Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. november 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker fremover forelagt et notat om den kvartalsmæssige status for flerårsaftalen.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2016, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af budgetaftalen for 2016 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der skal tages som en konsekvens af aftalen.

Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der er en konsekvens af budgetaftalen for 2016.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen, og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på

 • at få et overblik over opgaverne i eget område
 • at prioritere indsatserne på fagudvalgets område

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser og initiativer m.v., som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Aftalepunkterne godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Etablering af kvarte pladser i Brønderslev Rusmiddelcenter


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Rusmiddelcenter oplever efterspørgsel efter kvarte pladser i det socialpædagogiske tilbud i Torvegade.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes derfor om at godkende, at Brønderslev Rusmiddelcentrer etablerer mulighed for at tilbyde dette.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rusmiddelcenter har fire tilbud til borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug:

 • Individuelt forløb
 • Dagbehandling (gruppe)
 • Intensiv dagbehandling (gruppe)
 • Socialpædagogisk tilbud (gruppe)

Indtil nu har tilbuddene fungeret således:

 • Når borgeren er visiteret til en hel plads: Dagbehandling (4 formiddage om ugen) + socialpædagogisk tilbud (4 eftermiddage/aftener om ugen). Taksten er 460 kr. pr. døgn.
 • Når borgeren er visiteret til en halv plads: Socialpædagogisk tilbud (4 eftermiddage/aftener om ugen). Taksten er 230 kr. pr. døgn.

Brønderslev Rusmiddelcenter oplever, at der er efterspørgsel efter at kunne visitere til det socialpædagogiske tilbud i mindre omfang end hidtil. Pt. efterspørges dette af Ungecentret. Det kan være til unge borgere, der samtidig skal kunne opretholde tilknytning til job eller en uddannelse. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der etableres mulighed for at tilbyde kvarte pladser i det socialpædagogiske tilbud. Det betyder, at borgerne vil få mulighed for at komme i det socialpædagogiske tilbud 2 gange om ugen i stedet for 4. Samtidig er det også en mulighed at kombinere de 2 dage om ugen med en dagbehandlingsplads. Taksten for en kvart plads i det socialpædagogiske tilbud vil blive 115 kr. pr. døgn.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om der skal oprettes kvarte pladser i det socialpædagogiske tilbud i Brønderslev Rusmiddelcenter.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Status på projekt "At bo"


Resume

Sagsforløb: SS

I maj blev projekt "At bo" på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger en status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt "At bo", som en del af indsatsområderne fra Masterplanen i 2015.

Formålet med projektet er at sikre, at Brønderslev Kommune har et varieret udbud af bo-muligheder, tilpasset borgerens livssituation og ud fra den mindst indgribende indsats på Det Specialiserede Voksenområde, jf. kommissorium.

I projektet er der opstillet otte succesmål, som danner grundlag for styregruppens arbejde. Da succesmålene peger i forskellige retninger og drøftes i forskellige fora, arbejdes der ikke i projektgrupper. Styregruppen fastsætter arbejdet og der indkaldes samarbejdspartnere ad hoc.

Nedenstående ses de otte succesmål og status på disse pr. 15. oktober 2015:

Succesmål

Status pr. 15. oktober 2015

 1. Der er udarbejdet en procedure for, hvordan borgeren inddrages i udarbejdelsen af målsætning og udviklingsplaner.

Bliver en del af projekt "Medborgerskab" (igangsættes ultimo 2015/primo 2016), hvor der skal arbejdes med borgerens mulighed for indflydelse/medbestemmelse/selvbestemmelse i alle faser af samarbejdet mellem borgeren og Brønderslev Kommune.

 1. Der er en kendt procedure for, hvordan myndighed bestiller en opgave, og hvordan udfører leverer denne.

Der er i anden forbindelse nedsat visitationsudvalg, hvor repræsentanter fra myndighed og udfører deltager. Her løses udfordringen i succesmålet. Foregår løbende.

Der er etableret samarbejdsmøder med Ungecentret og Handicap og Psykiatri. Foregår løbende.

 1. Der er udarbejdet og godkendt samarbejdsaftaler mellem myndighed og udfører.

Der er udarbejdet samarbejdsaftaler, som pt. tilpasses nuværende behov inden endelig godkendelse. Samarbejdsaftalerne forventes færdiggjort ultimo 2015.

 1. Der er skabt et overblik over, hvilke konkrete tiltag der, optimalt set, skal iværksættes for at kunne opfylde målet om fleksibilitet.

Styregruppen arbejder med at kortlægge, på hvilke områder og i forhold til hvilke emner, der skal arbejdes med fleksibilitet. Forventes færdiggjort ultimo 2015.

 1. Der er lavet en kortlægning af, hvilke tilbud Brønderslev Kommune har på området i dag.

Sker gennem arbejdet i Visitationsudvalget og i samarbejdet med Ungecentret. Foregår løbende.

 1. Der er udarbejdet en analyse af, hvilke tilbud Brønderslev Kommune har behov for på området (90 % selvforsyning).

Drøftes i Visitationsudvalget og i samarbejdet med Ungecentret, hvor eventuelle ændringer i kapaciteten drøftes og iværksættes. Foregår løbende.

 1. Der er lavet beskrivelser for ydelser og takstberegningsgrundlag.

Der arbejdes pt. i arbejdsgruppe på forslag til ydelsesbeskrivelse/ny version af servicedeklarationer, hvor det bliver muligt at se, hvad der er indeholdt helt konkret i de forskellige takster.

Der arbejdes pt. på i hvilket omfang, der kan etableres forskellige takstniveauer på de tilbud, hvor det er en fordel. Igangsættes primo 2016.

 1. Kompetenceudvikling på tilbuddene er indarbejdet som en del af det fælles projekt for en overordnet kompetenceudviklingsstrategi.

Indgår i planlægning af kompetenceudviklingsprojektet. Forventes igangsat primo 2016.

Status og det videre arbejde

Da styregruppen har afventet, at den nye chef skulle tiltræde, har projektet ikke kørt så hurtigt, som forventet. I forhold til succesmål 1, 2, 5, 6 og 8 er disse enten igangsat eller flyttet over i et andet projekt. I forhold til succesmålene 3, 4 og 7 har styregruppen nedsat arbejdsgrupper, som pt. arbejder med disse.

På botilbudsområdet er der følgende konkrete tiltag i gang:

 • I Socialpsykiatrien arbejdes der pt. med etablering af et bofællesskab i Hedelundsgade (udslusningsboliger)
 • Brønderslev Kommune deltager i et særskilt projekt med 11 nordjyske kommuner om at etablere online bostøtte. Det forventes, at der inden juli 2016 er 10 borgere, der modtager bostøtte online
 • Der pågår pt. en proces med at tilpasse bo- og træningstilbuddet på Vibevej til en mere bæredygtig økonomi

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering om ’at bo’ tages til efterretning.

Udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på økonomien i Hedelundsgade og Vibevej. Opmærksomheden bør være på et tab ved salg contra løbende udgifter i hele lejekontraktes periode (lånets restløbetid).

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse på sygehus


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. januar 2016, samt at antallet af træningspakker udvides fra 9 til 13.

Sagsfremstilling

Træning visiteret efter sundhedslovens § 140

Den 19. august 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, følgende:

 • Der skal arbejdes frem mod indgåelse af nye kontrakter for træning visiteret efter sundhedslovens § 140 via godkendelsesmodellen.
 • Træning visiteret efter sundhedslovens § 140 af skulder- og rygrelaterede problematikker varetages af privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter. Øvrig træning visiteret efter sundhedslovens § 140 varetages af Træningsafdelingen.
 • Der opstilles i alt 9 forskellige pakker inden for træning visiteret efter sundhedslovens § 140.

Som led i arbejdet med opstilling af indholdet i de 9 pakker efter sundhedslovens § 140 har forvaltningen fundet det hensigtsmæssigt at opstille forslag til yderligere 4 pakker:

 • 1 neurologisk tillægspakke, som kan bevilges fx til borgere med hjerneskade, hvor der er et øget behov for koordination med andre afdelinger eller inddragelse af ekstra terapeutressourcer i træningen.
 • 1 tillægspakke til borgere med sindslidelse i et sådant omfang, at det kræver ekstra ressourcer at gennemføre træningen.
 • 1 pakke til gennemførelse af aktivitetsanalyser og arbejdspladsvurderinger
 • 1 pakke indeholdende forflytningsvejledning til pårørende til for eksempel borgere i den terminale fase eller borgere med hjerneskade.

Det foreslås således, at der i stedet for de oprindelige 9 pakker, der kan bevilges efter servicelovens § 140 i stedet opstilles 13 pakker. De 13 pakker er omsat i et forslag til en kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger til ekstra træningsgange, idet pakkerne antages at indeholde den gennemsnitlige mængde ressourcer, der skal bruges til den konkrete målgruppe for de enkelte pakker. Efter visitationen er det op til terapeuten, som har den tætte kontakt til borgeren, at vurdere om/hvornår, der er behov for et hjemmebesøg hos borgeren, hvornår borgeren kan overgå fra individuel træning til samtræning, og hvornår borgerens træning kan afsluttes. Det forventes, at det i kraft af en tættere kontakt til borgeren vil blive muligt at tilrettelægge træningen mere præcist ud fra lavest effektive omkostningsniveau.

Der følges månedsvis op på forbrug og serviceniveau. Takster ogserviceniveau afspejles i kvalitetsstandarden, og indholdet i pakkerne genberegnes og tilpasses senest når den nye styringsmodel har været implementeret i 6 måneder. Når dette arbejde er gennemført, sendes det tilrettede materiale til politisk genbehandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. januar 2016.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under behandlingen af dette punkt og medbringer beskrivelse af indholdet i de enkelte pakker.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Kontrakter med private fysioterapeuter om genoptræning efter indlæggelse på sygehus


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende udkast til kontraktmateriale for private leverandører af genoptræning efter sundhedslovens § 140 samt beslutte, hvorvidt det skal være en forudsætning for godkendelsen som privat leverandør af genoptræning visiteret efter sundhedslovens § 140, at kontraktholder har et ydernummer.

Sagsfremstilling

Træningsområdet har igennem flere år været præget af store eksterne og interne forandringer. Blandt andet har snitfladen imellem kommunal og privat træning været igennem en forandringsproces, som har betydet et skred i fordelingen af opgaver mellem de to parter. Der har på denne baggrund været arbejdet med at opstille en ny styringsmodel for almen genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

Den 19. august 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget følgende:

 • Der skal arbejdes frem mod indgåelse af nye kontrakter for træning visiteret efter sundhedslovens § 140 via godkendelsesmodellen.
 • Træning visiteret efter sundhedslovens § 140 af skulder- og rygrelaterede problematikker varetages af privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter. Øvrig træning visiteret efter sundhedslovens § 140 varetages af Træningsafdelingen.

Som led i arbejdet med udarbejdelse af den nye kontrakt har der været holdt dialogmøder med de privatpraktiserende fysioterapeuter, som kommunen aktuelt samarbejder med omkring genoptræning visiteret efter sundhedslovens § 140. De privatpraktiserende fysioterapeuter ønsker, at det skal være en forudsætning for godkendelse som privat leverandør af genoptræning visiteret efter sundhedslovens § 140 i Brønderslev Kommune, at leverandøren har et ydernummer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • godkender udkast til kontrakt med private leverandører af træning visiteret efter sundhedslovens § 140,
 • godkender udkast til leverandørkrav for leverandører af træning efter sundhedslovens § 140,
 • godkender udkast til godkendelsesblanket for privatpraktiserende terapeuter, som ønsker godkendelse som leverandører af træning visiteret efter sundhedslovens § 140, og
 • beslutter, om det skal være en forudsætning for godkendelse som privat leverandør af genoptræning visiteret efter sundhedslovens § 140, at leverandøren har et ydernummer.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Meyer Ebdrup deltager under behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Henvendelse fra de private fysioterapeuter vedhæftes som bilag til sagen.

Fagenhedens 3 første punkter godkendt.

Udvalget beslutter, at det ikke er en forudsætning for godkendelse som privat leverandør af genoptræning efter § 140 at leverandøren har et ydernummer.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Lukket punkt: Kortlægning af handleforpligtelse


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 4. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach