Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Budget 2016 – indledende overvejelser


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget gav på møde den 3. december 2014 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2015 udtryk for, at man ønskede en tidlig start på budgetprocessen for 2016.

Der lægges hermed op til at påbegynde budgetprocessen for 2016, uanset der ikke er kommet en udmelding herom fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har endnu ikke foretaget en udmelding vedr. rammerne for arbejdet med budget 2016, men baseret på forløbet de seneste år må der – ud over indholdet af flerårsaftalen – forventes,

 • at der vil være et afdækningsbeløb i størrelsesordenen 3 mio.kr. årligt, dvs. 3 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2019. Afdækningen vedrører områderne sundhed og misbrug,
 • at forslag til strukturelle ændringer skal behandles i Byrådet inden udgangen af juni 2015, og
 • at det endelige afdækningskatalog inkl. udvalgsprioritering skal være færdigt ultimo august/primo september.

Social- og Sundhedsudvalget kan på denne baggrund foretage en indledende drøftelse af, hvilke områder der kan indgå i et afdækningskatalog, og hvilke der ikke kan indgå. Inspirationsspørgsmål til denne drøftelse kunne være følgende:

 • Er der områder, som udvalget finder, bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der områder, som særligt ønskes belyst, herunder evt. sammenlignet med nabokommuner? Drøftelse af evt. tidsplan for politisk behandling heraf.
 • Er der andre kommuner, som har lavet interessante løsninger, som udvalget ønsker at besøge med henblik på at få inspiration? Drøftelse af evt. tidsplan herfor. Er der områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der et ønske om at arbejde med et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, dvs. vurdere på effekten af besparelser i budgetår og overslagsår samt evt. beslutte besparelser, som først effektueres i et af overslagsårene?
 • Er der – i lyset af de områder, som udvalget finder ikke bør indgå i afdækningskataloget – en realistisk mulighed for at afdække ca. 3 mio. kr.?

I ovenstående drøftelse kan indgå de prioriterede forslag til budget 2015, som ikke blev bragt i spil i det vedtagne budget 2015. Det drejer sig om følgende forslag, der ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014 fik prioritet 2:

1.000 kr.

2015

Helårsvirkning

Reduktion af Tandplejen

460

460

Forebyggelse og rehabilitering, rammebesparelse

57

90

Træning på aflastningen

370

370

I alt

887

920

Med henblik på planlægning af den videre budgetproces kan det oplyses, at der er planlagt følgende udvalgsmøder i Social- og Sundhedsudvalget frem mod budgetvedtagelsen:

14/1: Indledende budgetdrøftelser

4/2:

4/3:

15/4:

6/5: Godkendelse af strukturforslag, som skal på Byrådet 17. juni 2015.

3/6: Godkendelse af afdækningskatalog

19/8: Behandling af evt. ændringer til afdækningskatalog som følge af KL-aftalen.

Social- og Sundhedsudvalget skal desuden være opmærksom på, at der i budget 2015 er indarbejdet en række besparelser, som har øget effekt i årene 2016-2019. Disse besparelser fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Høreomsorg

89

134

134

134

134

Nedlæggelse af stilling, opsøgende medarbejder § 99

375

500

500

500

500

I alt

I alt indarbejdet stigende besparelse i overslagsårene

464

0

634

170

634

170

634

170

634

170

I lyset af ovenstående er det relevant at drøfte, om de indarbejdede besparelser for årene 2016-2019 i budget 2015 kan indgå som en delvis udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets afdækningsbeløb i 2016 og frem.

Endvidere er det relevant at drøfte, om der skal fremføres et ønske om tildeling af midler fra sundhedspuljen i forlængelse af KL-aftalen for 2015. Brønderslev Kommunes andel var 2,2 mio. kr., og disse blev ikke tilført i budget 2015, men det er relevant at drøfte, om beløbet skal indarbejdes i budgettet med virkning fra 2016. Afsættes beløbet, vil der være midler i budgettet til dels at sikre finansiering af de øgede udgifter, der kommer som følge af sundhedsaftalen, dels at disse indsatser kan medvirke til at sikre et fortsat lavt niveau i den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager en indledende drøftelse om budget 2016 med udgangspunkt i de inspirationsspørgsmål, som fremgår af sagsfremstillingen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 3:

Udvalget tilkendegiver, at alle områder er i spil, og at der ikke ønskes indgået flerårsaftaler på andre områder inden for udvalgets område.

Udvalget finder det ikke relevant, at der udarbejdes afdækningsforslag på området omfattet af flerårsaftalen.

Udvalget indstiller, at 200.000 kr. af opsparing fra 2014 til 2015 i Tandplejen og 55.000 kr. på Sundhedsområdet indgår i budgetopfølgning 1/2015.

På mødet den februar 2015 drøftes udvalgets ideer til afdækninger samt nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2015.

Udvalget ønsker ikke på forhånd at friholde besparelsesforslag, som ikke blev bragt i spil ved budget 2015.

Udvalget indstiller, at indarbejdede budgetkorrektioner i budget 2015 med øget konsekvens i 2016 godskrives udvalgets budget.

Udvalget indstiller, at de afsatte sundhedspuljemidler på 2,2 mio.kr. i budget 2015 ønskes afsat i budget 2016. Udvalget ønsker et notat, der beskriver, hvilke opgaver der ønskes finansieret af sundhedspuljen.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2015:

Genoptagelse af sagen med henblik på at konkretisere afdækningsforslagene.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget understreger – i forlængelse af udvalgets udtalelse på det seneste møde – at der ikke skal pålægges besparelser på sundheds- og misbrugsområdet ud over det niveau, som andre udvalg pålægges som følge af, at der ikke kan pålægges ekstra besparelser på flerårsaftalen.

Følgende områder ønskes belyst med henblik på budget 2016:

 • genindlæggelser for 65+ årige
 • antal færdigbehandlede liggedage
 • udgifter på voksen/handicapområdet

Der ønskes fortsat tæt fokus på de dyre enkeltsager.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Rammeudmelding taget til efterretning.

Besparelsesmuligheder inden for træning, ridefysioterapi, vederlagsfri m.v. fysioterapi ønskes afdækket.

Der ønskes oplæg om besparelsesmuligheder på misbrugsområdet.

Udvalget ønsker en tættere dialog med lægerne omkring visitering til forskellige trænings- og fysioterapiydelser.

Bilag

Til toppen


5. Tilbud om kørsel til værested i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS

I forbindelse med beslutningen om at nedlægge Mødestedet – et socialpsykiatrisk værested – i Dronninglund fremlægges efter ønske fra Social- og Sundhedsudvalget et oplæg om mulighederne for at tilbyde borgerne kørsel til værestedet i Brønderslev.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende et forslag om at tilbyde tilskud til transport i en overgangsperiode ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 5. november 2014 at nedlægge Mødestedet – et socialpsykiatrisk værested - i Dronninglund. I samme forbindelse ønskede Social- og Sundhedsudvalget et oplæg om mulighederne for at tilbyde kørsel for de borgere i Dronninglund-området, som ønsker at profitere af værestedet i Brønderslev.

Lovgivningsmæssigt er det ikke et krav, at kommunen afholder borgeres transportudgifter til et uvisiteret tilbud efter servicelovens § 104. Her er tale om et åbent tilbud, hvor borgere kan møde op uden forudgående visitation. Afholdelse af transportudgift forholder sig anderledes med de visiterede tilbud (se bilag 1).

Afholdelse af borgernes kørselsudgifter til værestedet i Brønderslev er således ikke et lovkrav, men et spørgsmål om kommunens serviceniveau. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger to mulige måder at løse det på, hvis der skal tilbydes kørsel til værestedet i Brønderslev:

Model 1: Transport som individuel bevilling

Borgere i den østlige del af kommunen, som ønsker at benytte værestedet i Brønderslev, opfordres til at søge om kommunal afholdelse af transportudgifterne efter servicelovens § 117, som lyder:

"Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed."

Der vil her være tale om en individuel vurdering med afsæt i borgerens behov.

Der er tale om en kan- (og ikke en skal-)paragraf. Social- og Sundhedsudvalget kan beslutte at bringe denne bestemmelse i anvendelse.

Model 2: Transport som del af værestedets budget

Afholdelse af borgeres transportudgifter fra den østlige del af kommunen kan også indgå som en serviceydelse fra værestedet i Brønderslev. Det betyder, at udgiften til transport skal indgå i værestedets budget.

Der vil her være tale om et tilbud til alle fra den østlige del, der kommer i værestedet, uanset kørselsbehov.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anslår, at der kan være tale om en årlig udgift på ca. 82.000 kr. via brug af offentlig bustransport og flextaxa for de få, som ikke er i stand til at tage bussen. Udgiften afhænger af, hvor mange borgere fra Øst, der vælger at benyttet tilbuddet, hvilket endnu er ganske usikkert (se bilag 2).

Et tilbud i en overgangsperiode

Fagenheden for Sundhed og Velfærd henleder opmærksomhed på, at et serviceniveau, der dækker borgeres transportudgifter til et værested, ikke synes at være i tråd med målet i Masterplanen på det specialiserede voksenområde om at gå fra en ”beskyttet til støttet” tilgang til borgerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at afholdelse af borgeres transportudgifter fra Dronninglund til Brønderslev primært finder sted i en overgangsperiode fra 1. marts 2015 - hvor Mødestedet lukker – frem til 31. december 2015. Formålet hermed vil være at støtte borgerne i at vænne sig til at bruge værestedet i Brønderslev. Det skal nævnes, at der pt. også arbejdes på at etablere et bruger-/frivilligstyret værested i Fredensgade i Dronninglund. Borgere i Dronninglund forventes således fortsat at have et tilbud i nærmiljøet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd ser model 1 som en mulighed for i en overgangsperiode at give en begrænset kreds et kørselstilbud, hvorimod model 2 åbner op for, at alle borgere uanset behov bliver i målgruppen for kørsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender brug af model 1 i en overgangsperiode fra f.eks. 1. marts 2015 til 31. december 2015.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt med den tilføjelse, at der skal være tale om transport på over 15 km. Desuden fastsættes en betaling for transport på 20 kr. hver vej. Ordningen gælder frem til 1. september 2015.

Handicaprådet høres.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2015 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2015 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2015.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender følgende budgetforslag

§103 Jobteam: Samlet budget 1.763.182 kr. og takst på 10.892 kr. Taksten for 2014 var 11.105 kr.

§ 104 Jobteam: Samlet budget 262.633 kr. og en takst på 11.651 kr. Taksten for 2014 var 11.270 kr.

§ 104 Klub: Samlet budget 235.454 kr. og en takst på 1.229 kr. Taksten for 2014 var 1.244 kr.

Det vurderes, at budgetforslag afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppernes behov.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Et uddybende notat er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de samlede budgetrammer for 2015 med tilhørende takstfastsættelser.

Beslutning

I forlængelse af Socialtilsyn Nords notat om lønudgift til formand for bestyrelsen ønsker udvalget en judisk vurdering fra Socialtilsyn Nord vedrørende det hensigtsmæssige i, at formanden i Ella og Møller Sørigs Fond også er bogholder i fonden, herunder om lønnen til formanden alene vedrører funktionen som bogholder.

Budgettet behandles, når der foreligger svar fra Socialtilsyn Nord.

Bilag

Til toppen


7. TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 14. januar 2015 anmodet om at se det klip vedrørende TeleCare Nord, som blev vist på Ældrerådets møde.

Klippet vil blive vist på udvalgets møde.

Sagsfremstilling

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Notat om handleplansbeskrivelse vedrørende flerårsaftalen bestilt af Økonomiudvalget tilsendes Social- og Sundhedsudvalget, når det er færdigt.

Orientering om administrativt møde med Handicaprådets formandskab den 5. februar 2015.

Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 4. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach