Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 9. november 2016
Lokale: Springbrættet, Nordens Allé 33, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagenhederne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget lukker sundhedspuljen helt i 2016, og indregner -866.000 kr. I budgetopfølgningen.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at arbejdet med at nedbringe udgifterne på handicap- og psykiatriområdet går fremad, og udvalget forventer - selvom det forudsatte provenu på 5,5 mio.kr. i 2016 ikke er opnået fuldt ud - at det forudsatte provenu i 2017 på 6,3 mio.kr. vil blive opnået.

Udvalget konstaterer, at der fortsat mangler en pulje til nye og ikke tidligere kendte sager, som dukker op i løbet af året, fx borgere, der får tilkendt pension eller får en hjerneskade. Udvalget kan ikke undlade at yde hjælp til disse borgere.

Udvalget ønsker en vurdering af, om den indarbejdede budgetkorrektion på 2,5 mio.kr. fra controlling projekterne, er retvisende, eller om udvalget bør godskrives et større beløb.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at udgifterne til brug af forsorgshjem er reduceret.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om midler til opsporing og tidlig indsats i Børne- og Familieafdelingen


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK

Social- og Sundhedsudvalget ansøges om etablerings- og driftsmidler fra sundhedspuljen til implementering af opsporingsmodel til fremme af tidlig indsats i Børne- og Familieafdelingen.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende model og driftsomkostninger.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedsstyrelsen er omkring 15 % af de kommende mødre sårbare og kan have brug for ekstra støtte under deres graviditet og den første tid efter fødslen. Det drejer sig ofte om par, der har en kompleks livssituation med f.eks. psykisk sygdom, misbrug, langvarig arbejdsløshed eller en baggrund med svære opvækstvilkår. Gravide med særlige behov kan medføre vanskeligheder i forhold til varetagelse af barnets tarv. Den tidlige mor/barn-relation er ofte påvirket af moderens psykiske belastninger, hvilket kan give risiko for alvorlig forstyrrelse i relationen og i tilknytningen mellem mor/barn.

I Brønderslev Kommune er der årligt ca. 350 fødsler. Det forventes, at screeningen vil finde de ca. 35-40 udsatte gravide pr. år - svarende til ca. 10-15 %.

Genindlæggelse for spædbørn inden for de første 30 dage efter fødslen er steget i Brønderslev. Begrundelsen ligger sandsynligvis i sektorovergangen, idet fødeafdelingerne i Regionen de sidste år har øget omlægning fra stationære til ambulante fødsler. Dette betyder, at flere familier bliver sendt hjem et par timer efter fødslen. Personalet når ikke altid at få en fornemmelse for den enkelte families mestringsevne. De sårbare familiers særlige behov identificeres ikke altid. Dermed øges antallet af genindlæggelser på grund af barnets manglende trivsel. Hvis sundhedsplejerskerne får kontakt med familierne allerede i graviditeten, er der mulighed for at få et tydeligere billede af den enkelte families ressourcer og forældrekompetencer.

Genindlagte børn inden for 30 dage efter fødslen.

Regionen/kommune

Årstal

Antal fødsler

Genindlagte nyfødte pct.

Region Nordjylland samlet

2012

5497

1,9

2013

5069

3,1

2014

5146

3,3

Brønderslev kommune

2012

358

1,4

2013

260

2,7

2014

335

6,3

Opsporingsmodellen tager afsæt i gældende national og international forskning inden for området. Hjørring Kommune har udviklet en opsporingsmodel i forbindelse med satspuljeprojektet med støtte fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Model til opsporing af de udsatte gravide og en målrettet indsats gennem et tværfagligt og tværsektorielt team”. Denne opsporingsmodel vil Brønderslev Kommune tage afsæt i og tilpasse Brønderslev Kommune. Opsporingsmodellen tænkes udarbejdet som en interviewguide, som alle gravide i Brønderslev Kommune vil blive screenet efter i graviditetsbesøg. Målet er, at tilbuddet bliver et generelt tilbud til alle gravide og sikrer, at der ikke sker en stigmatisering af de gravide/familier i den første fase, hvor tillid og relation mellem kommende forældre og sundhedsplejerske bliver opbygget og er af afgørende betydning for det videre forløb.

Det forventes, at opsporingsmodellen kan bidrage til styrket indsats i forhold til ”Varige Spor” og dermed give Børne- og Familieafdelingen en unik mulighed for at støtte den gravide/familien så tidligt som muligt, inden skaden er sket, og indsatsen bliver mere indgribende for barn og familie.

Sundhedsplejerskerne tilknyttes ”Varige Spor” og følger de udsatte gravide i hele indsatsperioden i samarbejde med relevante, tværfaglige aktører fra både ”Varige Spor” samt øvrige indsatstilbud. Dermed sikres den enkelte familie et sammenhængende forløb for barn og familien.

Mål og succeskriterier for implementering af opsporingsmodel samt model for opsporingsmodel er vedlagt som bilag.

For at lykkes med screeningen skal det tværsektorielle samarbejde med jordemoder og praktiserende læge øges. Jordemødrene har afgørende betydning for rekruttering til samtalen hos sundhedsplejersken. På Dronninglund Rådhus er jordemødrene og sundhedsplejerskerne fysisk placeret sammen og pr. 15. januar 2016 er jordemødrene flyttet ind i sundhedshuset i Brønderslev. Dette vil gøre det lettere at få etableret det tværsektorielle samarbejde. Der skal udarbejdes faste procedure for samarbejdet og rekruttering af de gravide.

Inden opstart vil der være behov for, at Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til at arbejde systematisk med interviewguiden og den tværfaglige indsats. De udsatte gravide og deres partnere har ofte en kompleks livssituation og problematiske opvækstvilkår, som i et eller andet omfang udgør en risiko eller belastning for deres udgangspunkt for det kommende forældreskab.

Beregning af midler til etablering og drift

Engangsudgifter - etablering:

4 temadage m/ faglig viden koblet med træning i at bruge interviewguiden.

Pris pr. dag, ca. 15.000 kr.

60.000 kr.

Forplejning 13 personer af 75 kr. pr. dag i 4 dage

3.900 kr.

I alt

63.900 kr.

Drift:

Ved et estimat på 350 fødsler pr. år. Indeholdende samtalen, kørsel, efterfølgende dokumentation og tværfaglig kontakt ca. 2 timer pr./gravid.

2 timer pr. gravid * 350 fødsler

700 timer/pr. år

Dette svarer til en opnormering på 19 timer pr./uge i sundhedsplejen.

Det er ikke muligt, at øge sundhedsplejerskernes nuværende ansættelsesnorm sammenlagt med 19 timer pr. uge. Derfor er det nødvendigt at ansætte en sundhedsplejerske for at løfte opgaven. Ved ansættelse af en sundhedsplejerske skal overenskomstmæssigt fravær samt deltagelse i personalemøder og kursus indregnes.

Dette giver et timeforbrug ved ansættelse af sundhedsplejerske på i alt 1042 timer: 42 uger svarende til 25 timer/uge.

Årlig udgift til en opnormering af en sundhedsplejerske på 25 timer.

Løn og Personale har beregnet gennemsnitsløn til 222,26 kr. * 25 timer * 52 uger

288.938 kr.

Der ansøges konkret om midler til en projektperiode på 2 år. På baggrund af denne periode vil der foretages en evaluering på de mål, der er nævnt i bilaget – særligt reducering af genindlæggelser og reducering af underretninger.

Der ansøges således om et beløb, der dækker driftsomkostninger i en periode på to år samt engangsudgift til etablering, nemlig:

2017: 289.000 kr.

2018: 289.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af opsporingsmodel og tidlig indsats i Sundhedsplejen.

Børne- og Skoleudvalget, 12. april 2016, pkt. 6:

Udvalget kan anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 8:

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget forelagt udvalget.

Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 med henblik på den fremadrettede projektøkonomi i projekt varige spor.

Supplerende sagsfremstilling:

Budgetforhandling 2017: Opsporingsmodellen blev ikke en del af budgetaftalen.

Personale

Ansættelse af sundhedsplejerske i 25 timer pr. uge.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2017 efter godkendelse af alle forslag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2016 vil være 73.057 kr.

Beslutning

Ole Jespersgaard, Johannes Trudslev og Martin Bech ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 1/2017.

Lasse Riisgaard og Knud L. Pedersen ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 2/2017.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning til sundhedspuljen til behandling af borgere med intravenøs (IV) medicin


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Kommunen overtager løbende fra regionen en større del af opgaven med behandling af borgere med intravenøs (IV) medicin i eget hjem.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Behandling med IV-medicin, som er medicin direkte i venen, kan ofte udføres i eget hjem fremfor på sygehuse. Dette er typisk til glæde for patienterne. Hjemmesygeplejerskerne kan ved hjælp af kompetenceudvikling udføre opgaven.

Hjemmesygeplejen har fået visiteret IV-medicin over 11 gange mere fra 2013 til 2016 (forventet). Antallet af timer er fordoblet fra 2014 til 2015. Alt tyder på, at denne udvikling fortsætter. Hjemmesygeplejen har i forvejen et stort pres på ydelserne. Der er derfor et behov for at få tilført flere sygeplejetimer.

Udvikling i visiterede timer til IV-medicin leveret af hjemmesygeplejen i Brønderslev Kommune

År

2013

2014

2015

2016 -forventet

Visiterede timer hos borgerne

106

404

853

1.206

Sygeplejetimer i kr.

faste 2016 priser (afrundet)

54.000 kr.

206.000 kr.

434.000 kr.

613.000 kr.

Personale

Hjemmesygeplejerskerne kompetenceudvikles gennem tæt samarbejde med regionen. Regionen tilbyder IV-kursus. Regionen tilbyder endvidere oplæring hos den enkelte patient på sygehuset. Derudover sidemandsoplærer sygeplejerskerne hinanden. Hjemmesygeplejerskerne udvikler hurtigt kompetencerne og kan varetage disse komplekse opgaver. Udgifterne til oplæring er ikke talt med i ovenstående opgørelse.

Økonomi

Visiterede sygeplejetimer i 2015 kostede 433.000 kr. og forventes at stige i 2016. Dertil kommer sygeplejetimerne, der bruges på kompetenceudvikling. Kommunerne kompenseres ikke pt. for tidsforbruget til kompetenceudviklingen. Når oplæring finder sted i regionen er det nødvendigt, at flere sygeplejersker tager afsted til oplæring. Sidemandsoplæring kræver sygeplejetimer. Medicinsk udstyr hertil er også en udgift, som ikke er indeholdt i ovenstående eller kompenseres fra Region Nordjylland pt.

Fagenheden for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning til sundhedspuljen på 613.000 kr. i 2016 og årene fremover.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 13:

Udvalget er positiv overfor at kompensere stigningen på 179.000 kr. fra 2015 til 2016. Endelig stillingtagen til forslaget afventer en vurdering af behovet efter 1. halvår 2016.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender oversigt over visiterede timer og udgift hertil.

År

2013

2014

2015

2016 -forventet

Visiterede timer hos borgerne

106

404

853

1.063

Sygeplejetimer i kr.

54.000 kr.

206.000 kr.

434.000 kr.

540.000 kr.

Det bemærkes, at prognosen for 2016 bygger på konkret opgørelse for 1. halvår 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning til sundhedspuljen på 540.000 kr. i 2016 og årene fremover.

Leder af sygeplejen Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2016, pkt. 12:

Udsat indtil budgetopfølgning 3 foreligger.

Supplerende påtegning vedr. Økonomi og finansiering til mødet den 9. november 2016:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2017 efter godkendelse af alle forslag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2016 vil være 73.057 kr.

Beslutning

Ole Jespersgaard, Johannes Trudslev og Martin Bech ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 1/2017.

Lasse Riisgaard og Knud L. Pedersen ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 2/2017.

Bilag

Til toppen


6. Implementering af behovsvurderingskoncept til kræftrehabilitering


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Fagenheden for Sundhed & Velfærd skønner, at antallet af henvisninger til kommunal kræftrehabilitering vil stige som følge af implementering af en systematisk behovsvurdering og henvisning på sygehuse, almen praksis og kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at der tilføres 75.000 kr. pr. årfra Sundhedspuljen til kræftrehabilitering, så kapaciteten kan tilpasses behovet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Det er et centralt element i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger i Forløbsprogram for rehabilitering og palliation, at alle kræftpatienter skal have tilbud om en behovsvurdering i forhold til kræftrehabilitering og palliation.

Samarbejdet omkring dette eri Nordjylland forankret i Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. En tværsektoriel og tværfaglig projektgruppe har udarbejdet et behovsvurderingskoncept, som består af patientfolderen "Støtte til dig der har kræft", ogsom beskriver opgaven, placerer ansvaret og definerer samarbejdet og kommunikation i overgangene. Projektgruppen har desuden udarbejdet udkast til implementeringsplan. Den administrative styregruppe godkendtebehovsvurderingskonceptet og implementeringsplanen på sit møde den 8. september 2015. Implementeringsprocessen blev skudt i gang med et Kick-off møde for alle 3 sektorer den 19. januar 2016.

Behovsvurderingen er den vurdering, der foretages for at danne et samlet overblik over patientens eventuelle behov for rehabilitering eller palliation. Behovsvurderingen skal altid tage udgangspunkt i den enkelte patients ressourcer, egenomsorgsevne, helbredstilstand og motivation. Tankegangen er at sikre, at de, der har behov for tilbud om rehabilitering og palliation, også får det, og at der med en systematisk behovsvurdering er et særligt fokus på at sikre de sårbare patienter. Behovsvurderingen skal ske på sygehuset, hos egen læge og i kommunerne.

Brønderslev Kommunes rehabiliteringstilbud til borgere med kræft startede i september 2014 og er berammet til at rumme ca. 70 borgere på årsbasis.

I 2015 fik Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering henvist 72 borgere til kræftrehabilitering, og de kom fra

Egen læge (21 %)

Sygehuset (15 %)

Jobcenter (7 %)

Henvist fra andre kommunale fagpersoner (18 %)

Borger henvender sig selv (39 %) – ofte efter opfordring fra egen læge.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd skønner, at antallet af henvisninger vil stige med ca. 25 % som følge af implementering af en systematisk behovsvurdering og henvisning.

Fagenheden for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der tilføres 75.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen til kræftrehabilitering, så kapaciteten kan tilpasses behovet.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Opnormering af sygeplejerske på kræftrehabilitering svarende til 75.000 kr. pr. år.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 11:

Udvalget er positiv overfor forslaget. Endelig stillingtagen til forslaget afventer en vurdering af behovet efter 1. halvår 2016.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en opfølgende vurdering af behovet efter 1. halvår.

En opgørelse pr. 30. juni 2016 viser, at der er en stigning på 20 % i antallet af henvisninger til kræftrehabilitering sammenlignet med 2015, og 22 % over det antal, tilbuddet er normeret til.

I perioden 1. januar til 30. juni 2016 har Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering modtaget 43 henvisninger til kræftrehabilitering. Hvis dette niveau holder gennem hele 2016, svarer det til 86 henviste borgere i hele 2016. Tilbuddet er normeret til 70 borgere.

Herunder ses udviklingen i henvisningsmønsteret fra 2015 til 2016, hvor der nu kommer langt flere henvisninger fra sygehuset som følge af implementeringen af behovsvurderingsredskabet.

Der kommer så til gengæld færre henvisninger fra egen læge, og færre borgere henvender sig selv.

Henvist fra

Sygehus

Egen læge

Jobcenter

Andre fagpersoner i kommunen

Borger selv

Hele 2015

15%

21 %

7 %

18 %

39 %

1. halvår 2016

46 %

5 %

7 %

14 %

28 %

En opnormering af kræftsygeplejersken på 20 % vil svare til, at timetallet øges fra 23 timer til 28 timer pr. uge, svarende til en merudgift på 58.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der tilføres 58.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen, så kapaciteten tilpasses behovet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2016, pkt. 3:

Lasse Riisgaard, Knud L. Pedersen og Martin Bech ønsker at udsætte beslutningen, indtil budgetopfølgning 3 foreligger.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev anbefaler fagforvaltningens indstilling under henvisning til den tidligere debat om kræftrehabiliteringstilbud.

Supplerende påtegning vedr. Økonomi og finansiering til mødet den 9. november 2016:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2017 efter godkendelse af alle forslag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2016 vil være 73.057 kr.

Beslutning

Ole Jespersgaard, Johannes Trudslev og Martin Bech ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 1/2017.

Lasse Riisgaard og Knud L. Pedersen ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 2/2017.

Bilag

Til toppen


7. Implementering af Sundhedsaftalen – fokus på rygestoptilbud


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Det er et fokuspunkt i den nye Sundhedsaftale at øge antallet af henvisninger fra sygehuse og almen praksis til de kommunale forebyggelsestilbud. Der er et særligt fokus på henvisninger til tilbud om rygestop.

For at kunne leve op til både hyppigheden af rygestopkurserne og kapaciteten i forhold til antal henviste borgere planlægger Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering at implementere rygestopkonceptet ”Kom og Kvit”, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

I den politiske Sundhedsaftale er det visionen:

”At andelen af nordjyder med gode sundhedsvaner skal stige – særligt blandt kortuddannede borgere og borgere uden erhvervsuddannelse. I forhold til rygning, som er én indikator på gode sundhedsvaner, er det målet, at andelen af rygere falder fra 17 % i 2013 til 14 % i 2017 i regionen som helhed".

I Brønderslev Kommune er 16,8 % af borgerne rygere (Sundhedsprofilen 2013).

I den administrative sundhedsaftale er det politiske mål omsat i konkrete aftaler med måltal. De nordjyske kommuner forpligter sig til ultimo 2015at leve op til grundniveauet, hvad angår anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak, som siger, at:

”Kommunen tilbyder løbende reaktive rygestoptilbud, der er åbne for alle borgere, som vil holde op med at ryge. Tilbuddene bør have en hyppighed, der sikrer, at borgerne kan få et tilbud, når de er motiverede.”

Endelig er der opsat måltal for antallet af henvisninger fra almen praksis og sygehuse til de kommunale rygestoptilbud. Brønderslev Kommune skal kunne modtage følgende antal henvisninger til rygestoptilbud:

48 henvisninger i 2016

72 henvisninger i 2017

96 henvisninger i 2018

I 2015 havde Forebyggelse og Rehabilitering 30 borgere på rygestopkurser på hold. Dertil kommer 20 rygestopforløb, som led i kronikerrehabiliteringsforløbene, som vi vil blive ved at skulle løfte uafhængigt af et øget antal henvisninger til rygestop.

For at kunne leve op til både hyppigheden af rygestopkurserne og kapaciteten i forhold til antal henviste borgere planlægger Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering at implementere rygestopkonceptet ”Kom og Kvit”, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse

”Kom og Kvit” består af individuel startsamtale, 8 forskellige temamøder samt sms, mails eller rådgivning pr. telefon.

Tilbuddet lægger op til, at borgerne følger forløbet men med individuelle tilpasninger. Temamøderne vil køre fortløbende, så borgerne kan starte på et forløb, præcis når de er motiveret for det. Tilbuddet vil blive udbudt i Sundhedscenter Øst og Sundhedscenter Vest.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget afsætter 50.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen til implementering af ”Kom og Kvit” – rygestopkonceptet.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 12:

Udvalget ser positivt på forslaget. Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 til udmøntning, såfremt økonomien tillader det.

Påtegning vedr. Økonomi og Finansiering til mødet den 9. november 2016:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på Sundhedspuljen for 2017 efter godkendelse af alle forslag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9.november 2016 vil være 73.057 kr.

Beslutning

Ole Jespersgaard, Johannes Trudslev og Martin Bech ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 1/2017.

Lasse Riisgaard og Knud L. Pedersen ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 2/2017.

Til toppen


8. Etablering af et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der etableres et målrettet og fokuseret rehabiliteringsforløb til borgere med Osteoporose, og at tilbuddet forankres i afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i sammenhæng med de øvrige kronikerindsatser.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen om osteoporose (knogleskørhed) er udarbejdet tilbage i 2010, men har afventet, at Region Nordjylland har kunnet tilbyde tilstrækkelig kapacitet til deres del af aftalen. Fra 2015 har Regionen øget såvel scannerkapacitet som midler til medicinsk behandling.

Sundhedsaftalen for osteoporose er derfor blevet opdateret i løbet af efteråret 2014 med vedtagelse af endelig sundhedsaftale for osteoporose i Den Administrative Styregruppe i marts 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 3. december 2014 at tilslutte sig den reviderede sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for osteoporose, og besluttede samtidig, at borgerne i første omgang rummes inden for andre eksisterende tilbud, og at antallet af henvisninger af borgere med knogleskørhed følges løbende.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har registreret, at Brønderslev Kommune ikke får henvisninger til rehabilitering af borgere med osteporose, og vurderer, at det hænger sammen med, at der ikke er et specifikt rehabiliteringstilbud til målgruppen i kommunen. De borgere med osteoporose, som henvises til andre eksisterende tilbud i Sundhed og Velfærd, får ikke et fokuseret og målrettet tilbud, som kvalitativt er sammenligneligt med det de andre kronikergrupper tilbydes.

Osteoporose er en folkesygdom karakteriseret ved lav knoglemasse, der medfører øget skørhed i knoglerne og øget risiko for knoglebrud.

I praksis diagnosticeres knogleskørhed, hvis der opstår knoglebrud, uden at der har været tale om særlig belastning (lavenergibrud). Borgere, der endnu ikke har haft brud, men har fået påvist lavt knoglemineralindhold ved en knoglescanning (DXA-scanning) har også knogleskørhed.

I Region Nordjylland skønnes det, at ca. 50.000 borgere har osteoporose, men kun ca. 13.000 personer er i 2013 i medicinsk behandling. Der er således et stort antal borgere, der ikke er diagnosticeret, og dermed ikke får hverken medicinsk forebyggende behandling eller ikke-medicinsk forebyggende vejledning. Der er i Region Nordjylland årligt ca. 800 hoftebrud hos borgere over 65 år, ca. 700 underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud, der kan tilskrives osteoporose.

Knoglebruddene rammer særligt den ældre del af befolkningen, og kan have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygelighed kan fx kompressionsbrud i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Endvidere er hoftebrud og håndledsbrud typiske følger, hvor især hoftebrud har store konsekvenser for borgernes førlighed og selvhjulpenhed efterfølgende – og dermed også store udgifter.

Selv om osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom, kan der gøres meget for at forebygge brud. Sundhedsaftalens mål er at sikre en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats med henblik på at forebygge brud.

Sundhedsaftalen anbefaler, at følgende målgrupper prioriteres:

1. Alle nye borgere, der har fået lavenergibrud

2. Borgere, der er diagnosticeret, men endnu ikke har fået et brud

Sundhedsaftalen beskriver, at den praktiserende læge ved alle målgrupper ud fra en konkret vurdering kan henvise borgeren til et kommunalt tilbud, der anbefales at omfatte vejledning i forhold til risikofaktorer og muligheder for forebyggelse i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM faktorerne). Målet med tilbuddet er, at øge borgernes viden om en generel ”knoglevenlig livsstil” gennem f.eks. fysisk aktivitet, varieret kost med tilstrækkelig kalk og D-vitamin, rygestop og særligt fokus på at undgå undervægt.

For ældre borgere med særlig risiko for fald kan den praktiserende læge tillige henvise til kommunalt faldforebyggelsestilbud.

I Brønderslev Kommune skønner Sundhedsaftalen, at der er behov for følgende kapacitet til de 2 målgrupper:

Nye borgere med lavenergifraktur

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 100 % deltagelse

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 50 % deltagelse

Brønderslev Kommune

123

61

Region Nordjylland

2.000

1.000

Borgere fundet pr. år via opsporingsindsats fra almen praksis på baggrund af risikofaktorer

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 100 % deltagelse

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 50 % deltagelse

Brønderslev Kommune

490

245

Region Nordjylland

8.000

4.000

Sundhedsaftalen lægger op til, at kommunen etablerer et målrettet tilbud, der indeholder de anbefalede elementer, som er skitseret ovenfor.

Brønderslev Kommune har ikke for indeværende et særskilt målrettet tilbud til borgere med osteoporose. Borgere med osteoporose indgår i eksisterende tilbud, men ingen af dem er specifikt tilrettelagt for borgere med osteoporose.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der etableres et målrettet og fokuseret rehabiliteringsforløb til borgere med osteoporose, og at tilbuddet forankres i afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i sammenhæng med de øvrige kronikerindsatser.

Tilbuddet vil primært fokusere på nye borgere med lavenergifraktur og have en kapacitet på 60-70 borgere på årsbasis. Tilbuddet vil være tilrettelagt som holdforløb med individuel startsamtale, 10 ugers trænings- og undervisningsforløb, rygestoptilbud, udslusning og opfølgning.

Der ønskes et samarbejde med Osteoporoseforeningen om opfølgende aktiviteter. En del andre nordjyske kommuner har igangsat eller er på vej med et lignende tilbud.

Etablering af et sådant tilbud vil forudsætte en tilførsel af ressourcer (sygeplejerske, terapeut og kostvejleder) svarende til400.000 kr. pr. år. Forløbet forudsættes at starte medio 2016

Udgiftsskønnet skal ses i sammenhæng med muligheden for at opnå besparelser ved at forebygge fremtidige hoftebrud. Internationale undersøgelser viser, at en fokuseret indsats vil kunne halvere frakturforekomsten blandt ældre. Tidligere undersøgelser viser tillige, at den samlede gennemsnitlige udgift til en hoftefraktur er ca. 200.000 kr. (indlæggelse, genoptræning, reoperation, hjælpemidler, boligændringer og forøget plejebehov i 5 år efter bruddet). Endvidere fremhæver sundhedsaftalen, at det økonomiske rationale ved at gennemføre indsatsen forventes at kunne anvendes til at modvirke den demografisk betingede stigning i hoftebrud og dermed bremse udgiftsvæksten på området.

Fagenheden for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at udgiften på 200.000 kr. for 2016 og 400.000 kr. de efterfølgende år finansieres af Sundhedspuljen.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Etablering af tilbuddet vil forudsætte en tilførsel af ressourcer (sygeplejerske, terapeut og kostvejleder) svarende til400.000 kr. pr. år.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 9:

Udvalget ser positivt på forslaget. Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 til udmøntning, såfremt økonomien tillader det.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 13. april 2016 bedt om at få forslaget oversendt til budgetforhandlingerne for 2017 til udmøntning og tillige ønsket at få beskrevet 2 forskellige modeller med forskellige udgiftsniveauer.

Forslag 1: Budget 400.000 kr.

Rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose.

Forslag 2: Budget 300.000 kr.

Rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose.

Fagpersoner:

Sygeplejerske, fysioterapeut og kostvejleder.

Fagpersoner:

Sygeplejerske, fysioterapeut og kostvejleder.

Indhold:

Individuel startsamtale

Træning og undervisning på hold i 10 uger

Slutsamtale og udslusningsplan

Rygestoptilbud ved behov

Indhold:

Individuel startsamtale

Træning og undervisning på hold i 10 uger

Slutsamtale og udslusningsplan

Rygestoptilbud ved behov

Kapacitet: ca. 60 borgere pr. år

Målgruppen er nye borgere med lavenergifraktur.

Tilbuddet omfatter ikke borgere, der er diagnosticeret, men endnu ikke har fået brud.

Kapacitet: ca. 40 borgere pr. år

Målgruppen er nye borgere med lavenergifraktur.

Tilbuddet omfatter ikke borgere, der diagnosticeret, men endnu ikke har fået brud.

Tilbuddet har den kapacitet, som sundhedsaftalen skønner er nødvendig til nye borgere med lavenergifrakturer.

Tilbuddet har ikke den kapacitet, som sundhedsaftalen skønner er nødvendig til nye borgere med lavenergifrakturer.

Siden sidste behandling af sagen i Social- og Sundhedsudvalget har Brønderslev Kommune modtaget en henvendelse fra Osteoporoseforeningen, som er i gang med at undersøge kommunernes rehabiliteringsprogrammer for borgere med knogleskørhed med henblik på offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

På nuværende tidspunkt har 6 ud af 11 nordjyske kommuner etableret et tilbud.

Endvidere har Brønderslev Kommunes egne forebyggelseskonsulenter, der kommer ude hos kommunens ældre borgere over 75 år, henvendt sig til afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering med en forespørgsel om et tilbud til borgere med osteoporose, da borgerne netop efterspørger dette.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at forslaget om etablering af rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose fremsendes til budgetforhandlingerne.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2016, pkt. 6:

Tidligere beslutning fastholdes.

Påtegning om Økonomi og finansiering til mødet den 9. november 2016:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på Sundhedspuljen for 2017 efter godkendelse af alle forslag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2016 vil være 73.057 kr.

Beslutning

Ole Jespersgaard, Johannes Trudslev og Martin Bech ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 1/2017.

Lasse Riisgaard og Knud L. Pedersen ønsker sagen forelagt påny efter budgetopfølgning 2/2017.

Bilag

Til toppen


9. Besøg af pårørende til borgere i dagtilbud


Resume

Sagsforløb: SS

Besøg af pårørende til borgere i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Pårørende til borgere i dagtilbud er indbudt til drøftelse med udvalget vedrørende Byrådets takstfastsættelse for dagtilbud på Springbrættet.

Det er udvalget bekendt, at der har været afholdt møde for pårørende m.fl. om sagen, ligesom der har været flere avisartikler herom.

På den baggrund er pårørende indbudt til udvalgets møde.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøg af pårørendegruppen gennemført.

Pårørendegruppen forelagde en række spørgsmål til udvalget, som der efterfølgende vil blive udarbejdet et svar på.

Bilag

Til toppen


10. Rundvisning på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Gitte Velling fortæller om aktiviteter i dagtilbuddet Springbrættet med efterfølgende rundvisning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Rundvisning gennemført

Til toppen


11. Status på projekt frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd afslutter indsatsområdet som et projekt med udgangen af 2016 og afrapporterer derfor en afsluttende status for projektet.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet. Projektet overgår ved udgangen af 2016 til drift.

Status for arbejdet i 2016

I 2016 har der været arbejdet med implementering af projektet, hvor der især har været fokus på at

 • udpege kontaktpersoner på alle områdets tilbud,
 • igangsætte netværk for frivillige som mødes ca. hver 4. måned, og
 • rekruttere frivillige

Udover dette har der været fokus på at skabe en kultur på tilbuddene, som understøtter samarbejde med frivillige. Det er gjort ved løbende at drøfte projektet på personalemøder, at italesætte eventuelle bekymringer og at inddrage medarbejdere i at komme med forslag til, hvordan de enkelte steder kan samarbejde med frivillige. Samtidig er der blevet arbejdet med, hvordan frivillige ”rekrutteres” til området.

Kontaktpersoner

På hvert tilbud er der udpeget én kontaktperson for frivillige. Kontaktpersonens ansvar er at være koordinator for samarbejdet med frivillige. Kontaktpersonen deltager ved opstartssamtaler med frivillige, ligesom kontaktpersonen er dén, der sikrer et kontinuerligt fokus på at udvikle samarbejdet med frivillige.

Netværk for kontaktpersoner

Netværket er igangsat i september 2016 og har til formål at sikre videndeling og inspiration på tværs af tilbuddene. Netværket er også tænkt som et forum, hvor der fra gang til gang drøftes forskellige emner og eventuelle problemstillinger, der opstår undervejs, ligesom det er et forum, hvor medlemmerne hver især kan søge hjælp hos hinanden. Netværket mødes ca. hver 4. måned.

Rekruttering

Nogle af tilbuddene har udarbejdet foldere med henblik på at rekruttere frivillige og andre har været mere optaget af rekrutteret gennem netværk. Generelt set er medarbejdere og ledere meget bevidste om, at borgernes ønsker skal være retningsgivende for rekruttering af frivillige.

Igangsatte aktiviteter i 2016

I 2016 har områdets tilbud igangsat forskellige aktiviteter i samarbejde med frivillige, eksempelvis:

 • Frivillige der kommer og laver mad med borgerne i dagtilbuddene.
 • På ét botilbud afholdes der planlægningsmøde med de frivillige (pt. ca. 10-12 personer) hvert halve år, hvor der bl.a. planlægges aktiviteter ca. én gang om ugen. Afdelingsleder og frivilligkontaktperson på botilbuddet deltager i disse møder. Der er afholdt en del aktiviteter, eksempelvis kan nævnes hyggeaften med boller og kage, fodboldtur til Hjørring, arbejde i botilbuddets drivhus, motionsdag, grisefest, fisketur mm. I efteråret/vinteren planlægges der fra gang til gang ud fra beboernes ønsker. Der er dog allerede planlagt julepyntning og småkagebagning med beboerne i november/december.
 • Etablering af samarbejde med DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening), som kommer på besøg ca. 2 gange om måneden med en hund og som enten går en tur med hunden og beboerne eller mødes med beboerne i fællesrummet, hvor de kan klappe og give hunden godbidder.
 • Etablering af samarbejde med organisationen Hånd og Hjerte,som tilbyder praktisk støtte samt besøgstjeneste til borgerne. Ligeledes café hver 14. dag. Derudover samarbejde med Røde Kors' besøgsvenner. Medarbejderne støtter borgerne ved at introducere og formidle kontakten til organisationerne. Frivillige fra organisationen Hånd og Hjerte har hjulpet borgerne med praktiske opgaver i forbindelse med flytning og havearbejde hos en borger. Derudover fungerer frivillige som besøgsvenner for flere borgere i kommunen.
 • På et botilbud laver de frivillige hver anden mandag café med forskellige aktiviteter som sang, wellness, dans, billedlotteri.
 • Frivillige deltager i ture ud af huset og til forskellige arrangementer.

Fremadrettet

Fra 2017 og frem, hvor projektet overgår til drift, vil der blive arbejdet med projektet på følgende måde:

 • Netværket for de frivillige kontaktpersoner fortsætter og mødes ca. hver 4. måned
 • Emnet frivillige drøftes efter behov på de fællesmøder, der afholdes mellem områdeledere, afdelingsledere og konsulent
 • Emnet vil indgå i virksomhedsplanen, hvor der aftales konkrete tiltag, der iværksættes i løbet af året
 • De overordnede retningslinjer evalueres med input fra praksis hvert år

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker en årlig orientering om frivilligarbejdet.

Til toppen


12. Ansøgning om ydelser på Det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 17. august 2016 ønsket en redegørelse for kommunens praksis vedrørende kommunikation til borgerne.

Sagen fremsendes Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Når der søges om en ydelse, sker det typisk enten skriftligt eller mundtligt. Er det mundtligt ved for eksempel fremmøde eller telefonisk henvendelse, kvitteres der mundtligt for modtagelsen af henvendelsen, borger oplyses om, hvornår der kan forventes svar. Er det en skriftlig henvendelse, kvitteres der skriftligt samt oplyses om sagsbehandlingstiden.

For de fleste paragrafområder er der politisk godkendte svarfrister. Her har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, hvor lang frist der er for behandling af en sag. Disse frister er forskellige alt efter, hvor komplekse sagerne er.

Typisk behandles en sag inden for den vedtagne svarfrist. Kan en svarfrist ikke overholdes, skrives til borger med oplysning om, at svarfristen ikke kan overholdes, samt hvornår sagen forventes afgjort. Nogle borgere kan opleve, at der bliver skrevet til dem ad flere omgange, idet sagen kan trække ud. Kommunen er forpligtet til at orientere borgerne om, at kommunen ikke overholder den politisk godkendte sagsbehandlingstid samt orientere dem om, hvornår borgerne kan forvente, at deres sag vil være afgjort.

Årsagerne til overskridelse af sagsbehandlingstiden kan være flere. Ventetid på for eksempel lægeerklæringer og arbejdspres kan nu grundet nyt it-system og revisiteringer kan være årsagen.

Lovgrundlaget for dette er følgende:

Efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 1 skal kommunerne behandle sagerne så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Endvidere skal kommunen efter samme lovs § 3, stk. 2 på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Disse frister skal være offentligt tilgængelige. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Kommunen har fået et nyt it-system, hvor der aktuelt arbejdes med at håndtere sagsbehandlingstiden automatisk i form af, at rådgiver modtager et advis, når en sag nærmer sig en overskridelse af sagsbehandlingstiden. Det har ikke hidtil været muligt at sætte systemet op til automatisk at give besked om overskridelser. Det er derfor op til den enkelte rådgiver at sikre, at dette overholdes.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsforvaltningen tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


13. Opfølgning på sag om styringsmodel for træning og genoptræning


Resume

Sagsforløb: SS

Vurdering af, om beslutning om ændrede pakker på træningsområdet skulle have været MED-behandlet forud for udvalgsbeslutningen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 14. september 2016 ændrede pakker på træningsområdet. I forlængelse heraf modtog udvalgsmedlemmerne en henvendelse fra en tillidsrepræsentant, hvori der blev stillet spørgsmålstegn ved, om sagen har været korrekt behandlet i MED-systemet forud for udvalgsbeslutningen.

Udvalget drøftede henvendelsen på mødet den 6. oktober 2016, og bad i forlængelse heraf fagforvaltningen undersøge, om sagen burde have været behandlet i MED. Det bemærkes, at sagen er en myndighedssag, og at de gældende retningslinjer skal følges af såvel private som den kommunale leverandør.

Sagen har været forelagt kommunens juridiske konsulent, som ikke vurderer, at sagen skulle have været forelagt MED forud for den politiske beslutning.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


14. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af Social- og Sundhedsudvalgets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 08.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato. Stabsforvaltningen anbefaler, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Lasse Riisgaard ønsker, at møderne starter kl. 14.

Forslag bortfalder efter følgende afstemning.

For: Lasse Riisgaard og Knud L. Pedersen

Imod: Ole Jespersgaard og Johannes Truslev

Hverken for eller imod: Martin Bech

Mødekalenderen godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Lukning af Flerårsaftalen for 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/ØK/BY

I forbindelse med ophør af flerårsaftalen skal Byrådet tage stilling til, hvorledes aftalens efterslæb for 2014 og 2015 bevillingsmæssigt skal håndteres.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. december 2015 blev der lavet en overførsel af efterslæbbet fra flerårsaftalen i 2014 og 2015 til 2016. Overførslen blev håndteret ved at give en tillægsbevilling i 2015 på i alt 31,2 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område. Samtidig blev der givet tillægsbevilling i 2016 på i alt -31,2 mio. kr. fordelt med -24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og -6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Efterfølgende blev det på Byrådets møde den 30. marts 2016 besluttet at afslutte flerårsaftalen og igangsætte diverse aktiviteter samt tage de bevillingsmæssige konsekvenser. Der blev dog ikke taget stilling til, hvordan efterslæbbet fra tidligere år håndteres fremadrettet.

Direktionen har drøftet sagen, og eftersom flerårsaftalen er besluttet lukket, anbefaler Direktionen, at det efterslæbbet fra tidligere år nulstilles. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at en nulstilling udelukkende har en bevillingsmæssig påvirkning. Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen forbundet med denne bevilling, da udgiften allerede er afholdt.

Direktionen anbefaler, at efterslæbet for 2014 og 2015 nulstilles ved at give en tillægsbevilling i 2016 på i alt 31,2 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio.kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Indstilling

Direktionen, 1. november 2016, pkt. 7:

Sagsfremstilling tilrettes.

Direktionen anbefaler, at efterslæbet for tidligere år nulstilles via bevilling på i alt 31,2 mio. kr. i 2016, fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalget. Det skal understreges, at der ikke sker påvirkning af den aktuelle kassebeholdning ved dette bevillingsmæssige tiltag

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Invitation til KL's Sundhedskonference

Konferencen afholdes den 18. januar 2017 på Hotel Comwell Kolding.

Beslutning

Mødet den 30/11 flyttes til om eftermiddagen med efterfølgende spisning.

Bilag

Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach