Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Det fælles medicinkort – mandat til Praksisplanudvalgets medlemmer


Resume

Sagsforløb: SS

Der er indgået aftale om igangsætningsopgaver i forbindelse med Det fælles Medicinkort. Praksisplanudvalget beder om mandat til at indgå aftalen mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation gældende for 2015.

Sagsfremstilling

Der er opnået enighed mellem KL, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner om en aftale for igangsættelse af arbejdet med det Fælles Medicinkort. De vedhæftede bilag redegør for baggrund for enighed og udkast til lokal implementeringsaftale, samt et estimat af byrdefordelingen mellem de nordjyske kommuner.

KKR formandskabet har bedt om hurtig tilbagemelding fra alle kommuner om, at de respektive kommunalbestyrelser giver KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget mandat til at underskrive implementeringsaftalen, der forventes at kunne træde i kraft den 1. februar 2015.

Udgiften for Brønderslev Kommune er ifølge overslaget på 86.250 kr. i 2015, og der er alene tale om en aftale gældende for indeværende år i forbindelse med indfasning af Det fælles Medicinkort. Udgiften forventes afregnet via den aktivitetsbestemte medfinansiering, men da anmodningen fra KKR først er modtaget i administrationen den 8. januar 2015, har det ikke været muligt at afklare dette forhold med sikkerhed. Evt. bevillingsmæssige konsekvenser vil blive taget op i den kvartalsvise budgetopfølgning i 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget giver mandat til Praksisplanudvalget til indgåelse af aftalen om Det fælles Medicinkort. Det foreslås endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om udvalget fremover skal forelægges lignende sager til politisk behandling.

Bilag

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsordenen godkendt.

Til toppen


3. Budget 2016 – indledende overvejelser


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget gav på møde den 3. december 2014 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2015 udtryk for, at man ønskede en tidlig start på budgetprocessen for 2016.

Der lægges hermed op til at påbegynde budgetprocessen for 2016, uanset der ikke er kommet en udmelding herom fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har endnu ikke foretaget en udmelding vedr. rammerne for arbejdet med budget 2016, men baseret på forløbet de seneste år må der – ud over indholdet af flerårsaftalen – forventes,

  • at der vil være et afdækningsbeløb i størrelsesordenen 3 mio.kr. årligt, dvs. 3 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2019. Afdækningen vedrører områderne sundhed og misbrug,
  • at forslag til strukturelle ændringer skal behandles i Byrådet inden udgangen af juni 2015, og
  • at det endelige afdækningskatalog inkl. udvalgsprioritering skal være færdigt ultimo august/primo september.

Social- og Sundhedsudvalget kan på denne baggrund foretage en indledende drøftelse af, hvilke områder der kan indgå i et afdækningskatalog, og hvilke der ikke kan indgå. Inspirationsspørgsmål til denne drøftelse kunne være følgende:

  • Er der områder, som udvalget finder bør indgå i afdækningskataloget?
  • Er der områder, som særligt ønskes belyst, herunder evt. sammenlignet med nabokommuner? Drøftelse af evt. tidsplan for politisk behandling heraf.
  • Er der andre kommuner, som har lavet interessante løsninger, som udvalget ønsker at besøge med henblik på at få inspiration? Drøftelse af evt. tidsplan herfor. Er der områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget?
  • Er der et ønske om at arbejde med et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, dvs. vurdere på effekten af besparelser i budgetår og overslagsår samt evt. beslutte besparelser, som først effektueres i et af overslagsårene?
  • Er der – i lyset af de områder, som udvalget finder ikke bør indgå i afdækningskataloget – en realistisk mulighed for at afdække ca. 3 mio. kr.?

I ovenstående drøftelse kan indgå de prioriterede forslag til budget 2015, som ikke blev bragt i spil i det vedtagne budget 2015. Det drejer sig om følgende forslag, der ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014 fik prioritet 2:

1.000 kr.

2015

Helårsvirkning

Reduktion af Tandplejen

460

460

Forebyggelse og rehabilitering, rammebesparelse

57

90

Træning på aflastningen

370

370

I alt

887

920

Med henblik på planlægning af den videre budgetproces kan det oplyses, at der er planlagt følgende udvalgsmøder i Social- og Sundhedsudvalget frem mod budgetvedtagelsen:

14/1: Indledende budgetdrøftelser

4/2:

4/3:

15/4:

6/5: Godkendelse af strukturforslag, som skal på Byrådet 17. juni 2015.

3/6: Godkendelse af afdækningskatalog

19/8: Behandling af evt. ændringer til afdækningskatalog som følge af KL-aftalen.

Social- og Sundhedsudvalget skal desuden være opmærksom på, at der i budget 2015 er indarbejdet en række besparelser, som har øget effekt i årene 2016-2019. Disse besparelser fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Høreomsorg

89

134

134

134

134

Nedlæggelse af stilling, opsøgende medarbejder § 99

375

500

500

500

500

I alt

I alt indarbejdet stigende besparelse i overslagsårene

464

0

634

170

634

170

634

170

634

170

I lyset af ovenstående er det relevant at drøfte, om de indarbejdede besparelser for årene 2016-2019 i budget 2015 kan indgå som en delvis udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets afdækningsbeløb i 2016 og frem.

Endvidere er det relevant at drøfte, om der skal fremføres et ønske om tildeling af midler fra sundhedspuljen i forlængelse af KL-aftalen for 2015. Brønderslev Kommunes andel var 2,2 mio. kr., og disse blev ikke tilført i budget 2015, men det er relevant at drøfte, om beløbet skal indarbejdes i budgettet med virkning fra 2016. Afsættes beløbet, vil der være midler i budgettet til dels at sikre finansiering af de øgede udgifter, der kommer som følge af sundhedsaftalen, dels at disse indsatser kan medvirke til at sikre et fortsat lavt niveau i den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager en indledende drøftelse om budget 2016 med udgangspunkt i de inspirationsspørgsmål, som fremgår af sagsfremstillingen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at alle områder er i spil, og at der ikke ønskes indgået flerårsaftaler på andre områder inden for udvalgets område.

Udvalget finder det ikke relevant, at der udarbejdes afdækningsforslag på området omfattet af flerårsaftalen.

Udvalget indstiller, at 200.000 kr. af opsparing fra 2014 til 2015 i Tandplejen og 55.000 kr. på Sundhedsområdet indgår i budgetopfølgning 1/2015.

På mødet den februar 2015 drøftes udvalgets ideer til afdækninger samt nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2015.

Udvalget ønsker ikke på forhånd at friholde besparelsesforslag, som ikke blev bragt i spil ved budget 2015.

Udvalget indstiller, at indarbejdede budgetkorrektioner i budget 2015 med øget konsekvens i 2016 godskrives udvalgets budget.

Udvalget indstiller, at de afsatte sundhedspuljemidler på 2,2 mio.kr. i budget 2015 ønskes afsat i budget 2016. Udvalget ønsker et notat, der beskriver, hvilke opgaver der ønskes finansieret af sundhedspuljen.

Til toppen


4. Satspuljer


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at forhåndsgodkende, at fagenheden i 2015 løbende ansøger om relevante udmeldte satspuljer.

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2014 blev der indgået aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings-, integrations- og socialområdet for 2015-2018. Puljerne bliver meldt ud fra ministerierne løbende i 2015.

Ansøgningsfristen er typisk én måned fra udmelding, hvilket betyder, at ansøgningen skal udarbejdes og sendes, inden den kan behandles i udvalget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd ønsker derfor at informere udvalget om, at fagenheden holder sig orienteret om puljerne og søger i det omfang, de vurderes relevante. Udvalget vil løbende få fremsendte ansøgninger til godkendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget forhåndsgodkender, at fagenheden ansøger om relevante puljer.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Takster på ydelser i træningsafdelingen


Resume

Sagsforløb: SS

Træningsafdelingen leverer i dag ydelser til andre områder af kommunen, som ikke er indregnet i den faste normering, og som afdelingen for nuværende afregner for.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende, at Træningsafdelingen afregner for tillægsydelser leveret til andre områder i kommunen eller private pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Kerneydelserne i træningsafdelingen består af genoptræning efter sundhedslovens § 140, det vil sige borgere, der kommer fra sygehusregi med en genoptræningsplan (GOP) og træning efter servicelovens § 86.1 og § 86.2 samt træning af borgere på aflastning.

Derudover leverer træningsafdelingen en række ydelser, som ikke er en del af kerneydelsen. Det drejer sig blandt andet om træningsforløb for borgere i ressourceforløb, der er henvist fra Jobcenter, og som ikke er omfattet af sundhedslovens §140 eller servicelovens § 86, forflytningsundervisning og aktivitetsanalyser. Ydelserne bestilles hovedsageligt fra Rehabiliteringsteamet.

Træningsafdelingen har indtil nu håndteret opgaverne inden for det gældende budget, men det er ikke længere muligt. Træningsafdelingen ønsker derfor fremadrettet at afregne for disse ydelser.

Ressourceforløb - holdtræning svarende til 2.532 kr. for holdtræning 12 gange, og 579 kr. pr. individuel træningsseance. Hvorvidt træningsindsatsen leveres individuelt eller på hold beror på den henvisning, der gives Træningsafdelingen.

Derudover en takst for tillægsydelser ud fra en fast timepris på 250 kr. Disse priser indeholder overhead til ferie, sygdom, supervision og lignende, Tidsforbrug til forberedelse og rapportskrivningen i forhold til aktivitetsanalyser afregnes ligeledes ud fra timeprisen, kørsel afregnes ud fra gældende kilometertakst. Taksterne vil blive justeret, hvis der opstår behov og eventuelle samarbejdsparter vil blive adviseret.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Træningsafdelingen pr. 1. januar 2015 afregner for ressourceforløb samt tillægsydelser til taksten 250 kr. pr. time.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdeling kan oplyse, at der ikke er budget til ovennævnte opgaver. Hvis man fremover skal løse opgaven, skal der ske intern afregning.

Beslutning

Udvalget ønsker, at timetaksten indeholder overhead, og at sagen forelægges udvalget igen.

Til toppen


6. Tværkommunalt projekt om online bostøtte


Resume

Sagsforløb: SS, ØK

Brønderslev Kommune har fået mulighed for at medvirke i et nordjysk projekt om online bostøtte. Projektet er tilkendt 1,5 mio. kr. af Digitaliseringsstyrelsen til tværkommunal projektledelse og evaluering.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende Brønderslev Kommunes deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Det er en udfordring at sikre fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på det sociale område. Digitaliseringsstyrelsen har på denne baggrund udbudt en pulje til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Brønderslev Kommune har sammen med 7 andre nordjyske kommuner i fællesskab ansøgt om midler herfra til et tværkommunalt projekt med fokus på online bostøtte (se bilag). Med online bostøtte forstås brug af videosamtaler som pædagogisk værktøj og supplement til den almindelige bostøtte efter servicelovens § 85. Brønderslev Kommune er først kommet med i ansøgningen i sidste øjeblik, hvorfor kommunens deltagelse ikke fremgår af vedhæftede bilag/ansøgning.

Formålet med projektet er i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner at afprøve og undersøge værdien af online bostøtte for brugere, medarbejdere og organisation samt evaluere på implementeringen. Projektet vil skabe erfaringsudveksling undervejs såvel på den socialfaglige som den tekniske del.

Projektet afholder sit første kick off-møde ultimo januar 2015 og slutter 1. juni 2016.

Projektet er bevilget 1,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,4 mio. kr. Der er således en samlet egenfinansiering for de deltagende kommuner på 1,9 mio. kr. (se bilag). I egenfinansieringen ligger, at kommunerne stiller personalemæssige og tekniske ressourcer til rådighed til at afprøve online bostøtte. Det vil sige, at Brønderslev Kommune bidrager med allerede visiteret tid, og der er dermed ikke tale om en merudgift i forhold til personale. Det kræver således ikke, at der tilføres området yderligere personalemæssige ressourcer. Ekstraomkostninger til udstyr og oplæring søges gennem den kommunale digitaliseringspulje. Kommunerne forventes at deltage i projektet med ca. 10 % af de borgere, der i dag modtager bostøtte. Dette vurderer Fagenheden for Sundhed og Velfærd for værende realistisk.

Projektet forventes at bidrage til en effektiv implementering af online bostøtte qua den viden og erfaringsudveksling, det tværkommunale samarbejde vil give. Derudover vil der lokalt være fokus på det læringsperspektiv, der ligger i forhold til hvilke borgere, der kan have gevinst af løsningen, og hvordan der fra et medarbejderperspektiv kan læres at udnytte løsningen optimalt.

Organisatorisk vil opgaven i Brønderslev Kommune forankres i et samarbejde mellem IT, Bostøtte og Myndighed. Der skal nedsættes en lokal styregruppe med repræsentanter fra disse afdelinger, der skal sikre, at kommunen i et koordineret samarbejde får implementeret online bostøtte.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at brug af online bostøtte skaber øget fleksibilitet i indsatsen, fordi det bliver muligt med flere og kortere samtaler. Dette kan forebygge, at problemer hos borgere hober sig op. Medarbejderne sparer også tid på landevejen, hvilket giver mulighed for at nå flere og dermed øge ATA-tiden. Borgere oplever desuden øget diskretion og en mindre intimiderende indsats, når den kommunale medarbejder ikke nødvendigvis skal på besøg i hjemmet. Dette kan give øget kontakt til borgere, som ellers afviser kontakt, hvilket kan betyde færre forgæves hjemmebesøg. Den viden, der samles op i projektet om online bostøtte, samles op i tre kategorier:

Faglig udvikling

Organisation og arbejdsgange

IT behov og understøttelse

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forudsætter, at de bevilgede ydelser og den øgede ATA-tid, som forventes gennem anvendelse af online bostøtte, udmøntes i en højere effektivitet på området, og at besparelsen vil medgå til delvis finasiering af den besparelse, der er indarbejdet i budgettet vedr. velfærdsteknologi. Denne tilpasning og besparelse aftales i styregruppen i takt med indfasning af online bostøtte-løsningen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune deltager i det tværkommunale online bostøtte-projekt, og at der nedsættes en lokal styregruppe med henblik på implementering.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Såfremt projektet bliver en succes, vil der kunne opnås en besparelse på bostøtten, som alt andet lige vil reducere personalebehovet fremover.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at ansøgning om midler fra den kommunale digitaliseringspulje skal via Digitaliseringsforum under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i projektet.

Bilag

Til toppen


7. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status på Brønderslev Sundhedshus.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har afholdt møde den 10. december 2014. Der blev på mødet bl.a. drøftet tidsplan for aflevering af byggeriet samt indvielse. Ligeledes blev det drøftet, om der skal stilles krav om buslomme med hensyn til tilgængelighed for alle.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Inventar til Sundhedshus


Resume

Sagsforløb: BK, SS, ØK, BY

Byrådet besluttede ved budgetforlig for 2015 at afsætte 1.000.000 kr. på budgettet for 2015 til indkøb af inventar og træningsudstyr til det kommende Sundhedshus.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et nyt budget for indkøb af inventar og træningsudstyr til det Sundhedshuset. Der har været fokus på i så høj grad som muligt at genanvende det udstyr og inventar, der allerede findes. Der er tillige beskåret yderligere i indkøb af inventar.

Samlet set beløber udgifterne til træningsudstyr, inventar og IT sig til nu til 1.355.292 kr.

Byrådet bedes godkende frigivelse af de 1.000.000 kr. til inventar, IT og træningsudstyr til Sundhedshuset, som er afsat på budget 2015 samt godkende anvendelse af 255.292 kr. fra Sundhedsområdets ramme og 100.000 fra Sundhedsplejens ramme for 2015.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. april 2014 præsenterede Fagenheden udvalget for et samlet budget på indkøb på 1.878.375 kr. Udvalget ønskede, at eksisterende inventar og træningsredskaber i størst mulig omfang blev genanvendt.

Det bemærkes, at der i det oprindelige budget for etablering af Sundhedshus ikke er indregnet udgifter til inventar og IT.

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 10. september 2014 behandlede udvalget et revideret budget, med omprioriteret genanvendelse frem for ny-indkøb, hvor der er muligt. Her besluttede Social- og Sundhedsudvalget at sende sagen over til budgetdrøftelserne for 2015.

Byrådet besluttede som led i budget 2015 at afsætte 1.000.000 kr. til indkøb af inventar, maskiner mv. til Sundhedshuset.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger derfor endnu et revideret budget, hvor der er foretaget beskæring i indkøb, og hvor der er fundet overskydende midler fra hele sundhedsområdet til supplerende finansiering.

Oprindeligt budget

Nyt budget med en højere grad af genanvendelse.

1. reduktion

2. reduktion

Nyt budget med reduktion af indkøb

Maskiner

665.950 kr.

483.400 kr.

-182.550 kr.

- 65.000 kr.

418.400 kr.

Diverse

45.500 kr.

42.500 kr.

-3.000 kr.

42.500 kr.

Redskaber

126.125 kr.

100.092 kr.

-26.033 kr.

100.092 kr.

Opsætning

Ikke medtaget

30.000 kr.

+30.000 kr.

30.000 kr.

Trænings-udstyr i alt

837.575 kr.

655.992 kr.

-181.583 kr.

-65.000 kr.

590.992 kr.

Inventar

i alt

1.040.800 kr.

689.400 kr.

-351.400 kr.

-213.000 kr.

476.400 kr.

IT-udstyr

Ikke medtaget

302.900 kr.

+302.900 kr.

-15.000 kr.

287.900 kr.

Samlet budget til indkøb

1.878.375 kr.

1.648.292 kr.

-230.083 kr.

-293.000 kr.

1.355.292 kr.

Fagenheden har tidligere gennem skærpet fokus på genanvendelse reduceret behovet for ny indkøb med 532.983 kr. Fagenheden har ved anden gennemgang af budgettet reduceret ønskerne til indkøb af inventar og træningsudstyr med yderligere 278.000 kr.

Det betyder, at udgifterne til udstyr og inventar beløber sig til ca. 1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til IT-udstyr.

Budgettet indeholder udgifter til IT-udstyr på 302.900 kr., som ikke var med i det oprindelige budget. Udgifterne til IT-udstyr er ved anden gennemgang blevet reduceret med 15.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har ved gennemgang af økonomien på sundhedsområdet fundet 200.000 kr. i overskud på Tandplejens budget fra 2014, som foreslås overført til køb af IT-udstyr til Sundhedshuset. Da Sundhedsplejen også er en del af det kommende Sundhedshus er det aftalt at der findes 100.000 kr. inden for Sundhedsplejens budget, som ligeledes overføres til indkøb af IT-udstyr.

Det samlede budget for indkøb af træningsudstyr, inventar og IT er på 1.355.292 kr. De resterende ca. 55.000 kr. forventes fundet inden for sundhedsområdets budget.

Sagen fremlægges nu, da indkøb af inventar er nært forestående, i og med en certificeringsordning DGNB, som byggeriet er omfattet af, kræver, at inventar skal være leveret og afdunstet 3 uger inden ibrugtagning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af 1.000.000 kr. på budget 2015 til indkøb af inventar, IT og træningsudstyr. Det indstilles at restfinansieringen på 355.292 fordeles med 200.000 på Tandplejens område og 55.000 på Sundhedsområdets budget samt 100.000 på Sundhedsplejens område i 2015.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at den afsatte bevilling på 1,0 mio.kr. frigives, og udvalget så vidt muligt prioriterer IT og træningsredskaber og i mindre grad kontormøbler.

Til toppen


9. TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: ÆR, SS, ÆO

Brønderslev Kommune deltager i TeleCare Nord. Indsatsen sker i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, de praktiserende læger og sygehuse samt Region Nordjylland.

TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt, hvor de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og de almen praktiserende læger arbejder sammen om at styrke den enkelte borgers forståelse og håndtering af sin kroniske sygdom (KOL).

Den første gruppe borgere er startet for ca. 1 år siden, og kontrolgruppen starter primo 2015.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes deltagelse i TeleCare Nord blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2012 og Byrådet den 23. maj 2012.

I Brønderslev Kommune er der for nuværende 39 borgere tilknyttet TeleCare Nord. Hovedparten af borgerne følges i regi af Sundhedscentret, de resterende borgere følges i Ældreområdet. Af forskningshensyn har borgerne, der er blevet henvist til TeleCare Nord, været delt i en interventions- og en kontrolgruppe. For Brønderslev har det betydet, at borgere bosiddende i den østlige del af kommunen indgår i interventionsgruppen, og borgere bosiddende i den vestlige del af kommunen indgår i kontrolgruppen. Grupperne er blevet fordelt ved lodtrækning.

Interventionsgruppen har nu anvendt den telemedicinske løsning i ca. 1 år og kontrolgruppen starter op primo 2015. Kontrolgruppen udgør ca. 40 borgere. Sundhedscentret planlægger, at alle borgere vil blive oplært på hold i Sundhedscentret, og det vil ligeledes være Sundhedscentret, der varetager monitoreringsopgaven i opstartsfasen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


10. Orientering om § 18 Redegørelsen 2013 - Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb: SS

§ 18-redegørelsen for 2013 vedrørende kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger jf. servicelovens § 18 forelægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

§ 18-redegørelsen for 2013 består udelukkende af en kvantitativ analyse af støtten til det frivillige sociale arbejde og de støttede frivillige foreninger.

Sagsfremstilling

§18 Redegørelsen er Ankestyrelsens årlige status for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde.

Kommunerne kan støtte det frivillige sociale arbejde på flere måder. Efter servicelovens § 18 kan der ydes direkte økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde, men herudover kan kommunerne også give anden økonomisk støtte eksempelvis til frivilligcentre, frivilligkonsulenter m.v. og i form af lokale eller sekretariatsbistand og annoncering.

Den kvantitative analyse af kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger viser igen i 2013, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner udbetaler i støtte til det frivillige sociale arbejde.

I årets rapport sammenlignes støtte pr. indbygger i 4 hovedgrupper:

Under 15 kr. pr. indbygger

15-24 kr. pr. indbygger

25-34 kr. pr. indbygger

35 kr. og derover.

Brønderslev Kommune ligger med 19 kr. pr. indbygger i gruppen med 15-24 kr. pr. indbygger.

I de foreninger, der modtager § 18 tilskud, er målgruppen først og fremmest de ældre (ca. 35 %) og dernæst sygdomsgrupper.

Mere end 3 ud af 4 kommuner yder desuden andre former for støtte til foreningerne, f. eks. i form af sekretariatsbistand, lokaler, annoncer, konsulentbistand eller lignende.

Brønderslev Kommune modtog i 2013 984.000 kr. i bloktilskud og udbetalte 675.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, fordelt på 415.270 kr. til den årlige uddeling til de frivillige foreninger og 259.730 kr. til Fristedet, Kirkens Korshær.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering om forsinkelse af sygdomsspecifik sundhedsaftale om osteoporose.

Beslutning

Orientering om osteoporose taget til efterretning.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 14. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach