Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 2. september 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Evaluering af frivilligdrevet værested i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: SS

I foråret 2015 etablerede en gruppe frivillige det brugerdrevne socialpsykiatriske værested i Dronninglund i lokaler i Fredensgade. Det lykkedes relativt hurtigt, at skabe kontakt til Røde Kors, som nu har indgået aftale om at drive værestedet gennem foreningen ”Mødestedets venner”.

Personalet har udarbejdet en status/opfølgning på etableringen af værestedet, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I foråret 2015 etablerede en gruppe frivillige det brugerdrevne værested i Dronninglund i lokaler i Fredensgade. I de første 3 måneder har der været tilknyttet en medarbejder fra Socialpsykiatrien i 7,4 timer om ugen.

I processen med at etablere værestedet, blev foreningen ”Mødestedets Venner” etableret. Mødestedets Venner er nu organiseret i Røde Kors, og der er underskrevet samarbejdsaftale mellem Socialpsykiatrien og Røde Kors.

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Mødestedets Venner, hvor planer for aktiviteter og for anvendelse af de 15.000 kr., der står på budgettet, blev drøftet. Et par medlemmer af bestyrelsen i Mødestedets Venner er trådt ud og der er lavet omrokering som følge af dette.

Åbningstiderne er tirsdag og torsdag, hvor der kommer mellem 4-10 borgere. Bl.a. kommer nogle af de borgere, der også deltager i strikkeklubben i Det Blå Hus. De frivillige ønsker pt. ikke flere åbningsdage, da der satses på kvalitet fremfor kvantitet. Der er kommet et par nye borgere til i løbet af sommeren, ligesom et par af borgerne har fået henholdsvis midlertidigt arbejde og er startet op i produktionsvirksomheden Det Blå Hus.

I sommerferien har der været arrangeret ture ud af huset, da lokalerne i Fredensgade har været anvendt af andre. Pt. er brugerne af værestedet i gang med at planlægge en ferietur i starten af september.

Brugerne har haft en god sommer, hvor de udtrykker, at det har været rigtig hyggeligt at være på ture og besøge hinanden privat. Ydermere er der stort fokus på at arrangere sommerfest, samt invitation af gamle bekendte til denne, hvor der regnes med ca. 20 deltagere. Det nye værested er beskrevet i Brugeravisen (se bilag).

De frivillige oplever, at der har været opstartsvanskeligheder i forhold til kommunikation og samarbejde mellem de forskellige aktører i bygningen i Fredensgade. Der arrangeres møde mellem aktørerne i august, hvor disse forhold drøftes. De frivillige er samtidig godt i gang med at finde en form for stedet samt etablere kultur for drøftelse af holdninger, politikker mv.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilaget findes en oversigt over de ansøgninger, der den 31. juli 2015 stod registrerede som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 13 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. Af disse sager er 11 sager under sagsbehandling. Denne proces kører parallelt med, at der arbejdes på opnåelse af besparelser til Flerårsaftalen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om nedsættelse af Visitationsudvalg for Det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at der nedsættes et Visitationsudvalg for Det Specialiserede Voksenområde med opstart medio september 2015.

Sagsfremstilling

Som en parallel til det Visitationsudvalg, der i dag findes i UngeCentret, vil der medio september 2015 blive nedsat et tilsvarende udvalg for Det Specialiserede Voksenområde.

Formål og opgaver

Visitationsudvalgets formål vil primært være at sikre, at grundlaget i sagerne matcher områdets serviceniveau og krav til økonomistyring.

Udvalgets opgaver vil være

 • at træffe beslutninger i borgersager, hvor der indstilles til botilbud og/eller særforanstaltninger, hvor særlige paragraffer er i fokus,
 • at følge udviklingen og progressionen i de særligt dyre enkeltsager, som er placeret i og uden for kommunen,
 • at holde sig ajour med prognosen/ventelisterne for nye sager samt sikre fuld pladsudnyttelse i egne botilbud, og
 • at have opmærksomhed på behovet for udviklingsinitiativer, der gør det muligt at efterleve principperne, som er beskrevet i Masterplanen og sikre økonomisk fokus på Flerårsaftalen.

Deltagere

Visitationsudvalget vil bestå af:

 • Visitationschefen - formand
 • Afdelingslederen for Det Specialiserede Voksenområde - næstformand
 • Udførerchef (ældre- og sundhedschef eller psykiatri- og handicapchef)
 • Controller
 • Økonomimedarbejder
 • Sagsbehandleren, som har sagen - ad hoc
 • Administrativ medarbejder fra Det Specialiserede Voksenområde - referent

Mødekadence og form

Udvalget vil afholde ugentlige møder af 1 times varighed. Kvartalsvis - henholdsvis januar, april, august og oktober - vil mødet vare 2 timer, hvor der vil være fokus på udviklingsprocesser og samarbejdsrelationer.

Evaluering

Hvert år til august vil der blive foretaget evaluering af udvalgets struktur og indhold, ligesom der vil løbende blive taget stilling til særlige områder, som kan betyde en ændring i kompetenceplanen (jf. bilag).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på Kræftrehabilitering i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet godkendte den 23. april 2014, at Brønderslev Kommune i henhold til den sygdomsspecifikke sundhedsaftale på området, skulle igangsætte etrehabiliteringstilbud til borgere med kræft efter en model 3, som tager afsæt i den DUT-tildeling, som Brønderslev Kommune har fået til kræftrehabilitering. Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at følge opgaven tæt.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 4. juni 2014 en beskrivelse af, hvordan denne beslutning udmøntes i Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen.

Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen fremsender hermed en status på tilbuddet om kræftrehabilitering.

Sagsfremstilling

Et rehabiliteringsforløb er et afgrænset tværfagligt forløb, som har til formål at støtte borgere med kræftsygdom i at komme tilbage til en hverdag, der er håndterbar og giver mening.

Målgruppen er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af kræftsygdom eller behandling heraf.

Tilbuddet er kommet godt fra start. I perioden fra september 2014 til og med juni 2015 er 45 borgere blevet henvist til kræftrehabilitering. Det svarer til 54 henviste på årsbasis. Når henvisningsvejene er fuldt udbygget forventes det, at tilbuddet skal gives til 60-80 borgere om året.

Tilbuddet omfatter bl.a.

 • Start- og slutsamtaler
 • Fysisk træning og afspænding på hold med andre kræftramte
 • Dialogbaseret undervisning om det at leve med kræft
 • Redskaber til at mestre hverdagen

Der er løbende optag af borgere, og det er individuelt, hvor længe den enkelte borger deltager i forløbet. Aktiviteterne tilbydes på hold med andre kræftramte.

Kræftrehabiliteringstilbuddet bliver varetaget af:

 • Nyansat sygeplejerske (23 timer/uge) med specialviden inden for kræftområdet som startede 1. august 2014
 • Eksisterende fysioterapeuter og klinisk diætist fra Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen ved omprioritering af opgaverne

Der samarbejdes med Kræftens Bekæmpelse både om café-aktivitet i tilknytning til rehabiliteringsforløbet og om efterfølgende tilbud om motion og samvær.

Udfordringer:

 • Der er behov for stor fleksibilitet i tilbuddet, da borgernes kræftsygdomme og behandlingsforløb gør, at de ikke altid kan deltage stabilt.
 • Tilbuddet er tilrettelagt som holdtilbud. Tilbuddet oplever dog, at borgerne også giver udtryk for behov for individuelle samtaler med både sygeplejerske, diætist og fysioterapeut, som tilbuddet ikke er i stand til at imødekomme inden for de givne rammer.
 • Det er på mange måder en udfordrende opgave for personalet at arbejde med målgruppen af kræftramte borgere. Der arbejdes derfor hen imod at etablere et tilbud om supervision til teamet inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager status på kræftrehabilitering til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretniing.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om tema for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd den 13. november 2015, kl. 9.30–15 på DGI Huset i Aabybro.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Lukket punkt: 10 dyreste sager på Det Specialiserede Voksenområde, Visitationen


Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 2. september 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer