Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 8. juni 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 4 udsættes og behandles i Handicaprådet, inden sagen genoptages.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Implementering af sundhedsaftalen - fastholdelse og fortsat udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sætter øget fokus på, at sårbare borgere og borgere med psykiske lidelser modtager den rette forebyggelse, behandling og rehabilitering i forhold til de somatiske sygdomme og livsstilssygdomme, de lider af.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende, at der anvendes 200.000 kr. årligt på at styrke denne indsats gennem fastholdelse af den nuværende indsats.

Sagsfremstilling

Det er et politisk mål i Sundhedsaftalen, at sårbare borgere samt borgere med psykiske lidelser modtager den rette forebyggelse, behandling og rehabilitering i forhold til somatiske sygdomme og livsstilssygdomme, og at de får den hjælp og støtte, der skal til for, at de profiterer bedst muligt af dette.

Brønderslev Kommune har gennem de senere år opbygget et fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for Handicap- og Psykiatriområdet, og afsætter årligt 250.000 kr. til at prioritere dette område gennem en ansat sundhedskoordinator. Sundhedskoordinatorens arbejde gennemføres i tæt samarbejde mellem Handicap- og Psykiatriområdet og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Sundhedskoordinatoren er organisatorisk placeret i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering og er ansat i en fuldtidsstilling. Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering kan ikke længere medfinansiere sundhedskoordinatoren med 200.000 kr. som hidtil.

Højere forekomst af livsstilssygdomme i målgruppen

Udviklingen af kroniske somatiske sygdomme (fx diabetes, hjerte-karlidelser og lungesygdomme) er en væsentlig årsag til, at kvinder og mænd, der er psykisk syge, i gennemsnit lever henholdsvis 15 og 20 år kortere end befolkningen som helhed. Forskningen viser, at overdødeligheden bl.a. kan forklares ved:

 • Sundhedsvaner hos mennesker med psykiske sygdomme
 • Barrierer i forhold til kontakten mellem målgruppen og sundhedsvæsenet - herunder også de kommunale sundhedsydelser

Undersøgelser viser samtidig, at borgere med psykiske lidelser er meget motiverede for at ændre deres livsstil, og det er dokumenteret, at de med den rette hjælp kan gennemføre livsstilsændringer.

Borgere med udviklingshæmning eller andre handicaps er ligeledes særligt udsatte i forhold til livsstilssygdomme. Udviklingshæmmede har oftere vægtproblemer og uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner end den øvrige befolkning.

Sundhedsfremmende og forebyggende indsats

For at imødegå ovenstående udfordringer har Brønderslev Kommune gennem sundhedskoordinatorens arbejde haft fokus på,

 • at identificere og igangsætte konkrete indsatser og aktiviteter på området, der har til formål at fremme sundhed hos målgruppen,
 • at igangsætte kompetenceudvikling af personalet i forhold til viden og brug af sundhedsfremmende og forebyggende redskaber/metoder i praksis,
 • at medvirke til at facilitere en kulturforandring i hverdagen i kommunens forskellige tilbud. Eksempelvis er der udarbejdet sundhedspolitikker og handleplaner i de fleste personalegrupper,
 • at være inspirator over for brugere og medarbejdere,
 • at opsamle og formidle viden på tværs af området, og
 • at nedbryde de barrierer der kan være mod, at borgerne modtager sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Resultater i målgruppen

Resultatet af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, der gennem sundhedskoordinatorens indsats har været på Handicap- og Psykiatriområdet, har blandt andet resulteret i, at

 • borgerne på værestederne har gennemført livsstilsforløb, som flere af borgerne har profiteret af i form af vægttab og bedre fysisk form,
 • flere borgere med psykiske lidelser eller handicaps tilbydes og gennemfører forebyggelsestilbud i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering,
 • der er et tættere samarbejde mellem medarbejdere i sundhedscentrene og Handicap- og Psykiatriområdet om den enkelte borgers sundhed, og
 • der er rekrutteret nye frivillige til BIFOS - Idrætsforeningen for Sindslidende.

Sundhedskoordinatorens indsats fremadrettet

 • Projektledelse af projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”, hvor fokus er på at styrke og videreudvikle den idræt og bevægelse, som allerede findes på området, samt at gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagsperspektivet. Sundhedskoordinatoren vil arbejde målrettet på at få etableret fællesskaber med det omkringliggende samfund og at få inddraget endnu flere frivillige i opgaveløsningen
 • At stå i spidsen for at videreudvikle metoder, tilgange og indsatser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på Handicap- og Psykiatriområdet - blandt andet i forlængelse af det arbejde, der er foregået i en projektgruppe som Den Administrative Styregruppe har nedsat, ”KRAM Forebyggelsestilbud til borgere med psykiske lidelser”. Gruppen har udarbejdet forslag til konkrete forebyggelsesmodeller for borgere med behov for en særlig tilrettelagt forebyggelsesindsats og beskrevet et pilotprojekt, som skal fremlægges for Den Administrative Styregruppe efter sommerferien. Sundhedskoordinatoren har repræsenteret Nordklyngen i arbejdsgruppen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at dette indsatsområde tilføres 200.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen for at fastholde sundhedskoordinatorens indsats på nuværende niveau i en fuldtidsstilling.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udsat til nærmere belysning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Byrådet besluttede i marts 2016, at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016 og at der i den forbindelse iværksættes konkrete initiativer til at imødegå de krævede besparelser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at godkende forslag om takstnedsættelse på botilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2016, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, at flerårsaftalen for Handicap- og Psykiatriområdet ophæves ved udgangen af 2016. Samtidig fremlagde Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag til initiativer til at imødekomme de krævede besparelser - se nedenstående:

Botilbud

Forslag

Bofællesskaberne

Målgrupperne på bofællesskaberne på Brandur Allé og Lundagervej er stort set ens, men taksten på Lundagervej er højere end på Brandur Allé. Det foreslås, at taksten på Lundagervej nedsættes til samme niveau som på Brandur Allé. Takstnedsættelsen vil svare til en besparelse på 438.000 kr. årligt. Besparelsen vil være ca. 300.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune. Takstnedsættelsen kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Nordstjernen

I forlængelse af Økonomiudvalgets udmelding om tilbageholdenhed er det i 2015 lykkedes at tilrettelægge den daglige drift således, at der er opnået en årlig besparelse på 2 årsværk svarende til ca. 780.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Nordstjernen kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Hedebo

Det vurderes muligt at reducere personalenormeringen på Hedebo med 1 årsværk svarende til ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Hedebo kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår ovenstående takstnedsættelser effektueret som vist herunder:

Botilbud

Takst pr. 1. januar 2016

(i kr.)

Takst pr. 1. maj 2016

(i kr.)

Forventet besparelse

i 2016 (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Forventet besparelse pr. år

fra 2017 og frem (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Nordstjernen

2.094

2.022

260.000

390.000

Lundagervej

1.556

1.451

200.000

300.000

Hedebo takst 1

2.290

2.260

133.000

200.000

Hedebo takst 2

1.841

1.811

Hedebo takst 3

1.570

1.540

593.000

890.000

Den udregnede besparelse er reelt set højere end det angivne beløb, men da en del af besparelsen tilfalder andre kommuner, er det den del af besparelsen, der vedrører Brønderslev Kommune, der her skitseres.

Takstnedsættelse vil blive effektueret som en nednormering af personalet og vil virke med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at takstnedsættelsen effektueres som foreslået.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen er en del af finansieringen af flerårsaftalen ifølge Byrådets beslutning den 30. marts 2016.

Beslutning

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Brug af kommunale træningsfaciliteter og mødelokaler i Sundhedscentre


Resume

Sagsforløb: SS

Borgere og institutioner/foreninger henvender sig med mellemrum til de kommunale Sundhedscentre både i Øst og Vest med ønske om at gøre brug af/låne primært træningsfaciliteterne.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes derfor om at godkende forslag til retningslinjer for brugere og udlån af faciliteterne.

Sagsfremstilling

Sundhedscentrenes faciliteter anvendes først og fremmest til de kommunale sundhedsopgaver, som er placeret der - p.t. Træningsafdelingen, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og Rehabilitering.

Deltagere, der har gået til træning på et af Sundhedscentrenes forløb eller tilbud, opfordres til at fortsætte med at være fysisk aktive og dyrke motion rundt om i de mange lokale foreningers tilbud, i motionscentre mv. eller på egen hånd. Som supplement hertil er der indgået samarbejdsaftaler med en række patientforeninger om motionstilbud i sundhedscentrene i eftermiddags- og aftentimerne, som borgerne også kan udsluses til i kortere eller længere tid.

Borgere og institutioner/foreninger henvender sig med mellemrum med ønske om også at kunne benytte Sundhedscentrenes faciliteter. Det drejer sig både om oplysningsforbund, der ønsker at placere nogle af deres almindelige hold her, og om enkeltpersoner, som ønsker at kunne komme og benytte træningssalene.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der vedtages retningslinjer for brugere og udlån af de kommunale Sundhedscentre med følgende prioritering (bilag):

 1. Prioritet

Kommunale funktioner og opgaver i regi af Træningsafdelingen og Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen og Sundhedsplejen kan først og fremmest råde over lokalerne

Der kan hen ad vejen komme nye opgaver til eller opstå behov for at flytte tidspunktet for eksisterende tilbud

 1. Prioritet
 • Foreninger – evt. i samarbejde med oplysningsforbund
 • Selvstyrende grupper med ansvarlig kontaktperson oprettet i samarbejde med afdelingerne i Sundhedscentret
 • Medarbejdermotion for ansatte i Sundhedscentrene efter arbejdstid 2 faste dage om ugen
 • Kommunale institutioner

Aktiviteterne skal ligge i forlængelse af de områder, som de 3 afdelinger i Sundhedscentrene beskæftiger sig med, og der skal indgås samarbejdsaftaler med de pågældende foreninger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjerne.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 5:

Udvalget tager udmeldingen fra Økonomiudvalget til efterretning og imødeser forslag til mulige afdækninger.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2016

I forlængelse af mødet i Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2016 fremsendes et 1. udkast til afdækningsforslag til Budget 2017 for politikområde 701 med henblik på en foreløbig drøftelse.

Det bemærkes, at der kun er tale om et udkast til afdækningskataloget, da der kræves yderligere tid for at kunne kvalificere forslagene inden Social- og Sundhedsudvalgets endelige prioritering.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Drøftet. Der ønskes forelagt et notat om effekten af ’Motion på recept’.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om kommissorium for fremtidig organisering og styring af børnetræning


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage orienteringen om igangsættelse af et projekt med henblik på styring og organisering af træning og genoptræning af børn samt projektets kommissorium til efterretning.

Sagsfremstilling

Træningsområdet har igennem flere år været præget af store eksterne og interne forandringer. Blandt andet har snitfladen mellem kommunal og privat træning været igennem en forandringsproces, som har betydet et skred i fordelingen af opgaver mellem de to parter, og der er på flere delområder uklarhed omkring sammenhængen mellem de tilførte ressourcer og det eksisterende serviceniveau, ligesom der bør foretages en vurdering af, hvordan opgaverne organiseres bedst og billigst.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. december 2015, at der i de kommende år gennemføres en række evalueringer og øvrige projekter på Træningsområdet. For at give et helhedsbillede blev såvel igangværende indsatser som forslag til fremtidige indsatser kort skitseret. Alle de beskrevne områder hører under politikområde 701 undtaget træning visiteret efter servicelovens § 83a, som hører under politikområde 601.

Som en del af denne proces igangsættes nu et projekt med henblik på styring og organisering af fysio- og ergoterapi og træning til børn. Kommissoriet herfor er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Sundhedshuset i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af henvendelse fra Borger9700 vedrørende forslag til flere muligheder for benyttelse af Sundhedshuset i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Borger9700 fremsender flere forslag til Region Nordjylland og Brønderslev Kommune til udnyttelse af lokalekapaciteten på Brønderslev Sundhedshus, bl.a.

 • Nøglefærdig praksis til nye læger
 • Klinik for blodprøvetagning samt røntgen
 • Vagtlægeordning
 • Jordemoderfunktionen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslagene fra Borger9700.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til orientering. Der udarbejdes svar på henvendelsen fra Sundhedshuset bestyrelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om, at formanden for Handicaprådet har meddelt at hun træder tilbage, og at der vælges ny formand på ekstraordinært møde i midten af juni måned.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Personsag


Til toppen


11. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 8. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach