Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 19. august 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Orientering om møde med BPA-brugere flyttes fra lukket orientering til åben orientering.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Telemedicinsk servicefunktion


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

KKR-formandskabet og Sundhedskoordinationsudvalgt anbefaler, at der oprettes en samlet Nordjysk telemedicinsk servicefunktion

Økonomiudvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt det telemedicinske projektet skal forankres i en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion.

Sagsfremstilling

Projektperioden for TeleCare Nord udløber snart. Der er derfor behov for at sikre mulighed for support på teknikdelen fremadrettet. Gennem Sundhedsaftalen 2015-2018 har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner aftalt, at der igangsætte mindst et nyt telemedicinsk projekt i aftaleperioden.

Til at løfte opgaven anbefales det, at der etableres en fælles Nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som viderefører driften af telemedicin til borgere med KOL.

Opgaver, som skal varetages af en telemedicinsk servicefunktion omfatter bl.a. systemadministration, vedligehold og optimering af opgave- og ansvarsfordeling, løbende udvikling og forbedring af den samlede telemedicinske løsning, vedligehold af patientudstyr, koordination af fejlrettelser, kontraktadministration af underleverandører i forhold til support, IT og logistik, løbende konkurrenceudsættelse af leverandør og indkøbskontrakter, udvikling og justering af sundhedsfagligt indhold, formidlingsaktiviteter til borgere/patienter og til sundhedsfaglige, vedligehold af uddannelsestilbud, økonomistyring og sagsbehandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at kommunen ikke har de fornødne kompetencer til at løfte opgaven selvstændigt. En fælles servicefunktion vil være med til at sikre et mere ensartet telemedicinsk tilbud til borgeren uafhængigt af hvilken kommune, man er bosat i.

Økonomi for en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion

Den samlede årlige omkostning ved etableringen af en nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som beskrevet ovenfor, beløber sig til 5.980.000 kr.

Det er her en forudsætning, at den hidtidige fordeling af udgifter med 50 % til regionen og de resterende 50 % til deling mellem kommunerne bibeholdes. Den forventede årlige udgift beløber sig for Brønderslev Kommune til 184.756 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Økonomiudvalget godkender

 • at Brønderslev Kommune indgår i en fælles nordjysk telemedicinsk servicefunktion.
 • at den årlige udgift til servicefunktionen på 184.756 kr. i 2016 og 2017 findes via puljen på 1,9 mio. kr. på sundhedsområdet.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der pr. 12. august 2015 ikke er brugt af puljen til opgaveglidning på sundhedsområdet i 2016.

Budget 2016

1.955.156 kr.

TeleCare Nord

184.756 kr.

Rest pulje

1.770.400 kr.

Alle beløb er i 2015 priser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at prioritering af dette projekt ikke harmonerer med en samtidig afdækning på rehabilitering som beskrevet i afdækningsforslag til budget 2016 nr. 5.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Telemedicin til hjertesvigtspatienter


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

KKR-formanskabet og Sundhedskoordinationsudvalget har fremsendt projektforslag vedrørende deltagelse i Telemedicin til borgere med hjertesvigt.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende projekt og finansiering.

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er det aftalt at igangsætte mindst et nyt telehomecare-projekt i aftaleperioden. Det fælles forretningsudvalg for sundhedsaftalesamarbejdet godkendte i 2014, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland sendte en fælles nordjysk ansøgning ”Telemedicin til hjertesvigtspatienter” til den nationale pulje for nye telemedicinske afprøvningsprojekter i stor skala.

Projektet til hjertesvigtspatienter tager afsæt i erfaringerne fra TeleCare Nord. Ved en høring i den administrative styregruppe for sundhedsaftaler blev der administrativt givet tilsagn om deltagelse fra 11 kommuner og regionen betinget af, at baggrunden for ansøgningen blev yderligere udredt, og at der, såfremt ansøgningen blev imødekommet, var en politisk behandling og godkendelse samt en dialog med PLO Nordjylland.

Det samlede projektbudget for telemedicin til borgere med hjertesvigt udgør 22.173.151 kr. over en 2-årig projektperiode. Ansøgningen har fået tilsagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje, hvilket udgør over 1/3 af den nationale pulje. Tilskuddet fra den nationale pulje tager afsæt i, at et samlet Nordjylland står bag ansøgningen. Hvis der ændres på denne forudsætning vil Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete ændrings påvirkning på projektets vilkår og tilskud.

Der er i de seneste 15 år konstateret en fordobling i antallet af indlæggelser forårsaget af hjertesvigt. Antallet af borgere med hjertesvigt ventes at stige i takt med at levealderen fortsat øges. Forekomsten stiger med alderen, særligt efter 65 år. Hjertesvigt udvikler sig langsomt og er i svær grad en stor begrænsning for den enkelte. Tidlig opsporing og behandling kan forsinke udviklingen i sygdommen.

Der er store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem ressourcestærke og ressourcesvage inden for alle aldersgrupper, og der er påvist højere dødelighed for enlige, for patienter der har været indlagt som somatiske patienter, for ressourcesvage pensionister, og patienter fra Region Nordjylland.

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin og med fokus på sygdomsundervisning og rehabiliteringsindsatser forventes det, at patienterne får en større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at tage bedre vare på sig selv med øget tryghed og sygdomsmestring til følge.

Der forventes en målgruppe på ca. 600 patienter/borgere med diagnosen hjerteinsufficiens (hjertesvigt).

Projektorganisering og økonomi for hjertesvigtsprojektet

Hjertesvigtsprojektet tager afsæt i og genbruger organiseringen fra TeleCare Nord, således der sikres en stærk tværsektoriel forankring og et tæt administrativt og politisk ophæng i sundhedsaftalen.

Projektbudgettet for hjertesvigtsprojektet tager afsæt i de omkostninger, der er afdækket i TeleCare Nord og forudsætter, at tilbuddet til KOL patienterne fortsætter, så der er kørende drifts- og serviceydelser at tage afsæt i. Derved vil den bemanding, der vil være til drift af KOL, inddrages i opgaver i hjerteprojektet og understøtte driften af telemedicin til hjertesvigt.

På driftssiden er der kun medtaget omkostninger til opskalering af drifts- og serviceydelser i forhold til, at et servicecenter skal udvides med en ny patientgruppe.

Det samlede projektbudget på 22.173.151 kr. består af tre dele:

 • Finansiering med tilskuddet fra digitaliseringsstyrelsen med 8.862.900 kr.
 • Medfinansiering som udgør værdien af løn til eget personale i kommuner og region med 5.102.250 kr.
 • Projektparternes egenfinansiering med 8.208.000 kr.

For Brønderslev Kommune forventes der en udgift på 253.591 kr. over en periode på 2 år til projektparternes egenfinansiering, svarende til 169.061 kr. i 2016 og 84.530 kr. i 2017. Dertil kommer de personaletimer, som Brønderslev Kommune vil skulle lægge i projektet. Udgifterne er estimeret til 287.684 kr. for Brønderslev Kommune. Fagenheden foreslår, at der afsættes midler til de borgernære områder som skal løfte opgaven svare til i alt 150.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringen primært findes via puljen på sundhedsområdet. Udgifterne finansieret af puljen vil i givet fald fordele sig som beskrevet i nedenstående tabel.

2016

2017

Finansiering af projektet

169.061 kr.

84.530 kr.

Egenfinansiering

99.000 kr.

51.000 kr.

I alt

268.061 kr.

135.530 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Økonomiudvalget godkender, at

 • Brønderslev Kommune indgår i det telemedicinske projekt,
 • projektudgifterne på i alt 253.591 kr. finansieres af puljen på sundhedsområdet, og
 • en andel af egenfinansieringen på 150.000 kr. finansieres gennem puljen på sundhedsområdet, således at de borgernære områder kompenser for den nye opgave.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der pr. 12.08.2015 ikke er brugt af puljen til opgaveglidning på sundhedsområdet i 2016 og 2017

Budget 2016

1.955.156 kr.

TeleCare Nord

184.756 kr.

Telemedicin

268.061 kr.

Rest pulje

1.502.339 kr.

Budget 2017

1.955.156 kr.

Telemedicin

135.530 kr.

Rest pulje

1.819.626 kr.

Alle beløb er i 2015 priser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at prioritering af dette projekt ikke harmonerer med en samtidig afdækning på rehabilitering som beskrevet i afdækningsforslag til budget 2016 nr. 5.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Etablering af udgående apopleksiteam


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Den administrative styregruppe på sundhedsområdet fremsender oplæg vedrørende etablering af udgående team på apopleksiområdet.

Sagen sendes til udtalelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Apopleksi er fællesbetegnelsen for blodprop i hjernen og hjerneblødning. Årsagen til apopleksi kan være et bristet blodkar eller en blodprop. Ca. 85 % af alle tilfælde af apopleksi skyldes en blodprop i hjernen, og ca. 15 % skyldes en blødning i hjernen

Der er i Region Nordjylland i 2014 etableret et accelereret patientforløb og samling af den akutte apopleksi behandling ved det neurologiske speciale på Aalborg Universitetshospital.

Det betyder en hurtigere, specialiseret udredning, hvor en diagnose kan stilles tidligere, og hvor behandling kan igangsættes hurtigere, og hvor der generelt opleves kortere forløb og færre skader.

En stor gruppe patienter vil efter vurdering og behandling i fase I (den akutte fase) have behov for hospitalsbaseret neurorehabilitering i fase II (rehabilitering under indlæggelse), med efterfølgende udskrivelse til hjemkommunen. En anden gruppe vil kunne udskrives umiddelbart fra det akutte sygehusafsnit til eventuel opfølgning i kommunalt regi. Endelig vil en gruppe af patienter med fordel kunne følges ud af sygehuset og sikres den afsluttende behandling, udredning, vurdering og/eller opstart af genoptræning i eget hjem.

Det vil typisk være patienter med lette skader, hvor der fortsat er et behov for behandling, men hvor det ikke er lægefagligt nødvendigt, at dette sker som led i et forløb på sygehuset. For at understøtte disse patientforløb har regionen udarbejdet et koncept for et udgående team i den akutte fase. Teamet sikrer patienten behandling i den akutte fase (fase I), hvorefter patienten typisk vil overgå til rehabilitering i hjemkommunen (fase II). Da fase I normalt er tidsmæssig kort, vil patienten hurtigt overgå til fase II, og der er derfor behov for at drøfte samarbejdsfladerne mellem de to faser.

Region Nordjylland vurderer, at der pr. år vil være ca. 15 borgere i Brønderslev Kommune, som vil kunne drage nytte af den udgående funktion.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der afsætte en pulje på 25.000 kr. i 2015 til kompetenceudvikling af det faglige personale, som skal varetage borger med apopleksi. Finansiering kan findes gennem puljen på Sundhedsområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har følgende opmærksomhedspunkter:

Det er vigtigt at vi som kommune ser på koordineringen af hjerneskadeområdet internt, således kommunen er i stand til bedst muligt at tage hånd om borgere, som udskrives fra sygehusene. Apopleksipatienterne er en kendt gruppe for kommunen, men forskellen ligger i de accelererede forløb. Kommunen kommer, med etableringen af udgående team, tidligere på banen både i forhold til pleje og rehabilitering. Det er derfor væsentligt, at der sker en tydelig afklaring af, hvornår der er tale om rehabilitering, og hvornår der er tale om plejeopgaver - og hvem der er ansvarlig for at løfte opgaverne. Det positive ligger i, at borgerne kommer tidligere hjem, og at rehabiliteringen dermed vil tage udgangspunkt i borgerens hverdagsliv. Ligeledes forventes det, at rehabiliteringen sker uden unødig ventetid. Opgaveglidningen kan dog betyde øgede kommunale udgifter, og området bør derfor følges tæt.

Etableringen af udgående apopleksiteam falder under Den administrative sundhedsaftale afsnit 6.2.4 Voksne med erhvervet hjerneskade. Fagenheden for Sundhed og Velfærd anbefaler derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe under porteføljestyregruppen. Arbejdsgruppen bør sikre koordinering af opgaven, forventnings- og rolleafklaring samt monitorering af indsatsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet drøfter sagsfremstillingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der pr. 12.08.2015 ikke er brugt af puljen til opgaveglidning på sundhedsområdet i 2015.

Budget 2016

1.955.156 kr.

Kompetenceudvikling

25.000 kr.

Rest pulje

1.930.156 kr.

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 2 - Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011 skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af bilag som eftersendes.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen, visitationschef Ellen Lykke og handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ser med tilfredshed på, at der er foretaget de revisiteringer, der var forudsat og at der også er et provenu heraf, som flugter med de oprindelige forventninger. Udvalget er samtidig bekymret for den samlede økonomi, som påvirkes negativt af især tilgang af nye sager.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ændring af snitflade mellem UngeCentret og Visitationen


Resume

Sagsforløb: BE/SS/ØK

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Beskæftigelse har indgået ny aftale om samarbejdet mellem Visitationen og UngeCentret. I den forbindelse er der indgået aftale om overdragelse af 6 konkrete sager med forbrug og budget fra UngeCentret til Visitationen. Sagerne vedrører unge på førtidspension. Det foreslås at overflytte økonomien i sagerne samlet for hele 2015. Sagsbehandlingen på sagerne blev overdraget den 6. august 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende overflytningen af økonomi i alt 4.382.100 kr. i de 6 sager fra politikområde 502 til 702.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Beskæftigelse har evalueret på den oprindelige aftale om fordeling af sager mv. mellem Visitationen og UngeCentret. Dette er mundet ud i et nyt snitfladepapir/samarbejdsaftale.

I den forbindelse er gennemgået sager, hvor der har været tvivl om, hvorvidt de hørte til i UngeCentret eller Visitationen, og det er besluttet at overflytte 6 sager med forbrug og budget fra UngeCentret til Visitationen. Sagerne vedrører unge på førtidspension. UngeCentrets målgruppe er unge, der har udsigt til at påbegynde en uddannelse/job under ordinære eller særlige vilkår.

Det foreslås, at de 6 sager overflyttes sagsbehandlingsmæssigt fra 6. august 2015, men at økonomien i sagerne for nemheds skyld overflyttes samlet for hele året.

Foruden overflytningen af disse sager er det aftalt mellem UngeCentret og Visitationen, at UngeCentret fremover varetager opgaven med unge på forsorgshjem efter servicelovens § 110. Økonomien i disse sager forbliver dog i Visitationen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender overflytning af økonomi fra politikområde 502 til 702 i de 6 konkrete sager.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der flyttes forbrug og budget vedrørende de 6 konkrete sager - i alt 4.382.100 kr. fra politikområde 502 til politikområde 702. Dette sker med virkning fra 2015 og fremad.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Lukning af STU-skolen


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af faldende borgergrundlag og efterspørgsel efter pladser på STU-skolen på Springbrættet, har Fagenheden for Sundhed og Velfærd igangsat en proces med lukning af skolen.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage nedenstående orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af faldende borgergrundlag og efterspørgsel i Ungecentret efter pladser på STU-skolen på Springbrættet, har Fagenheden for Sundhed og Velfærd igangsat en proces med lukning af skolen.

STU-skolen er normeret til 10 pladser, med mulighed for at kunne rumme mellem 8-12 borgere. Siden start og indtil nu har der været fuld belægning på skolen.

UngeCentret, som varetager opgaven med at visitere borgere til STU-skolen, oplever faldende borgergrundlag og har derfor ikke i det fornødne omfang efterspurgt pladser på STU-skolen til deres målgruppe. Sundhed og Velfærd og UngeCentret har på den baggrund arbejdet på at finde en løsning, hvilket ikke er lykkedes. Sundhed og Velfærd har derfor, med målet om at sikre det økonomiske fundament på området, igangsat en proces med lukning af skolen.

Før sommerferien var der indskrevet 5 unge på skolen, som nu er orienteret om lukning. Ungecentret er pt. i gang med at finde nye pladser til de unge. Det vides pt. endnu ikke, om disse pladser er fundet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Personalet på STU-skolen opsiges. Ledelsen i Handicap Vest har varslet de to medarbejdere, som dette vedrører.

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Udslusningsboliger i Socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS

Med udgangspunkt i Masterplanen er det godkendt, at der på Handicap- og Psykiatriområdet skal arbejdes med borgernes muligheder for at leve et selvstændigt liv med mindst mulig indgribende indsats. På den baggrund vurderer Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der er behov for at oprette udslusningsboliger i Socialpsykiatrien.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om stillingtagen til, om Fagenheden for Sundhed og Velfærd skal arbejde videre med at udarbejde forslag om etablering af udslusningsboliger i Socialpsykiatrien.

Sagsfremstilling

Ifølge Masterplanen skal der på Handicap- og Psykiatriområdet arbejdes målrettet med borgerens muligheder for at leve et mere selvstændigt liv. Samtidig beskriver Masterplanen et behov for øget fokus på etablering af fleksible boliger, samt fokus på borgernes mulighed for at modtage en mindre indgribende indsats.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at der med udgangspunkt i dette og med udgangspunkt i Visitationens hjemtagelsesstrategi er behov for at oprette udslusningsboliger i Socialpsykiatrien med specielt fokus på de borgere, der er tilknyttet botilbuddet Hedebo eller er i målgruppen til dette. Der er pt. fuld belægning på Hedebo.

Udover at udslusningsboligerne kan være et skridt på vejen til en mere selvstændig tilværelse for den enkelte borger, er der i forslaget også økonomiske incitamenter for Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udslusningsboligerne etableres med udgangspunkt i følgende:

Formålet med udslusningsboligerne er at give de borgere, der er motiverede, en mulighed for at få en mindre indgribende indsats. Målet er, at borgere, der modtager dette tilbud, med tiden vil blive parat til at bo i egen bolig og i højere grad vil være aktive i eget liv.

Målet er samtidig en del af det rehabiliterende sigte, som Masterplanen beskriver om at skabe mulighed for, at borgeren ”kan komme sig” (defineres ud fra recovery-tilgangen, der anvendes i Socialpsykiatrien, som ”når personen ikke længere har nogen sygdomstegn, har et normalt funktionsniveau og ikke modtager nogen form for behandling eller støtte”).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udslusningsboligerne organiseres sammen med Hedebo af følgende årsager:

 • Det vil være afgørende for borgerne, at flytningen fra Hedebo foregår i en tryg og støttende atmosfære og med kendt personale.
 • Der vil være mulighed for at udnytte ressourcerne optimalt mellem Hedebo og udslusningsboligerne.

Udslusningsboligerne foreslås etableret med støtte i dag- og aftentimerne, hvor der tilbydes praktisk og social træning med henblik på, at borgerne med tiden kan blive klar til at bo i egen bolig evt. med bostøtte.

Tilbuddet foreslås etableret som et fleksibelt tilbud, hvor støtten udmåles individuelt. Dog minimum 7 timer om ugen.

Målgruppen er voksne borgere med en sindslidelse, som har alvorlige problemer med at mestre tilværelsen personligt og socialt. Det er borgere som, på trods af dette, er motiveret for at kunne klare sig i en udflytningsbolig.

Det foreslås, at tilbuddet etableres i Hedelundsgade, som pt. står tom. I huset er der 4 lejligheder, samt fællesrum med køkken og opholdsstue. Derudover kælder med vaskemaskine og tørretumbler samt en mindre have til fælles brug. Det vil dog kræve en afklaring med LEV, i forhold til, om de vil udleje til målgruppen.

Det anslås, at der i tilbuddet er behov for personale i dag- og aftentimerne. Personalet bør have en socialfaglig baggrund. Der er mulighed for, at indsatsen i tilbuddet skal tilbydes som bostøtte (evt. virtuel) eller, at tilbuddet kobles med personalet fra Hedebo.

Derudover foreslås det, at der arbejdes på at sikre samarbejde med frivillige, der eksempelvis vil kunne støtte borgerne i at deltage i aktiviteter i eksempelvis foreningslivet, eller til ledsagelse til aktiviteter, som ikke er indeholdt i Brønderslev Kommunes serviceniveau.

De økonomiske incitamenter for etableringen af tilbuddet er,

 • at der arbejdes målrettet på, at borgeren får det mindst indgribende tilbud (som også vil være den billigste) samt over tid, vil få brug for mindre støtte,
 • at tilbuddet er ikke så dyrt som et døgntilbud svarende til Hedebo, og
 • at Brønderslev Kommune, uanset om bygningen i Hedelundsgade anvendes eller ej, skal betale huslejen.

Huslejen for en lejlighed i Hedelundsgade er på 7.428 kr. pr. mdr. inkl. forbrug. Borgerne har mulighed for at få boligstøtte. De borgere, der tidligere boede i Hedelundsgade, fik boligstøtte i niveauet 2.200-2.900 kr. pr. mdr. Niveauet for boligstøtte afhænger af borgernes indkomstgrundlag samt boligens størrelse.

Da huslejen i Hedelundsgade er højere end på Hedebo, er det en forudsætning, at økonomien for den enkelte borger vurderes inden etablering af tilbuddet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om Fagenheden for Sundhed og Velfærd skal arbejde videre med at udarbejde forslag om etablering af udslusningsboliger i Socialpsykiatrien i Hedelundsgade.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Personale

Medarbejdere på Hedebo vil skulle levere timer på såvel Hedebo som i Hedelundsgade.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da man afventer beslutningen om evt. etablering af udslusningsboliger.

Beslutning

Godkendt. Tilbuddet søges etableret hurtigst muligt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Øget indsats til borgere på forsorgshjem


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har i april 2015 behandlet et forslag om merforbrug på forsorgshjem og Rusmiddelområdet.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende forslag til at begrænse merforbrug på forsorgshjemsområdet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 15. april 2015, på baggrund af en sag om forslag til reduktion af merforbrug og afdækning på Rusmiddelområdet, bedt om et forslag til etablering af tilbud til den målgruppe, der tager ophold på forsorgshjem.

I Brønderslev Kommune er udgifterne til målgruppens ophold på forsorgshjem steget det seneste år. På nuværende tidspunkt vil det forventede forbrug for 2015 være 4,059 mio. kr. (2,029 mio. kr. efter refusion). Der er i 2015 afsat 1,930 mio. kr. før refusion til forsorgshjem. Prisen for ophold på et forsorgshjem er netto ca. 1.000 kr. pr. døgn/ pr. borger.

De borgere, der tager ophold på forsorgshjem, kan typisk opdeles i tre grupper. For dem alle gælder, at de har et massivt misbrug:

 1. Borgere der har mistet deres bolig, og derfor står uden tag over hovedet.
 2. Borgere, med massive misbrugsproblemer og komplicerede psyko-sociale problemstillinger, der ikke kan bo i egen bolig.
 3. Borgere der har behov for afrusning af alkohol eller afgiftning af stoffer og illegal medicin, og som evt. efterfølgende har behov for en stabiliseringsperiode.

I det følgende er der skitseret to mulige forslag, der kan imødekomme denne udfordring -

 1. at der etableres et opgangsfællesskab til målgruppen med alkoholmisbrug, eller
 1. at der iværksættes massiv bostøtte til målgruppen med alkoholmisbrug og hurtig opfølgning.

Opgangs-bofællesskab

Med udgangspunkt i Hedelundsgade i Brønderslev kan der etableres et opgangsfællesskab til 4 borgere med alkoholmisbrug. Tilbuddet kan etableres efter ABL § 105 som udlejningslejligheder. Ydelsen kan bevilges efter SEL § 85 som bostøtte i eget hjem og eventuelt personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 83.

Formålet med tilbuddet er at sikre, at borgerne i målgruppen får et kvalificeret støtte- og omsorgstilbud, hvor de har mulighed for en bolig på egne præmisser og en mere værdig tilværelse, samtidig med at de kan søge støtte til at begrænse misbruget og problemer i tilværelsen i øvrigt. Målet er, at borgere, der modtager dette tilbud, vil få færre indlæggelser, færre indskrivninger på afrusningsophold, og der vil for nogle være mulighed for i et begrænset omfang at kunne varetage funktioner på arbejdsmarkedet.

Målgruppen er voksne borgere med et alkoholmisbrug, der har svært ved at tilpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelle udlejningsboliger.

Tilbuddet kan placeres i bygningen i Hedelundsgade, hvor der indtil sommeren 2015, har været bofællesskab for 4 borgere med funktionsnedsættelse. Bygningen ejes af LEV (Landsforeningen for Evnesvages Vel), og Brønderslev Kommune har anvisningsret til boligerne.

Det anslås, at der, ved etablering af et bofællesskab, er brug for bostøtte, jf. SEL § 85, på sammenlagt 37 timer ugentligt fordelt på alle ugens dage, såvel morgen, som aften- og weekendtimer. Samtidig skal der være mulighed for at levere virtuel bostøtte.

Der er behov for både sundhedsfagligt samt socialfagligt personale. Ydermere er der behov for, at borgerne i bofællesskabet skal kunne kontakte socialpsykiatriens akuttelefon.

Økonomi i opgangsbofællesskabet:

Ved en belægningsprocent på 100 (4 pladser), vil taksten være 891 kr. pr. døgn.

Ved en belægningsprocent på 95 (3,8 pladser), vil taksten være 936 kr. pr. døgn.

I denne takst er ikke indregnet udgifter til etablering af virtuel bostøtte og andre aktivitetsudgifter.

Taksten for ophold i det foreslåede opgangsbofællesskab i Hedelundsgade ligger på samme niveau som taksten på forsorgshjem.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forsorgshjemmene har selvindskrivning. Dette betyder, at borgerne, uden kommunens medvirken, kan tage ophold på forsorgshjem. På den baggrund vil etablering af et opgangsfællesskab ikke nødvendigvis forhindre, at borgerne tager ophold på forsorgshjem. Der er dog en forventning om, at antallet af ophold på forsorgshjem vil kunne begrænses, hvis der er en tættere kontakt til borgerne.

Et andet opmærksomhedspunkt er, at tilbuddet er meget sårbart over for udsving i belægningen, og at taksten forudsætter 100 % belægning hele året rundt. Som det ses i dag, tager de færreste borgere fast ophold på forsorgshjem. Det er kun ganske få, som ikke har flere perioder i egen bolig. Mange af de borgere, der tager ophold på forsorgshjemmene, har også bolig i Brønderslev, og er således ikke boligløse. De har dog svært ved at bo i gængse udlejningsejendomme. Med udgangspunkt i dette, er der således flere perioder, hvor Brønderslev Kommune ikke har nogen udgifter til disse borgere eller kun udgift til ganske lidt hjælp i hjemmet.

I forhold til de fem konkrete borgere, som er i fokus for opgangsbofællesskabet, har de tre haft ophold på forsorgshjem i perioder på 3-5 mdr. i 2015 (for perioden jan. 2015 til og med maj 2015). Udgiften før refusion ligger i samme periode i niveauet 127.000 - 350.000 kr. Samlet 678.000 kr. for 3 borgere.

I 2014 har de samme tre borgere plus en anden borger, haft ophold på forsorgshjem i perioder fra 2-9 mdr. Udgiften før refusion ligger i denne periode i niveauet 84.000-613.000 kr. Samlet 1.093.000 kr. i 2014.

Den femte borger, der nævnes som værende i målgruppen, har ikke været indskrevet på forsorgshjem i 2014 og 2015.

Huslejen for en lejlighed i Hedelundsgade er på 7.428 kr. pr. mdr. inkl. forbrug. Da én af de konkrete borgere, der nævnes ovenfor, har eget hus, vil det være svært for borgeren at kunne betale dobbelt boligudgift. Borgerne vil dog have mulighed for at få tildelt boligstøtte. For de borgere, der tidligere boede i Hedelundsgade, modtog de boligstøtte i niveauet 2.200-2.900 kr. pr. måned. Niveauet for boligstøtte afhænger af borgernes indkomstgrundlag samt boligens størrelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer derfor, at det vil være vanskeligt at opnå en besparelse med etablering af dette tilbud på forsorgshjemsbudgettet.

Massiv bostøtte til målgruppen og tæt opfølgning

Pt. modtager målgruppen i gennemsnit få timers bostøtte om ugen. For at imødegå at borgerne tager ophold på forsorgshjem, vil det være en mulighed, at etablere en tæt, massiv og fleksibel indsats af bostøtte til borgerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd er opmærksom på, at det netop er svært at skabe et stabilt forløb til denne målgruppe, men med en kontinuerlig og fleksibel indsats forventes, at der kan skabes en relation, som vil kunne begrænse mængden af nedture for borgerne. Dette vil forventeligt betyde, at de får mindre behov for afrusning og dermed ophold på forsorgshjem.

Inden for en økonomisk ramme, svarende til taksten på forsorgshjem (ca. 1.000 kr. pr. døgn), vil Brønderslev Kommune kunne levere bostøtte svarende til ca. 2 timer/dag eller 14 timer/uge, hvilket giver mulighed for en klar styrkelse af indsatsen sammenlignet med nuværende niveau.

Der vil fra myndighedssiden være et øget fokus på at sikre tæt opfølgning jf. lov nr. 650 af 18. maj 2015, som trådte i kraft pr. 1. juli 2015 og opkrævning af egenbetaling samt krav til forsorgshjemmenes indsats i forhold til deres opholdsplaner osv.

Ovenstående skal gerne bevirke, at opholdenes varighed begrænses. Den nye lovgivning betyder, at forsorghjemmene inden 3 dage skal kontakte Brønderslev Kommune, således der kan laves en plan hurtigt. I dag oplever kommunen, at der i nogle sager først bliver gjort opmærksom på, at borgerne har været på forsorgshjem efter flere uger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling, om budgetoverskridelserne på forsorgshjemsbudgettet skal søges imødegået ved

1. etablering af opgangsbofællesskab i Hedelundsgade, eller

2. øget brug af bostøtte til målgruppen.

Det bemærkes, at der er fremsendt sag vedrørende alternativ anvendelse af Hedelundsgade til anden målgruppe.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, hvis tilbuddet i Hedelundsgade benyttes 100 % vil der være en besparelse på ca. 160.000 kr. pr. år. Hvis tilbuddet ikke benyttes 100 %, vil der blive en kommunal udgift til tomgangsleje på 7.428 kr. pr. md. Der skal træffes beslutning om, hvorledes egenbetalingsproblematikken for borgere med egen bolig løses. I nogle tilfælde vil dette også udløse en kommunal udgift på 7.428 kr. pr. md.

Beslutning

Udvalget godkender brug af øget bostøtte. Udvalget ønsker en redegørelse for indsats og effekt om 6 måneder.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


11. Omstilling af dagtilbud på psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb SS

I forlængelse af beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24. juni 2015 fremlægges en oversigt over den politiske aftale vedrørende omstilling af dagtilbud på psykiatriområdet.

Desuden fremlægges tre scenarier for økonomien i Det Blå Hus med henblik på fastlæggelse af en fremtidig budgetmodel for henholdsvis § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 24. juni 2015 i sagen om ny tildelingsmodel til Det blå Hus, at: ”Der ønskes forelagt en ny sag indeholdende historik for omstillingen på §§ 103 og 104 inden for psykiatriområdet siden efteråret 2014.”

I vedhæftede notat er den politiske aftale vedrørende omstillingen inden for psykiatriområdet ridset op, ligesom de hidtidige udfordringer med etablering af en økonomimodel for området er skitseret.

Den politiske aftale kan sammenfattes i følgende syv punkter:

 1. Nedlæggelse af Mødestedet i Dronninglund
 2. Etablering af et frivilligdrevet værested i Dronninglund
 3. Tilbud til kørsel til værested i Brønderslev (midlertidig ordning frem til 1. september 2015)
 4. Nedlæggelse af Støttecentret i Det Blå Hus pr. 31. januar 2015 (budgettet tilpasses, når ny budget-model er vedtaget)
 5. Beslutning om åbningstider i Det Blå Hus
 6. Beslutning om, at Det Blå Hus fortsat er rammen om §§ 103 og 104 tilbud
 7. Beslutning om, at ledelsen på stedet sikrer, at åbningstiderne matcher brugernes behov inden for bevillingsrammen

Hovedparten af denne omstilling er gennemført – dog mangler at blive besluttet en økonomimodel, som kan danne grundlag for den fremtidige drift af §§ 103 og 104 tilbud i Det Blå Hus.

Fastlæggelse af en ny budgetmodel vil umiddelbart give det indtryk, at der er tale om en bevillingsmæssig reduktion. Dette skyldes,

 • at lukning af Støttecentret - efter beslutning i Social- og Sundhedsudvalget - først skal effektueres, når en ny budgetmodel vedtages,
 • at der over de seneste år er etableret nye § 103 tilbud i Det Blå Hus, som ikke har været fulgt op af tilsvarende reduktion i Støttecentret. Det betyder, at der i de økonomiske forudsætninger er forudsat et antal brugere, som ikke hænger tilstrækkeligt sammen med det faktiske antal brugere af tilbuddet,
 • at udgifter til drift af Det Blå Hus ikke har været regnet ind i alle takster hidtil, og
 • at ledelsesopgaven er tilpasset, at der fremover kun er et kommunalt dagtilbud på psykiatriområdet.

Samlet betyder disse forhold, at en ny økonomimodel giver anledning til en lavere bevillingstildeling end hidtil.

Det Blå Hus består i princippet af to tilbud under samme tag. Det ene tilbud gives efter § 104, og er et uvisiteret værestedstilbud. Tilbuddet er rammestyret. Det andet tilbud gives efter § 103, og er et visiteret tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet er BUM/takst-styret.

Det Blå Hus får en pose penge til at drive det uvisiterede værested. Der er tale om et rammestyret tilbud, og bevillingen er uafhængig af, om der er få eller mange brugere af tilbuddet.

Den BUM/takststyrede del af tilbuddet får en takst pr. visiteret borger, der er visiteret til § 103 beskyttet beskæftigelse. Der er udregnet en takst baseret på det nuværende antal visiterede borgere, og bevillingen øges eller reduceres alt efter, hvor mange borgere der er visiteret til tilbuddet. Det betyder, at Det Blå Hus løbende skal tilpasse personalenormeringen til indtægten. Bevillingen til beskyttet beskæftigelse er placeret i Visitationen (ligesom alle andre bevillinger til visiterede ydelser) og afregnes løbende afhængig af antal visiterede borgere.

Da begge styringsmodeller er til stede i huset på samme tid, betyder det, at der skal arbejdes med to budgetter og regnskaber i huset, som sammen danner husets samlede økonomi. Der er opstillet en økonomimodel, som bygger budgettet op fra bunden, idet den hidtidige økonomimodel ikke indeholdt alle relevante udgifter i forhold til takstberegning på § 103 og en skæv fordeling mellem de to typer tilbud.

I den opstillede økonomimodel er der foretaget en opdeling af faste og variable udgifter. De faste udgifter er delt 50/50 mellem det rammestyrede og det takststyrede område. Antallet af brugere i beskyttet beskæftigelse kan variere over tid, og der afregnes på månedsbasis. I modellen er der regnet med 15 brugere på helårsniveau, hvilket svarer nogenlunde til det aktuelle niveau. Der skelnes ikke takstmæssigt mellem de forskellige § 103-tilbud.

I de fremlagte modeller er der indregnet 15 timer til ledelse af Det Blå Hus. I praksis betyder de 15 timer til ledelse, at der samlet på psykiatriområdet nedlægges en lederstilling, idet deltidslederstillinger aflønnes som fuldtidslederstillinger. Der findes aktuelt en anden deltidslederstilling. Ved at lægge disse to stillinger sammen, opnås den beskrevne besparelse.

Den nye handicap- og psykiatrichef får desuden til opgave at evaluere ledelsesstrukturen inden for hele handicap- og psykiatriområdet.

I evalueringen af Det Blå Hus er der lagt vægt på, at arbejdet med at inddrage frivillige opprioriteres. De frivillige forventes især at kunne levere ekstra hænder og tilstedeværelse i det uvisiterede værested. Der er ikke indregnet effekt af brug af frivillige i nedenstående opstillinger.

Med henblik på en drøftelse af hvilken samlet økonomi, der skal være i Det Blå Hus, er der opstillet forskellige scenarier. Scenarierne tager alle udgangspunkt i, hvordan budget 2016 bør sammensættes. Der vil efterfølgende blive forelagt en selvstændig sag om det forventede økonomiske resultat for 2015 i Det blå Hus.

Scenarie 1: Grundmodellen

I grundmodellen er budgetterne bygget op fra bunden. Forudsætningerne i modellen er en normering på 2,52 årsværk i værestedet (rammestyret) og 1,82 årsværk i § 103 (takststyret). De 1,82 årsværk udløses ved 15 visiterede brugere. Ændres antal visiterede brugere, ændres forholdsmæssigt i de 1,82 årsværk. Samlet indeholder grundmodellen 4,34 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Der er endvidere kalkuleret med bygningsmæssige ændringer i form af dør og vindfang, som kan understøtte, at der er tale om to tilbud under samme tag.

Grundmodel giver et budgetoverskud på 304.000 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

En variant af grundmodellen kunne være, at budgetoverskuddet på 304.000 kr. afsættes til tilgang af sager på § 103. Herved vil der være budgetmæssig dækning for 18 visiterede brugere i budgettet. Aktuelt er der 16,5 visiterede brugere.

Scenarie 2: Nul-modellen

Nul-modellen svarer til grundmodellen bortset fra, at normeringen i værestedet (rammestyret) er hævet fra 2,52 til 3,18 årsværk. De 1,82 årsværk i § 103 (takststyret) er fastholdt. Samlet indeholder grundmodellen 5,00 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Nul-modellen giver et budgetoverskud på 0 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

Scenarie 3: Som nu-modellen

Som nu-modellen svarer til grundmodellen bortset fra, at normeringen i værestedet (rammestyret) er hævet fra 2,52 til 4,7 årsværk. De 1,82 årsværk i § 103 (takststyret) er fastholdt. Samlet indeholder grundmodellen 6,53 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Som nu-modellen bygger på den nuværende personalenormering i Det blå Hus, og giver et budgetunderskud på 695.000 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

Ved valg af endelig budget-model er der mulighed for at kombinere nogle af de fremlagte modeller. Vedr. § 103 kunne der fx tages udgangspunkt i den skitserede variation af grundmodellen. Vedr. § 104 kunne det drøftes, hvordan det sikres, at der er det ønskede personale tilstede. Vurderes fx grundmodellen at operere med et for lille antal årsværk, så kan der enten tilføres mere personale eller man kan se på mulighederne for at tilpasse åbningstiderne i § 104-tilbuddet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget fastlægger en budgetmodel for Det blå Hus, hvor såvel økonomien vedrørende § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud besluttes.

Handicap- og psykiatrikschef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Inga Eriksen deltager under dette punkt.

Personale

Begge de fremlagte modeller indebærer en reduktion af ledelsesomfanget i Det Blå Hus. Desuden vil fastlæggelsen af den nye budgetmodel betyde, at der skal ske en tilpasning af antal personaler i Det Blå Hus. Endelig vil takststyringen på § 103 Beskyttet beskæftigelse betyde, at der løbende kan ske justering af personalet afhængig af antal visiterede brugere.

Sammenlægning af de to ledelsesfelter betyder reduktion af én lederstilling.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker:

Scenarie 1 giver et overskud på 304.000 kr., som kan tilføres flerårsaftalen, hvis det ikke anvendes til køb af yderligere pladser.

Scenarie 2 giver 0.

Scenarie 3 giver et underskud på 695.000 kr. Da der fortsat er underskud på flerårsaftalen, kan der ikke anvises finansiering hertil.

Beslutning

Udvalget godkender grundmodellen som fremtidig tildelingsmodel med tilføjelse af, at de 304.000 kr. i overskud tilføres Visitationens budget til finansiering af borgere i § 103 Beskyttet beskæftigelse. Udvalget godkender samtidig, at ledelsen i Det Blå Hus kan tilpasse åbningstiderne i § 104 Aktivitets- og samværstilbud i samspil med brugerne med henblik på at sikre overholdelse af bevillingen.

Udvalget anmoder om en sag, der belyser de økonomiske konsekvenser i 2015 for Det blå Hus.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Indgåelse af nye kontrakter for genoptræning efter sundhedslovens § 140


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommunes nuværende kontrakter om genoptræning efter sundhedslovens § 140 udløber 31. december 2015. Fagenheden for Sundhed og Velfærd beder Social- og Sundhedsudvalget om at tage orienteringen om, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter til efterretning. Endvidere foreslår fagenheden:

 • At der etableres en snitflade mellem Træningsafdelingen og de privatpraktiserende fysioterapeuter baseret på, hvilken del af kroppen genoptræningsbehovet relaterer sig til.
 • At der arbejdes med en struktur, hvor der som udgangspunkt visiteres til en af ni forskellige pakker inddelt efter diagnosetype.
Sagsfremstilling

Af sundhedslovens § 140 fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jævnfør §84 om genoptræningsplaner.

Stk.2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk.1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

Stk.3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk.1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk.4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud.”

Indgåelse af nye kontrakter

Brønderslev Kommune har indgået kontrakter om genoptræning efter sundhedslovens § 140 med Brønderslev Fysioterapi og Genoptræningscenter, Midtbyens Fysioterapi, Hjallerup Fysioterapi og Træningsklinik og BeneFiT Dronninglund. Alle kontrakter udløb 31. december 2014 og er blevet forlænget indtil 31. december 2015.

Anvendelse af godkendelsesmodellen er blevet drøftet mellem Visitationen i Sundhed og Velfærd og ejerne af ovennævnte fysioterapiklinikker den 3. juli 2015. Der var på mødet enighed om, at der med fordel kan arbejdes frem mod indgåelse af nye kontrakter via godkendelsesmodellen dvs. at kommunen offentliggør kvalitets- og priskrav og indgår kontrakt med alle ansøgere, der opfylder kriterierne. Alternativt gennemføres et udbud, hvor der konkurreres på en række parametre. Der vurderes at være et stort arbejde ved gennemførelsen af et udbud sammenholdt med en forventning om ganske få fordele.

Snitflade mellem Træningsafdelingen og privatpraktiserende fysioterapeuter

I de nuværende kontrakter vedrørende genoptræning efter sundhedslovens § 140 kan borgere med ikke-komplekse sager, og som betragtes som værende i målgruppen for samtræning, frit vælge en af de privatpraktiserende fysioterapeuter, som kommunen har indgået kontrakt med.

Med ikke-komplekse sager menes borgere, hvor genoptræningsbehovet af visitator vurderes til at være ukompliceret set i et samarbejdsperspektiv. Alle borgere skal være i stand til at deltage på hold jævnfør særligt beskrevne kriterier herfor.

Komplekse genoptræningssager visiteres i dag til Træningsafdelingen. Komplekse sager defineres ved, at borger har behov for flere og samtidige indsatser på tværs i kommunen fx fra Træningsafdelingen, Hjemmeplejen, Jobcenteret, Socialcenteret eller lignende.

Den nuværende snitflade vurderes at være uhensigtsmæssig, fordi den:

 • Giver et uforholdsmæssigt stort arbejde for visitator med at visitere borgeren til den korrekte udfører.
 • Giver forringede muligheder for specialisering af fysioterapeuterne.
 • Giver forringede muligheder for at tilrettelægge træningen efter LEON-princippet (Princippet om lavest effektive omkostningsniveau).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der arbejdes frem mod en struktur, hvor borgere med et lægefagligt begrundet genoptræningsbehov vurderet i sygehusregi, i tilknytning til ryg- og skulderproblematikker, visiteres til genoptræning hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Endvidere foreslår Sundhed og Velfærd, at borgere med behov for genoptræning i relation til hofte-, knæ-, ankel- og andre problematikker visiteres til genoptræning i Træningsafdelingen.

Pakkestruktur

Det foreslås, at der fremadrettet opstilles 8 pakker fordelt som en basal og en avanceret pakke inden for de 4 overordnede diagnoseområder: Neurologisk, medicinsk, reumatologisk og ortopædkirurgisk. Dertil kommer 1 basal pakke for borgere med kropslige symptomer på en psykisk lidelse. Således at der opstilles i alt 9 pakker.

Pakkestrukturen giver mulighed for, at serviceniveauet kan differentieres imellem pakkerne afhængigt af, hvordan der opnås den bedste ressourceudnyttelse. Hver pakke vil indeholde en gennemsnitlig mængde ressourcer, og der vil blive lavet en rammebeskrivelse af, hvad den enkelte pakke forventes at indeholde. I helt særlige enkeltsager vil det være muligt at ledsage pakken af en tillægsbevilling, hvis træningen ud fra en faglig individuel vurdering ikke forventes at kunne gennemføres hensigtsmæssigt inden for den bevilgede pakke.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • Tager orienteringen om, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter for træning efter sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. januar 2016 til efterretning.
 • Godkender, at borgere med et genoptræningsbehov jævnfør sundhedslovens § 140, i relation til ryg- og skulderproblematikker visiteres til genoptræning ved privatpraktiserende fysioterapeuter.
 • Godkender, at borgere med et genoptræningsbehov i relation til hofter, knæ, ankler og andre problematikker visiteres til genoptræning hos Træningsafdelingen.
 • Godkender, at der arbejdes videre med en pakkestruktur for genoptræning efter sundhedslovens § 140 bestående af 9 pakker.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Prioritering af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fortsat drøftele af afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned 2015.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 4:

Rammeudmelding taget til efterretning.

Besparelsesmuligheder inden for træning, ridefysioterapi, vederlagsfri m.v. fysioterapi ønskes afdækket.

Der ønskes oplæg om besparelsesmuligheder på misbrugsområdet.

Udvalget ønsker en tættere dialog med lægerne omkring visitering til forskellige trænings- og fysioterapiydelser.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 3. juni 2015

I henhold til budgetproceduren for budget 2016 skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd oplyser, at afdækningen skal findes uden for flerårsaftalen, dvs. på sundhedsområdet og misbrugsområdet. Misbrugsområdet har et betydeligt underskud i 2015, hvorfor der ikke er udarbejdet afdækningsforslag her. Sundhedsområdet har tre afdelinger: Tandplejen, Forebyggelse og Rehabilitering og Træningsafdelingen. Træningsafdelingen har underskud i 2015, hvorfor de udarbejdede afdækningsforslag alene vedrører Tandplejen og Forebyggelse og Rehabilitering.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2015, pkt. 6:

Udvalget foreslår følgende prioriteringsrækkefølge:

Prioritet 1

Nyt forslag 7. Reduktion af vederlagsfri fysioterapi/rideterapi på 0,5 mio.kr.

Forslag 1. Nedlæggelse af stilling som kostkonsulent

Forslag 2. Nedsættelse af timetal for administrativ medarbejder i Forebyggelse og Rehabilitering

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Prioritet 2

Forslag 4. Nedlæggelse af 2 stillinger som fysioterapi i forebyggelsesområdet, inkl. mulighed for at reducere sundhedskoordinator med 125.000 kr. minus 250.000 kr. (forslag gennemskrives)

Forslag 5. Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet minus 250.000 kr. Udvalget lægger vægt på, at alle borgere fortsat kan få et tilbud, men at der lægges op til øget selvtræning.

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Forslag 3. Reduktion i § 18-puljen.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Handicaprådet, den 17. juni 2015, pkt. 5:

Der er en afdækningsforslag på vej i forhold til Vederlagsfri fysioterapi.

Ingen bemærkninger.

Handicaprådet vil gerne have en orientering om status på flerårsaftalen på et kommende møde.

Martin Bech deltog under punktet.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. juni 2015

Social- og Sundhedsudvalget foretog på mødet den 3. juni 2015 en række ændringer af de fremlagte afdækningsforslag. Forslagene er nu gennemskrevet efter udvalgets ønsker.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den nye udgave af afdækningsforslaget og vurderer, om dette giver anledning til justeringer i prioriteringsrækkefølgen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 24. juni 2015, pkt. 6:

Handicaprådets udtalelse er udvalget bekendt.

Udvalgets prioritering fra sidste møde fastholdes bortset fra, at forslag 3: Reduktion i § 18-puljen er udenfor prioritering.

Udvalget ønsker mulighederne for at indgå aftaler med fysioterapeuter uden ydernummer belyst.

Høringssvar fra Visitationen udleveret, og hæftes på sagen.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2015

Som supplement til de fremsendte afdækningsforslag ønskes udvalgets stillingtagen til, om følgende ønsker skal fremsendes til de politiske forhandlinger om budget 2016:

 1. Sundhedspulje for 2016 og frem. Ved budgetforhandlingerne for 2015 blev Brønderslev Kommunes andel af de 350 mio. kr., som kommunerne blev tilført i kommuneaftalen for 2015, ikke afsat i budgettet. Der søges nu om afsættelse af Brønderslev Kommunes andel på 2,2 mio. kr. med virkning fra budget 2016 og frem. Der vedlægges notat om sundhedspuljen.
 2. Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget har truffet en række beslutninger, som indeholder ønsker om ændret lokalefordeling. Der er udarbejdet et forslag til ændret lokalefordeling, som imødekommer disse ønsker, men ændringerne betyder dels nogle mindre budgetmæssige forskydninger mellem de to udvalg, dels en merudgift på 100.000 kr. til Økonomiudvalget, idet behovet for lokaler i Hjallerup Erhvervspark reduceres, og Økonomiudvalgets underskudsgaranti dermed øges tilsvarende. Tilsvarende ønskes frigivet 540.000 kr. til indretning af den tidligere børnehave i Jyllandsgade, Brønderslev, til brug for misbrugsområdet (evt. finansieret af bygningsmæssig vedligeholdelse). Der vedlægges notat om forslag til ændret lokalefordeling.
Beslutning

Udvalget bakker op om ønsket om midler til Sundhedspuljen.

Udvalget bakker op om ønsket om midler til lokalefordeling. Dog ønskes en nærmere vurdering af anlægsudgiften på 540.000 kr.

Udvalget bemærker, at prioritering af projekter vedrørende TeleCare Nord og Telemedicin til hjertesvigtpatienter ikke harmonerer med en samtidig afdækning på rehabilitering som beskrevet i afdækningsforslag til budget 2016 nr. 5.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016 – Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Fagudvalgene skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2016

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag, udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 26. august 2015, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

For Social- og Sundhedsudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2016:

701

-54

702

3.194

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basisbudget 2016.

Beslutning

Korrektionerne indstilles godkendt.

Udvalget ønsker en korrektion på 350.000 kr. til almen genoptræning – private klinikker med henvisning til budgetopfølgning 2.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2014.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger, som skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkninger, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden:

Overholdelse af bevillingsregler

I den kommunale styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Vi har konstateret, at der i 2014 har været væsentlige overskridelser af driftsbevillingen på politikområderne ”UngeCenter” og ”Socialpsykiatri, handicap og misbrug”.

Politikområde

DKK 1.000

Oprindeligt Budget

Korrigeret Budget

Regnskab

Afvigelse

Forbrugs-

procent

UngeCenter

141.314

152.103

160.130

-8.026

105,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

130.632

134.480

147.556

-13.076

109,7

Vi er bekendt med, at de forventede bevillingsoverskridelser er drøftet i Byrådet i forbindelse med de løbende økonomiopfølgninger. Overskridelserne er endvidere regnskabsforklaret, men formelt er bevillingsreglerne ikke overholdt, da Byrådet ikke har meddelt tillægsbevilling til disse merforbrug.

Under anlægsudgifterne har vi konstateret, at projektet ”Skolegade Skole” udviser et merforbrug på DKK 8,6 mio. – både i forhold til den samlede anlægsbevilling på DKK 34 mio. og rådighedsbeløbet for 2014. Merforbruget ses ikke regnskabsforklaret.

Forvaltningen har oplyst, at der udestår nogle uafklarede forhold, som søges løst, inden projektet kan afsluttes. Det er endvidere oplyst, at projektets økonomi er drøftet i Byrådet.

Formelt er bevillingsreglerne dog ikke overholdt på anlægsområdet vedrørende dette projekt.

Der henstilles til, at der fokuseres på overholdelse af bevillingsreglerne fremover.

Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret fuldt ud tilfredsstillende, idet der er konstateret et højt fejlniveau med fejl i 4 ud af 5 bevillingssager.

Kommunen anbefales med baggrund i resultatet af revisionen at have et særligt fokus på området, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

Samtidig anbefales kommunen via det interne ledelses- og handlingstilsyn at have ekstra fokus på administrationen af området.

Integrationsområdet

På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen, er det vores opfattelse, at området ikke administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet vi har konstateret væsentlige og systematiske fejl i 4 ud af 5 af de gennemgåede bevillingssager.

Vi anbefaler, at kommunen sætter stort fokus på administrationen af integrationsområdet og iværksætter et genopretningsarbejde i sagerne med henblik på at udbedre fejl og mangler.

Fagenheden for Beskæftigelse oplyser følgende:

A) Uddannelseshjælpområdet

UngeCentret har i 2015 tilrettelagt arbejdsgange, så de integrerer lovens krav til sagsbehandling i de etablerede procedurer.

I dialogen med medarbejdere og fagkonsulent er der fokus herpå.

B) Integrationsområdet

Økonomiudvalget har godkendt en opnormering på området med en medarbejder. Der er iværksat særlig fokus på området.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2014 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de bemærkninger som Revisionen har fremsendt.
 • Årsregnskabet for 2014 godkendes endeligt.
Indstilling

Forretningsledelsen, 16. juni 2015, pkt. 6:

Beretning behandles i relevante fagudvalg. Sagen udsendes til Byrådet i denne uge.

Forretningsledelsen forventer, at de beskrevne tiltag på uddannelseshjælp og integrationsområdet vil have oprettende effekt, ligesom revisionen beskriver i beretningen.

Forretningsledelsen finder de givne bemærkninger vedr. manglende bevilling af flerårsaftalen samt manglende afslutning af anlægsregnskab for Skolegades Skole som rene formaliteter, da sagerne er fuldt oplyste over for Økonomiudvalg og Byråd.

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 3:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Drøftelse af møde med BPA brugere tirsdag den 25. august 2015.

Beslutning

BPA-møde drøftet.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Vedtægtsændringer


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 20. august 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer