Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 10. juni 2014
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 10. marts 2014.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsudvalget anmodes om at godkende referatet fra udvalgets møde den 10. marts 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende John Erik Jensen og Peder Toftegaard Gregersen.

Til toppen


2. Ønske om ændring af Stadion Allé i Klokkerholm til stillevej


Resume

Udvalget "Gummibåndet" under byfornyelsesgruppen "Byen i landskabet" i Klokkerholm har fremsendt et forslag om at ændre Stadion Allé i Klokkerholm til en stillevej.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om Stadion Allé skal ændres til en stillevej, hvor fortovet langs vejen erstattes af en anden belægning og anlægges i niveau med vejen.

Sagsfremstilling

"Gummibåndet", som er et udvalgene under byfornyelsesgruppen "Byen i landskabet" i Klokkerholm, har fremsendt et ønske om at ændre Stadion Allé til en stillevej for at sikre en bedre fremkommelighed.

"Gummibåndet" beskriver, at Stadion Allé sammen med Klintevej er hovedstrøget til Superbest for gående handlende fra den østlige del af byen.

Desuden beskriver de, at når der er parkerede biler langs vejen, kan det være svært at passere blandt andet har skraldevognen ofte problemer. Derfor ønsker de, at fortovet i den nordlige side fjernes og erstattes af en anden belægning uden kantsten i niveau med vejen, hvor biler kan parkere samt fartdæmpende foranstaltninger. De forestiller sig, at projektet kan realiseres i forbindelse med, at Bredbånd Nord nedgraver fiber på vejen.

Stadion Allé er en blind boligvej på 150 meter, hvor 6 husstande har udkørsel til vejen. For enden af vejen er der en vendeplads. Tilkørslen til stadion foregår ikke længere ad Stadion Allé.

Vejen har en bredde på 5,5 meter, et fortov på 1,23 meter og en skillerabat mellem fortov og vej i den nordlige side på 0,48 meter inklusiv kantsten. I den sydlige side af vejen er der en yderrabat mod stadion på 1,2 meter. I den sydlige side af vejen er der opsat parkeringsforbud.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at der med vejens bredde og parkeringsforbuddet i den sydlige side af vejen er en god fremkommelighed og ingen problemer trafiksikkerhedsmæssigt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at fortovet renoveres, og at projektet indgår i Vej og Parks prioritering af fortove til renovering. Udgiften afholdes over driftskontoen.

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at nuværende vejprofil fastholdes.

Vej og Park træffer aftale med BredbåndNord omkring reetableringen af fortovet eventuelt med nye kantsten og fliser.

Bilag

Til toppen


3. Ønske om forbedring af trafiksikkerheden i krydset Sønder Allé og Gl. Kongevej


Resume

En borger fra Agersted har oplevet farlige situationer i krydset Sønder Allé og Gl. Kongevej i Agersted.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der i krydset skal foretages ændringer og eventuelt etableres chikaner.

Sagsfremstilling

En borger fra Agersted har oplevet farlige situationer i krydset Sønder Allé og Gl. Kongevej, hvor bilister fra Gl. Kongevej ikke overholder sin ubetinget vigepligt og kører over med for høj fart.

Borgeren beskriver, at de "bløde" bump på begge sider ingen effekt har og foreslår, at der eventuelt etableres chikaner. Der er mange børn, som cykler til og fra skole, og de har ikke en chance for at undgå en bil, som suser over vejen.

Der er etableret 30 km/t-zone i området.

En trafiktælling på Gl. Kongevej viser en ÅDT på 82 køretøjer og med 12 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 30 km/t og 85 % percentil på 39 km/t.

I perioden 2000-2012 er der ikke politi registreret ulykker i krydset.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at kørebane-forløbet markeres tydeligere ved en midterstribe og en bred stiplet kantlinie samt en synliggørelse af den ubetingede vigepligt fra Gl. Kongevej.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


4. Vurdering af trafikale forhold omkring institutionsområdet på Nordens Allé


Resume

Fagenheden for Teknik og Miljø vil på mødet gennemgå de trafikale forhold omkring institutionsområdet på Nordens Allé, og om trafikken til det nye Sundhedshus og den nye børnehave vil kunne forårsage gener for skolepatruljen m.v.

Hedegårdsskolen har samtidigt fremsendt et forslag på etablering af en ekstra tilkørselsvej til skolen samt en ny p-plads.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte de kommende trafikforhold på Nordens Allé samt tage stilling til en ny tilkørselsvej og p-plads til Hedegårdsskolen.

Sagsfremstilling

På Færdselssikkerhedsudvalgsmødet den 10. marts 2014 blev det besluttet, at Fagenheden for Teknik og Miljø skulle fremsætte en sag vedrørende vurdering af trafikale forhold omkring institutionsområde på Nordens Allé. Det ønskes belyst, om trafikken til den nye børnehave og Sundhedshuset kan afvikles uden gener for skolepatruljen m.v.

Sundhedshuset

Sundhedshuset får ind- og udkørsel fra Tolstrupvej, herudover etableres der udkørsel til Agdrupvej. Det vurderes, at trafikken til Sundhedshuset hovedsageligt vil ske via de overordnede veje, som Agdrupvej, Ndr. Omfartsvej og Tolstrupvej. Dermed vil trafikken ikke belaste Nordens Allé. Trafikken til Sundhedshuset vil foregå jævnt fordelt over hele dagen.

Børnehaven

Den nye børnehave har plads til 120 børn. Børnene bliver afleveret og hentet i en periode på ca. et par timer om morgen og om eftermiddagen. Der etableres ekstra p-pladser og en ny fællessti fra fodgængerfeltet ved Agdrupvej og ned til børnehaven. På sigt påtænkes stien forlænget længere mod syd ned til fodgængerfeltet på Nordens Allé.

Nordstjernen

Institutionen Nordstjernen har ligeledes fået udvidet deres parkeringskapacitet for at kunne imødekomme deres behov i forbindelse med mødeaktiviteter.

Hedegårdsskolen

Hedegårdsskolen har tidligere fremsat et ønske om udvidelse af skolens parkeringsareal på grund af ændret aktiviteter på skolen som tandpleje m.v., men projektet er ikke blevet prioriteret endnu.

Hedegårdsskolen har nu fremsendt et forslag, hvor de ønsker en ny p-plads etableret på det grønne areal ud for Brønderslev Badmintonklub og med en ny ensrettet tilkørsel fra Nordens Allé, således at der fremover bliver to indkørsler og kun én udkørsel fra Hedegårdsskolen.

Den ekstra indkørsel og den nye p-plads vil kunne aflaste trafikken på Nordens Allé i spidslast om morgenen og være med til at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden.

Med ovenfornævnte begrundelser vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø, at et nyt Sundhedshus og børnehave ikke vil give gener for skolepatruljen m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Hedegårdsskolens forslag om etablering af ny tilkørsel og p-plads godkendes, og at projektet videregives til Fagenheden for Ejendomme og Service med anbefaling om, at projektet medtages i deres anlægsprioritering.

Vurderingen af de trafikale forhold foreslås samtidigt taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Projektet videresendes med anbefaling til Fagenheden Ejendomme og Service og anmoder samtidigt om at få en tilbagemelding på tidspunktet for realisering af projektet, idet det er muligt at etablere et kanaliseringsanlæg på Nordens Allé.

Fagenheden undersøger, om der er mulighed for at lave en kanaliseringsbane på strækningen fra Agdrupvej til Hedegårdsskolen.

Færdselssikkerhedsudvalget tog vurderingen af de trafikale forhold til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Vurdering af skoleblink ved skolepatruljen i Bredgade


Resume

Fagenheden for Teknik og Miljø vil på mødet gennemgå reglerne for etablering af skoleblink.

Skolegades Skole har oplyst, at der er dårlig synlighed af skolepatrulje og fodgængere i Bredgade.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte, om der eventuelt skal etableres skoleblink i Bredgade, samt tage stilling til hvilke tiltag der bør iværksættes for at synliggøre skolepatruljen og fodgængerne ved fodgængerfeltet i Bredgade.

Sagsfremstilling

På Færdselssikkerhedsudvalgsmødet den 10. marts 2014 blev det besluttet, at Fagenheden for Teknik og Miljø skulle undersøge sagen, om der også skal være etableret et skoleblink i Bredgade ved Smalbyvej, når der er skolepatrulje.

I den gamle håndbog om advarselstavler fra september 1992 og i bekendtgørelse om vejafmærkning fra før 6. juli 2006 stod der: "Ved skoler med skolepatrulje kan afmærkning af overgangsted uden for fodgængerfelt gennemføres på følgende måde: ..."

I den nye bekendtgørelse af 6. juli 2006 og sidenhen 4. juli 2012 er henholdsvis § 21 og§ 39 blevet ændret til følgende: "Afmærkning ved skoler med skolepatrulje på steder uden signalanlæg skal ske på følgende måde:..."

Det vil sige, at hvis en skolepatrulje er etableret før 6. juli 2006, så er det ikke et krav, at der også skal være etableret et skoleblink.

Skolegades Skoles skolepatrulje er blevet etableret før juli 2006.

I den nye håndbog af 1. juli 2013 står endvidere: "Afmærkningen etableres normalt ikke på veje, hvor kørselshastigheden er lav, og hvor der foruden skolebørnene færdes et større antal fodgængere og cyklister, som f.eks. i bygader, der ikke har karakter af gennemfartsveje.

Det er normalt en forudsætning for at etablere afmærkningen, at der ikke inden for den afmærkede vejstrækning eller umiddelbar nærhed af den findes fodgængerfelt."

Bredgade har i 2006 fået etableret et miljøvenligt vejprofil med cykelstier, p-båse, beplantning og torv. Samtidigt er der etableret sivegade dimensioneret til 30 km/t ved kirken og skolen.

Ud fra ovennævnte betragtninger, så er det ikke et must, at der kommer et skoleblink op i Bredgade.

Vi har fået oplyst, at synligheden af skolepatruljen og de krydsende fodgængere er meget dårlig i Bredgade, da der i nordsiden, umiddelbart foran fodgængerfeltet, står 2 vejtræer, 1 skilt og 1 lysmast.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter, om der eventuelt skal etableres skoleblink i Bredgade, samt hvilke tiltag der bør iværksættes for synliggørelse af skolepatrulje og fodgængere ved fodgængerfeltet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget besluttede, at der ikke etableres skoleblink i Bredgade.

For at synliggøre fodgængerfeltet fjernes det nærmeste stående træ, skiltet med oplysningstavlen "E17" drejes 180 grader og vejafmærkningen "S17" forlænges til 4 meter.

Bumpet dimensioneres til den skiltede hastighed på 30 km/t.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om vejbump og gadelys på Hedegårdsvej


Resume

En borger søger om at få etableret bump og gadelamper på Hedegårdsvej ved Try.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger søger om at få etableret et bump og en-to gadelamper på Hedegårdsvej ved Try.

Borgeren beskriver, at det oprindeligt var planen, at der skulle være bump og to ekstra gadelamper på Hedegårdsvej, men det er ikke blevet etableret.

Ansøgningen begrundes med, at der er flere børn i området omkring Hedegårdsvej og Nordmarksvej, som med tiden vil løbe over til hinanden for at lege, og dermed skal de krydse Hedegårdsvej.

Hedegårdsvej er ca. 5 meter bred og er i kommunens vejklassificering kategoriseret som en lokalveji åbent land. Lokalveje i åbent land er defineret som: "... mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsveje. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlig. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente, at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50-60 km/t, nogen sted lavere."

I perioden 2000-2012 er der ikke politi registreret ulykker på strækningen.

En trafikmåling vil blive fremlagt på mødet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget med udgangspunkt i trafikmålingen drøfter, om der skal etableres trafiksikkerhedsforanstaltninger på Hedegårdsvej.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler ikke, at de foreslåede trafiksikkerhedsforanstaltninger på Hedegårdsvej imødekommes med udgangspunkt i trafikmålingen og uheldsregistreringen.

Bilag

Til toppen


7. Reetablering af bump og chikaner m.v. efter ledningsrenovering i Nørregade


Resume

Brønderslev Forsyning har i forbindelse med ledningsrenovering i Nørregade i Dronninglund bedt om at få oplyst, om kommunen ønsker ændringer i udformningen af vejchikanerne efter Forsyningens reetablering af vejbelægningen.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke eventuelle ændringer der skal iværksættes i Nørregade.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning har i forbindelse med ledningsrenovering i Nørregade i Dronninglund bedt om at få oplyst, om kommunen ønsker ændringer i udformningen af vejchikanerne efter Forsyningens reetablering af vejbelægningen.

Nørregade er i dag vejafmærket med stiplet kantlinier. Herudover er der en hævet flade i krydset Nørregade og Erantisvej, et bump ud for Nørrevænget samt 1 ½ sæt chikaner placeret der imellem.

Omhandlende hævet flade og bump er med på Miljø- og Teknikudvalgets godkendte prioriteringsliste over fjernelse af bump og hævet flade i Brønderslev Kommune, og Forsyningen skal derfor ikke genetablerer disse.

Som erstatning for nuværende hastighedsdæmpende foranstaltninger foreslås, at Forsyningen etablerer 3 sæt chikaner, som dem der er etableret i Ørsø. Inden etableringen orienteres beboerne herom.

Den stiplet kantline foreslås genetableret, dog med fuldt optrukket kantlinie 10 m på hver side af krydsene ved Erantisvej, Lundagervej, Astersvej, Tidselsbak Allé og Valmuevej, herved fremhæves standsnings- og parkeringsforbuddet, jf. Færdselslovens § 29.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at bumpet og den hævede flade fjernes, jf. Teknik- og Miljøudvalgets godkendte prioriteringsliste, og at de øvrige chikaner erstattes med 3 nye sæt chikaner. Inden etableringen orienteres beboerne herom.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fagenheden for Teknik og Miljø orienterer beboerne om de nye chikaner samtidig med, at der udarbejdes en pressemeddelelse herom.

Bilag

Til toppen


8. Ændring af adgangsforhold til Jyllandsgade 2-16 i Brønderslev


Resume

En ejendomsinvestor anmoder om tilladelse til at etablere alternative adgangsforhold til Jyllandsgade 2-16 i forbindelse med en påtænkt ændring af lokalplan 1649-01 fra detailhandelsområde til boligområde.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om det ansøgte kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En ejendomsinvestor anmoder om tilladelse til at etablere alternative adgangsforhold til Jyllandsgade 2-16 i forbindelse med en påtænkt ændring af lokalplan 1649-01 fra detailhandelsområde til boligområde.

Anmodningen er begrundet med, at støjgrænserne kun kan overholdes, såfremt der etableres støjskærme langs den private fællesvej, hvortil området har sin nuværende vejadgang.

Der anmodes om tilladelse til etablering af 2 nye overkørsler, én til Vendsysselsgade og én til Jyllandsgade.

Vendsysselsgade er en mindre befærdet boligvej, hvortil en ny overkørsel ikke vil give trafiksikkerhedsmæssige gener.

Jyllandsgade er derimod en trafikvej med en ÅDT på lidt over 1200 og med 15 % tung trafik.

I kommunens vejklassificering har trafikveje i byerne følgende målsætning:

Det vigtigste er fremkommeligheden. Vejen skal være dimensioneret til store trafikmængder og være uden forsinkende elementer. Trafikvejene skal kunne kanalisere den tunge trafik og den største mængde trafik føres videre fra lokalvejene.

Trafikvejene skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger.

Der er i dag også et busstoppested ud for den ønskede overkørsel.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen om en ny overkørsel til Jyllandsgade ikke imødekommes med baggrund i målsætningen for vejens klassificering.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget kan godkende overkørsel til Jyllandsgade, såfremt at oversigtsforholdene sikres.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Sagsfremstilling
  • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde

Beslutning

Hildo Rasmussen forespurgte, om det er lovligt at opstille ting langs vejen som med de røde børnecykler i Ravnstrup. Det er tilladt at opstille cyklerne på eget areal men ikke i vejarealet.

Til toppen


10. Eventuelt


Sagsfremstilling
  • Ansøgning om fodgængerfelter ved Stationsvej og biblioteket i Dronninglund

  • Henvendelse fra borger på Rørholtvej i Dronninglund angående høj hastighed og manglende respekt for eksisterende vigepligt.

  • Henvendelse fra borger på Finlandsvej i Brønderslev angående høj hastighed.

  • Henvendelse fra borgere på Søgade i Asaa angående lukning af grusvej mellem Søgade og Strandvejen.

Beslutning
  • Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at der ikke er belæg for etablering af fodgængerfelter på Slotsgade og Stationsvej i Dronninglund.

  • Færdselssikkerhedsudvalget besluttede på møde den 26. september 2011, at der på Rørholtvej etableres et ekstra sæt chikaner for at dæmpe hastigheden. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at den eksisterende vigepligt ændres i krydset Rørholtvej / Fredensgade.

  • Formanden for Færdselssikkerhedsudvalg har drøftet problemstillingen med formanden for kolonihaverne og opfordrede ham til at kontakte deres medlemmer, for at de skal udvise trafikale hensyn.

  • Færdselssikkerhedsudvalget besluttede på møde den 26. september 2011, at formanden for Færdselssikkerhedsudvalget skulle drøfte en mulig løsning med borgerne. Man enedes om at opsætte en stibom. Færdselssikkerhedsudvalget fastholder daværende løsningsforslag.

Bilag

Til toppen

Opdateret 23. september 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer