Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. marts 2015
Lokale: Mødelokale 2, 1. sal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende med afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Besøg i Visitationen - Det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Mundtlig orientering om håndtering af flerårsaftalen i Visitationen.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget fik en orientering om Visitationens arbejde med og opfølgning på flerårsaftalen. Opfølgningen foregår i Visitationen ved tavlemøder, hvor alle sager til opfølgning fremgår, og hvor der ved løbende markering af sagerne tydeliggøres, at Visitationen i perioden frem til udgangen af 2016 får revisiteret og fulgt op økonomisk på alle sagerne. Visitationens løbende opfølgning giver basis for at følge op på opnåelse af de sparekrav, der ligger i flerårsaftalen, ligesom opfølgningen giver mulighed for løbende orientering af ledelse, Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om bevilling af støtte til køb af bil


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Social- og Sundhedsudvalget bad på møde den 3. december 2015, punkt 4 om en orientering vedrørende bilsager.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage nedenstående orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, kan der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

 • forringer evnen til at færdes, og
 • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

Bevilling af støtte til køb af bil

Tilskuddet ydes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes.

Sagsbehandlingstiden kan variere alt efter sagens omfang, men dog kan sagsbehandlingstiden maksimalt strække sig til 15 måneder (jf. bilag 1).

Der indhentes oplysninger om ansøgers daglige kørselsbehov og der foretages en vurdering af, om støtte til køb af bil i væsentlig grad gør ansøger selvhjulpen.

Der gives altid tilskud til den billigst egnede bil, og tilskuddet består af en rente- og afdragspligtig del samt en rente- og afdragsfri del.

Når bilteamet har besluttet, at ansøger er berettiget til støtte til køb af bil, laves der afprøvning af biler, hvorefter der udarbejdes en bevilling.

Når slutsedlen modtages, sender sagsbehandleren klausuleringsblanketter til forhandler samt meddelelse om tilskuddets størrelse.

Herefter foretages økonomisk beregning, og der udarbejdes gælds- eller pantebrev, som underskrives af ansøger. Pantebrevet tinglyses elektronisk.

Der kan tidligst ydes tilskud til udskiftning af bil 6 år efter registreringen af en bil, der tidligere er ydet tilskud til. Dog kan der ydes støtte inden 6-års periodens udløb, når

 • det ved erklæring fra synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,
 • bilen er totalskadet, og
 • bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.

Ansøgningstyper

En sag kan bestå af forskellige ansøgningstyper eller kombinationer heraf (jf. bilag 2). Det drejer sig om følgende:

 • Støtte til køb/udskiftning af bil
 • Støtte til særlig indretning af bilen
 • Reparation af særlig indretning
 • Ansøgning om fritagelse/nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug
 • Ansøgning om tilskud til kørekort
 • Ansøgning om ændring af bevillingsgrundlaget

Pr. 7. januar 2015 foreligger der 37 ansøgninger, hvoraf 6 af disse er under behandling (jf. bilag 2). Det skønnes, at der i løbet af 2015 modtages 16 ansøgninger på bevilling af støtte til køb af bil.

Det skønnes, at udgifterne på de 31 ventende ansøgninger samt de forventede 16 ansøgninger i løbet af 2015 beløber sig til ca. 5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til reparationer af særlige indretninger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og Jane Dahl deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne 2014-2017


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, HAR, SS

I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne fra 2014-2017 effektivisere for til sammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2014, indgået aftale om, at der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af modne velfærdsteknologier i kommunerne.

Formålet er, at der i fælleskommunalt regi samles og spredes viden om brug af velfærdsteknologi, og at der afstedkommes en national effektivisering på til sammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Det betyder, at kommunerne I perioden 2014-2017 skal fokusere på fire velfærdsteknologiske initiativer, henholdsvis forflytningsteknologi – fra 2-1, vasketoiletter, spiserobotter samt bedre brug af hjælpemidler. Initiativerne skal medvirke til at øge borgerens selvhjulpenhed og effektivisere arbejdsgange.

DE 4 INITIATIVER
Forflytningsteknologi – fra 2-1
Med moderne liftsystemer – forflytningsteknologier – kan man på mere hensigtsmæssigt flytte borgere med fysiske funktionsnedsættelser, og dermed gøre det muligt at gå fra to til en medarbejder. Dette initiativ retter sig således mod en ændring af arbejdsgangene i kommunen i forhold til forflytning. Samtidig frigøres medarbejderressourcer og det fysiske arbejdsmiljø forbedres, da medarbejderne undgår tunge løft. Borgeren vil opleve den samme tryghed i forflytningen og en bedre kontakt med medarbejderen, da der bliver et naturligt samarbejde omkring hele opgaveløsningen.

Vasketoiletter
Vasketoiletter kan i nogle tilfælde gøre borgere helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøg. Derved kommer borgeren til at opleve mere værdighed – og derigennem en bedre livskvalitet – i hverdagen, samtidig med at arbejdsmiljøet forbedres for medarbejderne.

Spiserobotter
Borgere med funktionsnedsættelser i arme og hænder er ofte ud af stand til at indtage måltider uden hjælp, og hjælp til spisning er en meget ressourcetung opgave, da det indebærer, at medarbejderen skal forstå, hvor hurtigt, hvor meget og i hvilken rækkefølge, borgeren ønsker at indtage sit måltid. Brug af spiserobot vil derfor ikke kun frigøre medarbejderressourcer, men vil også kunne gøre borgerne mere selvhjulpne i forbindelse med indtagelse af måltider og herigennem opnå en bedre livskvalitet.

Bedre brug af hjælpemidler
Dette initiativ retter sig ikke kun mod at introducere konkrete hjælpemidler hos borgerne. Det handler især om at anvende hjælpemidlerne i et rehabiliterende øjemed. Fokus for dette initiativ er derfor sammenhængende i et borger- og medarbejderperspektiv, da en borger med funktionsnedsættelse kan genvinde, udvikle eller vedligeholde sin funktionsevne og dermed blive mere selvhjulpen samtidig med, at der – fra medarbejdernes side – tænkes i brugen af hjælpemidler kombineret med en rehabiliterende tilgang.

METODE
KL's Center for Velfærdsteknologi har udarbejdet vejledninger og værktøjer til implementeringsarbejdet og anbefaler, at kommunerne arbejder med en ”gevinsttræ-metode” til implementeringsarbejdet. Det er en metode, der strukturerer og styrer de processer, som en succesfuld implementering af velfærdsteknologiske løsninger kræver.

Samtidig giver metoden mulighed for at skabe overblik og sammenhæng mellem kommunens mål for ibrugtagning af velfærdsteknologiske løsninger, forandringerne som teknologierne skal afstedkomme, parametrene forandringen skal måles på samt hvilke af kommunens egne visioner og mål, der sætter retningen på forandringen.

DEN VIDERE PROCES
Medarbejdere i fagenheden, som skal forestå arbejdet med implementering af velfærdsteknologi, er tilmeldt KL's gevinsttræ-kursus den 11. marts 2015.

I første kvartal af 2015 – konkret i uge 3 til 5 - igangsættes en statusmåling på det velfærdsteknologiske arbejde. Der er modtaget materiale til dataindsamling. Der er deadline for svar den 30. januar 2015.

Herudover skal der udarbejdes handlingsplaner for henholdsvis Ældreområdet samt Det Specialiserede Voksenområde i forhold til implementeringsarbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte.

Indstilling

Velfærdsteknologien kan hjælpe borgeren til at blive mere selvhjulpen, men det kan være mere vanskeligt at realiserede en konkret besparelse.

Handicaprådet er positiv over for brugen af velfærdsteknologi, men det må ikke erstatte den personlige kontakt. Handicaprådet finder at der bør afdækkes muligheder for brug af velfærdsteknologi i forbindelse med nybyggeri.

Handicaprådet mener, at man med fordel kunne undersøge mulighederne for at bevillige velfærdsteknologi i private hjem herunder vasketoiletter.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Økonomi

Regeringen og KL er tidligere blevet enige om at der i kommunerne i perioden 2011-2015 skulle gennemføres digitaliseringsprojekter med henblik på at realisere et potentiale i kommunerne på 2 mia. kr. i 2015. For Brønderslev Kommune svarende til ca. 13 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev det besluttet, over en 4-årig periode, at indarbejde en årlig besparelse på 0,25 % af serviceudgifterne indenfor en række områder som forventede gevinster ved digitalisering, effektivisering og velfærdsteknologi.

Konkret betyder det, at der er indarbejdet følgende sparekrav for henholdsvis Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2013-2016:

Besparelse pr. Udvalg (1.000 kr.)

2013

0,25 %

2014

0,50 %

2015

0,75 %

2016

1 %

Ældreomsorgsudvalget

740

1.480

2.220

2.960

Social- og Sundhedsudvalget

564

1.129

1.693

2.258

Med henblik på at opnå besparelsen indenfor tidsperioden blev det samtidig besluttet at afsætte en anlægspulje på 4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, da der ofte kræves en vis investering for at opnå forventede effekter.

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014 blev det aftalt at sætte særlig fokus på de fire nævnte initiativer i perioden 2015-2017. Dette med henblik på at kommunerne kan frigøre 500 mio. kr. i 2017. For Brønderslev Kommune svarende til ca. 3,1 mio. kr.

Den forventede besparelse ved de fire initiativer er ikke indarbejdet i budgettet for hverken 2015 eller overslagsårene.

Beslutning

Til efterretning.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Værestedet Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb:SS, HAR

Med afsæt i den politiske aftale i Social- og Sundhedsudvalget om omstilling i socialpsykiatrien lukkede Støttecentret i Det Blå Hus den 31. januar 2015.

Værestedsdelen, der drives efter Servicelovens § 104 som et uvisiteret tilbud og beskyttet beskæftigelse i form af et Bageri og en Produktionsvirksomhed drevet efter Servicelovens § 103, fortsættes i Det Blå Hus. Dette i form af at værestedsdelen skal forstærkes både i form af indhold og åbningstider. Fangenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til, hvordan det fremtidige værested etableres og drives.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende tilbuddets indhold, organisering og budget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget indgik på møde den 5. november 2014 en politisk aftale om at Det Blå Hus i socialpsykiatrien i Brønderslev fremover skal anvendes til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, og at værestedet efter servicelovens § 104 skal flytte til Jyllandsgade i løbet af 2015, og besluttede samtidig at nedlægge Mødestedet i Dronninglund.

På møde den 3. december 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, som en del af den politiske aftale, at nedlægge støttecentret efter servicelovens § 104 i Det Blå Hus.

Hensigten med at forstærke værestedet er at få et tilbud, som kan bruges af alle i målgruppen uden først at skulle visiteres til stedet. Samtidig er der et ønske om at tiltrække nye og mere differentierede målgrupper end dem, der kendes fra Det Blå Hus i dag.

I forlængelse af lukningen af Støttecentret den 31. januar 2015 foreslås værestedsfunktionen igangsat i sin fremtidige form. Det vil give mulighed for at afprøve, hvordan form og indhold i det fremtidige værested skal være. Det betyder konkret at rammerne i Det Blå Hus skal tilpasses. Huset skal indrettes, så der er lokale(r) til værestedet.

Åbningstiderne i værestedet skal tilpasses i forhold til de tidligere åbningstider for henholdsvis støttecenter og værested, samt hvad brugergruppen ønsker. Det betyder som udgangspunkt, at værestedet åbner kl. 9 og lukker sidst på eftermiddagen.

Nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested tænkes som udgangspunkt videreført i værestedsregi. Med afsæt i de eksisterede aktiviteter kan der ske tilpasning alt efter brugergruppens ønsker.

Der skal arbejdes målrettet med borgernes udvikling, og personalets opgave i værestedet vil være at understøtte den enkelte borgers udviklingsproces og understøtte aktiviteter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at personalenormeringen i det nye værested fastsættes til 2,0. Dette vurderes på baggrund af brugergruppens sammensætning og samarbejdet med frivillige og foreninger.

Fagenheden foreslår brug af ”værestedsråd” med inspiration fra Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Der skal arbejdes målrettet med at øge brugergrundlaget. UngeCentret og Visitationen opfordres til at have fokus på at oplyse borgere i målgruppen om tilbuddet. De øvrige udførertilbud, som bostøtteområdet og botilbud, inddrages i at informere om tilbuddet.

Fagenheden foreslår, at der 3 måneder efter igangsætning af ovennævnte laves en evaluering, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og stillingtagen til tilbuddets fremadrettede form.

Økonomi

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et budget for det nye værested ud fra en normering på 2,0. De øvrige udgiftsposter i budgettet dækker bl.a. faste udgifter til bygningen, aktivitetsudgifter og servicering af frivillige (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslagene til indhold, organisering og budget af det nye værested, som består i,

 • at værestedet startes op i Det Blå Hus,
 • at huset indrettes, så det er tydeligt hvor værestedet er,
 • at nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested fortsætter indtil videre,
 • at værestedets budget baseres på en personalenormering på 2.0 årsværk,
 • at det vedlagte budget godkendes,
 • at der inddrages frivillige og andre aktører i det nye værested,
 • at der oprettes et ”væresteds-råd”, jf. modellen med centerråd på ældreområdet, og
 • at værestedet evalueres første gang efter 3 måneder.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Det forudsættes, at normeringen reduceres fra 2,43, som i dag varetager opgaven i Det Blå Hus, til 2 årsværk.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 1:

Udvalget tilkendegiver, at forslag fra fagenheden ønskes godkendt.

Handicaprådet høres forud for igangsætning af en tilpasning af § 103-tilbuddet i Det blå Hus til det visiterede antal brugere. Merforbruget i den mellemliggende periode finansieres af den ikke forbrugte andel af de 242.000 kr.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2015:

Sagen behandles i Handicaprådet den 3. marts 2015. Svaret vil foreligge til mødet. Yderligere er vedhæftet referat fra mødet mellem formand Ole Jespersgaard, næstformand Martin Bech, repræsentanter fra psykiatrien og direktør Henrik Aarup.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Handicaprådet, den 3. marts 2015, pkt. 9:

Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Ellen Lykke orienterede om historikken i forhold til sagsfremstillingen.

Handicaprådet ønsker, at blive inddraget i den kommende evaluering.

Handicaprådet foreslår, at beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2015 suppleres med den fasemodel, som fremgår af det vedhæftede referat

fra møde den 12. februar 2015.Handicaprådet er dog i tvivl om hvorvidt den foreslåede normering på 2.0 er tilstrækkelig.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget godkender følgende fasemodel:

Fase 1.

 • Nye åbningstider i Det Blå Hus’ uvisiterede værested ændres med virkning fra 1. marts 2015:

Mandag 9-16

Tirsdag 9-16

Onsdag 9-17

Torsdag 9-17

Fredag 9-22

 • Tydeliggørelse i huset med skiltning m.v. om, at der er tale om et værestedstilbud
 • Der etableres et ungetilbud på en hverdagsaften snarest. Inddrage unge i Bostøtten, Rusmiddelcentret og Thorvaldsensvej
 • Der arbejdes på at inddrage frivillige i værestedets dagligdag
 • Succeskriteriet er i princippet, at der bliver så stor søgning til tilbuddet, at det bliver nødvendigt at flytte det uvisiterede værested til Jyllandsgade
 • Nuværende bemanding i Det Blå Hus fastholdes indtil evaluering ved udgangen af maj 2015
 • Social- og Sundhedsudvalget besluttede 3. december 2014, sag 8, at ”Den opnåede besparelse ved lukning af Støttecenteret reserveres til budget til drift af aktivitets- og samværstilbud i Jyllandsgade.” Besparelsen er opgjort til 242.000 kr. år årsbasis, og beløbet indgår til hel/delvis finansiering af tilbud i Det blå Hus i denne overgangsperiode
 • Tilbuddet evalueres, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2015 efter 3 måneder, dvs. ved udgangen af maj 2015

Fase 2.

 • Borgergrundlag (herunder om det er muligt at inddrage borgere i ressourceforløb i tilbuddet), økonomi, takster, styringsgrundlag (takst- og rammestyring) m.v. analyseres med henblik på at fremlægge forslag til gennemsigtig model for styring og ressourcetildeling til Det Blå Hus.
 • Evt. personaletilpasning sker i forlængelse af godkendelse af ny styringsmodel
 • Budget deles, således at hvert tilbud (herunder hvert deltilbud i Det blå Hus) har et selvstændigt budget
 • Behov for stillingtagen til håndtering af bygningsmæssige udgifter, herunder hvordan disse skal indgå i henholdsvis rammebevilling og takster
 • Endelig stillingtagen til bemanding af uvisiteret værested i Det Blå Hus
 • Ny beregning af takster i de to § 103-tilbud

Udvalget konstaterer hermed, at den nuværende normering på 2,43 årsværk som minimum fastholdes, indtil ny beslutning foreligger.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Sundhedsfremme inden for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR, SS

Brønderslev Kommune har gennem de senere år haft øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for det specialiserede voksenområde og har siden 1. juni 2013 haft ansat en sundhedskoordinator til at stå i spidsen for dette arbejdet.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I 2012 blev der gennemført et pilotprojekt med sundhedsfremme og forebyggelse i samarbejde mellem socialpsykiatriens uvisiterede tilbud og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering. På baggrund af erfaringerne herfra besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2012, at indsatsen skulle implementeres i hele Socialpsykiatrien, og på baggrund af de gode erfaringer fra psykiatriområdet blev det administrativt besluttet at implementere disse erfaringer bredt i det specialiserede voksenområde fra sommeren 2013.

Formålet med indsatsen var, at

 • igangsætte processer, der skaber ændringer af hverdagskulturen, således at det brede sundhedsbegreb bliver en integreret del af personalets og borgernes tankegang, handling og arbejde,
 • holde liv i forandringer og synliggøre disse, og
 • arbejde strategisk med at nedbringe overdødeligheden og den højere frekvens af livsstilssygdomme i forhold til den øvrige befolkning.

Aktiviteter i socialpsykiatrien

 • Kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejderne i Bostøtten med 5 undervisningssessioner i foråret 2013 med det formål at give medarbejderne inspiration og redskaber til at tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind som en måde at løfte opgaverne på i bostøttearbejdet
 • Sundhedsforløb og aktiviteter til borgerne i såvel den visiterede som den uvisiterede del af værestedstilbuddene udbydes af medarbejderne i socialpsykiatrien. Refleksionsseancer med medarbejderne i Det Blå Hus med henblik på at videreudvikle sundhedstilbuddene til borgerne i efterår/vinter 2013/14
 • Sundhedsfaglig og sundhedspædagogisk sparring til personalegrupperne
 • Facilere gruppen af tovholdere/nøglepersoner fra de enkelte steder. Tovholdergruppen har deltaget i fysisk aktivitetskursus i Region Nordjylland, februar og marts 2014
 • Aktivitetskasse og inspiration til borgere og medarbejdere i opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej i efteråret 2013 med henblik på at øge den fysiske aktivitet hos borgerne
 • 2 temadage i Den Runde Pavillon for alle borgere og medarbejdere i socialpsykiatrien i henholdsvis 2012 og 2013 med henblik på at inspirere til nye aktiviteter og skabe fælles forståelse og opmærksomhed omkring den fælles indsats
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning til satspuljemidler for ”Fremtidens idræt, bevægelse og sundhed for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune”

Aktiviteter på Handicapområdet

Kompetenceudviklingsprojekt: ”Sundhedsfremme på Handicapområdet i Brønderslev Kommune” som er organiseret og delvist finansieret som et jobrotationsprojekt. Rammerne for projektet er fastlagte, mens medarbejderne selv er med til at bestemme indholdet. Projektet har været afvikling i perioden fra januar 2014 til februar 2015.

Projektet omfattede:

 • Kompetenceudvikling af alle medarbejdere

Alle medarbejdere på handicapområdet gennemgår et kompetenceudviklingsforløb på 3 temadage. Efter hver temadag bidrager refleksionssessioner i de enkelte personalegrupper til at omsætte input fra temadagene til hverdagspraksis. Der er afholdt 3 temadage i 2014.

 • Sundhedsambassadører

Der er udpeget en sundhedsambassadør i alle 14 personalegrupper, som alle har fået en uges sundhedsambassadøruddannelse. Deres rolle har blandt andet været at synliggøre, hvor vigtigt det er, at det brede sundhedsbegreb bliver en naturlig del af hverdagskulturen på de forskellige tilbud samt at motivere deres kolleger til at deltage aktivt. Sundhedsambassadørerne mødes fortsat til netværksmøder til gensidig inspiration og opbakning.

Kompetenceudviklingsprojektet hensigt var at bidrage til:

 • At det brede sundhedsbegreb bliver en integreret del af hverdagsperspektivet
 • At personalet føler sig klædt på til at tænke sundhedsfremmende- og forebyggende
 • At kvaliteten af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde styrkes
 • At personalet mestrer den nye måde at arbejde på, hvilket afspejles i de pædagogiske planer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Susanne Jørgensen, Helle Rasmussen og Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 21. januar 2015, pkt. 6:

Susanne Jørgensen og Helle Rasmussen deltog under punktet.

Sundhedsfremme på det specialiserede voksenområde er et fokuspunkt grundet ulighed i sundhed. Brugerne inden for det specialiserede voksenområde er udfordret på mange af de parametre, vi måler sundhed på.

Handicaprådet fik en gennemgang af, hvordan man har arbejdet med sundhedsfremme og de kulturændringer, der ligger til grund for de nye tiltag.

Handicaprådet mener, at

 • der er tale om et rigtigt godt projekt, og
 • håber, at der er fokus på, at de gode effekter fastholdes over tid.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2015:

Sagen har været til orientering i Handicaprådet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Handicaprådet, 3. marts 2015, pkt. 9:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Beslutning

Til efterretning.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Rehabilitering - servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Den 1. januar 2015 trådte servicelovens § 83a i kraft. Den nye paragraf omhandler rehabilitering og skal hjælpe kommunerne til at arbejde mere systematisk med rehabilitering og ud fra en entydig lovmæssig ramme. Samtidig skal borgere tilbydes et rehabiliterende forløb, inden de modtager hjemmehjælp efter SEL § 83.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende kommissorium og tidsplan for arbejdet med SEL § 83a.

Sagsfremstilling

I de fleste af danske kommuner arbejdes der i dag med rehabilitering, men på meget forskellige måder og med afsæt i forskellige lovparagraffer. På baggrund heraf trådte en ny lov i kraft den 1. januar 2015, som forpligter kommunerne til at tilbyde rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a. Det betyder, at kommunerne skal arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles lovgrundlag, som gør det muligt at nationalt at sammenligne rehabiliteringsindsatserne.

Rehabilitering efter servicelovens § 83a

Når en borger søger om hjemmehjælp efter SEL § 83, skal kommunen først foretage en individuel og konkret vurdering af, om borgeren vil kunne forbedre sin funktionsevne – fysisk, psykisk eller socialt. Er der rehabiliteringspotentiale, tilbydes borgeren et rehabiliteringsforløb efter SEL 83a.

Rehabiliteringsforløbet er et korterevarende og tidsafgrænset forløb, som skal tilrettelægges ud fra en helhedstænkning og tage udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Forløbet udføres i et tværfagligt samarbejde og dialog mellem borgeren og relevante faggrupper.

Der skal fastsættes individuelle mål i samarbejde med borgeren, som løbende justeres, hvis dette er nødvendigt. Målene og tidsrammen for rehabiliteringen skal indgå i en samlet beskrivelse.

Under rehabiliteringsforløbet skal borgeren have den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at nå de fastsatte mål. Hjælpen og støtten tilpasses løbende udviklingen i borgerens funktionsevne – uanset om udviklingen er positiv eller negativ.

Når forløbet er afsluttet, skal borgeren – hvis denne stadig har et behov – tilbydes hjemmehjælp efter SEL 83.

Den nye lovændring understøtter således princippet om hjælp til selvhjælp og muliggør en mere smidig hjælpeindsats i et motiverende og dialogisk samarbejde mellem borgeren og kommunen, som sætter fokus på en bedre livskvalitet.

Rehabilitering efter servicelovens § 83a i Brønderslev Kommune

Lovændringen lægger rehabilitering ind under Serviceloven, som i Brønderslev Kommune hidtil er blevet bevilget efter sundhedslovens § 119. Dette har blandt andet udelukket de private leverandører af hjemmehjælp fra at varetage rehabiliteringsopgaver. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt de private leverandører skal have mulighed for at varetage rehabiliteringsopgaver.

Samtidig vil lovændringen medfører en forandring af organiseringen, rammesætningen og opgaverne i forhold til de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI). Forandringsprocessen skal således også sigte mod at imødegå opmærksomhedspunkterne, der blev afdækket ved evalueringen af FRI i efteråret 2014, herunder:

 • FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet
 • De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015
 • FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå
 • Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe, beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag som muliggør at de private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
 • Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling
 • Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv
 • Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv
 • Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender det udarbejdede kommissorium og tidsplan.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte, men vil blive nærmere beskrevet, når form og indhold i forhold til rehabiliteringsforløbenes udformning er udarbejdet.

Indstilling

Der er nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med hvordan den nye lov skal implementeres i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet ser frem til at behandle sagen.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Utilsigtede hændelser 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, HAR, SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2014.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 er der rapporteret 947 UTH i Brønderslev Kommune, hvor der i 2013 var 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Ældreområdet

396

298

42

7

11

754

Sundhed og Handicap

108

68

0

2

7

185

Visitationen

0

0

0

4

4

8

Private udbydere

0

0

0

0

0

0

I alt

504

366

42

13

22

947

Af de rapporterede UTH omhandler patientuheld overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Medicin er i stor udstrækning glemt medicin. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”. Hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere / pårørende.

Fokusområdet i 2014 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af urinvejsinfektion, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013 til 42 i 2014.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til de utilsigtede hændelser undersøges, sådan at der kan opnås læring og derpå ændre og forebygge fremtidige utilsigtede hændelser. Her ses en udvikling fra 57 hændelsesanalyser i 2013 til 144 i 2014.

Fokus for 2015 vil være fortsat implementering af arbejdet efter hændelsesanalysemetoden. Sygeplejersker og hygiejnekontaktpersoner vil blive undervist i alle infektionsdefinitioner i forhold til UTH.

Nyansatte, private udbydere samt sygeplejestuderende, SSH – og SSA-elever vil modtage undervisning i UTH, ligesom Misbrugsområdet vil få en generel undervisning. Der vil i flere områder ske opfølgende undervisning i UTH.

Kampagnemateriale fra Sundhedsstyrelsen til oplysning til borgere / pårørende om UTH samt omhandlende UTH i forhold til medicinsk udstyr / hjælpemidler vil blive udbredt.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Brønderslev Kommune, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives input til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ellen Lykke orienterer om, at stigningen primært skyldes øget fokus på at få identificeret og registeret utilsigtede hændelser.

Formålet med registrering af UTH er at drage læring af hændelserne. Alle UTH indberetninger bliver behandlet.

Handicaprådet drøftede de mulige årsager til stigningen i antallet af UTH.

Ellen Lykke tager Handicaprådets kommentarer til årsrapport med tilbage til relevant medarbejder.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, men ønsker rapporten mere specifik næste gang. Handicaprådet finder det positivt, at der er fokus på området.

Svend Erik Trudslev vil gerne vide mere om de UTH’er, der har været i forhold til medicin. Hvilke tendenser er der, og hvordan bliver indberetningerne behandlet.

Handicaprådet vil gerne vide hvor mange UTH’er, der er blevet indberettet af private borgere.

Tilbagemeldingerne sendes til Handicaprådet pr. mail.

Beslutning

Til efterretning.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Udpegning til politisk forankringsgrupper i relation til Sundhedsaftalen 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/BE/BS/SS

I forbindelse med vedtagelsen af Sundhedsaftalen 2015-2018 blev der truffet beslutning om en ny politisk organisering. De eksisterende politiske styregrupper i alle 11 nordjyske kommuner erstattes af 4 politiske forankringsgrupper opdelt efter geografi. Hver kommune bliver repræsenteret i forankringsgrupperne med 2-4 repræsentanter.

Der skal udpeges repræsentanter til de politiske forankringsgrupper i alle regionens kommuner.

Sagsfremstilling

I den tidligere sundhedsaftale var der politiske styregrupper i hver kommune bestående af to kommunale politikere og to regionale politikere. De tidligere politiske styregrupper har haft som primær opgave, at følge op på de bilaterale sundhedsaftaler, dvs. aftaler indgået mellem den enkelte kommune og regionen.

I den nye sundhedsaftale er det besluttet, at der i stedet for politiske styregrupper i hver kommune, skal være 4 politiske forankringsgrupper i regionen.

Der skal således udpeges til politiske styregrupper i henholdsvis Klynge Nord, Klynge Vest, Klynge Syd og Klynge Midt.

De politiske forankringsgrupper kommer til at bestå af 2 til 4 politikere fra hver kommune. De kommunale repræsentanter kan f.eks. være udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).

De kommunale medlemmer fra SKU deltager i forankringsgruppen som KKR-udpegede medlemmer og ikke kun som repræsentant for egen kommune. I de klynger, som ikke er direkte repræsenteret i Sundhedskoordinationsudvalget, vil der i forankringsgruppen deltage et KKR udpeget medlem af SKU fra en af de andre klynger; dette for at sikre sammenhæng til arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget.

Udover de kommunale repræsentanter består forankringsgruppen af repræsentanter fra PLO Nordjylland (Kommunalt Lægelige Udvalg/PLO Regional) og fra Region Nordjylland (4-5 politiske repræsentanter fra Sundhedskoordinationsudvalget, Forretningsudvalget og øvrige relevante udvalg).

Forankringsgrupperne forventes at holde 1-2 møder om året efter behov.

Det primære fokus på møderne i de politiske forankringsgrupper er opfølgning på Sundhedsaftalen 2015-2018 i et lokalt perspektiv. Der vil være fokus på samspillet mellem de lokale politikker/strategier og Sundhedsaftalen 2015-2018.

Møderne afholdes efter en fælles struktur, og der anvendes en dagsordensskabelon, der sikrer kontekst til de temaer, der behandles i Sundhedskoordinationsudvalget. Dagsordenen bygges som udgangspunkt op efter følgende princip:

 • Statusrunde v/parterne. Hver part forbereder en status med afsæt i det seneste Sundhedskoordinationsudvalgsmøde, hvor det er blevet rammesat, hvad det overordnede tema på de kommende møder i forankringsgrupperne skal være
 • Lokale ønsker fra klyngen
 • Opfølgning på supplerende sundhedsaftaler i den pågældende klynge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgsformand/næstformand fra Ældreomsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget udpeges til den politiske forankringsgruppe.

Forretningsledelsen anbefaler, at der udpeges udvalgsrepræsentanter fra de 4 udvalg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 19:

Gitte Krogh udpeges.

Ole Bruun var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 13:

Eskild Sloth Andersen blev udpeget.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2015, pkt. 11:

Udvalget peger på udvalgsformand Lone Lex.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Ole Jespersgaard udpeges og Martin Bech udpeges som suppleant .

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 30. januar 2015 stod registrerede som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 24 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. Dette skyldes blandt andet, at der pågår en proces med nedbringelse og kortlægning af den ophobning af sager, der gennem en længere periode har været genereret. Denne proces kører parallel med, at der arbejdes på opnåelse af besparelser til Flerårsaftalen. I sager, hvor der er søgt om dækning af Merudgifter, § 100, har sagsbehandlerne afventet godkendelse af ny kvalitetsstandard, inden sagsbehandlingen kunne påbegyndes. Revisiteringen af § 100 påbegyndes endeligt i uge 11. Samtidig er revisiteringen af § 85 ligeledes er i fuld gang.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget noterer med tilfredshed, at antallet af sager der overskrider de aftalte sagsbehandlingstider, er faldende.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Brønderslev Sundhedshus - status på projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status på Brønderslev Sundhedshus.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har afholdt møde den 19. januar 2015. Der blev på mødet bl.a. drøftet afklaring på buslomme, inventar til fællesarealer mv. Derudover blev udkast til samarbejdsaftalen vedr. drift af fælles servicefunktion drøftet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af indmeldinger til Udviklingsstrategi 2016


Resume

Sagsforløb: BE, BS og SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslag om:

 • Indmelding til Udviklingsstrategi 2016 i forhold til rammeaftalerne for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
 • Indberetningsskema til det forstærkede samarbejde
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale. Dette er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til – på tværs- at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter:

 • Udviklingsstrategien
 • Tendenser og udvikling
 • Det forstærkede samarbejde
 • Centrale udmeldinger (voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse)
 • Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdelen)

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede socialområde skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser. Samtidig gives der et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Brønderslev Kommune har tidligere vedtaget en målsætning om at blive 90 % selvforsynende på det specialiserede socialområde.

Input til Udviklingsstrategi 2016

Tendenser og udvikling – bilag 1:

I de vedhæftede bilag ses forvaltningens input til udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2016. Dominerende tendenser i 2015/2016 synes på børneområdet at være et større behov for rummelige regionale tilbud til børn med komplekse problemstillinger, fx ved kombination af flere forskellige alvorlige, psykiatriske diagnoser samt social belastning. På voksenområdet ses 1) En væsentlig stigning af voksne med personlighedsforstyrrelse og borgere med svære sociale problemstillinger. Disse borgere har ofte moderat til svær funktionsnedsættelse og komplekse problemer/behov. 2) En stigning af voksne, der får diagnosen ADHD og andre psykiatriske diagnoser. Mange af disse har vanskeligheder med at klare sig i dagligdagen og mange har tendens til selvmedicinering af stoffer og alkohol. Der opleves en stigende tendens af borgere med hjerneskade som følge af misbrug, 3) En stigning inden for autismeområdet. 4) Borgere med multihandicaps får oftere diagnostiseret flere følgelidelser/diagnoser, som bevirker, at behovene for hjælp/støtte øges.

Det særligt forstærkede samarbejde (Myndighed) – bilag 2:

Herudover er vedlagt 2 andre bilag med input til Udviklingsstrategi 2016. Et skema med indberetning i forhold til det forstærkede samarbejde på både børne- og voksenområdet. Et samarbejde, hvor det forventes at alle nordjyske kommuner med mellemrum vil have behov for at benytte tilbuddene, da der er tale om de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Skemaet angiver forvaltningens forventede efterspørgsel i forhold til de mest specialiserede tilbud.

Det særligt forstærkede samarbejde (driftsherreindmeldinger):

Forvaltningen har ikke nye tilbud, der skal indmeldes i forhold til det særligt forstærkede samarbejde.

Centrale udmeldinger (voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlige synsnedsættelse) – bilag 3:

Endeligt er vedlagt et skema for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Skemaet angiver de tendenser forvaltningen samlet set ser på området. Området er centralt udmeldt af Socialstyrelsen for at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner i forhold til de højt specialiserede indsatser og tilbud.

Det videre forløb

Det samlede materiale vil efter endt behandling i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tilgå Sekretariat for Rammeaftaler senest 16. marts 2015, som udarbejder selve udviklingsstrategien og styringsaftalen, der tilsammen udgør rammeaftalen. Rammeaftalen 1. behandles på DAS-møde i juni 2015. Rammeaftalen 2. behandles på DAS-møde i august 2015. Rammeaftalen behandles i KKR 4. september 2015, hvorefter den udsendes til behandling i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets behandlinger skal være afsluttet senest 15. oktober 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender følgende forslag om indberetninger til Udviklingsstrategi 2016:

 • Indmelding til Udviklingsstrategi 2016 i forhold til rammeaftalerne for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
 • Indberetningsskema til det forstærkede samarbejde
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Budget 2015 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2015 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2015.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender følgende budgetforslag

§103 Jobteam: Samlet budget 1.763.182 kr. og takst på 10.892 kr. Taksten for 2014 var 11.105 kr.

§ 104 Jobteam: Samlet budget 262.633 kr. og en takst på 11.651 kr. Taksten for 2014 var 11.270 kr.

§ 104 Klub: Samlet budget 235.454 kr. og en takst på 1.229 kr. Taksten for 2014 var 1.244 kr.

Det vurderes, at budgetforslag afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppernes behov.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Et uddybende notat er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de samlede budgetrammer for 2015 med tilhørende takstfastsættelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 6:

I forlængelse af Socialtilsyn Nords notat om lønudgift til formand for bestyrelsen ønsker udvalget en juridisk vurdering fra Socialtilsyn Nord vedrørende det hensigtsmæssige i, at formanden i Ella og Møller Sørigs Fond også er bogholder i fonden, herunder om lønnen til formanden alene vedrører funktionen som bogholder.

Budgettet behandles, når der foreligger svar fra Socialtilsyn Nord.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2015:

Socialtilsyn Nord har fremsendt supplerende oplysninger til sagen vedrørende notat om lønudgift til formand for bestyrelsen. Der henvises til notat fra tilsynet.

Beslutning

Budget godkendt. Udvalget lægger til grund for budgetgodkendelsen, at der ikke er honorar til bestyrelsesformand.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Nyhedsbrev efter møde om masterplan den 17/12-2014 sendes til udvalget til orientering.

Værestedet i Dronninglund flytter i Apostolsk Kirke den 1. april 2015.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. marts 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach