Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 4. februar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Værestedet Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i den politiske aftale i Social- og Sundhedsudvalget om omstilling i socialpsykiatrien lukkede Støttecentret i Det Blå Hus den 31. januar 2015.

Værestedsdelen, der drives efter Servicelovens § 104 som et uvisiteret tilbud og beskyttet beskæftigelse i form af et Bageri og en Produktionsvirksomhed drevet efter Servicelovens § 103, fortsættes i Det Blå Hus. Dette i form af at værestedsdelen skal forstærkes både i form af indhold og åbningstider. Fangenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til, hvordan det fremtidige værested etableres og drives.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende tilbuddets indhold, organisering og budget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget indgik på møde den 5. november 2014 en politisk aftale om at Det Blå Hus i socialpsykiatrien i Brønderslev fremover skal anvendes til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, og at værestedet efter servicelovens § 104 skal flytte til Jyllandsgade i løbet af 2015, og besluttede samtidig at nedlægge Mødestedet i Dronninglund.

På møde den 3. december 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, som en del af den politiske aftale, at nedlægge støttecentret efter servicelovens § 104 i Det Blå Hus.

Hensigten med at forstærke værestedet er at få et tilbud, som kan bruges af alle i målgruppen uden først at skulle visiteres til stedet. Samtidig er der et ønske om at tiltrække nye og mere differentierede målgrupper end dem, der kendes fra Det Blå Hus i dag.

I forlængelse af lukningen af Støttecentret den 31. januar 2015 foreslås værestedsfunktionen igangsat i sin fremtidige form. Det vil give mulighed for at afprøve, hvordan form og indhold i det fremtidige værested skal være. Det betyder konkret at rammerne i Det Blå Hus skal tilpasses. Huset skal indrettes, så der er lokale(r) til værestedet.

Åbningstiderne i værestedet skal tilpasses i forhold til de tidligere åbningstider for henholdsvis støttecenter og værested, samt hvad brugergruppen ønsker. Det betyder som udgangspunkt, at værestedet åbner kl. 9 og lukker sidst på eftermiddagen.

Nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested tænkes som udgangspunkt videreført i værestedsregi. Med afsæt i de eksisterede aktiviteter kan der ske tilpasning alt efter brugergruppens ønsker.

Der skal arbejdes målrettet med borgernes udvikling, og personalets opgave i værestedet vil være at understøtte den enkelte borgers udviklingsproces og understøtte aktiviteter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at personalenormeringen i det nye værested fastsættes til 2,0. Dette vurderes på baggrund af brugergruppens sammensætning og samarbejdet med frivillige og foreninger.

Fagenheden foreslår brug af ”værestedsråd” med inspiration fra Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Der skal arbejdes målrettet med at øge brugergrundlaget. UngeCentret og Visitationen opfordres til at have fokus på at oplyse borgere i målgruppen om tilbuddet. De øvrige udførertilbud, som bostøtteområdet og botilbud, inddrages i at informere om tilbuddet.

Fagenheden foreslår, at der 3 måneder efter igangsætning af ovennævnte laves en evaluering, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og stillingtagen til tilbuddets fremadrettede form.

Økonomi

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et budget for det nye værested ud fra en normering på 2,0. De øvrige udgiftsposter i budgettet dækker bl.a. faste udgifter til bygningen, aktivitetsudgifter og servicering af frivillige (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslagene til indhold, organisering og budget af det nye værested, som består i,

  • at værestedet startes op i Det Blå Hus,
  • at huset indrettes, så det er tydeligt hvor værestedet er,
  • at nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested fortsætter indtil videre,
  • at værestedets budget baseres på en personalenormering på 2.0 årsværk,
  • at det vedlagte budget godkendes,
  • at der inddrages frivillige og andre aktører i det nye værested,
  • at der oprettes et ”væresteds-råd”, jf. modellen med centerråd på ældreområdet, og
  • at værestedet evalueres første gang efter 3 måneder.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Det forudsættes, at normeringen reduceres fra 2,43, som i dag varetager opgaven i Det Blå Hus, til 2 årsværk.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at forslag fra fagenheden ønskes godkendt.

Handicaprådet høres forud for igangsætning af en tilpasning af § 103-tilbuddet i Det blå Hus til det visiterede antal brugere. Merforbruget i den mellemliggende periode finansieres af den ikke forbrugte andel af de 242.000 kr.

Bilag

Til toppen


10. Frivilligdrevet værested i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: SS

I Dronninglund arbejder en gruppe frivillige på at etablere et socialpsykiatrisk værestedstilbud i lokaler i Fredensgade. Planen er, at værestedet skal åbne pr. 1. marts 2015, hvor det kommunale værested - Mødestedet - i Dronninglund lukker. For nuværende er de frivillige klar til at holde åbent en dag om ugen.

Ud fra et ønske om at understøtte de frivillige og tilbyde borgerne en ekstra åbningsdag, foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der bidrages med en medarbejderressource en dag om ugen til at varetage dette.

Derudover foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at det frivillige værested tilbydes et årligt tilskud til aktiviteter på 15.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende forslagene.

Sagsfremstilling

Det socialpsykiatriske værested Mødestedet i Dronninglund lukker pr. 1. marts 2015, og på samme tid er planen, at et nyt frivillig- og brugerdrevet værested skal åbne i Fredensgade i Dronninglund. Siden beslutningen på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 5. november 2014 om at lukke Mødestedet, har frivillige og kommunale kræfter arbejdet på at rekruttere flere frivillige. Der er således en gruppe på 7-8 frivillige, som er klar til at holde værestedsåbent foreløbig en dag om ugen i lokalerne i Fredensgade.

Ud fra et ønske om at støtte de frivillige og også at kunne tilbyde borgerne en ekstra åbningsdag foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at kommunen i en 3 måneders periode tilbyder en medarbejderressource en dag om ugen. Formålet med medarbejderen vil - foruden at holde åbent en dag om ugen - være at understøtte de frivillige og bidrage til at rekruttere flere frivillige. Fagenheden foreslår, at der efter de 3 måneder - fra 1. marts - 31. maj 2015 - foretages en evaluering af, hvorvidt der fortsat er behov for den ekstra ressource.

Det skal understreges, at der stadig er uafklarede spørgsmål vedrørende lokalerne i Fredensgade, herunder hvilke dage lokalerne er ledige til brug for værestedet, og hvorvidt der er huslejerelaterede udgifter forbundet med brug af lokalerne. Forudsætningen for, at en medarbejder kan forestå en ekstra åbningsdag er således, at lokalerne også er ledige.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at en medarbejder bruger 7,4 timer ugentligt svarende til en arbejdsdag på opgaven. Da man kan forestille sig, at medarbejderen er en del af personalestaben i Det Blå Hus i Brønderslev, vil kørsel til Dronninglund skulle indregnes. Det betyder, at der vil blive tale om en åbningstid på 6 timer.

Udgiften til en medarbejderressource svarende til en normering på 0,2 vil være 25.000 kr. inklusiv kørsel for 3 måneder (se bilag).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at der afsættes et årligt budget til aktiviteter på 15.000 kr. til det frivillige værested i Dronninglund.

Udgiften på i alt 40.000 kr. finansieres af det reserverede beløb på 242.000 kr. opnået ved lukning af Mødestedet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

  • Tilførsel af en medarbejderressource 7,4 timer ugentligt til det frivillige værested i Dronninglund svarende til en udgift på 25.000 kr. for 3 måneder. Herefter evalueres situationen og tiltaget i forhold til, om der fortsat vurderes behov for den ekstra ressource
  • En årlig udgift på 15.000 kr. til aktiviteter til det frivillige værested

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Forslaget indebærer en opnormering på 0,2 i en 3 måneders periode.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt med bemærkning om, at der alene bevilges ekstra medarbejderressourcer i 3 måneder.

Handicaprådet høres.

Bilag

Til toppen

Opdateret 4. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer