Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 22. september 2014
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 10. juni 2014.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsudvalget anmodes om at godkende referatet fra udvalgets møde den 10. juni 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Til toppen


2. Ønske om genetablering af vejadgang til Hjørringvej fra Eventyrvej


Resume

Virksomheder på Eventyrvej anmoder om genetablering af Vandtårnsvej med vejadgang til Hjørringvej for at smidiggøre lastbilskørslen på Eventyrvej.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til det ansøgte i forhold til Hjørringsvejs nuværende vejklassificering og de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, samt om vendepladsen på Eventyrvej skal anbefales udvidet til sættevogne.

Sagsfremstilling

En virksomhed har, sammen med en del øvrige virksomheder på Eventyrvej, taget initiativ til at anmode om at få genetableret Vandtårnsvej med vejadgang til Hjørringvej.

Anmodningen begrundes med, at der lejlighedsvis opstår trafikale kaotiske forhold, efter at Eventyrvej i 2004 er blevet til en blind vej. Virksomhederne, der alle er placeret i Eventyrvejs østlige side, har ofte problemer med vareleverancer med sættevogne og lastbiler med hænger, idet disse ikke kan vende ved Vandtårnsvej eller ved sidevejene. Lastbilerne bakker ofte fra virksomhederne ud på Eventyrvej, når de skal vende, og der opstår derved trafikfarlige situationer.

Flere af virksomhederne ønsker ikke at bidrage med areal til vendeplads, da de ikke føler sig forpligtet hertil og mener samtidigt, at det er en kommunal opgave.

Vandtårnsvej ønskes derfor genåbnet og som et minimum med "indkørsel" fra Hjørringvej.

Sagen har tidligere været behandlet på FSU den 26.09.2011 og MT den 08.11.2011, hvor der blev givet afslag til det ansøgte.

I forbindelse med udskiftning af forsyningsledningerne i Eventyrvej i 2004 blev der afholdt et borgermøde, hvor Eventyrvejs fremtidige vejprofil blev drøftet.

På mødet gav parcelhusejerne udtryk for, at de var meget generet af den meget gennemkørende trafik med høje hastigheder, både med lastbiler og biler med trailere til genbrugspladsen.

Amtet stillede samtidigt vilkår om, at det uheldsbelastede vejkryds Vandtårnsvej/Hjørringvej skulle lukkes for kørende adgang, i forbindelse med godkendelsen af ny vejadgang fra Ådalen til Hjørringvej.

MT besluttede at lukke Eventyrvej, og der blev etableret en vendeplads til almindelig lastbil indenfor det eksisterende vejudlæg.

I 2009 blev der udarbejdet et projektforslag på en udvidelse af vendepladsen, således at vendepladsen dimensioneres til sættevogne. For at realisere projektet skulle der erhverves et græsareal på 200 m² fra en erhvervsvirksomhed. Virksomheden afslog dengang salget af arealet.

Hjørringvej er klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land og er én af de største og mest trafikbelastede overordnede trafikveje i Brønderslev Kommune. Der er ligeledes tinglyst adgangsbegrænsning samt byggelinier langs Hjørringvej. Med denne vejklassificering er det nødvendigt, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum, så der kan sikres en god fremkommelighed på Hjørringvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der igen gives afslag på det ansøgte, begrundet i Hjørringsvejs status som overordnet trafikvej og den tinglyste adgangsbegrænsning. Samtidig anbefales det, at der erhverves ca. 200 m² erhvervsjord til udvidelse af vendeplads, således at denne kan dimensioneres til sættevogne.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der etableres en vendeplads til sættevogn på Eventyrvej.

Nordjyllands Politi kan ikke give samtykke til, at Vandtårnsvej genåbnes. Politiet kan eventuelt give samtykke til et kanaliseringsanlæg med helleanlæg i vejmidten. Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at et kanaliseringsanlæg vil blive for omkostningsrigt, da der skal eksproprieres jord til vejudvidelse.

Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at det vil give en bedre trafikafvikling på Markedsvej, hvis cyklister på Hjørringvej får vigepligt ved Markedsvej. Der kan herved etableres en venstre- og højresvingsbane til bilisterne på Markedsvej.

Bilag

Til toppen


3. Ønske om forskønnelse og trafiksikring af Hellumvej i Klokkerholm


Resume

Gruppen "Klokkerholm - byen i landskabet" søgte i 2011 om forskønnelse og trafiksikring af Hellumvej mellem krydset ved Bredkærsvej og krydset Lucernevej og Lembvej. Deres ønsker blev medtaget på prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekter. Gruppen har i brev igen gjort opmærksom på problemstillingerne på strækningen.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte ansøgningen fra "Klokkerholm - byen i landskabet" og tage stilling til, hvad Færdselssikkerhedsudvalget vil anbefale over for Miljø- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget behandlede den 12. august 2011 en ansøgning fra gruppen "Klokkerholm - byen i landskabet" om forskønnelse og trafiksikring af Hellumvej i Klokkerholm. Miljø- og Teknikudvalget besluttede, at Hellumvejs status kunne ændres fra at være en gennemfartsvej i åbent land til en trafikvej i byzone. Derved blev byzonetavlerne flyttet ud på Hellumvej og fuld stop linierne sløjfet. Samtidigt besluttede Miljø- og Teknikudvalget, at de øvrige etaper med anlægsarbejder for 1,6 mio. kr. skulle prioriteres af anlægskontoen i 2012 og årene frem.

Anlægsarbejderne omhandler etablering af ca. 900 meter dobbeltrettet cykelsti (900.000 kr.), belysning (290.000 kr.), 4 overgange/asfaltbump (275.000 kr.) og beplantning m.m. (135.000 kr.).

De begrænsede midler, som der er til trafiksikkerhedsprojekter hvert år, har gjort, at det ikke har været muligt at realisere de ønskede tiltag på Hellumvej.

"Klokkerholm - byen i landskabet" har sendt et brev, hvor de igen ønsker at gøre opmærksom på de problemstillinger, som er forårsaget af den barriere, som Hellumvej udgør i bybilledet i Klokkerholm. De ønsker, at Hellumvej får en mere bymæssig karakter, eller at der bliver lavet fysiske hastighedsdæmpende tiltag, så flere vil overholde fartbegrænsningerne. De påpeger, at Hellumvej stadig er præget af, at bilisterne kører for stærkt, hvilket politiets hyppige tilstedeværelse med automatisk fartkontrol bevidner om.

Gruppen fremhæver følgende problemstillinger:

Krydset Hellumvej og Bredkærsvej

 • Krydset er vejteknisk skævt, og der er dårlig oversigtsforhold mod nord.

 • Der er mange svingende biler pga. SuperBest. Den ene indkørsel til parkeringspladsen ved SuperBest ligger tæt på krydset, og gør det svært at overskue trafiksituationen.

 • Der er sket flere uheld i krydset bl.a. med dødelig udgang.

 • Eleverne der skal til konfirmandundervisning skal over her.

 • Satellitten ved Bredkærsvej er den største.

Krydset Hellumvej, Østermarksvej og Kløvervej

 • Børn og voksne skal over Hellumvej for at komme i skole og til idræt.

 • Oversigtsforholdene er ok, men hvis man kommer fra syd som bilist, er det først i dette kryds, at strækningen får en bymæssig karakter, dvs. mange kører stærkt i dette kryds.

Strækningen mellem de to ovennævnte kryds

 • De to kryds er knudepunkter i byen og genererer automatisk trafik af bløde trafikanter, også selv om forholdene pt. ikke er optimale.

En trafiktælling fra april 2013 ud for SuperBest på Hellumvej viser en ÅDT på 1696 køretøjer og med 13 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 54 km/t, 85 % percentil på 67 km/t og omkring 60 % kører mere end den tilladte hastighed.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter ansøgningen fra "Klokkerholm - byen i landskabet" og tage stilling til, hvad Færdselssikkerhedsudvalget vil anbefale over for Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at den tidligere beslutning fastholdes og forslår derfor, at anlægsarbejdets øvrige etaper forbliver på prioriteringslisten for anlægsmidler.

Nordjyllands Politi kan ikke give samtykke til farvede overgange på kørebanen på Hellumvej, da det vil være en vildledende vejafmærkning for trafikanterne.

Fagenheden for Teknik og Miljø oplyste, at Vejlovens § 10 ikke tillader, at private afholder udgifter på offentlige veje.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2014


Resume

På Byrådets møde den 23. april 2014 frigav Byrådet bevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Miljø- og Teknikudvalget skal stilling til, hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal prioriteres af anlægsmidlerne i 2014.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 23. april 2014 frigav Byrådet bevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, hvor stor en del af anlægsbevillingen, der skal bruges på trafiksikkerhedsprojekter, kampagner og trafiktællinger. Derudover skal udvalget tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal prioriteres i 2014.

Færdselssikkerhedsudvalget har i møde den 10. marts 2014 behandlet punktet om kampagner for 2014. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Brønderslev Kommune deltager i de foreslåede kampagner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget prioriterer trafiksikkerhedsprojekterne ud fra den udarbejdede prioriteringsliste og i forhold til de afsatte midler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 26. juni 2014, pkt. 10:

Følgende projekter blev prioriteret:

Trafikkampagner 2014 66.600 kr.

Trafikmålinger 50.000 kr.

Fjernelse af bump/hævet flade på indfaldsvejene i Brønderslev Kommune 100.000 kr.

Søndergade i Hjallerup mellem Skolegade og Vestergade 160.000 kr.

Trafiksikkerhed omkring Børnehuset Himmelblå 75.000 kr.

Trafiksikring af cyklister på Jens Thise Vej i Thise by 280.000 kr.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i Ingemannsgade, Brønderslev 40.000 kr.

Udvidelse af cykelbane på Asaavej mellem Dronninglund og Asaa 350.000 kr.

Cykelstier – vedligeholdelse af eksisterende 500.000 kr.

Grønne opgaver 100.000 kr.

Processen omkring nedklassifisering af veje igangsættes

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsudvalgets møde den 22. september 2014

På møde den 26. juni 2014 prioriterede Miljø- og Teknikudvalget trafiksikkerhedsprojekter til udførelse i 2014. Fagenheden for Teknik og Miljø blev bedt om at undersøge følgende projekter nærmere:

 • Sti på Nordre Ringgade ved Dronninglund

 • Rørholtvej i Dronninglund

 • Østergade i Hjallerup

Sti på Nordre Ringgade ved Dronninglund

I februar 2014 blev et ønske om etablering af et mindre stykke sti på Nordre Ringgade ved Dronninglund sat på prioriteringslisten.

Fagenhedens forslag var en dobbeltrettet rekreativ sti i grus i den sydlige side af vejen mellem de forskudte veje, Kirkevej, for at lave så stor som mulig afstand mellem kørebanen og stien. Anlæggelse af stien kræver en rørlægning af grøften. Projektet skønnes at koste 20.000 kr.

Det nye forslag har stier i begge sider af vejen, hvor stien i den sydlige side af vejen trækkes så langt væk, 2,5 meter, fra kørebanen som muligt uden at skulle terrænregulere. I den nordlige side sættes en plantemur, så afstanden mellem kørebanen og stien er 1 meter. Stierne har en bredde på 1,25 meter.

Rørholtvej i Dronninglund

I december 2012 blev et ønske om supplerende hastighedsdæmpende foranstaltning på Rørholtvej sat på prioriteringslisten.

En trafikmåling ud for Rørholtvej 21 fra 2009 viser en ÅDT på 1944 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 55 km/t, en 85 %-percentilen på 66 km/t og en andel af tung trafik på 13 %.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag, hvor der placeres et sæt chikaner på Rørholtvej midt imellem det eksisterende bump ved Dronninglund Skole og chikanen på Fredensgade.

Østergade i Hjallerup

På borgermøder afholdt i henholdsvis 2008 og 2009 i Hjallerup blev det nævnt, at der er høj hastighed, trafikkaos og dårlige oversigtsforhold i Østergade.

I 2010 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at lave en forsøgsordning, hvor der blev etableret parkeringsforbud i den sydlige side af Østergade mellem Hjallerup Centret og Stengade samt to timers tidsbegrænsning i tidsrummet 8-22 i den nordlige side på strækningen mellem Ågade og Strømmen. I januar 2011 blev forsøgsordningen permanent. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen fra Østermarken og til Algade samt ændring af helleanlæg i krydset Algade og Østergade blev medtaget på prioriteringen af anlægsbudget 2011 og årene frem.

En trafikmåling ud for Østergade nr. 34 viser en ÅDT på 937 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 50 km/t, en 85 %-percentilen på 60 km/t og en andel af tung trafik på 12 %.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der ud for Østergade nr. 34 og 36 etableres en chikane for at nedsætte hastigheden ved indkørsel til Hjallerup midtby. Derudover foreslås det, at ændringen af helleanlægget på nuværende tidspunkt frafalder prioriteringslisten, da den mest optimale løsning vil kræve en større ændring af krydset Algade og Østergade, og der er efter etablering af parkeringsforbuddet i den sydlige side af Østergade ikke kommet klager vedrørende oversigtsforholdene i krydset.

Tilbageværende trafiksikkerhedsprojekter på prioriteringslisten

Af trafiksikkerhedsprojekter på prioriteringslisten er følgende projekter tilbage:

 • Ønske om etablering af bump på Voersåvej

 • Cykelsti på Vestergade i Hjallerup

 • Trafiksikring af Præstevænget i Hjallerup

 • Hastighedsdæmpning og etablering af cykelstier på Jyllandsgade

 • Nedfræsning af rumleriller i det åbne land

 • Udvidelse af cykelbane på Asaavej mellem Dronninglund og Asaa

 • Forskønnelse og trafiksikring af Hellumvej i Klokkerholm

Ønske om etablering af bump på Voersåvej

Borgerhenvendelse angående høj hastighed og meget tung trafik på Voersåvej. Det foreslås, at der etableres et helleanlæg ved byzonegrænsen.Henvendelsen blev behandlet i Færdselssikkerhedsudvalget den 5. dec. 2011 og i Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2012, hvorefter et helleanlæg blev medtaget på prioriteringslisten. Helleanlægget skønnes at koste 30.000 kr.

Cykelsti på Vestergade i Hjallerup

Borgerhenvendelser angående hastigheden på Vestergade og standen af fortov, cykelsti og kørebanen. Krydset Søndergade og Vestergade blev ændret i 2009, hvor cykelstier langs Vestergade blev påbegyndt. En trafikmåling på Vestergade fra september 2009 viser, at omkring 55 % kører mere end den tilladte hastighed. Projektet omhandler 1 km cykelsti fra Søndergade til Jørgensgade, hvor kørebanen indsnævres, så der kan etableres fortov og cykelsti. Projektet kan enten etableres som enkeltrettede cykelstier eller som cykelbaner.

Trafiksikring af Præstevænget i Hjallerup

Ansøgning om ændring af trafikforholdene i forbindelse med udvidelse af SFO'en ved Hjallerup Skole og andre nye tiltag i området. Projektet omhandler etablering af to parkeringspladser med henholdsvis 14 og 15 parkeringspladser, stiadgang til SFO, fællessti fra vejen til cykelskurene samt en hævet flade, hvor cyklisterne krydser vejen. Ansøgning blev behandlet i Færdselssikkerhedsudvalget den 29. november 2011 og i Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2011, hvorefter det blev medtaget på prioriteringslisten.

Hastighedsdæmpning og etablering af cykelstier på Jyllandsgade

Ansøgning om hastighedsdæmpende foranstaltninger og cykelstier. Henvendelsen blev behandlet i Færdselssikkerhedsudvalget den 12. september 2012 og 9. december 2013 og i Miljø- og Teknikudvalget den 3. marts 2014.

Nedfræsning af rumleriller i det åbne land

I forbindelse med trafiksikkerhedsplanen fra 2009 blev der udarbejdet en gråstrækningsanalyse, hvor der blev foreslået rumleriller på følgende strækninger: Dronninglund - Asaa og Brønderslev - Frederikshavn. Rumleriller skønnes at reducere antallet af ulykker med 9-25 % afhængig af situationen. Rumlerillerne etableres, hvor vejbredden tillader det, og de ikke er til gene for beboerne langs vejen.

Udvidelse af cykelbane på Asaavej mellem Dronninglund og Asaa

I "Cykelsti - prioritering af cykelstier i det åbne land" fra 2009 er en prioriteringsliste, som indeholder 23 cykelstiprojekter. Første prioritet er strækningen fra Asaa til Dronninglund. Cykelstiplanen foreslår en dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af vejen, som skønnes at koste 4,3 mio. kr. Anlæggelse af enkeltrettede cykelstier vil skønsmæssig koste 4,7 mio. kr. Det er også muligt at udvide kørebanen, så der etableres en cykelbane efter vejreglernes krav på 1,2 meter inklusiv kantafmærkning.

Forskønnelse og trafiksikring af Hellumvej i Klokkerholm

Behandlet under punkt 4.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter løsningsforslagene til trafiksikkerhedsprojekterne på Nordre Ringgade, Rørholtvej og Østergade samt drøfter de resterende trafiksikkerhedsprojekter på prioriteringslisten.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler:

 • At der på Nordre Ringgade etableres stier i begge vejsider.

 • At der på Rørholtvej ikke etableres chikaner, da det vurderes, at trafiksikkerheden i området er tilstrækkelig med de eksisterende lukkede stisystemer.

 • At projektet afventer en generel sanering af Østergade.

Nordjyllands Politi kan ikke anbefale, at der etableres cykelbaner langs Asaavej pga. den tunge trafik og hastigheden. Politiet vurderer, at strækningen vil være trafikfarlig for cyklende skolebørn til og med 3. klasse, da afstanden mellem cyklist og lastbil er for lille til at undgå suget ved lastbilernes passage.

Fagenheden for Teknik og Miljø oplyste, at cykelstiplanen foreslår en dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af Asaavej, som skønnes at koste 4,3 mio. kr. Anlæggelse af enkeltrettede cykelstier vil skønsmæssig koste 4,7 mio. kr.

Bilag

Til toppen


5. Vejafmærkning på kørebanen - generelt i kommunen


Resume

Nordjyllands Politi har gjort kommunen opmærksom på, at genopmalingen af de eksisterende nedslidte vejafmærkninger ikke altid foregår helt regelmæssigt.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte den fremtidige vedligeholdelse af vejafmærkningen, og om der skal anbefales termo-plast frem for vejmaling.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Politi har gjort kommunen opmærksom på, at de har konstateret, at kommunens genopmaling af de eksisterende nedslidte vejafmærkninger ikke altid er foregået helt regelmæssigt. Det vil sige, at de nymalede vejstriber ikke altid følger den gamle vejafmærkning.

Trafiksikkerhedsmæssigt giver vejafmærkningen med termo-plast en langt bedre refleksion end vejmalingen gør, og det især på de mørke og våde kørebaner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter den fremtidige vedligeholdelse af vejafmærkningen, og om der overfor Miljø- og Teknikudvalget skal anbefales termo-plast frem for vejmaling.

Beslutning

Nordjyllands Politi redegjorde for problematikken med genopmaling af de eksisterende vejafmærkninger.

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Vej og Park undersøger refleksionen af malingen opfylder de gældende krav og orienterer Færdselssikkerhedsudvalget på næst kommende møde.

Til toppen


6. Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje


Resume

Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs kommunens veje er blevet et stigende problem.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om omhandlende reklamer og skilte skal fjernes, så snart de konstateres opsat i vejarealet i det åbne land.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø kan konstaterer, at friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs kommunens veje er blevet et stigende problem. Ofte ser vi, at selv mindre arrangementer benytter sig af at opsætte skilte og bannere langs vejene, og især vores rundkørsler er blevet meget populære at reklamere i. Opsætningen sker altid uden tilladelse fra Vejmyndigheden og Naturgruppen.

Opsætning af omhandlende skilte kræver dels tilladelse efter vejlovens § 102 og dels efter Naturbeskyttelsesloven, for så vidt angår det åbne land.

Naturbeskyttelseslovens § 21 indeholder et generelt forbud mod friluftsreklamer og propagandaskilte i det åbne land. Der er tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra.

Inden for byzonen / tættere bebygget områder er det vejlovens § 102 "Særlig råden over offentligt vejareal" der administreres efter. I administrationsgrundlaget for vejområdet har man besluttet, at valg- og cirkusplakater gerne må opsættes på offentlige veje samt reklameskilte ved byzonerne, der vedrører større arrangementer, som Hjallerup-, Brønderslev- og Jerslev marked.

Vejmyndigheden skal sikre, at vejarealer ikke anvendes til andet end vejformål. Vejmyndigheden skal først og fremmest tage hensyn til arealets primære funktion som færdselsareal, men også til arealets almindelige anerkendte funktioner.

Af trafiksikkerhedsmæssige grunde må uautoriserede skilte / bannere ikke opsættes sammen med autoriseret afmærkning herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Vej og Park fremover fjerner friluftsreklamer og propagandaskilte, der er opsat i vejarealerne i landzonen, efter vejlovens § 102 stk. 2, der siger: "Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning".

Ligeledes anbefales det overfor Naturgruppen, at Naturbeskyttelseslovens § 21 håndhæves, for så vidt angår skilte og bannere, der er opsat umiddelbart uden for vejskellet i det åbne land.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at lovgivningen med hensyn til skiltning i det åbne land både uden for og i vejarealet håndhæves. Vej og Park kontakter skilteejerne om den ulovlige placering, så de får mulighed for at fjerne dem inden for en kort tidsfrist, ellers vil Vej og Park fjerne dem for ejernes regning.

Inden for tættere bebygget område tillades skiltning om lokale foreningers arrangementer, såfremt de ikke er til gene for færdslen.

Cirkusplakater tillades tilligemed inden for tættere bebygget områder.

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø udarbejder principper for opstilling af skilte i tættere bebygget områder. Principper behandles i Miljø- og Teknikudvalget, inden de ligges på kommunens hjemmeside.

Til toppen


7. Forslag til etablering af cykelstier i Dronninglund by


Resume

Dronninglund Borgerforening har fremsendt ønske om etablering af cykelstier på Østre Ringgade og Nordre Ringgade samt skovbrynet.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte ansøgningen om etablering af cykelstier i Dronninglund.

Sagsfremstilling

Dronninglund Borgerforening har fremsendt ønske om etablering af cykelsti på Østre Ringgade og Nordre Ringgade på strækningen fra fodgængerfeltet ved Gutenbergvej til Bøgevangen, hvor den nye golfsti begynder. Ansøgningen begrundes med, at der er et stort behov for en sti efter, at børnehavne "Den Grønne Giraf" på Margrethelund er åbnet. Stien fra Ørsøvej til Kirkevej fremgår af prioriteringslisten i "Cykelstiplan - prioritering af cykelstier i det åbne land".

Derudover ønsker de, at der etableres enkeltrettede cykelstier på Skovbrynet. Ansøgningen begrundes med, at der er mange børn i Skovbrynet og Bøgevangen, der cykler på Skovbrynet til og fra skole og fritidsaktiviteter. Derudover er der mange, der cykler til spejder på Lundagervej fra den sydlige og vestlige del af byen.

Borgerforeningen foreslår, at cykelstien i den nordlige side af vejen etableres på kørebanen og i den sydlige side i etableres i rabatten. De påpeger, at den optimale løsning vil være, at cykelstien bliver adskilt fra kørebanen med en kantsten.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter ansøgningen om cykelstier på Østre Ringgade og Nordre Ringgade samt Skovbrynet. Derudover tager stilling til, hvad Færdselssikkerhedsudvalget vil anbefale over for Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at cykelstierne indgår i prioriteringerne af anlægsmidler, og i forbindelse med den kommende "Pulje til mere cykeltrafik" ansøges om statstilskud hertil.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Sagsfremstilling
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde

 • Vejdirektoratet har fremsendt tilsagn om 40 % tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik" til sikring af cyklister på Nørregade i Brønderslev og sikring af cyklister mellem Sterup og Jerslev. Miljø- og Teknikudvalget behandlede sagen på mødet den 11. september 2014, hvor det blev besluttet at acceptere Trafikministeriets tilskud til de 2 projekter. Egenfinansieringen på 2.490.000 kr. foreslås finansieret i forbindelse med prioritering af anlægsmidlerne i 2015 for Vej- og Parkområdet

 • Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en klage vedrørende afslaget i Færdselssikkerhedsudvalget den 10. juni 2014 om ændringen af Stadion Allé i Klokkerholm til en stillevej. Klagen blev behandlet i Miljø- og Teknikudvalget den 11. september, hvor det blev besluttet at fastholde Færdselssikkerhedsudvalgets anbefaling om at bibeholde vejens profil, og at fortovet renoveres ved at indgå i Vej og Parks prioritering af fortove til renovering.

 • Næste møde i Færdselssikkerhedsudvalget afholdes den 8. december 2014 kl. 13.

Beslutning

Bordet rundt:

 • Anders Bjerg spurgte på vegne af Dronninglund Skoles skolebestyrelse om muligheden for skolepatrulje i fodgængerfeltet ved Slotsgade og Skovbrynet. Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at forholdene er tilstrækkelige på stedet efter, at der er etableret fodgængerfelt, cykelsti og bedre belysning. En skolepatrulje kræver, at der etableres et skoleblink, hvilket er en forholdsvis dyr foranstaltning, og koncentrationen af krydsende skolebørn bliver mindre jo større afstand fra skolen.

 • Ole Dahl nævnte, at efter etablering af den nye afsætningsplads krydser forældre med børn vejen uden for fodgængerfeltet. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Hedegårdsskolen tager kontakt til forældrene via intranet eller udarbejder en målrettet kampagne om problemstillingen.

 • Anders Bjerg opfordrede til, at skolerne kontakter Anders Bjerg eller Ole Dahl, hvis de har trafiksikkerhedsmæssige problemer. Fagenheden for Teknik og Miljø orienterer skolelederne om Færdselssikkerhedsudvalget. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der afholdes et årligt møde mellem færdselskontaktlærerne.

Til toppen


9. Eventuelt


Beslutning

Hildo Rasmussen rejste spørgsmål omkring parkeringsforhold på Strandvejen 396, hvor biler bakker ud i vejarealet. Overkørslen er et eksisterende forhold og findes trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Færdselssikkerhedsudvalget ønsker, at projekt for chikaner i Nørregade i Dronninglund sendt ud sammen med referatet.

Til toppen

Opdateret 29. september 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer