Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 3. juni 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Beslutning

Johannes Trudslev og Martin Bech (uden afbud).

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Evaluering af opstart af nyt værested i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. november 2014 at lukke Mødestedet i Dronninglund og efterfølgende at oprette et tilbud baseret på frivillige kræfter i den tidligere apostolske kirke i Fredensgade i Dronninglund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger evaluering af dette forløb til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 5. november 2014 at lukke aktivitets- og samværstilbuddet "Mødestedet" i Dronninglund pr. 31. marts 2015.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede samtidig at oprette et dagtilbud baseret på frivillige kræfter i Fredensgade i Dronninglund. I opstarten og indtil udgangen af maj 2015, er der tilknyttet en medarbejder 7,4 timer om ugen med det formål at støtte op om etableringen af tilbuddet og involveringen af frivillige.

Medarbejdere fra Det Blå Hus har udarbejdet en evaluering af lukning af Mødestedet og opstart af det nye tilbud, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Af evalueringen fremgår det, at der i processen med at få etableret et værested baseret på frivillige kræfter er blevet dannet en forening "Mødestedets Venner". "Mødestedets Venner" er blevet organiseret i Røde Kors som en del af foreningens projekter. For tiden arbejdes der på at udarbejde samarbejdsaftaler, hvor konkrete aftaler om samarbejdet beskrives.

Evalueringen viser, at stedet på nuværende tidspunkt kan køres videre af de frivillige, med en aftale om, at der er en kontaktperson i Socialpsykiatrien, som de frivillige kan kontakte i tilfælde, hvor der er behov for dette.

Evalueringen viser ydermere, at ud af de borgere, der før brugte Mødestedet, bruger nogle af dem Det Blå Hus. Ingen har søgt om visiteret kørsel dertil.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på lukning af Mødestedet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. november 2014 at lukke Mødestedet i Dronninglund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger status over lukningen. Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage nedenstående orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. november 2014 at lukke Mødestedet i Dronninglund pr. 31. marts 2015.

Mødestedet hørte til på adressen Karetmagervej 15A i Dronninglund, der nu er opsagt. Lejemålet tilhører Brønderslev Kommune.

Udover Mødestedet havde bostøttemedarbejderne på Det Specialiserede Voksenområde ligeledes hjemsted på Karetmagervej 15A. Disse medarbejdere er nu flyttet i lokaler på rådhuset i Dronninglund. Her er der ikke udgifter til husleje med videre.

En opgørelse over lukningen af Mødestedet og dermed opsigelse af lejemålet på Karetmagervej viser følgende besparelser i 2015 og 2016:

2015 (fra 1. april - 31. december)

Personalereduktion 1,216 fuldtidsstilling

287.668

Uddannelse

3.000

Aktivitetsudgifter

7.500

Brugerråd

15.000

Anskaffelser

10.000

Husleje

108.000

El, vand og varme retur fra energiområdet

16.846

Transport til Det Blå Hus*

-20.500

Personale i 3 mdr. i frivilligt tilbud (7,4 t.)

-25.000

Tilskud til frivilligt værested

-15.000

Udgifter til flytning

36.100

Besparelse i alt i kr.

423.614

* I oplægget til transport af borgere fra Dronninglund til Brønderslev (sag den 4. februar 2015) er der budgetteret med 82.000 kr. Eftersom ingen har benyttet sig af tilbuddet, vurderes transportudgifterne max at udgøre 20.500 kr i perioden.

2016 - helårsvirkning

Personalereduktion 1,216 fuldtidsstilling

516.891

Uddannelse

3.000

Aktivitetsudgifter

10.000

Brugerråd

15.000

Anskaffelser

10.000

Husleje

144.000

El, vand og varme retur fra energiområdet

16.846

Tilskud til frivilligt værested

- 15.000

Besparelse i alt i kr.

700.737

Ovenstående besparelser indgår i Flerårsaftalen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at det er lykkedes som forudsat at opnå en besparelse på området.

Til efterretning

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er henholdsvis politisk og administrativ vedtaget for området.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 30. april 2015 stod registrerede som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 28 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. Dette skyldes blandt andet, at Visitationen er i en proces med nedbringelse af ophobede sager, revisiteringer samt procedure-ændringer. Denne proces kører parallelt med, at der arbejdes på opnåelse af besparelser til Flerårsaftalen. I sager, hvor der er søgt om dækning af merudgifter, § 100, har sagsbehandlerne afventet godkendelse af ny kvalitetsstandard, inden sagsbehandlingen kunne påbegyndes. Revisiteringen af § 100 påbegyndtes i uge 11, samtidig med at revisiteringen af § 85 ligeledes er i fuld gang. Der er ligeledes ved at blive truffet afgørelser i BPA sagerne. Disse sager har været meget forsinkede i forhold til tidsplanen, men det skyldes, at der har været nogle komplikationer i forbindelse med revisiteringerne, der gerne skulle været styr på nu.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Prioritering af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Social- og Sundhedsudvalget skal i henhold til tidsplanen for budget 2016 foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til atigangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 4:

Rammeudmelding taget til efterretning.

Besparelsesmuligheder inden for træning, ridefysioterapi, vederlagsfri m.v. fysioterapi ønskes afdækket.

Der ønskes oplæg om besparelsesmuligheder på misbrugsområdet.

Udvalget ønsker en tættere dialog med lægerne omkring visitering til forskellige trænings- og fysioterapiydelser.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 3. juni 2015

I henhold til budgetproceduren for budget 2016 skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd oplyser, at afdækningen skal findes uden for flerårsaftalen, dvs. på sundhedsområdet og misbrugsområdet. Misbrugsområdet har et betydeligt underskud i 2015, hvorfor der ikke er udarbejdet afdækningsforslag her. Sundhedsområdet har tre afdelinger: Tandplejen, Forebyggelse og Rehabilitering og Træningsafdelingen. Træningsafdelingen har underskud i 2015, hvorfor de udarbejdede afdækningsforslag alene vedrører Tandplejen og Forebyggelse og Rehabilitering.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget foreslår følgende prioriteringsrækkefølge:

Prioritet 1

Nyt forslag 7. Reduktion af vederlagsfri fysioterapi/rideterapi på 0,5 mio.kr.

Forslag 1. Nedlæggelse af stilling som kostkonsulent

Forslag 2. Nedsættelse af timetal for administrativ medarbejder i Forebyggelse og Rehabilitering

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Prioritet 2

Forslag 4. Nedlæggelse af 2 stillinger som fysioterapi i forebyggelsesområdet, incl. mulighed for at reducere sundhedskoordinator med 125.000 kr. minus 250.000 kr. (forslag gennemskrives)

Forslag 5. Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet minus 250.000 kr. Udvalget lægger vægt på, at alle borgere fortsat kan få et tilbud, men at der lægges op til øget selvtræning.

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Forslag 3. Reduktion i §18-puljen.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Brønderslev Sundhedshus - status på projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har afholdt møde den 27. april 2015. Der blev på mødet bl.a. godkendt anlægsregnskab og årsregnskab for 2014 samt godkendt samarbejdsaftale. Derudover blev program og pressemeddelelse til indvielsen den 22. maj 2015 drøftet og tilrettet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt: 10 dyreste sager på Det Specialiserede Voksenområde, Visitationen


Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 3. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach