Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 13. januar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Lægedækning i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Den årlige lægedækningsberegning har været fremlagt Praksisplanudvalget på mødet den 20. november 2015. Lægedækningsberegningen viser, at der stadig er betydelig lægemangel i Brønderslev Kommune.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på vurdering af, om der skal sendes et brev til Praksisplanudvalget herom.

Sagsfremstilling

Lægedækningsberegningen foretages af Region Nordjylland ved en høring af alle lægepraksis. I høringen spørges praksis til det antal sikrede, de højst ønsker tilmeldt. Dette gælder også praksis, der har dispensation til færre sikrede end 1.600 pr. kapacitet, samt praksis der har lukket for tilgang.

Praksisplanudvalget kan i udgangspunktet disponere over den indmeldte kapacitet i planlægningen, men idet høringen ikke er bindende, må der tages forbehold for situationer, der kan medføre, at praksis må lukke for tilgang ved et lavere antal end det indmeldte.

Lægedækningsberegningen viser:

 • I gennemsnit dækker hver kapacitet i dag 1.758 sikrede i regionen, hvilket er 150 sikrede mere end antallet af sikrede, der bruges i overenskomstmæssig sammenhæng ved mulighed for lukning for tilgang af sikrede (1.600 sikrede pr. kapacitet). Brønderslev Kommune ligger med 1.788 sikrede pr. kapacitet over regionsgennemsnittet.
 • Der er en positiv vækst i befolkningen, der dog ikke giver behov for at opjustere antallet af disponible kapaciteter (pt. 371) i regionen frem mod 2025, hvad enten der regnes på 1.600 eller 1.700 sikrede pr. kapacitet.
 • Antallet af producerede ydelser i almen praksis i regionen er faldende for fjerde år i træk.
 • Lægedækningsberegningen viser, at der er en samlet ekstrakapacitet på 12.247 sikrede, hvilket er et fald i forhold til de fire foregående år (2014 = 22.000 sikrede).
 • Den kommunale fordeling af ekstrakapaciteten er ringere set i forhold til 2014, når kapaciteten udregnes i forhold til klinikker på ydernummer.Praksis i tre kommuner (Frederikshavn, Morsø og Jammerbugt) ønsker således samlet set færre sikrede. I Frederikshavn og Jammerbugt kommuner er der dog udbudsklinikker, der har åbent for tilgang.
 • Praksis i tre kommuner (Brønderslev, Jammerbugt, og Rebild) er ikke i stand til at dække alle indbyggere i kommunen med de nuværende læger. Det aktuelle antal sikrede i Brønderslev Kommune er pr. 2. november 2015 30.404 sikrede. Indbyggertallet i kommunen er 35.968 borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til et brev til Praksisplanudvalget omkring sidstnævnte problematik.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget drøfter udkast til brev til Region Nordjylland omkring den manglende lægedækning i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Bankgaranti ved godkendelse af frit-valg leverandører


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ØK

Orientering til Økonomiudvalget om hjemmelsgrundlag til opkrævning af bankgaranti ved godkendelse af frit-valg leverandører samt eksempler på størrelsen af bankgarantien.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 11. november 2015 forslag om krav om bankgaranti ved udlicitering. Sagen blev udsat med henblik på yderligere belysning af bl.a. godkendelsesprincipper på plejeområdet.

Valg af private leverandører på Ældreområdets frit-valg område er foretaget med anvendelse af godkendelsesmodellen, og ikke ved et egentligt udbud.

Hjemlen til at kræve bankgaranti er beskrevet i Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser, ABService 2003. Heraf fremgår i § 5, at:

”SIKKERHEDSSTILLELSE § 5. Såfremt det kræves i udbudsmaterialet, stiller leverandøren sikkerhed for et beløb svarende til 10 % af den gennemsnitlige årlige kontraktsum. Sikkerheden skal opretholdes indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden.”

I kravene til private leverandører på frit-valg området er der krævet en garantisum på 5 % af leverandørens årlige omsætning, såfremt leverandøren opnår en omsætning på 2,5 % af det samlede antal visiterede timer. Denne bestemmelse holder sig inden for rammerne af ABService 2003.

Til illustration af garantisummens størrelse er der nedenfor givet en række eksempler:

Scenarier -garanti stilles hvis andel af samlede visiterede timer er lig med eller over 2,5 %

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Forventet årlig omsætning ekskl. moms

1.498.500

3.330.000

8.325.000

Antal visiterede timer

4.500

10.000

25.000

Andel af samlede antal visiterede timer

2,5 %

5,6 %

13,9 %

Anfordringsgaranti der skal stilles

74.925

166.500

416.250

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


5. Ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Sundhedskoordinationsudvalget har på sit møde den 4. december 2015 godkendt "Aftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling".

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der stort fokus på at sikre lighed i sundhed. En del af dette arbejde handler om at øge muligheden for, at alle borgere kan få samme udbytte af sundhedsvæsenet, herunder at borgere med særlige behov skal have mulighed for at få udbytte af behandlingstilbud på lige fod med andre borgere.

En fælles kommunal og regional arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet forslag til aftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling.

Ifølge aftalen skal sygehuset afholde udgiften til BPA-ordning under indlæggelse, såfremt sygehuset har vurderet, at ordningen skal opretholdes under indlæggelsen. Når sygehuset har vurderet, at det ikke er nødvendigt at opretholde BPA-ordningen under indlæggelse, kan borgeren ikke få ledsagelse af personlig hjælper under indlæggelsen. Med aftalen er det således slået fast, at kommunen aldrig har pligt til at afholde udgift til ledsagere under indlæggelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Kvalitetsstandard for Servicelovens §§ 95 og 96


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af, hvordan hjælp til BPA-borgere udmåles i det kommunale system.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Ole Jespersgaard har ønsket en drøftelse af, hvordan hjælpen til BPA-borgere udmåles i det kommunale system, samt belysning af, i hvilket omfang de gældende kvalitetsstandarder beror på udefrakommende regler/praksis m.v., henholdsvis et lokalt fastsat serviceniveau.

Til brug for denne drøftelse forelægges de vedtagne kvalitetsstandarder for Servicelovens §§ 95-96.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de gældende retningslinjer for udmåling af Servicelovens §§ 95-96.

Visitationschef Ellen Lykke, afdelingsleder Karen Vraa Jensen og sagsbehandler Tina Christensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der prioriteres tid til revurdering af kvalitetsstandarder snarest i 2016 med henblik på at indskrænke muligheden for tilgang til BPA. Målet er at nå et udgiftsniveau svarende til landsgennemsnittet.

Bilag

Til toppen


7. Fastsættelse af takster efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 stk. 1-2


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om beregningsgrundlaget for taksterne for de enkelte pakker for genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140, og genoptræning og vedligeholdende træning visiteret efter servicelovens § 86, stk. 1-2.

Sagsfremstilling

Den 19. august 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at

 • der skal arbejdes frem mod indgåelse af nye kontrakter for træning visiteret efter sundhedslovens § 140 via godkendelsesmodellen,
 • træning visiteret efter sundhedslovens § 140 af skulder- og rygrelaterede problematikker varetages af privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter. Øvrig træning visiteret efter sundhedslovens § 140 varetages af Træningsafdelingen, og
 • der opstilles i alt 9 forskellige pakker inden for træning visiteret efter sundhedslovens § 140

Den 4. november 2015 godkendte Social- og Sundhedsudvalget,

 • at der blev opstillet yderligere 4 pakker
 • kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. januar 2016, og
 • godkendelsesmaterialet for leverandører af træning visiteret efter sundhedslovens § 140

Som en del af dette projekt omkring den fremtidige styring af træning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140 og genoptræning og vedligeholdende træning visiteret efter servicelovens § 86, stk. 1-2, er der beregnet en ny timepris på 477,50 kr., som ligger til grund for beregningen af prisen for pakkerne på området. Priserne rummer ud over lønudgifter til terapeuterne også udgifter til de rammer, der er nødvendige for at kunne levere træningen, fx udgifter til drift og vedligehold af bygninger, ledelse, IT og administrativ bistand.

Der arbejdes løbende videre med tilpasning af timeprisen i takt med, at området ændrer sig og senest, når den nye model for styring af Træningsområdet har været implementeret i 6 måneder, genberegnes denne og sendes til fornyet politisk behandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Meyer Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2015, pkt. 11:

Udvalget tager gennemgang af beregningen af taksten i overensstemmelse med KL’s vejledning til efterretning, og udvalget ønsker, at taksterne reguleres årligt.

Udvalget ønsker en status for opfølgningen på mødet i marts 2016.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde, 13. januar 2016

Ved Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen 2. december 2015 var der fremsendt en forkert udgave af bilaget "Beskrivelse af indhold i pakker med vejledende minuttal". Endvidere fremsendes der en ny udgave af bilaget "Beskrivelse af pakker og pris", som også indeholder beskrivelser af de pakker, der købes af Træningsafdelingen. I den udgave af bilaget, der var fremsendt til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. december 2015, var der som følge af en regnefejl angivet forkerte takster for pakkerne "Avanceret medicinsk" og "Avanceret ortopædkirurgisk".

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget:

 • Godkender de vedhæftede bilag
 • At pakkerne "Avanceret medicinsk" afregnes med 3.460 kr. og "Avanceret ortopædkirurgisk" afregnes med 4.684 kr.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Meyer Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Etablering af gruppebostøtte


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Med udgangspunkt i efterspørgsel fra UngeCentret og Visitationen samt Masterplanens mål om at arbejde fra beskyttet til støttet, foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der etableres gruppebostøtte på Handicapområdet.

Sagsfremstilling

Bostøtten på Handicapområdet i Brønderslev Kommune oplever efterspørgsel efter gruppebostøtte og ønsker på den baggrund at tilbyde dette. Pt. tilbyder bostøtten kun bostøtte til enkeltpersoner. UngeCentret og Visitationen efterspørger begge muligheden for at tilbyde gruppebostøtte. Pt. er Handicapområdet i dialog med UngeCentret om muligheden for opstart af konkrete forløb.

Målgruppen til gruppebostøtte er borgere, der med fordel kan udvikle sig ved at arbejde med personlige udfordringer i social interaktion med ligesindede. Gruppeforløbet løber i 12 uger á 3 timer med 6 deltagere.

De borgere, der er i målgruppen, er:

 1. Borgere, som i forvejen modtager bostøtte, hvor den fremtidige støtte til selvstændigt liv kan styrkes gennem gruppebostøtte. Der kan for nogles vedkommende også stadig være behov for en mindre grad af individuel støtte - bl.a. for at fastholde motivationen og den nødvendige støtte til at evne at deltage i gruppebostøtten.
 2. Borgere, hvor traditionel individuel bostøtte ikke kan dække behovet, da borgers primære udfordring er ensomhed.
 3. Borgere, som ikke modtager anden støtte, men som af Visitationen skønnes parat til at indgå i et intensivt gruppeforløb med henblik på støtte til selvstændigt at mestre eget liv.

Formålet med gruppebostøtte er at fremme kursisternes individuelle og kollektive habiliterings-/rehabiliteringsprocesser, der vil kunne resultere i et mindre støttebehov på sigt.

Etablering af gruppebostøtte skal ses i sammenhæng med Masterplanens mål om at arbejde ”Fra beskyttet til støttet”. Samtidig understøtter gruppebostøtte Masterplanens mål om at arbejde inkluderende, hvor borgerne skal have mulighed for at være en del af et fællesskab.

Timeprisen på bostøtte er i dagtimer 439 kr. og aften/weekends 529 kr.

Timeprisen på gruppebostøtte bliver i dagtimerne 163 kr. og aften/weekends 192 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd ønsker at høste erfaringer med gruppebostøtte, og det forventes, at en mindre del af den almindelige bostøtte på sigt kan erstattes af gruppebostøtte.

Antallet af borgere i målgruppen til gruppebostøtte er pt. begrænset, men mulighederne for at erfaringerne med gruppebostøtte kan overføres til socialpsykiatrien vurderes. I Socialpsykiatrien forventes en større gruppe af borgere at kunne profitere af gruppebostøtte.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der etableres gruppebostøtte på Handicapområdet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Pt. ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget noterer sig, at der er tale om såvel en kvalitativ god løsning som også forventes at give en besparelse til flerårsaftalen.

Bilag

Til toppen


9. Økonomi for Det Blå Hus i 2015


Resume

Sagsforløb: SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer om de økonomiske konsekvenser i 2015, efter implementering af fremtidig tildelingsmodel.

Sagsfremstilling

På Social-og Sundhedsudvalgsmødet den 19. august 2015 blev den fremtidige økonomimodel for Det Blå Hus besluttet. Beslutningen indebærer følgende forudsætninger for drift af Det Blå Hus:

 • Værestedet Det Blå Hus (§ 104) drives som et rammestyret tilbud
 • Produktionsvirksomheden samt Bageriet (§ 103) drives som takst-styret tilbud
 • De faste udgifter i Det Blå Hus deles 50/50 mellem hhv. det ramme- og takststyrede tilbud
 • Der er indregnet 15 timers ledelse, hvilket betyder, at der er nedlagt en lederstilling i Socialpsykiatrien
 • Der er en normering på 2,52 årsværk i det rammestyrede tilbud
 • Der er en normering på 1,82 årsværk i det takststyrede tilbud. Normeringen ændres ved øgning i antal af visiterede borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forventede, at omstillingen til den nye tildelingsmodel ville tage noget tid og derfor var forventningen også, at der ville være et begrænset provenu i 2015. Da der er sket hurtig omplacering af de implicerede medarbejdere til ledige stillinger andre steder i organisationen, samtidig med at der er udvist stor tilbageholdenhed i 2015 og et overskud på 110.000 kr. fra 2014, forventes der et provenu i Det Blå Hus i 2015 på 423.000 kr., som overføres til Flerårsaftalen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


10. Status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri og Handicapområdet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/HAR

Drøftelse af status for flerårsaftalen i forlængelse af budgetaftalen for budget 2016.

Sagsfremstilling

På Handicap- og Psykiatriområdet har Byrådet vedtaget en flerårsaftale for perioden 2014-2017 med henblik på at tilpasse udgifterne mod landsgennemsnittet over en 4-årig periode.

Ved indgåelse af budgetforliget for 2016 blev det aftalt, at der skulle ses på flerårsaftalen i starten af 2016.

Budgetopfølgning 3/2015 viser et merforbrug i Sundhed og Velfærds del af flerårsaftalen på 13,3 mio. kr. i 2015.

Med udgangspunkt i de kendte borgere samt en forventning om tilgang og afgang i 2016 på linje med niveauet for 2015 forventes et merforbrug i 2016 på 18,4 mio. kr.

I vedhæftede notat er der givet en nærmere beskrivelse af dette udgiftsskøn. Desuden fremgår det af notatet, at revisitering af sager må forventes at strække sig over en længere periode end antaget i starten af 2015. Nu forventes revisitering af sagerne tilendebragt i 2018.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter notatet samt udarbejder indstilling til Økonomiudvalget.

Handicp- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. januar 2016, pkt. 5:

Forretningsleden anbefaler

 • at anvendelse af konsulentfirma på UngeCentret til gennemgang af sager og sagspraksis også iværksættes på voksenområdet
 • at indsatsen vedrørende revisitering af sager fastholdes på nuværende øgede indsatsniveau
 • at konteringspraksis mellem ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet vurderes
 • at serviceniveauet tilpasses i nedadgående retning
 • at praksis med parkering af oparbejdet underskud tidligere år fastholdes

Thomas Jepsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget bad på mødet den 2. december 2015 om at få forelagt forslag til, hvordan der via øget administrativ indsats kan skabes en positiv økonomisk udvikling på sigt. I forlængelse heraf udtrykker udvalget utilfredshed med, at disse forslag ikke er forelagt udvalget på dette møde.

Udvalget fastholder, at det fortsat er relevant at drøfte en positiv økonomisk udvikling via øget administrativ indsats, herunder at der bør ske en opnormering med henblik på at revurdere kvalitetsstandarder på §§ 95-96.

Udvalget tilslutter sig indstillingen fra Forretningsledelsen om bl.a. at få et konsulentfirma til at se på praksis. Udvalget er opmærksom på, at det er sandsynligt, at et konsulentfirma vil pege på nogle af de samme elementer, som udvalget efterlyste i sin indstilling på mødet den 2. december 2015.

Udvalget ønsker at drøfte sagen igen på næste udvalgsmøde.

Bilag

Til toppen


11. Revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: Fag-MED/SS/HAR

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer Social- og Sundhedsudvalget om revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af ny chef på Handicap- og Psykiatriområdet blev det besluttet, at ledelsesstrukturen på området skulle revurderes. I revurderingen har der været fokus på at sikre, at Handicap- og Psykiatriområdet er gearet til at håndtere fremtidens opgaver og at områdets ressourcer udnyttes optimalt. Samtidig har der i revurderingen været fokus på at sikre, at området har en bæredygtig økonomi.

I 2012/2013 blev der senest gennemført en omstrukturering. Målet med denne var at sikre en ensartet ledelsesstruktur med fokus på fordeling af opgaver, fokus på strategisk ledelse samt synlig ledelse på de enkelte tilbud. Omstruktureringen resulterede i en organisering med 3 områdeledere (niveau 4) og 7 afdelingsledere (niveau 5).

I samarbejde mellem chef, områdeledere og afdelingsledere har i november og december evalueret den tidligere omstrukturering og rettet blikket fremad mod optimal strukturering af området. Evalueringen viser, at organiseringen med et områdelederniveau har betydet:

 • En styrket strategisk ledelse, herunder et styrket strategisk arbejde med Masterplanen.
 • Stor sammenhængskraft fra det politiske niveau og ud til medarbejderne
 • Et styrket fagligt perspektiv på områderne
 • Sammenhæng mellem de tilbud der er samlet under én områdeleder
 • Øget mulighed for at udnytte ressourcerne mellem tilbuddene og på tværs af områderne

Udover ovenstående vurderes det, at det er en stor fordel, at området er organiseret med områdeledelse og i faglige søjler i hhv. Handicap og Psykiatri af hensyn til at sikre det faglige fundament i de to områder.

Beslutning

På baggrund af ovenstående er det besluttet, at Psykiatriområdet består uændret med hensyn til områdeledelse, mens Handicap Øst og Handicap Vest samles til ét område med én områdeleder. Rationalet bag denne beslutning er, at det strategiske arbejde på Handicapområdet som helhed skal styrkes, ligesom der skal arbejdes målrettet på at sikre, at det faglige perspektiv og niveau på området er ensartet. Når ændringen til to områdeledere træder i kraft, bliver det områdeledernes opgave i samarbejde med handicap- og psykiatrichefen at vurdere strukturen på afdelingslederniveau (niveau 5) og en eventuel omorganisering af denne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget hæfter sig ved, at organisationsforslaget har været forelagt MED-udvalget.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Procedure for ansøgning af puljemidler


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i en mailkorrespondance med udvalgsmedlem Martin Bech ønskes en drøftelse af principperne for ansøgning af puljer.

Sagsfremstilling

Aktuelt er proceduren ved ansøgning til f.eks. satspuljen, at der foretages en administrativ vurdering af ansøgningsmulighederne, og såfremt det vurderes relevant, udarbejdes der en ansøgning, som efterfølgende forelægges til politisk godkendelse.

Den administrative vurdering bygger på en række faktorer:

 • At der skal være en fair chance for at komme i betragtning, dvs. at der ikke søges på meget små puljebeløb.
 • At projektet skal flugte med eksisterende eller planlagte strategier eller initiativer.
 • At der vurderes at være den fornødne mulighed for at medfinansiere projektet, såvel beløbsmæssigt som i form af administrative arbejdstimer.
 • At projektet kan overgå til drift i løbet af projektperioden, således at der ikke skabes et udgiftspres hos Brønderslev Kommune, når projektperioden er slut.
 • At der er den fornødne kapacitet til stede for at kunne gennemføre projektet. F.eks. er der ikke udarbejdet ansøgning til den nye satspulje, som forudsætter øgede opgaver til de praktiserende læger, idet dette ikke vurderes relevant.

På baggrund af en mailkorrespondance med udvalgsmedlem Martin Bech ønskes en drøftelse af, hvordan proceduren skal være ved puljeansøgninger til f.eks. satspuljen.

Baggrunden for mailkorrespondancen er, at Brønderslev Kommune ikke deltager i en fællesansøgning mellem regionen og otte nordjyske kommuner om udarbejdelse og implementering af et forløbsprogram for mennesker med bipolar affektiv sindslidelse i alderen 18-40 år. Projektet er 2 årigt og der er i satspuljen afsat 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016. Der søges i alt om 1,9 mio. kr.

Det konkrete projekt har været til administrativ vurdering i Fagenheden for Beskæftigelse og Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Her var vurderingen, at der kun vil være et begrænset antal borgere i målgruppen i Brønderslev Kommune. Hertil kommer, at alle projekter som udgangspunkt kræver lokal medfinansiering i form af enten arbejdstimer eller kroner.

På baggrund af mailkorrespondancen blev beslutningen, at der er behov for at få afstemt forventningerne til, om alle ansøgningsmuligheder skal forelægges udvalget, eller om det alene er de projekter, som administrativt vurderes relevante, og hvor der derfor udarbejdes en ansøgning, der forelægges til politisk behandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter, om der ønskes en ændring af den eksisterende procedure ved ansøgning af puljer.

Beslutning

Den nuværende administrative praksis fastholdes.

Udvalget opfordrer til, at fagenheden er opmærksom på, hvor stor grad af medfinansiering der kræves ved gennemførelse af et pulje-projekt i lyset af arbejdet med flerårsaftalen.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Lukket punkt: Personsag


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 13. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer