Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Rammeaftalen for 2017 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland fremlægges forslag til Rammeaftale 2017.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2017. KKR har drøftet og godkendt udkastet til rammeaftalen på møde den 16. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til rammeaftale for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelsers og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2017.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet af KKR den 16. september 2016, hvor KKR drøftede og godkendte Rammeaftale 2017. Der har i forhold til Rammeaftale 2017 været arbejdet med at gøre aftalen mere læsevenlig og mindre bureaukratisk. Således er der blevet arbejdet med layoutet, og de dele, der skal bruges af embedsmændene i dagligdagen, er flyttet om til bilagene.

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftale 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftale 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Som følge af, at der er tale om en meget lille målgruppe i Nordjylland, som både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud, melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Der igangsættes derfor en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørniveauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen.

Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommunerne i Nordjylland særligt har efterspurgt tilbud til netop denne gruppe. Arbejdsgruppen afrapporterer inden udgangen af 2016, og 2017 vil blive brugt på at følge op på gruppens anbefalinger.

Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er at understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.

Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

I 2015 besluttede kommunaldirektørkredsen (KKR) at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enhedsomkostningerne på udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end på sammenlignelige tilbud i andre regioner. På baggrund heraf har KKR besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvist via en generel takstreduktion og delvist via dialog mellem myndighedsfunktioner og udførende driftsherrer, hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering.

Gentænkning af rammeaftalen

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftale 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Rammeaftalerne er hidtil blevet til på baggrund af spørgeskemaer udfyldt af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Gentænkningen af rammeaftalen skal bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegningen af områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikere og løbende inddragelse af fagfolk og brugerorganisationer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

  • godkender forslag til Rammeaftalen 2017 og
  • tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 4:

Udvalget indstiller rammeaftalen til godkendelse.

Peter H. S. Kristensen kan ikke godkende takstreduktionen med baggrund i, at det reelt er besluttet og ført ud i livet.

Børne- og Skoleudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Drøftelse af udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver på foranledning af Bendt Danielsen, der har anmodet om udvalgets drøftelse heraf.

Sagsfremstilling

Medlem af Ældreomsorgsudvalget Bendt Danielsen har bedt om at få et punkt på Ældreomsorgsudvalget med følgende begrundelse:

”Det fremgår mange steder, at kommunernes sundhedsopgaver til stadighed forøges, ikke mindst i forbindelse med indlæggelser på sygehus og de hurtige udskrivninger derfra. Samt flere opgaver til det nære sundhedsvæsen.

Undertegnede vil gerne foreslå et punkt på næste ÆO møde, hvor vi får en information om de aktuelle, men endnu mere de fremtidige udfordringer for Brønderslev Kommune på dette område.

Desuden finder jeg det relevant, at udvalget drøfter, hvordan udfordringerne i denne forbindelse bedst muligt kan løses i Brønderslev Kommune, bl.a. vedrørende løsningen af de faglige opgaver, krav til den lokalemæssige kapacitet samt tilhørende økonomi og de fremtidige budgetter.”

På mødet gives en orientering om perspektiverne for den kommende udvikling på sundhedsområdet og de afledte konsekvenser for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter oplægget og vurderer, om det giver anledning til forslag, som ønskes yderligere belyst og/eller forslag, som bør indgå i budgetdrøftelserne for 2017.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 3:

Orientering taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

På møde i august fik både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et oplæg vedrørende udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020. De spørgsmål, som blev rejst på de to udvalgsmøder, var lidt forskellige, men det er aftalt med formændene for de to udvalg, at der søges givet en fælles tilbagemelding, således at begge udvalg bliver klædt på i forhold til spørgsmål rejst på begge udvalgsmøder.

I forlængelse heraf gives der på mødet i dag en belysning af sygeplejens opgaver og ressourcer, herunder forholdet mellem de planlagte og akutte opgaver.

Desuden er der udarbejdet et notat, som beskriver udviklingen i den kommunale medfinansiering i Brønderslev Kommune i 2014, 2015 og 1. halvår af 2016.

Endelig er der udarbejdet en opstilling, som viser udviklingen i sundhedspuljen, såvel de midler kommunen er tilført, som de midler, der er afsat i budgetterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget fortsætter drøftelsen, herunder overvejer, om der bør holdes et temamøde i Byrådet om sagen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, konsulent Line Enevoldsen og leder af sygeplejen Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2016, pkt. 11:

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og bakker op om afholdelse af temamøde i Byrådet om sundhedsområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. oktober 2016

Orientering om håndtering af udskrivningsforløb fra sygehus til eget hjem eller aflastning.

Der ses en øget opgaveglidning fra sygehus til kommunen, da flere udskrives tidligere, hvilket medfører et større behov for pleje end tidligere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget fortsætter drøftelsen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, leder Lone Rubæk og visitator Annie Præstegaard deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Skema A, opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Boligforeningen Fredensbo anmoder om godkendelse af skema A for opførelse af 2 almene ældreboliger på Nordens Alle 74 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Boligerne opføres som afsnit 3 i boligforeningens afdeling 22. Der er i forvejen 32 boliger i afdelingen.

Der opføres 2 1-plans boliger á 75 m2 inkl. fælles boligareal på 30 m2, bestående af fælles køkken og opholdsrum forde 2 beboere.

Projektet udbydes i hovedentreprise som begrænset udbud.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 2 boliger er 3.449.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeles med 140.000 kr. i grundudgifter, 2.563.000 kr. i entrepriseudgifter, 671.000 kr. i omkostninger og 75.000 kr. i gebyrer til offentlige myndigheder.

Bygherren oplyser, at byggeriet forventes påbegyndt ca. 1. marts 2017 med forventet aflevering ca. 1. november 2017.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør dermed 344.900 kr.

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 3.035.120 kr., svarende til 88 % af anskaffelsessummen.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet efter gældende vurderingsregler, og størrelsen heraf kendes ikke pt.

Der anmodes om godkendelse af en årlig boligudgift ekskl. forbrugsafgifter på 1.113 kr./m2/årligt.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Byrådet godkender en foreløbig anskaffelsessum på 3.449.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

  • At de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler overholdes
  • At den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren
  • At byggeriet påbegyndes senest den 1. maj 2017
  • At den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning heraf foreligger

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det kommunale grundkapitallån til projektet udgør 344.900 kr.

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat en samlet pulje på 1.933.000 kr., hvoraf dette projekt var forudsat finansieret. Der resterer pt. 515.900kr. i puljen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 14:

Udsat.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Henvendelse fra Gitte Nørgaard, Fysioterapeutforeningen, til udvalgsmedlemmerne blev drøftet.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 12. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach