet de seneste år.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om status på byggeri på Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status på mødet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Den selvejende almene boliginstitution "Lundagervej II"


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer til Den selvejende almene boliginstitution "Lundagervej II".

Sagsfremstilling

I henholdt til vedtægterne udpeger Brønderslev Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen for bofællesskabet. Tidligere praksis har været, at Social- og Sundhedsudvalget har udpeget en politisk repræsentant og en administrativ repræsentant (p.t. Steen Olsen fra Økonomiafdelingen).

Jf. vedtægterne kan følgende ikke sidde i bestyrelsen:

 • Borgmesteren

 • Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med boliginstitutionen i kommunen er henlagt

 • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsyn med boliginstitutionen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger Steen Olsen samt en politisk repræsentant til bestyrelsen.

Beslutning

Martin Bech udpeges til bestyrelsen.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Den selvejende almene boliginstitution Hedelundsgade


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer til Den selvejende almene boliginstitution Hedelundsgade.

Sagsfremstilling

I henholdt til vedtægterne udpeger Brønderslev Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen for bofællesskabet. Tidligere praksis har været, at Social- og Sundhedsudvalget har udpeget en politisk repræsentant og en administrativ repræsentant (p.t. Steen Olsen fra Økonomiafdelingen).

Jf. vedtægterne kan følgende ikke sidde i bestyrelsen:

 • Borgmesteren

 • Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med boliginstitutionen i kommunen er henlagt

 • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsyn med boliginstitutionen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger Steen Olsen samt en politisk repræsentant til bestyrelsen.

Beslutning

Martin Bech udpeges til bestyrelsen.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Institutionsbesøg Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget efter ordinær dagsorden.

Hedebo + bostøtten, Brønderslev Kl. 11.00
Tygelsgade, Brønderslev Kl. 12.00
Nordstjernen, Brønderslev Kl. 13.00
Springbrættet, Brønderslev Kl. 14.00
Brandur Alle, Brønderslev Kl. 15.00

Der er planlagt institutionsbesøg efter møderne den 5. marts og den 2. april. Derudover skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til yderligere besøg jf. vedlagte liste.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført og afsluttet kl. 15.

Der planlægges besøgsrunde på alle møderne frem mod sommerferien.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Drøftelse af Klub Georgs situation.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering om personsag


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach