Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 30. november 2016
Lokale: Sundhedshuset i Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Besøg hos Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Leder Dorthe Samuel fortæller om aktiviteter i Ella og Møller Sørigs Fond med efterfølgende rundvisning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøg gennemført.

Til toppen


4. Rundvisning i Sundhedshuset


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Lederne Helle Rasmussen og Louise Thomsen giver en rundvisning i Sundhedshuset.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationchef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Rundvisning gennemført.

Til toppen


5. Differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune i foråret 2016 anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune arbejder med at indføre differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i første omgang valgt at arbejde med Cassiopeia og Nordstjernen, da taksterne herfor skal indmeldes til Rammesekretariatet inden udgangen af 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der skal indføres differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Sagsfremstilling

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune indfører differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Differentierede takster benyttes i stigende grad generelt set på det sociale område. Brønderslev Kommune har gennem nogle år erfaring med at arbejde med differentierede takster på det socialpsykiatriske botilbud Hedebo.

At Brønderslev Kommune pt. ikke har differentierede takster betyder, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes samme takst som for borgere med et højere støttebehov. Dette kan blandt andet betyde, at andre kommuner får et incitament til at placere særligt støttekrævende borgere på et af Brønderslev Kommunes tilbud, da pladserne er forholdsvis billigere, end i kommuner der allerede har indført differentierede takster.

Ifølge PWC er det almindeligt, at et mindre antal særligt støttekrævende borgere driver en uforholdsmæssigt høj andel af omkostningerne i eksempelvis et botilbud. Ved indførelse af differentierede takster vil taksten for denne gruppe kunne hæves, samtidig med at taksterne vil kunne sænkes for de borgere, der er mindre støttekrævende. Det vil betyde, at den takst der er knyttet til den enkelte borger, i højere grad vil være afstemt med de ressourcer, der benyttes til den enkelte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor, i samarbejde med økonomi, udarbejdet 3 takstniveauer på Cassiopeia og Nordstjernen. Takstniveauerne er knyttet op på de 7 temaer fra Voksenudredningsmetoden, som Visitationen benytter i visiteringen af den enkelte borger. Takstniveauerne og de 7 temaer beskrives i en ydelsesbeskrivelse for hvert botilbud.

De vedhæftede ydelsesbeskrivelser gør det tydeligt, hvilke ydelser Visitationen visiterer borgerne til på de forskellige takstniveauer. Samtidig er ydelsesbeskrivelserne et redskab til medarbejderne, som gør det mere overskueligt, hvad den enkelte borger har behov for samt hvilken ydelse, der skal leveres til den enkelte. Ydelsesbeskrivelserne skal forstås som et dynamisk redskab, der er knyttet op på nogle fastlagte principper for arbejdet med differentierede takster.

I arbejdet med at indføre differentierede takster har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arbejdet på at harmonisere taksterne og de faglige ydelser på Cassiopeia og Nordstjernen, da målgruppen og serviceniveauet i de to tilbud er ens. Det betyder, at taksterne er sænket forholdsmæssigt mere på Cassiopeia end på Nordstjernen. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at Cassiopeia stadig vil kunne levere den ydelse, myndighed bestiller, da besparelsen er fundet på omorganisering og omlægning af vagtplanen.

PWC estimerer et besparelsespotentiale ved indførelse af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen på samlet set mellem 1,0 og 1,7 mio kr. Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau, som er angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der skal indføres differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ændringen af takststrukturen vil betyde, at der skal ske en tilretning af de personalemæssige ressourcer.

Økonomi

Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau som angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Beslutning

Principperne om differentierede takster indstilles godkendt. Sagen drøftes i MED forud for behandling i Byrådet.

Bilag

Til toppen


6. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Den 26. november 2015 traf Ældreomsorgsudvalget beslutning om, at sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 skulle nedbringes fra 15 til 12 måneder gældende fra den 1. januar 2016. Efterfølgende skulle sagsbehandlingstiden revurderes ved udgangen af 2016.

Sagen til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmøde den 26. november 2015 blev der truffet beslutning om at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 til maksimalt 12 måneder.

Der har i løbet af 2015 og 2016 været arbejdet systematisk med at yde en hurtigere service til borgerne og overholde den fastsatte tidsramme for sagsbehandlingstiden på 12 måneder samt nedbringe antallet af sager.

Arbejdet har blandt andet omfattet, at der blev afsat 2 medarbejdere til sagsbehandling af bilsager for at imødekomme den maksimale sagsbehandlingstid på 12 måneder. Den igangsatte proces har været fortsat i 2016 med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere til 9 måneder.

Sagsbehandlingstider og sager i 2015

Ifølge Ankestyrelsen har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været på 33,2 uger fordelt på 2.652 sager på landsplan i 2015.

I Brønderslev Kommune har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015 været på 58,5 uger fordelt på 20 sager. Sammenligneligt har der i Jammerbugt og Hjørring Kommuner været gennemsnitlige sagsbehandlingstider på hhv. 39,5 og 42,7 uger fordelt på hhv. 20 og 27 sager.

Status på sager

Pr. 14. november 2016 har der i Brønderslev Kommune været 12 ansøgninger vedr. bil, udskiftning af bil eller særlig indretning af bil.

Af de 12 sager har en af sagerne overskredet sagsbehandlingstiden på grund af tidligere praksis og en sag er ansøgt for tidligt, da ansøgeren tidligst kan få udskiftet sin bil til oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2016, pkt. 6:

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at behandlingstiden nedsættes og tager sagen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Status på projekt fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS

Projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien” blev igangsat i maj 2015.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”.

Formål og vision med projektet er at fremme sundhed og inklusion.

Siden sidste status i april 2016 har styre- og arbejdsgruppen arbejdet med:

  • Rekruttering af og samarbejde med frivillige
  • Fastholdelse af frivillige
  • BIFOS’s efterårsstævne

Der arbejdes fortsat i arbejdsgruppen og i BIFOS’s bestyrelse på at rekruttere frivillige som omsorgspersoner og instruktører.

Samarbejde med frivillige

Siden sidste status er der rekrutteret én frivillig mere til BIFOS. Det betyder, at der pt. er fem frivillige i alt i BIFOS, og at der nu er frivillige i de fleste af de temaer, som BIFOS har søgt frivillige til.

Arbejdsgruppen arbejder fortsat med at formidle stillingsopslag, både på uddannelsesinstitutioner og på Brønderslev Kommunes Facebookside.

Fastholdelse af frivillige

Én af de frivillige har været på instruktøruddannelse. De frivillige inviteres til bestyrelsesmøder, samt andre arrangementer, så de får mulighed for at danne netværk med hinanden.

Socialpsykiatriens medarbejdere støtter stadig op om BIFOS som forening ved fortsat at deltage i både den daglige træning samt ved bestyrelsesmøder. Derudover har medarbejderne deltaget i turneringer i Vejle, ligesom de har deltaget i BIFOS egen turnering i efteråret.

Nye tiltag der p.t. er i spil i BIFOS

P.t. arbejdes der på et samarbejde mellem BIFOS og produktionsskolen. Deltagere fra BIFOS mødes med elever fra Produktionsskolen hver onsdag i "Kom I Form" centret i Brønderslev, og der er opstået forslag om fælles spinning, volleyballturnering og fodbold. Disse aktiviteter vil kunne give BIFOS og produktionsskolen et godt kendskab til hinanden og eventuelt flere medlemmer i BIFOS. Samtidig vil samarbejdet kunne betyde, at de unge får øjnene op for de muligheder, der er ved at være en del af ungegruppen i Det Blå Hus. Produktionsskolen har desuden en udendørs Volleyballbane, som BIFOS frit kan benytte sig af.

Derudover har Floorballklubben givet BIFOS mulighed for at træne i klubben hver fredag, hvilket der p.t. arbejdes på at iværksætte. I forhold til den aftale der ligger nu, vil klubben stille en gratis træner til rådighed én gang om ugen.

I BIFOS er der kommet nye medlemmer fra Boform Brovst samt Hjorthøjgaard (socialpædagogisk organisation). De nye medlemmer er deltagere gennem det åbne medlemskab, som psykiatrisk afdeling har i BIFOS. BIFOS har taget så godt imod de nye medlemmer, at de desuden mødte talstærkt op til Sindets Dag på Hedebo.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og afdelingsleder Rikke Jæger deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Orientering om den økonomiske udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2011-2015


Resume

Sagsforløb: SS

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfri fysioterapi i de nordjyske kommuner. Rapporten vedrørende ydelses- og udgiftsudviklingen for 2011-2015 sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporten behandler udviklingen fra 2011 til 2015 med særligt fokus på udviklingen i 2015. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udviklingen i antallet af modtagere (patienter) samt udviklingen i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi.

Region Nordjylland har i perioden 2011-2015 haft den laveste procentvise stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Den relativt set lave stigning i bruttohonoraret afspejles i, at Nordjylland fra 2011 til 2015 har en lavere vækst i udgiften pr. patient og antallet af patienter, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Dog er antallet af patienter de seneste 2 år procentuelt steget mere end på landsplan. Den regionale udvikling dækker over meget stor variation kommunerne i mellem.

Vederlagsfri fysioterapi Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har fra 2011 til 2015 oplevet en stigning på godt 16 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningstaksten i bruttohonoraret har varieret, men var klart størst fra 2014 til 2015, hvor bruttohonoraret steg knap 8 %. Den store stigning i bruttohonoraret fra 2014 til 2015 skyldes primært en stigning i antallet af personer, der modtager vederlagsfri fysioterapi, mens det gennemsnitlige honorar pr. person kun steg svagt. Set i forhold til udviklingen i Region Nordjylland som helhed fra 2011 til 2015 er Brønderslev Kommunes udvikling meget lig regionsudviklingen, både hvad angår bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient.

Ridefysioterapi Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har oplevet et fald i bruttohonoraret på knap 39 %. En større udbyder af ridefysioterapi har i forbindelse med en flytning fra Hjallerup til Uggerhalne nord for Aalborg haft lukket i 2. halvår 2016. Det betyder, at en del borgere i en periode enten har undværet ridefysioterapi eller har måttet finde alternative muligheder. Dette må antages at være en stor del af forklaringen på det meget kraftige fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi, som Brønderslev Kommune har haft.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Serviceniveau på den kommunale genoptræning


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af serviceniveauet på træningsområdet med repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.

Sagsfremstilling

Drøftelse af serviceniveau på den kommunale genoptræning i forlængelse af beslutningen om fastsættelse af serviceniveauet på træningsområdet, jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, Gitte Nørgaard, Danske Fysioterapeuter og Lisbeth Krabbe Nielsen, Ergoterapeutforeningen deltager under dette punkt.

Beslutning

Sammenhæng mellem serviceniveau og tilhørende økonomi blev drøftet, og udvalget orienterede repræsentanter fra de faglige organisationer om, at man har fuld forståelse for, at der bør være den fornødne sammenhæng, men at økonomien tilsiger, at det er nødvendigt at være økonomisk tilbageholdende.

De faglige repræsentanter argumenterede for øget medarbejderinddragelse i processen.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Udvalget noterer sig, at der er udsendt svar på spørgsmål rejst på det seneste møde med de private leverandører af dagtilbud på handicapområdet. Svaret vedhæftes som bilag.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Opgørelse over dyre sager


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 2. december 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer