Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 20. august 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Sag nr. 10 og 18 udsættes. Behandles i Handicaprådet, inden sagen genoptages.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011 skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 16.864.000 kr.
Overførselsudgifter -10.658.000 kr.
Finansiering -10.557.000 kr.
Netto mindreforbrug -4.351.000 kr.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er de væsentligste ændringer siden Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014 følgende:

 • Forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering

 • Forventet mindreforbrug på specialiseret genoptræning på 0,4 mio. kr.

 • Forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. på almen genoptræning

 • Forventet merforbrug på 1,55 mio. kr. på en særlig dyr enkeltsag

 • Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. misbrugsområdet

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller de forelagte besparelsesforslag på 1,33 mio.kr. godkendt til delvis finansiering af merudgifterne på 2,6 mio.kr. De resterende ca. 1,3 mio.kr. indstilles finansieret af mindreforbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation inden for flerårsaftalen og følger flerårsaftalens elementer meget tæt. Udvalget forventer, at der forelægges initiativer vedrørende især de særligt dyre enkeltsager, som gør det muligt at leve op til flerårsaftalens forudsætninger i 2015 og 2016.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til korrektioner til basisbudget 2015 - Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2015.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er nogen tekniske korrektioner for Politikområde 702 - Socialpsykiatri, Handicap og Misbrug mm.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner, udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter, eller

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 27. august 2014, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilke af de øvrige korrektioner, der på politikområde 701 anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2015.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller, at Brønderslev Kommunes andel af den aftalte sundhedspulje i flerårsaftalen afsættes i budget 2015.

Bilag

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets områder


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Såfremt der inden for fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4 % på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2 %. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme tages højde for de områder, som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser. Det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2014, pkt. 7:

Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget beslutter om flerårsaftalen ønskes opretholdt i den nuværende form, eller om man ønsker at fastholde det udmeldte afdækningskrav og dermed opsige flerårsaftalen, idet udvalget er uforstående over for det øgede sparekrav.

Udvalget ønsker

 • en redegørelse for serviceniveau og udgiftsniveau på misbrugsområdet

 • en redegørelse for de 10 dyreste enkeltsager som en lukket sag.

 • At der er fokus på vederlagsfri fysioterapi

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget foreslår følgende prioritering af afdækningsforslagene:

Forslag, prioritet 1:

3. Sundhedsplejen. Reduktion af uddannelsesbudget til 5.000 kr. pr./medarbejder/år.

2. Sundhedsplejen. 2% generel besparelse

1. Tandplejen

6. Forebyggelse og rehabilitering, 40.000 kr. (delforslag 2 og 3)

8. Træning, weekend. Fjernelse af de ekstra timer, som weekendtræning udløser

4. Høreomsorg

5. § 18-midler

7., 9. og 12. Træning, reduktion og ligestilling af offentlige og private tilbud

10. Rusmiddelcenter

11. Socialpsykiatrien, reduktion af § 99

Forslag, prioritet 2:

6. Forebyggelse og rehabilitering, 90.000 kr. (delforslag 1)

8. Træning, weekend. Oprindeligt forslag.

2. Sundhedsplejen. 4% reduktion

Udvalget ønsker på baggrund af nøgletal udsendt i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 belyst, hvordan der kan reduceres sundhedsudgifter inden for områderne sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje og sundhedstjeneste, således at Brønderslev Kommunes forbrug over årene 2015 og 2016 reduceres til regionsniveauet.

Bilag

Til toppen


6. Budgetseminar den 24. juni 2014 i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO, ÆR, HAR

Som en del af forarbejdet til budget 2015 har der den 24. juni 2014 været afholdt budgetseminar i Sundhed og Velfærd med det formål at bringe medarbejdernes og ledernes viden i spil for at finde nye løsninger, der kan bidrage til at nå de vedtagne budgetreduktioner.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte de indkomne forslag og udvælge 3-5 emner fra seminaret, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2013 at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på at tilpasse udgifterne på området til landsgennemsnittet over en 4-årig periode, således at kommunens årlige udgifter til Psykiatri- og Handicapområdet reduceres med 17,9 mio. kr. Dertil kommer som optakt til budgetdrøftelserne vedr. 2015 et krav om at spare 2,8 mio. kr. på Sundhedsområdet og 10,8 mio. kr. på Ældreområdet.

Med udgangspunkt i de tidligere vedtagne budgetreduktioner inviterede Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget den 24. juni 2014 medarbejdere og ledere i Sundhed og Velfærd samt medlemmer af Handicaprådet og Ældrerådet til at bringe deres viden i spil med henblik på at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og dermed bidrage til de ovenfor beskrevne budgetreduktioner. Der var i alt 100 deltagere med til arrangementet, og resultatet var mere end 90 forslag til at reducere budgetterne. Siden budgetseminaret har administrationen arbejdet videre med de indkomne forslag og på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014 og Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2014 præsenteres administrationens vurdering af, hvilke forslag fra budgetseminaret, der kan bidrage til at opnå de ønskede reduktioner.

Alle de indkomne forslag er vedhæftet som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de indkomne forslag og udvælger 3-5 forslag, som der arbejdes videre med i fagenheden.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 3:

Ældrerådet drøftede forslagene og anbefaler Ældreomsorgsudvalget, at der arbejdes videre med følgende:

Sygefravær

Et dårligt arbejdsmiljø med små udviklingsmuligheder, lav involvering og lav tilfredshed på arbejdspladsen, ringe trivsel og livsstilsfaktorer fører til et højt eller moderat sygefravær. En reduktion af arbejdsmiljøfaktorer og individuelle faktorer som livsstil og fysisk kapacitet vil kunne reducere det samlede omfang af sygefraværet blandt plejepersonalet med mere end 50 % gennem en effektiv indsats, viser en rapport baseret på en undersøgelse blandt samtlige medarbejdere inden for ældreplejen i 36 kommuner.

Det gennemsnitlige fravær på Ældreområdet i Brønderslev Kommune er i 2013 reduceret med 0,54 % til 6,49 % gennem en bred indsats der især fokuserer på medarbejderens subjektive udsagn. Fraværet er det højeste blandt kommunens personalegrupper, og det højeste blandt samtlige kommuner i Region Nordjylland. Det gennemsnitlige fravær blandt kommunens samtlige ansatte var i 2013 på 4,4 %, hvilket var uændret i forhold til året før og i øvrigt svarer til 16,2 kalenderdage.

Det er Ældrerådets opfattelse, at der er gode muligheder for at reducere sygefraværet på Ældreområdet og dermed indhente en betragtelig økonomisk gevinst, hvis man især fokuser på arbejdsmiljøet og livsstilsfaktorerne.

Ledelsesstrukturen

Brønderslev Kommunes administrative struktur er organisatorisk opbygget som en projektorienteret matrixmodel med forretningsledelse, som anvendes af adskillige kommuner og i øvrigt inden for det offentlige. Med andre ord en central styring og en decentral ledelse. Men denne model har meget høje administrative omkostninger og en dobbelt ledelsesstruktur, der kan medføre risiko for forvirring og rollekonflikter blandt teamledere- og medlemmer.

Ældrerådet anbefaler, at man som et forsøg indfører en decentral styring og ledelse på ældreområdet, således man får selvstændige resultatenheder, som er let styrbare på resultater/kontrakter. Dette medfører en mere synlig ledelse og muligheden for at skabe et optimalt arbejdsmiljø.

Dokumentation

Dokumentation og registrering er et vigtigt redskab for ledelsen, personalet, pårørende og beboerne for at sikre optimal pleje, men det nuværende niveau og løsningsmodeller tager tid fra plejen. Anslået bruges ca. 8 % af arbejdstiden i Ældreplejen til dokumentation.

For at optimere tidsforbruget kan standarddokumentation begrænses til afkrydsning, dokumentationen foregå elektronisk her og nu hos den enkelte borger/beboer. Brønderslev Kommune bør selv fastlægge minimumskravene til dokumentation i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og opbygge en fælles dokumentationsplatform, hvilket efter Ældrerådets opfattelse vil medføre mere tid til pleje.

Transport

Brønderslev Kommune tilbyder pensionister og øvrige borgere en bred vifte af kørselstilbud gratis eller med delvis egenbetaling efter reglerne i sundhedsloven og serviceloven.

Det er Ældrerådets oplevelse, at der i høj grad er mulighed for at stramme op på ressourcestyringen på netop dette område. Eksempelvis et tættere samarbejde mellem de enkelte institutioner – evt. anvende en platform på intranettet til at meddele sig vedr. ovennævnte kørsel og personalekørsel, således der kan anvendes samkørsel – f.eks. møder i hhv. Dronninglund og Brønderslev.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker at der arbejdes videre med følgende emner:

 • Sygefravær

 • Udnyt ressourcer på tværs af fagområder

 • Velfærdsteknologi

 • Tillidsreform og afbureaukratisering. Ønske om kun at dokumentere i borgeres sag, når der er ændring i borgerens tilstand. Hvordan dokumenterer vi og hvor dokumenterer vi?

 • Vederlagsfri fysioterapi

Udvalget ønsker, at der sendes en mail til deltagerkredsen på seminaret om anbefalingen fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Bilag

Til toppen


7. Udmøntning af besparelser vedrørende IT og velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: SS, ØK, ÆO

Stillingtagen til, om de indarbejdede besparelser vedrørende IT- og velfærdsteknologi skal udmøntes som rammebesparelser, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger samt nulstilling af sparekrav fra 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

I budget 2013 blev der indarbejdet en besparelse som følge af en forventet indførelse af IT og velfærdsteknologi på Ældreomsorgsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets område. Besparelseskravet blev indarbejdet med en stigende profil for årene 2013-2016, jf. nedenstående opstilling:

2013 2014 2015 2016
Ældreomsorgsudvalget 740.000 kr. 1.480.000 kr. 2.220.000 kr. 2.960.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget 564.000 kr. 1.128.000 kr. 1.692.000 kr. 2.256.000 kr.

Besparelseskravet er i 2013 udmøntet for Ældreomsorgsudvalgets vedkommende, men ikke for Social- og Sundhedsudvalgets område. Tilsvarende er der endnu ikke udmøntet besparelser i 2014 for nogen af udvalgene. Dog har der været forelagt en sag om en systemanskaffelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2014, som kan medføre en udgiftsmæssig reduktion. Der melder sig to udfordringer i denne sammenhæng:

 • For det første at en del af besparelsen går til andre kommuner, idet systemet indføres på institutioner, hvor der sælges pladser til andre kommuner, og dermed bliver besparelsen for Brønderslev Kommune reduceret.

 • For det andet er Sundhed og Velfærd i udbud med et samlet IT-system til fagenheden. Af de indkomne forslag fremgår det, at nogle af systemerne indeholder de samme faciliteter, som er i det ovenfor omtalte system. Fagenheden finder det derfor formålstjenligt at vente med implementering, indtil et samlet IT-system til Sundhed og Velfærd er valgt. Denne afgørelse træffes i indeværende år, hvorfor udmøntning af besparelsen dermed også forsinkes.

På Økonomiudvalgsmødet den 14. maj 2014 blev de indarbejdede besparelser vedrørende IT- og velfærdsteknologi kort drøftet, og det blev tilkendegivet, at der var behov for en politisk drøftelse af, om de indarbejdede sparekrav skal udmøntes som rammereduktioner, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger.

Det foreslås, at den manglende udmøntning af besparelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr., som er overført til 2014, udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af den overførte investeringspulje på oprindeligt 4 mio. kr. fra 2013. Denne pulje står i Økonomiudvalgets regi, og der er overført et restbeløb på 1.505.000 kr. fra 2013 til 2014. Godkendes denne løsning vil der i 2014 alene skulle udmøntes 1.128.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget

 • drøfter, om de indarbejdede besparelser skal udmøntes som rammebesparelser, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger, og

 • godkender, at den ikke udmøntede besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr. i 2013 udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af investeringspuljen fra 2013 på Økonomiudvalgets område.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det overførte restbeløb på 1.505.000 kr. på Økonomiudvalgets område er overført til anlæg og altså ikke en del af servicerammen for 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2014, pkt. 4:

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udvalget tager til efterretning, at der er overført en forholdsmæssig andel af besparelsen på 1.129.000 kr. i 2014 til UngeCentret. Dette svarer til ca. 235.000 kr. Udvalget foreslår, at en forholdsmæssig andel af den resterende besparelse udmøntes på sundhedsområdet i 2014, svarende til ca. 212.000 kr., mens det restende beløb på udvalgsområdet hører til under flerårsaftalen, svarende til ca. 682.000 kr. Dette beløb foreslås finansieret af den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014.

Udvalget foreslår desuden fagenhedens forslag nr. 2 godkendt.

Til toppen


8. Serviceniveau for dagbehandling på rusmiddelområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 4. juni 2014 at drøfte serviceniveau for dagbehandling på rusmiddelområdet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsender det politisk godkendte serviceniveau til brug for drøftelserne.

Sagsfremstilling

På møde den 4. juni 2014 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om de aktuelle tilbud på rusmiddelområdet i Brønderslev Kommune. Udvalget besluttede i forlængelse heraf at drøfte serviceniveau for dagbehandling på næste møde.

Serviceniveau for misbrugsbehandling og forsorgsområdet i Brønderslev Kommune blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2012 (se bilag).

Tilbuddene om dagbehandling i Brønderslev Rusmiddelcenter omfatter:

 • Dagbehandling for borgere over 30 år (primært alkohol).
  Behandlingen foregår i grupper på op til 10 personer og varer typisk 16 uger med en mødefrekvens på 4 gange ugentligt.

 • Intensiv dagbehandling for borgere under 30 år (primært stof).
  Behandlingen foregår i grupper på op til 8 personer og indeholder tilbud om socialpædagogisk træning i Torvegade efterfølgende. Behandling varer typisk 16 uger med en mødefrekvens på 4 gange ugentligt.

 • Individuel behandling (stof og alkohol).
  Målgruppen er borgere, der på grund af dagbeskæftigelse, nedsat psykisk funktionsniveau eller andre livsomstændigheder ikke kan profitere af gruppebehandling. Udgangspunktet er en ugentlig samtale, og borgeren foretager en del hjemmearbejde.

 • Efterbehandling (stof og alkohol).
  Formålet med efterbehandling er fastholdelse af borgerens misbrugsophør og forebyggelse af tilbagefald. Efterbehandling varer typisk 16 uger og foregår individuelt.

 • Substitutionsbehandling (for langvarig afhængighed af opioider).
  Forudsætter lægelig undersøgelse og bevillig. Kommunens apoteker står for udlevering og eventuelt overvåget indtag. Brønderslev Rusmiddelcenter forestår den sociale behandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om brug af forsorgshjem


Resume

Sagsforløb: SS

Udgifterne til forsorgshjem er igennem de seneste år steget kraftigt i Brønderslev Kommune. Budgetopfølgningen 30. juni 2014 viser, at der allerede er forbrugt 71 % af årets budget til forsorgshjem.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres herom og anmodes om at drøfte, hvilke initiativer forvaltningen skal arbejde videre med med henblik på nedbringelse af udgifterne til brug af forsorgshjem.

Sagsfremstilling

Den 4. juni 2014 blev Social og Sundhedsudvalget orienteret om aktuelle tilbud på Rusmiddelområdet til efterretning. Af orienteringen fremgik det, at afgiftnings- og afrusningsophold ofte foretages på forsorgshjem jævnfør servicelovens § 110. Jævnfør aftale med UngeCentret betales udgiften til borgere under 30 år af Visitationen. Der har i 2013 været afsat netto 1.537.032 kr. på budgettet til dækning af udgifter i forbindelse med servicelovens § 110. I 2013 er der konteret udgifter på netto 1.728.609 kr. Hvortil kommer en statsrefusion på 50 % af de afholdte udgifter. Der er dermed tale om et merforbrug på 191.577 kr. På baggrund her af ønskede udvalget en orientering om kommunens brug af forsorgshjem. Den seneste budgetopfølgning 30. juni 2014 viser et forbrug på 71 % af det samlede budget for botilbud efter SEL § 110 i 2014.

Af servicelovens (SEL) § 110 fremgår det at:

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.”

SEL § 110 er særligt målrettet hjemløse borgere, og optagelse på forsorgshjem kan både ske ved, at borgeren møder op på forsorgshjemmet eller efter henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene. Det er lederen af forsorgshjemmet, der har visitationsretten, så borgeren selv eller dennes pårørende kan derfor rette henvendelse til det forsorgshjem i Danmark, der ønskes optagelse på, uden forudgående godkendelse fra kommunen. Såfremt det pågældende forsorgshjem ikke har plads, har det pligt til at hjælpe borgeren med at finde plads på et andet forsorgshjem. De typiske situationer, hvor borgerne tager ophold på forsorgshjem er, hvis borgeren har:

 1. Mistet sin bolig og står uden tag over hovedet.

 2. Massive misbrugsproblemer og komplicerede psykosociale problemstillinger og derfor ikke kan bo i egen bolig.

 3. Behov for afrusningfor alkohol eller afgiftning for stoffer og illegal medicin og eventuel efterfølgende stabiliseringsperiode.

Der er i mange tilfælde ikke et klart skel mellem borgerne i kategori 1 og 2, dog har borgerne i gruppe 1 ikke en bolig, mens borgerne i gruppe 2 godt kan have en bolig, som de ikke evner at opholde sig i, eller de kan stå uden bolig. Erfaringerne viser desuden, at borgere på forsorgshjem er en meget varieret gruppe af nogle af de mest udsatte borgere og lider ofte af misbrugsproblemer, alvorlige psykiatriske lidelser, hjerneskader og svære sociale problemer for eksempel kriminalitet. Så længe, de er på forsorgshjemmene i strukturerede og omsorgsfulde rammer, lykkes det for de fleste at holde sig stoffri og ædru. De pågældende har store problemer med at bo alene. De føler sig ensomme og forfalder derfor let til misbrug igen, når de kommer hjem i egen bolig.

Brugen af forsorgshjemmene til afrusnings- og afgiftningsforløb foregår via Visitationen, og der er tale om en ydelse af en begrænset varighed for en mindre gruppe borgere. Brug af forsorgshjem begrundet i borgernes misbrugs- og/eller psykosociale problemer, eller fordi borgerne er boligløse, udgør den største del af udgiften. Arbejdet med at flytte borgere med disse problemstillinger fra forsorgshjem til egne boliger får ofte en unødig lang varighed, fordi tilbudsviften kun i begrænset omfang afspejler brugernes behov. Vedlagt som bilag 1 findes statistisk materiale, der belyser sammenhængen mellem brugergrupperne og forbruget.

På baggrund af kommunens udgifter til brug af forsorgshjem samt det manglende match mellem brugergruppens behov og kommunens tilbudsvifte, bør det drøftes:

 • Om Brønderslev Kommune skal have boliger til borgere, der er boligløse og har et misbrug?

 • I fald der skal etableres boliger til boligløse borgere med et misbrug, skal der da laves særlige tiltag til dele af målgruppen for eksempel et tilbud, hvor omdrejningspunktet er omsorg og pleje?

 • Afrusningsforløbene foregår altid i tæt samarbejde med en rådgiver og i tilknytning til en læge. Det er svært at forudsige antallet af borgere, samt hvornår behovet for hjælp opstår, eller hvornår borgeren er motiveret for afrusning. Skal denne ydelse fortsat leveres fra forsorgshjemmene?

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med i fagenheden med henblik på at få boligløse evt. med psykosociale- og misbrugsproblemer hjulpet ud i egen bolig.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med overvejelser om etablering af tilbud til borgere i kategori 1 og 2, og at eksisterende praksis vedrørende borgere i kategori 3 fortsættes.

Bilag

Til toppen


10. Præcisering af serviceniveauet for brugerstyret personlig assistance (BPA) under indlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune har erfaret, at den hidtidige praksis i forbindelse med indlæggelse med brug af BPA-ordningen ikke er i overensstemmelse med Den Sociale Ankestyrelses anbefaling.

Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte, om kommunens serviceniveau skal afstemmes i overnsstemmelse hermed, om BPA-håndbogen skal opdateres, så den afspejler dette, samt beslutte om alle borgere med en BPA-ordning skal revisiteres i forhold til det ændrede serviceniveau.

Sagsfremstilling

Med afsæt i en konkret sag er Visitationen blevet opmærksom på, at den konkrete procedure i BPA-håndbogen ikke matcher Den sociale Ankestyrelses tolkning vedr. brugen af BPA under behandling og indlæggelse på sygehuset.

Som følge af den konkrete sag har Brønderslev Kommune indhentet vejledning fra Den Sociale Ankestyrelses juridiske hotline, som oplyser at:

”Det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at hjælp under sygehusophold skal ydes inden for rammerne af sundhedssektoren. Det følger af princippet, at hjælp til borgere med funktionsnedsættelse ikke skal iværksættes som en særforanstaltning, men at hjælpen på sygehuset skal tilrettelægges på en sådan måde, at personer med funktionsnedsættelse har samme adgang til behandling som personer uden funktionsnedsættelse.

Det er derfor vores vurdering, at der ikke burde være behov for, at hjælpere kommer til stede på sygehuset under indlæggelse, da hospitalet kan planlægge indlæggelsen.”

Den hidtidige praksis i kommunen for borgere med en BPA-ordning stemmer ikke overens med Ankestyrelsens anbefaling, hvorfor BPA-håndbogen midlertidigt har været fjernet fra kommunens hjemmeside. Afsnittet omhandlende brug af BPA-ordningen under hospitalsindlæggelse er nu blevet fjernet, og håndbogen ligger igen på hjemmesiden. Afsnittet vedrørende BPA-ordningen under indlæggelse er blevet erstattet af en tekst, hvoraf det fremgår, at afsnittet er under revidering, samt at borgere med behov for råd og vejledning er velkomne til at kontakte Visitationen.

Visitationsafdelingen har, med afsæt i at alle sager en gang årligt skal revurderes jævnfør BPA-håndbogen, i starten af sommeren skrevet til alle borgere med en BPA-ordning, at der foretages opfølgning og tilsyn i sagerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • Visitationen tilretter praksis, så den stemmer overens med Ankestyrelsens vejledning, således at borgerne ikke har hjælpere med under indlæggelse, og såfremt der skal hjælpere med, er det sygehusets beslutning og dermed sygehuset, der skal aflønne hjælperne.

 • Afsnittet i BPA-håndbogen på kommunens hjemmeside om brug af hjælpere under indlæggelse opdateres, så det afspejler udvalgets beslutning om brug af BPA under sygehusindlæggelse og -behandling.

Såfremt udvalget beslutter at ændre serviceniveauet for BPA, implementerer Visitationen det nye serviceniveau i forbindelse med den årlige opfølgning og revisitation af alle BPA-sager.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion i forbrug af personaletimer når/hvis en borger er indlagt.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


11. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S. Det blev på mødet bl.a. oplyst at byggeriet følger tidsplanen. På mødet den 3. april 2014 godkendte bestyrelsen, at den regionale administration varetager opgaven med at forhandle lejekontrakter på plads i den regionale del af sundhedshuset.

Efter mødet den 5. juni 2014 er der planlagt et borgermøde den 19. august 2014, kl. 19.00.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Inventar til Sundhedshus


Resume

Sagsforløb: SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et nyt budget for indkøb af inventar og træningsudstyr til det kommende Sundhedshus. Der har været fokus på i så høj grad som muligt at genanvende det udstyr og inventar, der allerede findes. Samlet set beløber udgifterne sig til 1.648.292 kr.

Forslaget sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. april 2014 præsenterede Fagenheden udvalget for et samlet budget på indkøb på 1.878.375 kr. Udvalget ønskede, at eksisterende inventar og træningsredskaber i størst mulig omfang blev genanvendt.

Det bemærkes, at der i det oprindelige budget for etablering af Sundhedshusikke er indregnet udgifter til inventar og IT.

Fagenheden har nu revideret budgettet, og omprioriteret genanvendelse frem for ny-indkøb, hvor der er muligt.

Oprindeligt budget Nyt budget med en højere grad af genanvendelse. Reduktion
Maskiner 665.950 kr. 483.400 kr. -182.550 kr.
Diverse 45.500 kr. 42.500 kr. -3.000 kr.
Redskaber 126.125 kr. 100.092 kr. -26.033 kr.
Opsætning Ikke medtaget 30.000 kr. +30.000 kr.
Træningsudstyr i alt 837.575 kr. 655.992 kr. -181.583 kr.
Inventar i alt 1.040.800 kr. 689.400 kr. -351.400 kr.
IT-udstyr Ikke medtaget 302.900 kr. +302.900 kr.
Samlet budget til indkøb 1.878.375 kr. 1.648.292 kr. -230.083 kr.

Fagenheden har gennem skærpet fokus på genanvendelse reduceret behovet for ny indkøb med 532.983 kr.

Det samlede budget for indkøb beløber sig til 1.648.292 kr. og indeholder udgifter til IT-udstyr på 302.900 kr., som ikke var med i det første budget. Der er søgt låneramme med henblik på at skabe mulighed for lånefinansiering af beløbet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at inventar til Sundhedshus indgår i drøftelserne for budget 2015.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan ikke anvise finansiering i 2015, og henviser finansieringen til drøftelserne vedrørende budget 2015.

Beslutning

Der rettes henvendelse til regionen om, hvorvidt det er muligt at ændre materialevalg i den kommunale del, som kan medfinansiere den kommunale udgift til inventar.

Bilag

Til toppen


13. Finansiering af fortsat drift af TeleCare Nords telemedicinske tilbud efter projektperioden


Resume

Sagsforløb: SS

TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt hvor de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og de almen praktiserende læger arbejder sammen om at styrke den enkelte borgers forståelse og håndtering af sin kroniske sygdom.

Projektet TeleCare Nord har finansiering til medio 2015, hvorefter projektet afsluttes.

Fagenheden foreslår, at der afsættes budgetmidler til at fortsætte projektdriften af TeleCare Nords telemedicinske tilbud i 2. halvår af 2015., finansieret gennem pulje på 1,9 mio. kr. på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Muligheden for at fortsætte driften af TeleCare Nords telemedicinske løsning efter projektperioden har været forelagt Den Administrative styregruppe for sundhedsaftalerne den 3. juni 2014 og Kontaktudvalget 11. juni 2014. Begge stillede sig positivt overfor at fortsætte driften i 2015 efter projektperioden

560 borgere i Nordjylland, der er diagnosticeret med KOL, har siden ultimo 2013 været aktive med telemedicinsk hjemmemonitorering. Et tilsvarende antal, der udgør kontrolgruppen, får telemedicin omkring årsskiftet.

Erfaringer og tendenser fra de første måneders drift giver anledning til positive forventninger i forhold til business casens opsatte gevinster omkring en reduktion i antal indlæggelser, reduktion af sengedage, samt øget tryghed for borderen og evne til at mestre egen sygdom.

TeleCare Nord projektet undersøger, om de potentialer, der er vist i mindre pilot- og forskningsprojekter ved brug af telemedicin, kan genskabes med et stort antal borgere i en normal driftsorganisation. Projektet er landets største telemedicinske storskala-forsøg, og ét af fem indsatsområder i den nationale telemedicinske handlingsplan. Projektet har et samlet budget på 59,8 mio. kr. Projektet finansieres af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, samt af eksterne finansiering, som projektet har modtaget fra Det Obelske Familiefond, Digitaliseringsstyrelsen, EU socialfondsmidler og De regionale udviklingsmidler.

TeleCare Nord gennemføres som et forskningsprojekt, hvor borgerne ved lodtrækning er fordelt i to grupper. Den ene gruppe, inklusionsgruppen, fik telemedicin fra november 2013. Den anden gruppe, kontrolgruppen, får telemedicin omkring årsskiftet. Alle 11 kommuner er i drift med deres inklusionsgruppe, og der indsamles løbende erfaringer med hjemmemonitorering. Ud over de borgere, der er med i forskningen, optager både kommuner og sygehuse løbende nye borgere. Det sker for at sikre, at det patientudstyr, der er til rådighed i projektet, udnyttes. Brønderslev Kommune har 43 borgere med i inklusionsgruppen og 27 borgere med i kontrolgruppen.

Projektet følges af 3 Ph.d. studerende fra Aalborg Universitet. De undersøger de patientnære og kvalitetsmæssige effekter, det tværsektorielle samarbejde, og de sundhedsøkonomiske effekter. TeleCare Nord er ikke afsluttet, og derfor er der ikke på nuværende tidspunkt forskningsmæssige konklusioner. De første tendenser peger dog i den rigtige retning i forhold til projektets business case, og giver anledning til positive forventninger til de endelige resultater og effekter. Således ses der en faldende tendens i antallet af sengedage, når man sammenligner de patienter, der har telemedicin med dem, der ikke har, ligesom der ses en faldende tendens i antallet af indlæggelser og medicinforbrug. Ligeledes er der gode og positive tilbagemeldinger både fra de deltagende patienter og fra de sundhedsprofessionelle. Borgerne synes, det er nemt at bruge det udstyr, de har fået, og mange siger, at de føler sig mere trygge, at de har fået mere kontrol over deres sygdom. Mange siger også, at de i langt højere grad er i stand til at reagere på symptomer tidligt, og på den måde undgå en sygehusindlæggelse. Det sundhedsfaglige personale oplever, at de har fået mulighed for at agere proaktivt, og at de med deres tidlige indsats kan forhindre indlæggelser.

Projektet, der startede 1. januar 2012, skulle oprindeligt slutte 31. december 2014, men overenskomstkonflikten mellem PLO og danske regioner forsinkede arbejdet med at finde patienterne hos almen praksis et halvt år. Det betød, at opstarten af borgerne blev tilsvarende forsinket. For at sikre, at de borgere, der er i kontrolgruppen, også kan få telemedicin i projektet, er projektperioden forlænget frem til 30. juni 2015. Forlængelsen er sket inden for rammerne af den oprindelige projektøkonomi.

Fortsat drift at TeleCare Nords telemedicinske tilbud

Efter projektafslutningen er der ikke afsat økonomi til fortsat drift. Det betyder at projektet, og de driftsaktiviteter, der er i projektet lukkes ned, herunder det telemedicinske tilbud til borgerne. Fagenheden foreslår derfor, at der i budgettet for 2015 afsættes midler til at fortsætte driften af TeleCare Nords telemedicinske løsning frem til udgangen af 2015.

Da projektet ikke er afsluttet, og der fortsat justeres i projektets løsningsmodeller, kan der ikke laves en præcis opgørelse over driftsomkostningerne. TeleCare Nords projektsekretariat har derfor udarbejdet et skøn over udgiften til fortsat drift i 2015 for de patienter, der er igangsat med telemedicin, inden for rammerne af projektet. Skønnet er udarbejdet med afsæt i de nuværende erfaringer, de kendte omkostninger og i de forventninger, der kan opstilles med den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt.

Det skønnede helårsbudget til drift af TeleCare Nords telemedicinske løsning er opgjort til 6,2 mio. kr. Dette giver en halvårseffekt i 2015 på 3,1 mio. kr., da projektbudgettet dækker driften i 1. halvår 2015. Omkostning deles, jf. princippet i TeleCare Nord, ligeligt mellem region og kommuner, og kommunerne fordeler sin andel ud fra folketal. Denne model giver nedenstående fordeling af udgifterne i 2015.

Kommune (2014 p/l) Folketal 2015 (½ år)
Brønderslev 35.603 95.000 kr.
Frederikshavn 60.469 161.000 kr.
Hjørring 65.468 175.000 kr.
Jammerbugt 38.325 102.000 kr.
Læsø 1.794 5.000 kr.
Mariagerfjord 42.057 112.000 kr.
Morsø 20.971 56.000 kr.
Rebild 28.820 77.000 kr.
Thisted 44.205 117.000 kr.
Vesthimmerland 37.478 100.000 kr.
Aalborg 205.925 550.000 kr.
Samlet 11 kommuner 581.115 1.550.000 kr.
Region Nordjylland 1.550.000 kr.
Samlet 3.100.000 kr.

Det forudsættes, at der fortsat samarbejdes i hele regionen om fælles IT-løsninger, drift, logistik og support, og at den fælles opgave og ansvarsfordeling fastholdes. Skønnet dækker 1400 patienter med KOL med en indbygget vækst på op til 100 nye patienter pr. år. Der er ikke indregnet økonomi til genanskaffelse af udstyr. De kendte vilkår for betaling af IT-ydelser forlænges, og der er ikke taget højde for konkurrenceudsættelse ved udbud.

Derudover findes midlerne til driften af projektet internt i kommunen inden for den eksisterende ramme. Kommunens opgave består i at oplære borgeren i brug af den telemedicinske løsning og monitorere borgerens data. Egenfinansieringen udgør primært lønudgifter til de medarbejdere i Rehabiliteringsafdelingen og Ældreområdet, som er tilknyttet projketet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der i budgettet for 2015 afsættes 95.000 kr. som Brønderslev Kommunes bidrag til fortsat drift af TeleCare Nords telemedicinske løsning, og at beløbet finansieres af pulje på 1,9 mio. kr. på Sundhedsområdet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


14. Økonomiske konsekvenser af Sundhedsplejerske uddannelsen


Resume

Sagsforløb: SS

Den nye uddannelse af sundhedsplejersker, som trådte i kraft den 1. januar 2012, medfører øgede udgifter til sundhedsplejen i Brønderslev Kommune. Sundhedsplejen er gennem KKR Nordjylland blevet pålagt at modtage 3 studerende over en periode på 4 år. Første studerende startede i praktik april 2012.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2012 trådte Bekendtgørelsen om specialuddannelse til sundhedsplejerske i kraft (BEK nr. 680 af 21.6.2011). Kommunerne er ifølge bekendtgørelsen forpligtiget til at varetage de i alt 6 måneders praktik, der er indeholdt i uddannelsen. Praktikken afholdes som forløb af tre måneder på henholdsvis 1. og 3. semester.

Der skal årligt oprettes pladser til 11 studerende i Region Nordjylland. KKR Nordjylland har ud fra blokfordelingsnøgler bestemt, at Brønderslev Kommune skal modtage 3 studerende over 4 år. Selve uddannelsen til sundhedsplejerske varer i alt tre semestre, svarende til halvandet år. Praktikken er fordelt sådan, at sidste del ligger på 3. semester – det vil sige kalenderåret efter opstart.

Sagen har været behandlet i forbindelse med budget 2014. Her blev der kun taget beslutning om budget 2014 og ikke om overslagsårene, hvorfor sagen lægges frem igen.

Fordelingen af praktikken på 1. og 3. semester betyder i 2015 og 2016, at Sundhedsplejeren skal aflønne studerende for 2 praktikperioder á 3 måneder. Det sker, fordi den studerende, der startede sit forløb i 2014, skal have sin 2. praktik i 2015 samtidig med, at der starter en ny studerende i 1. praktik.

Det bemærkes, at de sundhedsplejestuderende ikke indgår i den normale normering. De studerende er kun i praktik 3 måneder og kan derfor ikke varetage selvstændige forløb hos en familie. Et forløb hos familien strækker sig fra fødselen og frem til barnet er ca. 10 måneder. Der er vigtigt for tillidsforholdet mellem familien og sundhedsplejersken, at det er den samme sundhedsplejerske, som følger familien gennem hele forløbet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender at:

 • Sundhedsplejen tilføres 199.539 kr. på budget 2015 og budget 2016 svarende til udgifterne for opgavevaretagelsen.

 • Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan man fremadrettet ønsker at håndtere problemstillingen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Et lavere serviceniveau vil betyde en reduktion i personalenormeringen. Såfremt Sundhedsplejen skal afholde udgiften inden for den eksisterende ramme, skal der reduceres svarende til 15 t. pr. uge i normeringen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan ikke anvise finansiering i 2015, og henviser finansieringen til drøftelserne vedrørende budget 2015

Beslutning

Oversendes til budgetdrøftelserne for 2015.

Bilag

Til toppen


15. Status på arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune har gennem de seneste 2 ½ år haft øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for det specialiserede voksenområde og har siden 1. juni 2013 haft ansat en sundhedskoordinator til at stå i spidsen for dette arbejdet.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget fremsendes status over aktiviteter i 2013/14.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinatoren er organisatorisk placeret i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering. Indsatserne gennemføres i et samarbejde mellem det specialiserede voksenområde og forebyggelsesområdet.

I 2012 blev der gennemført et pilotprojekt med sundhedsfremme og forebyggelse i samarbejde mellem socialpsykiatriens uvisiterede tilbud og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering. På baggrund af erfaringerne herfra besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2012, at indsatsen skulle implementeres i hele Socialpsykiatrien, og på baggrund af de gode erfaringer fra psykiatriområdet blev det administrativt besluttet at implementere disse erfaringer bredt i det specialiserede voksenområde fra sommeren 2013.

Formålet med indsatsen

 • Igangsætte processer, der skaber ændringer af hverdagskulturen, således at det brede sundhedsbegreb bliver en integreret del af personalets og borgernes tankegang, handling og arbejde.

 • Holde liv i forandringer og synliggøre disse.

 • Arbejde strategisk med at nedbringe overdødeligheden og den højere frekvens af livsstilssygdomme i forhold til den øvrige befolkning.

Aktiviteter i socialpsykiatrien

 • Kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejderne i Bostøtten med 5 undervisningssessioner i foråret 2013 med det formål at give medarbejderne inspiration og redskaber til at tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind som en måde at løfte opgaverne på i bostøttearbejdet.

 • Sundhedsforløb og aktiviteter til borgerne i såvel den visiterede som den uvisiterede del af værestedstilbuddene udbydes af medarbejderne i socialpsykiatrien. Refleksionsseancer med medarbejderne i Det Blå Hus med henblik på at videreudvikle sundhedstilbuddene til borgerne i efterår/vinter 2013/14.

 • Sundhedsfaglig og sundhedspædagogisk sparring til personalegrupperne.

 • Facilitere gruppen af tovholdere/nøglepersoner fra de enkelte steder. Tovholdergruppen har deltaget i fysiskaktivitetskursus i Region Nordjylland, februar og marts 2014.

 • Aktivitetskasse og inspiration til borgere og medarbejdere i opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej i efteråret 2013 med henblik på at øge den fysiske aktivitet hos borgerne.

 • 2 temadage i Den Runde Pavillon for alle borgere og medarbejdere i socialpsykiatrien i henholdsvis 2012 og 2013 med henblik på at inspirere til nye aktiviteter og skabe fælles forståelse og opmærksomhed omkring den fælles indsats.

 • Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning til satspuljemidler for ”Fremtidens idræt, bevægelse og sundhed for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune”.

Aktiviteter på Handicapområdet

Kompetenceudviklingsprojekt: ”Sundhedsfremme på Handicapområdet i Brønderslev Kommune” som er organiseret og delvist finansieret som et jobrotationsprojekt. Rammerne for projektet er fastlagte, mens medarbejderne selv er med til at bestemme indholdet. Projektet løber fra januar 2014 til februar 2015.

Projektet omfatter:

 • Kompetenceudvikling af alle medarbejdere

Alle medarbejdere på handicapområdet gennemgår et kompetenceudviklingsforløb på 3 temadage. Efter hver temadag bidrager refleksionssessioner i de enkelte personalegrupper til at omsætte input fra temadagene til hverdagspraksis. Der er afholdt 2 temadage i foråret 2014. Den sidste afholdes i november 2014.

 • Sundhedsambassadører

Der er udpeget en sundhedsambassadør i alle 14 personalegrupper, som alle har fået en uges sundhedsambassadøruddannelse i januar 2014. Deres rolle er blandt andet at synliggøre, hvor vigtigt det er, at det brede sundhedsbegreb bliver en naturlig del af hverdagskulturen på de forskellige tilbud samt at motivere deres kolleger til at deltage aktivt. Sundhedsambassadørerne mødes til netværksmøder til gensidig inspiration og opbakning.

Kompetenceudviklingsprojektet skal bidrage til:

 • At det brede sundhedsbegreb bliver en integreret del af hverdagsperspektivet

 • At personalet føler sig klædt på til at tænke sundhedsfremmende- og forebyggende

 • At kvaliteten af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde styrkes

 • At personalet mestrer den nye måde at arbejde på, hvilket afspejles i de pædagogiske planer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Samarbejdet mellem Det Specialiserede Område og Forebyggelsesafdelingen, har styrket medarbejdernes tilgang til og arbejde med det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Medarbejderne føler sig i højere grad klædt på til at kunne arbejde i et sundhedsfremmende perspektiv, hvor der fokuseres på ressourcer frem for barrierer, og på muligheder frem for begrænsninger inden for de eksisterende rammer.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


16. Satspulje Sundhed/Psykiatri


Resume

Sagsforløb: SS, ØK

I satspuljeaftalen for 2014-2017 er der på sundhedsområdet udmeldt en satspulje på 28 mio. kr. til ”Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser”, som kan søges af kommuner og private. Puljen blev udbudt 14. maj 2014 med ansøgningsfrist 28. juli 2014.

Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune og Forebyggelsesafdelingen har i fællesskab udarbejdet en ansøgning til Sundhedsstyrelsen på 5.447.245 kr. til et 3-årigt projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og sundhed for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune”.

Økonomiudvalget bedes godkende den fremsendte ansøgning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 15. januar 2014, at der arbejdes målrettet med at søge midler fra relevante Satspuljer.

Samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Forebyggelsesafdelingen i Brønderslev Kommune har resulteret i, at flere tilbud allerede har sat sundhed, i forhold til egen praksis, på dagsordenen. Erfaringen er, at der er et stort udviklingspotentiale på området, og at borgerne såvel som medarbejdere er meget engagerede. Dette potentiale ønskes styrket og udviklet yderligere gennem det beskrevne satspuljeprojekt. Projektet løber fra oktober 2014 til og med december 2017.

Satspuljeprojektet kan ses i sammenhæng med at realisere dele af Masterplanen for Det Specialiserede Område. Projektet har fokus på sundhed, samarbejde med frivillige, kompetenceudvikling af borgere, medarbejdere og civilsamfund, og åbner op for inklusion i det gængse foreningsliv.

Projekt har til formål:

 • ”At fremme sundhed i hverdagsperspektivet med viden og kompetenceudvikling som omdrejningspunkt for både borgere, medarbejdere og civilsamfund”

 • ”At fremme inklusionen i det gængse foreningsliv med fysisk aktivitet, idræt og bevægelse som omdrejningspunkt”

Projektet vil have følgende fokuspunkter:

 • Flere tilbud i forhold til sundhed og fysisk aktivitet til borgere tilknyttet Socialpsykiatrien

 • Inklusion og netværksdannelse

 • Kompetenceudvikling af medarbejdergruppen, borgerne og de frivillige

 • Inddragelse af frivillige, pårørende og civilsamfund (det gængse foreningsliv)

Dette sker ved at gøre sundhed og fysisk aktivitet til en naturlig del af borgernes hverdag samt at styrke og udvikle den idræt og bevægelse, som allerede findes på området. Der vil blive arbejdet målrettet på at få etableret fællesskaber med det omkringliggende samfund, at få hvervet frivillige til projektet samt at kompetenceudvikle medarbejdere og borgere. Endvidere skal borgernes netværk også inddrages i projektet for at sikre, at alle omkring den enkelte borger støtter op om og accepterer de kommende forandringer og livsstilsændringer.

Den primære målgruppe i projektet - borgere med psykiske lidelser - er en målgruppe, der i gennemsnit lever mellem 15 og 20 år kortere end befolkningen som helhed. Dette hænger blandt andet sammen med, at mennesker med psykiske lidelser oftere ryger, spiser usundt, er for lidt fysisk aktive og generelt har en betydelig mere usund livsstil end baggrundsbefolkningen. Dog er det også en målgruppe, der er motiveret for livsstilsændringer, hvis den rette støtte, hjælp og guidning tilbydes.

Projektet lægger stor vægt på medinddragelse af både borgere og medarbejdere for at øge sandsynligheden for ejerskab og implementering. Det betyder, at projektets styregruppe opstiller projektets rammer og retningslinjer, men at medarbejdere og borgere selv er med til at bestemme det indholdsmæssige i projektet. Foruden medinddragelse spiller kompetenceudvikling inden for egne rammer også en afgørende rolle.

Økonomi

Projektets samlede budget er på 5.936.731 kr. Der ansøges om 5.447.245 kr. hvilket betyder en egenfinansiering på 489.486 kr. Egenfinansieringen omfatter lønudgifterne til den eksisterende sundhedskoordinator, der anvendes til projektledelse i perioden oktober 2014 til og med december 2017 (448.333 kr.) samt delvis kørselsgodtgørelse i forbindelse med temadage, kurser etc. (41.153 kr.). Egenfinansieringen findes ud fra den eksisterende ramme på henholdsvis sundheds- og handicapområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender den fremsendte ansøgning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Beskrives nærmere når det bevilligede beløb kendes.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Høring af udkast til politisk sundhedsaftale 2015-2018


Resume

Sagsforløb: HAR, ÆR, BS, SS, ÆO, BE, ØK

Sundhedskoordinationsudvalget fremsender udkast til den politiske sundhedsaftale med henblik på at modtage bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om: Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte den politiske sundhedsaftale og formulere bemærkninger til aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøde i de 4 kommunale klynger.

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker:

 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet

 2. Den sociale ulighed skal reduceres

 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur

 4. Sundhedstilbud på nye måder

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere.

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den politiske sundhedsaftale og formulerer bemærkninger til aftalen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 10:

Ældrerådet drøftede punktet og anbefaler det foreslåede.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Ledsagelse i botilbud


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af udmelding fra KL om praksis i forbindelse med ledsagelse af borgere i botilbud, er der behov for fastsættelse af serviceniveau på området.

Sagsfremstilling

Ledsagelse af borgere i kommunens botilbud kan antage flere forskellige former, som eksempelvis indkøb, lægebesøg, rejser, kultur- og fritidstilbud mv.

I Brønderslev Kommune har praksis hidtil været, at kommunen har stillet personale til rådighed til ledsagelse – til ferier i op til 4 overnatninger – mens borgerne selv har afholdt alle øvrige udgifter til sig selv og personalet, eksempelvis ophold ved ferieture, entreer, forplejning, kørsel osv.

Denne praksis kan Brønderslev Kommune, på baggrund af KL’s udmelding ikke fortsætte med.

KL har i en skrivelse den 16. januar 2014 præciseret, at kommunerne ikke har hjemmel til at opkræve betaling fra borgere, der modtager socialpædagogisk bistand i botilbud, til at dække personaleudgifter i forbindelse med ledsagelse. Det gælder eksempelvis udgifter til personalets løn, kost, logi, transport, entré billetter mv.

På baggrund af KL’s udmelding skal praksis i Brønderslev Kommune derfor ændres således, at personalerelaterede udgifter til ledsagelse til kultur- og fritidstilbud såvel som ferierejser, er indeholdt i det enkelte tilbuds budget. Fagenheden vurderer, at de personalerelaterede udgifter i forbindelse med ledsagelse på det specialiserede voksenområde, som hidtil har været dækket af borgerne, på årsbasis for hele handicapområdet ligger på omkring 250.000 kr. Det vil således koste Brønderslev Kommune 250.000 kr. om året at opretholde den hidtidige praksis.

I en situation, hvor udgiften indregnes i taksterne, vil det give en takstforhøjelse på ca. 8,50 kr. pr. borger pr. døgn.

På baggrund af ovenstående er der opstået et behov for, at der fastsættes et serviceniveau for, i hvilket omfang borgerne på kommunens botilbud kan forvente ledsagelse fra personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender

 • at Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejder et forslag til serviceniveau for ledsagelse til ferier, udflugter og andre aktiviteter,

 • at kommunens botilbud, i perioden indtil der foreligger politisk godkendt serviceniveau, ledsager beboerne til aktiviteter som hidtil dog forudsat, at aktiviteterne ligger inden for landets grænser, og at det enkelte botilbud kan dække alle personalerelaterede udgifter.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da det holdes inden for budgetrammen for området.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


19. Frivilligkoordinator i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til de opgaver, som kommunen løser. Det kan være den hjælpende hånd, et menneske at tale med eller opleve noget sammen med. Ved at inddrage foreninger, organisationer, pårørende og andre kan vi som kommune være med til at styrke medborgerskabet og civilsamfundet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd ønsker at ansætte en frivilligkoordinator til at styrke samarbejdet med og mellem de frivillige og civilsamfundet.

Sagsfremstilling

Frivillighed er kendetegnet ved, at den frivillige oplever glæden ved at gøre en forskel, indgå i fællesskaber, have medindflydelse og opleve personlig udvikling. Den frivillige indsats udvikles i fællesskaber med afsæt i den enkeltes motivation, og frivillighed kan ikke beordres eller bestilles af kommunen. Frivillige kan være motiveret af selve aktiviteten, af socialt engagement eller af det at gøre en forskel. Gennem det frivillige arbejde skabes der flere aktiviteter og tilbud til borgerne, og sammenhængskraften i kommunen styrkes.

Kommunens rolle i forhold til frivillighed er at hjælpe til med at gøre det lettere at blive og være frivillig, udbrede viden om frivillighed, sikre dialog mellem frivillige, og at indgå i ligeværdige samarbejdsrelationer med de frivillige. Der er bevilget 200.000 kr. i indeværende år til en at styrke samarbejdet mellem frivilligområdet og kommunen. Denne deltidsstilling er forankret under afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Frivilligkoordinatoren skal fungere som fast indgang for de frivillige til kommunen og på forskellig vis understøtte de frivillige indsatser. Dette kan ske som brobygger mellem afdelinger og kommunale institutioner eller hjælp til, hvor der kan søges midler til det frivillige projekt. Kerneopgaven er at ”fjerne sten fra de frivilliges vej” og hjælpe til med at ”lede” både frivillige, borgere og medarbejdere ad de rigtige stier, forbedre forskellige måder at organisere tingene på og være mediator for nye tiltag.

Samarbejdet med og rekruttering af de frivillige kører ikke af sig selv. Der skal investeres i at få etableret og vedligeholdt frivilligt arbejde. De frivillige skal, i nogle tilfælde, klædes på til opgaverne, de skal føle sig anerkendt og vide, at de gør en forskel. Frivilligkoordinatoren kan være med til at sikre, at det sker.

Til at facilitere ovenstående ønsker Fagenheden for Sundhed og Velfærd at oprette en fuldtidsstilling som frivilligkoordinator inden for Sundhed og Handicap.

Flere nordjyske kommuner har allerede ansat én eller flere frivilligkoordinatorer, og der findes relevante netværk, hvor en kommende frivilligkoordinator kan modtager sparirng med andre.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget i budget 2015 afsætter enten:

 • 450.000 kr. til en fuldtidsstillingen som Frivilligkoordinator og aktiviteter, der relaterer sig hertil, eller

 • 200.000 kr. til videreførelse af de nuværende aktivteter.

Midlerne foreslås finansieret gennem puljen på 1,9 mio. kr. til aktiviteter på Sundhedsområdet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til de to modeller, da de findes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning

Udvalget kan ikke anbefale forslaget.

Til toppen


20. Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 midlerne


Resume

Sagsforløb: SS

Ansøgning til § 18 midlerne fra Osteoporoseforeningen i Vendsyssel.

Sagsfremstilling

På grund af formandsskifte i Osteoporoseforeningen i Vendsyssel har foreningen først kunnet fremsende den årlige ansøgning til § 18 midlerne efter fristens udløb den 15. marts 2014.

Osteoporoseforeningen i Vendsyssel ansøger om 10.000 kr. til oplysende faglige foredrag og aktiviteter for personer med knogleskørhed samt pårørende og personer i risikogruppe.

I år har Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af indstilling fra fagenheden tilbageholdt en restpulje på 56.700 kr. til senere uddeling i løbet af 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger 5.000 kr. til det ansøgte formål.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Udvidelse af specialprojektet på Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår en udvidelse af specialtilbuddet på Nordstjernen (afdeling 6) fra to til fire pladser i 2015. Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage stilling til, om afdeling 6 skal udvides med to pladser.

Sagsfremstilling

For at kunne imødekomme målgruppens behov, flerårsaftalen på det specialiserede voksenområde, samt kravet om 90 % selvforsyning på området ser Fagenheden for Sundhed og Velfærd et behov for udvidelse af afdeling 6 på Nordstjernen fra to til fire pladser. Der findes allerede i dag blandt målgruppen behov for én plads.

Målgruppen i afdeling 6 er borgere, der ikke kan rummes i Brønderslev Kommunes øvrige tilbud. Det er borgere, der har behov for et individuelt tilrettelagt tilbud med 1:1 støtte – herunder døgndækning.

Afdeling 6 er organiseret som en afdeling under Botilbuddet Nordstjernen og er et særskilt byggeri på Nordens Allé 72-74. Bygningerne ejes af Boligforeningen Fredensbo og lejes ud efter Almenboliglovens § 105. Støtten tildeles efter Lov om Social Service § 85.

Fordelen ved at udvide afdeling 6 med to pladser er:

 • Der vil kunne opnås opkvalificering i personalegruppen, herunder større mulighed for faglig sparring

 • Der vil ske en sikkerhedsmæssig forstærkning i og med, at der er flere medarbejdere på arbejde ad gangen

 • Der er større mulighed for at fordele de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der er i dagligdagen med borgerne

 • Der vil kunne opnås driftsmæssige fordele ved at placere boligerne i sammenhæng med Nordstjernen og de to andre pladser på Polaris

 • Der vil kunne rummes opgaver, der normalvis er udgiftstunge og som ellers vil skulle varetages uden for kommunen

 • Der forventes at kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse i forhold til normeringen.

Byggeriet opføres af Boligforeningen Fredensbo efter Lov om almene boliger.

I forbindelse med etablering af to nye pladser/boliger, skal Brønderslev Kommune betale 10 % i grundkapital, der på 2015-niveau beløber sig til 333.340 kr.

Grundtakst på enkeltmandstilbuddet i afdeling 6 på Nordstjernen er 2.233 kr. Til sammenligning er grundtaksten på sammenligneligt tilbud på 3.021-3.405 kr. I grundtaksten ligger der forskellige elementer af støtte til borgeren, hvorfor det er svært at sammenligne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at afdeling 6 udvides med to pladser.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes personale i forhold til opgaven.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan ikke anvise finansiering i 2015. Det kan oplyses, at der er indsendt låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet på projektet.

Beslutning

Oversendes til budgetdrøftelserne for 2015.

Det afklares, om der er mulighed for at opføre bygningen i regi af eget boligselskab.

Til toppen


22. Tilsynsmodel/tilkøbsydelser ved Socialtilsyn Nord


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med dagtilbud i kommunen, såvel private som kommunale.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om stillingtagen til tilbud fra Socialtilsyn Nord på udførelse af tilsynet.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 148 a har kommunen pligt til at føre tilsyn med dagtilbud, såvel egne som private.

Tilsynet betales af det tilbud, som tilsynet omfatter.

Brønderslev Kommune har indhentet tilbud ved Socialtilsyn Nord på udførelsen af tilsynet, idet det i Serviceloven er fastsat, at kommunens tilsynsforpligtelse kan delegeres til socialtilsynet.

Tilsynet er indtil 1. januar 2014 udført af Det Tværkommunale Godkendelsesafdeling (GOT), der var et samarbejde mellem Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner. Socialtilsyn Nord har pr. 1. januar 2014 overtaget de opgaver, der hidtil er udført af GOT.

Tilbuddet fra Socialtilsyn Nord:

Kommunale dagtilbud – et årligt tilsyn Pris pr. år
Springbrættet 22.800 kr.
Det Blå Hus 22.800 kr.
Mødestedet 22.800 kr.
Private dagtilbud – 2 årlige tilsyn Pris pr. år
Jobteam inkl. mandags- og torsdagsklub 45.600 kr.
Møllegården 45.600 kr.

Grunden til, at der foreslås 1 årligt tilsynsbesøg på de kommunale tilbud mod 2 årlige tilsyn på de private tilbud, er, at de kommunale tilbud er omfattetl af kommunens ledelsestilsyn i øvrigt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget accepterer tilbuddet, og at afregning for tilsyn med private tilbud sker direkte med det enkelte tilbud.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan bemærke, at det, hvis indstillingen godkendes, vil medføre en yderligere kommunal udgift på 22.800 kr. til tilsyn på Mødestedet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling
 1. Temadag med overskrift "Udfordringer og nytænkning på det specialiserede Socialområde i et nordjysk perspektiv, herunder også udfordringer omkring inklusion".
  Temadagen holdes på Hotel Comwell i Rebild den 28. oktober 2014 fra 10.00-15.00. Endeligt program vil blive fremsendt senere.

 1. Orientering om implementering af masterplan på det specialiserede voksenområde

Beslutning

Ad 1. Tilmelding sker til fagenheden.

Ad 2. Udsat til næste møde

Ad 3. Udvalget ønsker undersøgt, om andre kommuner har faste møder med de praktiserende læger.

Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


25. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer