Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 11. maj 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Ankestatistik 2015


Resume

Sagsforløb: FL/BE/SS/ÆO

Ankestyrelsen har fremsendt statistik for 2015 vedrørende Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på Social- og Beskæftigelsesområdet. Statistikken indeholder tal for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen for 2015 og antallet af modtagne klager. Tallene viser, at andelen af sager, som Ankestyrelsen omgør eller sender tilbage til kommunen til genbehandling, er højere i Brønderslev Kommune end landsgennemsnittet.

Udvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har modtaget vedrørende sagsbehandlingen i Brønderslev Kommune.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der har været 16 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 8 sager, 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen, og i 2 sager er afgørelsen blevet omstødt og 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der har været 74 klager inden for LAS. Heraf er 3 af klagerne blevet afvist af Ankestyrelsen, 18 sager er blevet omgjort af Ankestyrelsen, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for Lov om social pension har der været 6 klager over kommunens afgørelser. 1 af klagerne er blevet afvist af Ankestyrelsen, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 1 sag er blevet omstødt. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Retssikkerhedsloven (RSL): Inden for Retssikkerhedsloven har der været 2 klager, disse er stadfæstet af Ankestyrelsen.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet har der været 39 klager til Ankestyrelsen. Heraf er 2 af klagerne blevet afvist. I 3 af sagerne har Ankestyrelsen ændret afgørelsen. I de resterende 34 sager, er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Serviceloven (SEL): Inden for Servicelovens område har der været 72 klager over kommunens afgørelser. Heraf er 9 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 8 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 17 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 38 sager er afgørelsen stadfæstet.

Udover ovenstående har der været 11 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her har kommunen fået medhold i 4 afgørelser, mens 2 afgørelse er blevet afvist. 5 klager er sendt tilbage til kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune i 2015 over niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Det skal bemærkes, at der har været et fald i antallet af klager fra 247 i 2014 til 220 i 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Forretningsledelsens og Beskæftigelsesudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. maj 2016, pkt. 7:

Forretningsledelsen vurderer, at den relativt høje omgørelses- og tilbagesendelsesgrad har sammenhæng med den generelle servicereduktion og tættere opfølgning der foregår på de berørte områder.

Praksis tilrettes selvfølgelig i forhold til Ankestyrelsens afgørelser og anvisninger.

Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2016, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget udvalget drøfter budgetopfølgningen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Det blev aftalt,at der laves en ny sammenfatning i budgetopfølgningen, som oplister de hovedændringer som budgetopfølgningen viser i såvel positiv som negativ retning. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke områder der især skal være fokus på i forhold til budgettet.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder, hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Beslutning

Udvalget efterlyser en handlingsplan for flytning af indsatser til ældreområdet, idet revisiteringen af disse sager endnu ikke er påbegyndt. Udvalget er i øvrigt opmærksom på, at omdrejningspunktet er opnåelse af den samlede besparelse på 9,1 mio.kr.

Udvalget er fortsat af den overbevisning, jf. tidligere fremsendt notat til Økonomiudvalget, at en tilførsel af ressourcer vil medføre en udgiftsreduktion/sikre overholdelse af det vedtagne budget.

Bilag

Til toppen


5. Status på projekt frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer om status på projektet.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet, jf. kommissorium for frivilligsamarbejde.

Status for arbejdet i 2015

I 2015 har der været arbejdet med frivilligprojektet på et overordnet niveau i forhold til arbejdet i projektgruppen, hvor der blev udarbejdet retningslinjer, ligesom der har været arbejdet med implementering. Eksempelvis afholdes der møder for alle afdelingsledere 1 gang om måneden, hvor arbejdet sættes i gang, og der skabes rammer for implementeringen i praksis.

På områdets forskellige tilbud har der blandt andet været arbejdet med følgende:

 • På nogle af områdets tilbud er der udpeget en kontaktperson for de frivillige
 • Samarbejde med frivillige er blevet drøftet på personalemøder, blandt andet i forhold til skelnen mellem medarbejdernes og de frivilliges opgaver
 • Medarbejderne har arbejdet med at finde nye samarbejdsmuligheder
 • Udarbejdelse af opslag til eksempelvis uddannelsesinstitutioner for at rekruttere frivillige
 • Drøftelse af frivilligsamarbejde med pårørende

Udover ovenstående er der, efter igangsættelsen af projektet, specifikt rekrutteret frivillige til følgende:

 • Frivillig musiker til band med borgere
 • Frivillige der kommer kontinuerligt og laver aktiviteter med borgerne ud fra deres behov. Eksempelvis spiller spil, billard, ture ud af huset
 • Frivillige der afholder onsdagscafé på et botilbud
 • Frivillig på et botilbud, der kommer og tager 3 unge borgere med til svømning
 • Frivillig besøgsven til 2 borgere
 • Samarbejde med frivillig organisation om forskellige former for hjælp til borgerne
 • Aftale med landbrug om mulighed for besøg

Det videre arbejde i 2016

I 2016 vil der blive arbejdet videre med udviklingen af samarbejde med frivillige på området. Konkret vil der være fokus på, at

 • arbejde videre med at skabe en kultur, der støtter op om samarbejde med frivillige,
 • arbejde videre med at finde metoder til at rekruttere frivillige,
 • udpege kontaktpersoner for frivillige på alle områdets tilbud, og
 • etablere netværk for kontaktpersoner på tværs af området

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 20:

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker fornyet status om ½ år.

Til toppen


6. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering om magtanvendelse for 2015 fra Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet.

Årsrapporten for magtanvendelser 2015 fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2015 indberettet 73 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 186 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2015 indberettet 145 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 247 tilfælde.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2015

Det Specialiserede Voksenområde

Ledelsen på de enkelte tilbud har i 2015 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Bl.a. er de enkelte episoder drøftet på personalemøder med henblik på læring og forbedring af indsatsen, ligesom værdier og etik i forhold til magt er blevet drøftet.

Brugen af magtanvendelse har i 2015 været et af Socialtilsynets fokusområder. Det betyder, at Socialtilsynet har haft fokus på de procedurer for håndtering af magtanvendelse, der er på de enkelte tilbud, såvel som selve praksissen for håndtering af magtanvendelse. Samtidig er der for de tilbud, der har oplevet et behov, indhentet specialbistand i forhold til nedbringelse af magtanvendelse fra VISO. På Det Specialiserede Voksenområde vurderer Socialtilsynet, at håndteringen af magtanvendelse på området generelt er meget tilfredsstillende.

I 2016 vil der fortsat være fokus på brugen af magtanvendelse. Der vil blandt andet blive udarbejdet ensrettede retningslinjer for hele området, ligesom de enkelte episoder og værdier i forhold til anvendelsen af magt, vil være faste punkter på personalemøder.

Ældreområdet

Plejecentersøjlen har fået penge fra forebyggelsespakkerne og får dermed i 2016 uddannet 1 medarbejder på hvert af de 8 plejecentre, som har særlig viden og ekspertise inden for forebyggelse og håndtering af vold og trusler. I den forbindelse vil der blive udarbejdet relevant materiale til plejecentrene.

I 2016 vil magtanvendelse og uddannelsen af de 8 medarbejdere være faste punkter på Ældreområdets ledermøder.

Desuden indhentes der specialhjælp fra VISO, når det findes nødvendigt i komplekse tilfælde.

Handicap- og psykiatriområdet samt Ældreområdet tilstræber i 2016, at der arbejdes på tværs med gensidig læring i forhold til brugen af magtanvendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, den 6. april 2016, pkt. 8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Vera Nielsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 19:

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2015.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2015 er der rapporteret 1195 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i 2014 var 947, i 2013 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

493

392

64

13

10

972

Handicap- og psykiatriområdet

118

21

0

0

5

144

Visitationen

0

0

0

7

6

13

Private udbydere: Kornumgaard

9

47

8

0

2

66

I alt

620

460

72

20

23

1.195

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været fire ”Alvorlig skade”, hvor der er lavet en dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 53 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 20 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 3 UTH er fra eksterne sektorer.

Fokusområdet i 2015 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013, 42 i 2014 til 72 i 2015, med større bredde i infektionstyper.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en udvikling fra 144 hændelsesanalyser i 2014 til 268 i 2015. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist. Der er fokus på at udbrede viden om tiltag på tværs i Sundhed og Velfærd.

Fokuspunkterne vil for år 2016 være at etablere tiltag til at nedbringe glemt medicin, samt at borgere falder. Der arbejdes fortsat for at øge fokus på infektioner og forebyggelse heraf. Ved implementering af it-systemet Nexus skal der tænkes i forebyggelse af kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Til at forebygge tværsektorielle UTH skal der ske fortsat implementering af patientforløbsbeskrivelsen, der er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital: Det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedligeholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives viden til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Risikomanager Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 6. april 2016, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser positivt på, at der er fokus på læringsproces.

Vera Nielsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 18:

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 14. april 2016, pkt. 5:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. TeleCare Nord Kol


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune iværksatte sammen med de øvrige nordjyske kommuner, de praktiserende læger og Region Nordjylland tilbage i 2012 det fælles storskalaprojekt TeleCare Nord. Projektet er nu afsluttet, og projektets resultater og regnskab fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

TeleCare Nord har i perioden 2012-2015 arbejdet med at tilbyde telemedicin til borgere med KOL i stor skala. Formålet var at blive klogere på hvilke gevinster, der kan være ved telemedicin. Projektet blev igangsat som et nordjysk projekt i et samarbejde mellem regionen, de nordjyske kommuner, PLO og Aalborg Universitet. Projektet blev efterfølgende udvalgt som ét af fem indsatsområder i den nationale telemedicinske handlingsplan og indgår i erfaringsgrundlaget for ØA2016 og aftalen om national implementering af telemedicin til borgere med KOL.

Projektresultater

TeleCare Nord er en indfrielse af ét af målene i den politiske sundhedsaftale, hvor det er aftalt at udvikle og afprøve nye organisationsformer mellem sygehuse, almen praksis og kommuner med fælles mål og finansiering. Med TeleCare Nord har parterne skabt et unikt fundament for samarbejde på sundhedsområdet, som tilmed viser at det giver gode resultater til gavn for borgerne. TeleCare Nords evaluerings- og forskningsindsats var tilrettelagt med fire ph.d. forløb og en ekstern evaluering af TeleCare Nords organisering og styring.

TeleCare Nord har fremlagt projektresultaterne på to konferencer 18. november 2015 og 23. november 2015 og udarbejdet slutrapportering. Det overordnede resultat er at patienterne er glade og trygge ved telemedicin, men at telemedicin skal målrettes, hvis der skal være en sundhedsøkonomisk gevinst. Målrettes tilbuddet til patienter der har svær KOL, er gevinsten i størrelsesordenen kr. 7.000 pr. borger om året, fortrinsvis på indlæggelser og et mindre forbrug i primærsektoren. Målrettes tilbuddet til de borgere, der i forvejen har et ressourcetræk i kommunen er gevinsten i størrelsesorden 9.000 kr. pr. borger om året, fortrinsvist på indlæggelser og kommunal sygepleje.

KOL er en kronisk sygdom, og derfor vil alle patienter over tid opleve en forværring. Generelt faldt livskvalitet, men faldet var mindre hos de borgere, der havde telemedicin. I gruppen med svær KOL, hvor der var en sundhedsøkonomisk gevinst, steg livskvaliteten.

Patienterne er trygge ved telemedicin. 61,7 % oplever øget kontrol med sygdommen og 71,7 % oplever øget tryghed og mestring af egen sygdom. 50 % oplever øget opmærksomhed på egne symptomer og på at reagere på sygdomsforværring. 26,7 % af patienterne oplever øget frihed. Hertil kommer at 96,6 % syntes, at det var meget nemt eller nogenlunde nemt at bruge det telemedicinske udstyr.

Tilbuddet om telemedicin til borgere med KOL er efter projektperioden overgået til normal drift og tilbuddet administreres af den telemedicinske servicefunktion, der i lighed med projektet er samfinansieret af alle 11 nordjyske kommuner og region Nordjylland.

Projekt økonomi

TeleCare Nords oprindelige budget var på 49,5 mio. kr. og indeholder både investeringsbehov og værdi af medgået tid hos projektets parter. Budgettet afspejler den business case, der i samarbejde med eksterne konsulenter blev udarbejdet i tilknytning til projektetableringen. Projektet leverede en række forudsætninger, og konsulenterne beregnede investeringsbehov og konsekvenser.

Projektet blev etableret med en aftale om, at projektomkostningen skulle deles mellem kommuner og Region. Da projektet i løbet af foråret 2012 opnåede eksterne bidrag fra Det Obelske familiefond, Fonden for Velfærdsteknologi, Den Europæiske socialfond og Nordjysk vækstforum blev det muligt at reducere det kommunale / regionale investeringsbehov til projektet.

Ved udgangen af 2012 blev projektets business case revideret. Revisionen afslørede regne/formelfejl fra konsulentens side, og resulterede i en justering af business casen og en opskrivning af budgettet med 8,8 mio. kr. til kr. 58,3 mio. kr. samt en udvidelse af budgetrammen med 1,5 mio. kr. som følge af de nye aktiviteter i tilknytning til bevillingen fra Fonden For Velfærdsteknologi. Det reviderede budget på 59,8 mio. kr. ændrede ikke på, at investeringsbehovet fra kommuner og region i forhold til det oprindelige budget kunne reduceres, grundet de eksterne bidrag.

TeleCare Nord projektet sluttede 30. juni 2015. I forhold til projektets afrapportering blev det dog aftalt med Fonden For Velfærdsteknologi at projektet kunne afholde udgifter inden for fondens bevilling til evaluering og formidling frem til 1. december 2015. Den endelige afslutning af projektregnskab herunder godkendelse hos Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen og ekstern revision fra både Fonden for Velfærdsteknologi og Den Europæiske Socialfond er derfor først sket ved udgangen af 2015.

Ud af de 59,8 mio. kr. som udgør det samlede reviderede budget, er den del der ikke udgør værdien af medgået tid hos projektets partner 48 mio. kr. I det endelige regnskab er forbruget opgjort til 40,6 mio. kr. 28,2 mio. kr. finansieres af eksterne bidrag. Investeringsbehovet ud over værdien af medgået tid fra kommuner og region er således opgjort til 12,4 mio. kr. En reduktion på 7,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. Reduktionen i investeringsbehovet er opnået ved eksterne bidrag og et mindreforbrug i projektet.

Den samlede pris for deltagelsen i TeleCare Nord projektet blev for Brønderslev Kommune på 382.922 kr.

Brønderslev Kommune har modtaget endelig afregning for TeleCare Nord projektet ultimo 2015 og projektet er således endeligt afsluttet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om ledelsesmæssig fordeling af opgaverne i Sundhed og Velfærd indtil ny Sundheds- og Ældrechef tiltræder.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 11. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer