Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 24. juni 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Evaluering af Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: HAR/FagMED S&V/SS

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møderne den 5. november og den 3. december 2014 at nedlægge Støttecentret i Det Blå Hus pr. 31. januar 2015 og at Værestedet, i forlængelse af dette, understøttes i form og indhold, ligesom lokaliteterne skal tilpasses.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslagene.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møderne den 5. november og den 3. december 2014 at ændre de tilbud til borgere med sindslidelse, der er organiseret i Det Blå Hus. Ændringen består i at Støttecentret nedlægges pr. 31. januar 2015. I forlængelse af dette, besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møderne den 4. februar og den 4. marts 2015, at Værestedet i Det Blå Hus skal forstærkes i form og indhold, ligesom lokaliteterne skal tilpasses.

Formålet med forstærkningen af Værestedet er:

 • at have et tilbud der kan bruges af alle i målgruppen, uden at de skal visiteres dertil
 • at tiltrække nye og mere differentierede målgrupper end dem, der kendes i Det Blå Hus i dag.

I processen med at forstærke Værestedet, blev det den 4. marts 2015 besluttet at arbejde med følgende:

 • at nye åbningstider i Det Blå Hus' uvisiterede værested ændres med virkning fra den 1. marts
 • tydeliggørelse i huset med skiltning med videre om, at der er tale om et værestedstilbud
 • der etableres et ungetilbud på en hverdagsaften snarest. Inddrage unge i bostøtten, Rusmiddelcentret og Thorvaldsensvej
 • der arbejdes på at inddrage frivillige i værestedets dagligdag
 • succeskriteriet er i princippet, at der bliver så stor søgning til tilbuddet, at det bliver nødvendigt at flytte det uvisterede værested til Jyllandsgade
 • nuværende bemanding i Det Blå hus fastholdes indtil evaluering ved udgangen af maj 2015
 • Tilbuddet evalueres, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2015 efter 3 måneder, dvs. ved udgangen af maj 2015.

Personalet i Værestedet har udarbejdet en evaluering/status på forløbet (se bilag 1), der viser følgende:

Værestedet holder åbent fra kl. 9.00-16.00/17.00 og derudover 2 aftener om ugen, hvoraf en aften for de unge.

Der er ikke den store tilgang af brugere i Værestedet om formiddagen samt i yder timerne kl. 16 – 17.00 og kl. 21 – 22.00. Der kommer 2-6 brugere mandag-torsdag formiddag. Onsdag eftermiddag kommer 10-12 pers, hvor samlingspunktet er den selvdrevne ”Strikke klub”. Det samme gælder fredag aften, hvor der er hygge og afslutning på ugen samt årstidens velbesøgte fester. Det bør derfor overvejes, indenfor Værestedets økonomiske rammer, at give ledelsen mulighed for at forskyde åbningstiderne efter aftale med brugerne, så åbningstiderne afspejler ønsker fra brugerne.

Personalet har arbejdet med at sikre adskillelse mellem Bageriet/Produktionsvirksomheden (§ 103) og Værestedet (§ 104) ved at bruge gennemgående farver for tilbuddene, ved blandt andet brug af skilte og farvede pile i gulvet. De produktions-aktiviteter der før var i Støttecentret er nu overgået til Produktionsvirksomheden.

Brugerne af Værestedet er i gang med at etablere selvstyrende grupper, hvor der blandt andet er strikkeklub onsdag eftermiddag, ligesom der pågår drøftelser om organisering af en eftermiddag med spil, med en bruger som tovholder.

I forhold til samarbejde med frivillige er der nedsat en lokal arbejdsgruppe, der har arbejdet med hvordan frivillige kan inddrages. Der arbejdes pt. på at oprette et "Væresteds-råd". Aktuelt er der to frivillige, der er interesserede i et samarbejde med Værestedet, som er indkaldt til samtale i uge 23 med henblik på snarlig start. Dette arbejde bør, i forlængelse af beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2015, fortsættes og opprioriteres.

Det vurderes ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at flytte Værestedet til eksterne lokaler, da der er mulighed for at udnytte de eksisterende lokaler i Det Blå Hus på forskellig vis henover døgnet.

Det vurderes, at der er potentiale for at arbejde med brugerstyring af tilbuddet både i forhold til indhold og åbningstider.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

 • Værestedet fremadrettet er placeret i Det Blå Hus på Fasanvej
 • Tilbuddets samarbejde med frivillige fortsættes og opprioriteres
 • Der arbejdes på brugerstyring af aktiviteter
 • Der arbejdes med løbende tilpasning af åbningstiderne ud fra borgernes behov
 • Der, med afsæt i borgergruppens ressourcer, arbejdes på at holde brugeråbent ud over de aftalte åbningstider.

Visitationschef Ellen Lykke og leder Inga Eriksen deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, den 17. juni 2015, pkt. 7:

Der blev på mødet givet en orientering af baggrunden for sagen ved Ellen Lykke.

Handicaprådet udtaler:

 • At placering Fasanvej vurderes hensigtsmæssig
 • At man sikrer, at de frivillige er klædt på til at håndtere målgruppen og at det er veldefineret, hvilke opgaver de frivillige kan løfte.
 • At det er positivt, at brugerne inddrages i planlægningen
 • At det er positivt, af brugerne får mulighed for at benytte lokalerne uden for almindelig åbningstid.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Handicaprådets udtalelse er udvalget bekendt.

Fagenhedens forslag godkendt med præcisering af, at frivillige ikke må erstatte faste medarbejdere indenfor nærværende sag.

Bilag

Til toppen


4. Fremtidig budget-model for Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: HAR/FagMED S&V/SS

Det Blå Hus består af to tilbud under samme tag, og der er behov for at få fastlagt en gennemsigtig økonomimodel for den fremtidige bevillingstildeling og økonomistyring. Til brug for denne drøftelse fremlægges 2 scenarier med henblik på at fastlægge den fremadrettede økonomi Det Blå Hus.

Sagsfremstilling

Det Blå Hus består i princippet af to tilbud under samme tag. Det ene tilbud gives efter § 104, og er et uvisiteret værestedstilbud. Tilbuddet er rammestyret. Det andet tilbud gives efter § 103, og er et visiteret tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet er BUM/takst-styret.

Det Blå Hus får en pose penge til at drive det uvisiterede værested. Der er tale om et rammestyret tilbud, og bevillingen er uafhængig af, om der er få eller mange brugere af tilbuddet.

Den BUM/takststyrede del af tilbuddet får en takst pr. visiteret borger, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse. Der er udregnet en takst baseret på det nuværende antal visiterede borgere, og bevillingen øges eller reduceres alt efter, hvor mange borgere der er visiteret til tilbuddet. Det betyder, at Det Blå Hus løbende skal tilpasse personalenormeringen til indtægten. Bevillingen til beskyttet beskæftigelse er placeret i Visitationen (ligesom alle andre bevillinger til visiterede ydelser), og afregnes løbende afhængig af antal visiterede borgere.

Da begge styringsmodeller er til stede i huset på samme tid, betyder det, at der skal arbejdes med to budgetter og regnskabet i huset, som sammen danner husets samlede økonomi. Der er opstillet en økonomimodel, som bygger budgettet op fra bunden, idet den hidtidige økonomimodel ikke indeholdt alle relevante udgifter i forhold til takstberegning på § 103 og en skæv fordeling mellem de to typer tilbud.

I den opstillede økonomimodel er der foretaget en opdeling af faste og variable udgifter. De faste udgifter er delt 50/50 mellem det rammestyrede og det takststyrede område. Antallet af brugere i beskyttet beskæftigelse kan variere over tid, og der afregnes på månedsbasis. I modellen er der regnet med 15 brugere på helårsniveau, hvilket svarer nogenlunde til det aktuelle niveau. Der skelnes ikke takstmæssigt mellem de forskellige §103-tilbud.

I begge modeller er der indregnet 15 timer til ledelse af Det Blå Hus.

I evalueringen af Det Blå Hus er der lagt vægt på, at arbejdet med at inddrage frivillige opprioriteres. De frivillige forventes især at kunne levere ekstra hænder og tilstedeværelse i det uvisterede værested. Der er ikke indregnet effekt af brug af frivillige i nedenstående opstillinger.

Med henblik på en drøftelse af, hvilken samlet økonomi, der skal være i Det Blå Hus, er der opstillet forskellige scenarier. Scenarierne tager alle udgangspunkt i, hvordan budget 2016 bør sammensættes. Der vil efterfølgende blive forelagt en selvstændig sag om det forventede økonomiske resultat for 2015 i Det blå Hus.

Scenarie 1: Grundmodellen

I grundmodellen er budgetterne bygget op fra bunden. Forudsætningerne i modellen er en normering på 2,52 årsværk i værestedet (rammestyret) og 1,82 årsværk i § 103 (takststyret). De 1,82 årsværk udløses ved 15 visiterede brugere. Ændres antal visiterede brugere, ændres forholdsmæssigt i de 1,82 årsværk. Samlet indeholder grundmodellen 4,34 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Der er endvidere kalkuleret med bygningsmæssige ændringer i form af dør og vindfang, som kan understøtte at der er tale om to tilbud under samme tag.

Grundmodel giver et budgetoverskud på 304.000 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

Scenarie 2: Nul-modellen

Nul-modellen svarer til grundmodellen bortset fra, at normeringen i værestedet (rammestyret) er hævet fra 2,52 til 3,18 årsværk. De 1,82 årsværk i § 103 (takststyret) er fastholdt. Samlet indeholder grundmodellen 5,00 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Nul-modellen giver et budgetoverskud på 0 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

I praksis betyder de 15 timer til ledelse, at der samlet på psykiatriområdet nedlægges en lederstilling, idet deltidslederstillinger aflønnes som fuldtidslederstillinger. Der findes aktuelt en anden deltidslederstilling. Ved at lægge disse to stillinger sammen, opnås den beskrevne besparelse.

Den nye handicap- og psykiatrichef får desuden til opgave at evaluere ledelsesstrukturen inden for handicap- og psykiatriområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • drøfter de fremlagte scenarier og beslutter, hvilket scenarie, der skal ligge til grund for den fremtidige budgettildeling til Det Blå Hus’ to tilbud
 • godkender, at der med henblik på at indføre ovenstående budgetmodel, nedlægges en lederstilling
 • at den ny handicap- og psykiatrichef får til opgave at evaluere ledelsesstrukturen inden for handicap- og psykiatriområdet

Visitationschef Ellen Lykke og leder Inga Eriksen deltager under dette punkt.

Personale

Begge de fremlagte modeller indebærer en reduktion af ledelsesomfanget i Det Blå Hus. Desuden vil fastlæggelsen af den nye budgetmodel betyde, at der skal ske en tilpasning af antal personaler i Det Blå Hus. Endelig vil takststyringen på § 103 Beskyttet beskæftigelse betyde, at der løbende kan ske justering af personalet afhængig af antal visiterede brugere.

Sammenlægning af de to ledelsesfelter betyder reduktion af én lederstilling.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Handicaprådet, den 17. juni 2015, pkt. 8:

Ellen Lykke gennem gik sagen på mødet.

Rådet noterer, at de nødvendige ressourcer til at drive tilbuddet er til stede i begge modeller og vurderer ikke, at man kan anbefale den ene model fremfor den anden.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Handicaprådets udtalelse er udvalget bekendt.

Udsat.

Der ønskes forelagt en ny sag indeholdende historik for omstillingen på §§ 103 og 104 indenfor psykiatriområdet siden efteråret 2014.

Bilag

Til toppen


5. Overordnet arbejdsramme for servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: FagMed S&V/ÆR/ÆO/SS

På baggrund af beslutningen i Ældreomsorgsudvalget den 9. april 2015 om, at private leverandører af hjemmepleje fremadrettet kan varetage rehabilitering, er der udarbejdet en overordnet arbejdsramme for rehabiliteringssamarbejdet i Brønderslev Kommune.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at tage den overordnede ramme til efterretning samt træffe beslutning om, at borgere i et rehabiliteringsforløb skal vælge den samme leverandør, hvis borgeren både skal trænes i personlig pleje og praktisk hjælp.

Til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2015 traf Ældreomsorgsudvalget beslutning om, at godkendte private leverandører af hjemmepleje fremadrettet skal kunne varetage rehabilitering i samarbejde med Brønderslev Kommunes visitatorer, ergoterapeuter samt ad hoc fagpersoner.

DEN OVERORDNEDE RAMME FOR REHABILITERINGSSAMARBEJDET

For at udmønte denne beslutning, har der været arbejdet på at udarbejde en overordnet ramme for samarbejdet omkring rehabiliteringsindsatsen.

Tværfaglige teams

Samarbejdet vil foregå i tværfaglige teams. For at skabe mest muligt sammenhæng i forløbene, vil det altid være det samme tværfaglige team, der er tilknyttet den samme hjemmeplejegruppe. De tværfaglige teams vil bestå af:

 • visitator
 • kommunal ergoterapeut
 • hjemmepleje - kommunal eller privat leverandør
 • relevante ad hoc fagpersoner, eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, kostkonsulent

Det tværfaglige team skal i samarbejde med borgeren definere mål og sørge for at målene opnås gennem udarbejdelse af og opfølgning på konkrete rehabiliteringsplaner.

Koordineringsmøder

Rehabiliteringsforløbene vil blive koordineret på ugentlige møder hos hjemmeplejeleverandøren, hvor det tværfaglige team og planlæggere deltager.

Sagerne, der tages op på koordineringsmøderne, vil typisk være rehabiliteringsforløb:

 • der er nyoprettede eller skal afsluttes
 • hvorder er behov for justering af mål eller rehabiliteringsplan

FRIT LEVERANDØRVALG

For at sikre sammenhæng i forløbene og nedsætte koordineringsbehovet, forslår fagenheden, at borgere med rehabiliteringspotentiale - både i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp - skal vælge den samme leverandør til at varetage hele rehabiliteringsindsatsen.

Det betyder i praksis, at borgeren skal vælge en ny leverandør, hvis borgeren i begyndelsen af forløbet kun rehabiliteres i forhold til praktisk hjælp, men efterfølgende vurderes til også at kunne rehabiliteres i forhold til at varetage personlig pleje, og leverandøren ikke er godkendt til at varetage rehabilitering på denne del. Dette vil også medvirke til at begrænse antallet af medarbejdere, der kommer i borgerens hjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • tager orienteringen om den overordnede ramme om rehabiliteringssamarbejdet til efterretning.
 • beslutter, at borgeren skal vælge den samme leverandør til at varetage rehabiliteringen, hvis der er rehabiliteringspotentiale både i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Der vil ske en ændring i arbejdsformen og organisatorisk tilhørsforhold. Det forventes, at den nuværende normering bibeholdes.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


6. Prioritering af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Social- og Sundhedsudvalget skal i henhold til tidsplanen for budget 2016 foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned 2015.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 4:

Rammeudmelding taget til efterretning.

Besparelsesmuligheder inden for træning, ridefysioterapi, vederlagsfri m.v. fysioterapi ønskes afdækket.

Der ønskes oplæg om besparelsesmuligheder på misbrugsområdet.

Udvalget ønsker en tættere dialog med lægerne omkring visitering til forskellige trænings- og fysioterapiydelser.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 3. juni 2015

I henhold til budgetproceduren for budget 2016 skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd oplyser, at afdækningen skal findes uden for flerårsaftalen, dvs. på sundhedsområdet og misbrugsområdet. Misbrugsområdet har et betydeligt underskud i 2015, hvorfor der ikke er udarbejdet afdækningsforslag her. Sundhedsområdet har tre afdelinger: Tandplejen, Forebyggelse og Rehabilitering og Træningsafdelingen. Træningsafdelingen har underskud i 2015, hvorfor de udarbejdede afdækningsforslag alene vedrører Tandplejen og Forebyggelse og Rehabilitering.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2015, pkt. 6:

Udvalget foreslår følgende prioriteringsrækkefølge:

Prioritet 1

Nyt forslag 7. Reduktion af vederlagsfri fysioterapi/rideterapi på 0,5 mio.kr.

Forslag 1. Nedlæggelse af stilling som kostkonsulent

Forslag 2. Nedsættelse af timetal for administrativ medarbejder i Forebyggelse og Rehabilitering

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Prioritet 2

Forslag 4. Nedlæggelse af 2 stillinger som fysioterapi i forebyggelsesområdet, inkl. mulighed for at reducere sundhedskoordinator med 125.000 kr. minus 250.000 kr. (forslag gennemskrives)

Forslag 5. Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet minus 250.000 kr. Udvalget lægger vægt på, at alle borgere fortsat kan få et tilbud, men at der lægges op til øget selvtræning.

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Forslag 3. Reduktion i §18-puljen.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Handicaprådet, den 17. juni 2015, pkt. 5:

Der er en afdækningsforslag på vej i forhold til Vederlagsfri fysioterapi.

Ingen bemærkninger.

Handicaprådet vil gerne have en orientering om status på flerårsaftalen på et kommende møde.

Martin Bech deltog under punktet.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. juni 2015

Social- og Sundhedsudvalget foretog på mødet den 3. juni 2015 en række ændringer af de fremlagte afdækningsforslag. Forslagene er nu gennemskrevet efter udvalgets ønsker.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den nye udgave af afdækningsforslaget og vurderer, om dette giver anledning til justeringer i prioriteringsrækkefølgen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådets udtalelse er udvalget bekendt.

Udvalgets prioritering fra sidste møde fastholdes bortset fra, at forslag 3: Reduktion i § 18-puljen er udenfor prioritering.

Udvalget ønsker mulighederne for at indgå aftaler med fysioterapeuter uden ydernummer belyst.

Høringssvar fra Visitationen udleveret, og hæftes på sagen.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der forventes en merudgift på serviceudgifterne inden for Social- og Sundhedsudvalgets område på samlet 3,870 mio. kr. Merudgifterne vedrører:

 • Særlig dyr enkeltsag (inden for flerårsaftalen) - 1,020 mio. kr.
 • Øget antal anbringelser på forsorgshjem - 1,0 mio. kr.
 • Ændret kontering vedr. misbrugsbehandling - 1,850 mio. kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endeligt klar, men vil sammen med Forretningsledelsens indstilling, foreligge forud for Økonomiudvalget og Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Social- og Sundhedsudvalgets område fremgår af bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke og ældre- og sundhedschef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2015, pkt. 7:

Udvalget forudsætter, at merudgift på 1,02 mio.kr. gives som tillægsbevilling i overensstemmelse med flerårsaftalens bestemmelser.

Mulighed for at finde kompenserende besparelser til finansiering af øvrige merudgifter forelægges på næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. juni 2015

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 6. maj 2015 at drøfte mulighederne for besparelser i forlængelse af budgetunderskuddet på 3,87 mio. kr. Det fremgår af beslutningsprotokollen for samme møde, at: "Udvalget forudsætter, at merudgift på 1,02 mio. kr. gives som tillægsbevilling i overensstemmelse med flerårsaftalens bestemmelser."

Social- og Sundhedsudvalget bør i forlængelse heraf drøfte besparelser svarende til 2,85 mio. kr.

Der er i et andet punkt på denne dagsorden fremlagt forslag til afdækningskatalog for 2016. En række af disse forslag vil kunne iværksættes tidligere, og dermed have en effekt i 2015. Effekten vil være afhængig af tidspunktet for en politisk beslutning om iværksættelse af besparelsen.

Følgende forslag i afdækningskataloget for 2016 forventes at kunne have en besparelseseffekt i 2015:

Forslag 5: Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet.

Øvrige forslag i afdækningskataloget forudsætter nedsættelse/reduktion i personaleforbrug, hvilket ikke vil kunne få en økonomisk effekt i 2015. Reduktion i §18-midler vil tilsvarende først kunne have en effekt i 2016, idet puljen for 2015 er uddelt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den videre proces, herunder hvilke forslag der ønskes bragt i spil, samt hvornår evt. besparelser skal træde i kraft, og at fagenheden på den baggrund udarbejder et samlet besparelsesforslag til forelæggelse på det kommende udvalgsmøde.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet kan ikke opnås i 2015, idet udgiften overvejende består af lønudgifter til personale.

Udvalget ønsker at arbejdet med reduktion af vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi påbegyndes snarest muligt.

Udvalget forudsætter, at merudgift på 1,02 mio.kr. gives som tillægsbevilling i overensstemmelse med flerårsaftalens bestemmelser. Udvalget forudsætter desuden, at den ændrede kontering vedr. misbrugssager på 1,85 mio.kr. ikke skal generere en besparelse udenfor flerårsaftalen.

Vedr. merudgiften til forsorgshjem på 1,0 mio.kr. imødeser udvalget, at der forelægges en sag om en mulig nedbringelse af udgifterne. En sag herom forelægges efter sommerferien.

Udvalget indstiller, at de i budget 2014 afsatte 400.000 kr. på misbrugsområdet medgår til finansiering af merudgiften til forsorgshjem.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Opsigelse af Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Skizofreni

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i møde den 2. juni 2015, at Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Skizofreni opsiges.

Beslutning

Opsigelse af skizofreni-aftale taget til efterretning.

Udvalget tager til efterretning, at STU-skolen lukkes nu som følge af manglende tilgang af elever. Der forelægges en sag herom efter sommerferien.

Bilag

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 25. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer