Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 13. marts 2017
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 14. november 2016.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 14. november 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Problematikken omkring handikaprampe ved Algade 76 i Brønderslev er afklaret.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


2. Ændringsforslag til Søndergade-projektet


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Brønderslev Kommune har efter indvielsen af Søndergade i Hjallerup i december 2016 modtaget et par henvendelser med ændringsforslag.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til, om henvendelserne skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Efter indvielse af Søndergade i Hjallerup i december 2016 er der kommet et par ændringsforslag fra en borger og fra Projektgruppen Søndergade.

Borgeren ønsker, at chikanen, der er placeret ud for nr. 65, flyttes, da det giver dem problemer, når de skal bakke ud fra deres indkørsel for at køre mod nord, og de vurderer, at det vil være mere vanskeligt ved store snemængder.

Det har været udfordrende at placere chikanerne under hensyntagen til de mange overkørsler, der er i Søndergade og samtidig sikre, at chikanerne står med en afstand, som skal være med til at sikre, at hastigheden ikke bliver for høj.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget og testet overkørslen fra ejendommen, og umiddelbart vurderes det ikke at give problemer med adgansgforholdeme til Søndergade 65.

Projektgruppen Søndergade ønsker, at Søndergade fra syd lukkes af for lastbilkørsel, så vareleveringen til butikker og supermarkeder sker fra nord via Nørre Allé. Projektgruppen foreslår, at der i krydset Vestergade og Søndergade opsættes en forbudstavle med "Lastbil forbudt" med undertavlen "Ærindekørsel tilladt", så lastbilkørsel med ærinde på Søndergade, på strækningen fra Ålborgvej til Vestergade, kun må ske fra nord.

Projektgruppen Søndergade har kontaktet Hjallerup Tæppeland, som har accepteret, at leverandørerne skal komme fra nord. Projektgruppen foreslår, at leveringerne til Humør-Blomster sker via Tryvej, Dronningensgade, Skolegade og Søndergade, så lastbilen kan parkere i østsiden af Søndergade ved butikken i kørselsretningen en gang om ugen.

En trafiktælling fra november 2016 viser en årsdøgntrafik på 2358 køretøjer, hvoraf 13 % er tung trafik.

Søndergade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

I december 2012 behandlede Færdselssikkerhedsrådet en lignende ansøgning om spærring af Søndergade for gennemkørsel med tung trafik bortset fra busser, da de oplevede støj og luftforurening fra køretøjerne. Færdselssikkerhedsrådet besluttede at anbefale, at vejen ikke spærres af, med baggrund i vejens klassificering og trafikmængde.

Repræsentant for Projektgruppen Søndergade, Vagn Kraglund, deltager i mødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter henvendelserne og tager stilling til, om henvendelserne skal imødekommes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler ikke, at chikanen ud for nr. 65 flyttes, da det vurderes at være en tilstrækkelig udbakningsdybde. Manøvrearealet bør, jf. Vejreglerne minimum være 6,9 meter.

Vagn Kraglund fremlagde Projektgruppen Søndergades ønske om lukning af Søndergade for tung trafik.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Projektgruppen Søndergades forslag ikke godkendes for nuværende.

Karsten Frederiksen ønsker, at Søndergade fra syd lukkes for tung trafik.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


3. Forslag om ændret placering af byskilt på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Borgerne påpeger, at hastigheden, som bilisterne kommer ind i Dronninglund med, er alt for høj, især fra øst. De påpeger, at byskiltet er placeret for tæt på de første huse. Derudover mener de, at bumpene er for lave og slidte, og de derved kan passeres med for høj fart.

De ønsker, at byskiltet flyttes mod øst på den anden side af Østre Ringgade, samt at der etableres chikaner i stedet for bump og eventuelt stærekasser. Derudover ønsker de, at den tunge trafik bliver ledt uden om bykernen af omfartsvejen.

På mødet i Byrådet den 30. marts 2016 blev Midtbyplan for Dronninglund godkendt. Med udgangspunkt i planen skal der på Slotsgade fra Geråvej og til Falkevej arbejdes på et by- og trafikrumsprojekt.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. Bumpene fjernes i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej og Park eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgår bumpene på Slotsgade.

Slotsgade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Dog er det hensigtsmæssigt, at den gennemkørende trafik benytter omfartsvejen, Østre Ringgade, for at aflaste midtbyen.

Trafikmålingen fra oktober 2009, som er foretaget ud for Slotsgade 108, viser en ÅDT på 1.756 køretøjer og med 9 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85 % percentil på 57 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket 4 politi registrerede ulykker på Slotsgade på strækningen fra Østre Ringgade til Stationsvej. I 2007 er der sket to ulykker i henholdsvis krydset Østre Ringgade og Stationsvej, hvoraf der i den ene ulykke var materielle skader og den anden er registreret som en ekstra ulykke. I 2009 påkøres et parkeret køretøj, hvor der er registreret materielskader. I 2010 er der registreret en materielskadeulykke i krydset Gutenbergvej og Slotsgade, hvor en ubetinget vigepligt overses.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget bumpene på Slotsgade ud for nr. 63 og 77, og de er for 'flade' i forhold til Vejdirektoratets anbefalinger til modificeret sinusbump ved 50 km/t. Derudover er det fagforvaltningens vurdering, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Slotsgade og samtidig flytte noget af trafikken til Østre Ringgade. Det foreslås, at byzone-tavlerne flyttes 50 meter mod øst, og der etableres et belyst bump. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at indkørslen til Dronninglund fra øst synliggøres ved etablering en byport i form af et bump. Derudover foreslås det, at de eksisterende bump forbliver og afventer prioriteringslisten for fjernelse af bump eller et eventuelt nyt slidlag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en byport ved indkørslen til Dronninglund fra øst, som sendes til kommentering i Midtbyrådet, hvorefter sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Midtbyrådet for Dronninglund, 19. september 2016:

Midtbyrådet ser positivt på forslaget og foreslår, at det indarbejdes i et projekt for omdannelse af Slotsgade i forlængelse af Kulturarvskommuneprojektet.

Det foreliggende skitseprojekt skønnes at koste 88.000 kr. Projektet omfatter bump, chikaner i begge sider, skiltning, afmærkning, beplantning og belysning.

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at der etableres en synlig byport ved den østlige byzone-grænse, og at den tunge trafik ledes ad Østre Ringgade.

Carl Åge Christensen foreslog, at der ved Jem og Fix på Asaavej kunne opsættes G14-tavle (diagramorienteringstavle) med henvisning til, at tung trafik uden ærinde i Dronninglund skal køre ad ringvejen nord om Dronninglund.

Sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet på næste møde for drøftelse af endelig placering.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådsmøde den 13. marts 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager stilling til, om rådet vil anbefale projektet med en byport i form af bump og flytning af byzone-grænsen over for Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø oplyste, at der på Asaavej er opsat en G14-tavle.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at oplysningen på tavlen om adgang til motorvejen flyttes fra gennem Dronninglund by til Ndr. Ringgade.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skitserer et løsningsforslag med midterhelle samt prisoverslag.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Færdselsanalyse for Nordjyllands Politikreds


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselsanalysen 2016 bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Færdselsanalyse 2016 skal kvalificere Nordjyllands Politis færdselsindsat med særligt fokus på sagsområderne hastighedsoverskridelser, ulykker og spirituskørsel, og med en strategisk målsætning om at bidrage til et fald i antal færdselsulykker, herunder navnlig antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Analysen er udarbejdet i forlængelse af ”Strategisk Analyse 2015” (Rigspolitiet 2015).

Carl Åge Christensen vil på mødet gennemgå analysen med fokus på Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager Færdselsanalysen 2016 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Nordjyllands Politi udarbejder en pressemeddelelse om Færdselsanalysen 2016 med fokus på Brønderslev Kommune.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Trafikspejl på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har ansøgt om tilladelse til at opsætte et trafikspejl på offentligt vejareal. Fagforvaltningen har med samtykke fra Nordjyllands Politi givet en råderet til opsætningen af trafikspejlet.

Næstformand Hildo Rasmussen har ønsket sagen behandlet.

Sagsfremstilling

En borger har ansøgt om tilladelse til at opsætte et trafikspejl på offentlig vejareal ud for sin ejendom, Slotsgade 3 i Dronninglund, da der er dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra ejendommen.

Cirkulæret om trafikspejle foreskriver, at trafikspejle ikke må anvendes, hvor trafikanten på sekundær vejen på anden rimelig måde kan bringes til at se et område, som mindst svarer til et oversigtsareal i overensstemmelse med vejreglerne. Samtidig er det i Vejreglerne påpeget, at trafikspejle er en nødløsning, da der er begrænset udsyn til trafik og omgivelser, og spejlet viser disse i formindskelse. Det er derfor vanskeligt at bedømme afstande og hastigheder for de køretøjer, som kan ses i spejlet. Ansøger er orienteret om ulemperne ved et trafikspejl.

Slotsgade 3 er beliggende i en kurve, og for at oversigtsforholdene ifølge Vejreglerne ville være tilstrækkelige det pågældende sted, berører det haverne til de to naboejendomme. På ejendommene er der ikke tinglyst oversigtsarealer.

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at det nødvendige oversigtsareal ikke kan sikres, og Fagforvaltningen har med samtykke fra Nordjyllands Politi derfor givet en råderet til opsætningen af trafikspejlet på offentlig vejareal.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter sagen, inden den sendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet drøftede forholdene om brug af trafikspejle og tog sagen til efterretning.

Sagen sendes ikke til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Vurdering af trafiksikkerheden i krydset Teglværksvej - Ålborgvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR

En borger fra Teglværksvej i Brønderslev anmoder om at få vurderet trafiksikkerheden i krydset Ålborgvej-Teglværksvej. Borgeren oplever ofte farlige situationer, når trafikanter fra nord skal svinge ned ad Teglværksvej.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til hvilket løsningsforslag der eventuelt anbefales iværksat.

Sagsfremstilling

En borger fra Teglværksvej i Brønderslev anmoder om at få vurderet trafiksikkerheden i krydset Ålborgvej-Teglværksvej. Borgeren oplever ofte farlige situationer, når trafikanter fra nord skal svinge ned ad Teglværksvej.

Mange trafikanter kører ind over cykelstien for at komme udenom den ventende bil i krydset, hvilket giver nogle farlige situationer, dels for cyklisterne på cykelstien og dels for de øvrige trafikanter der kommer fra nord, da de pludselig får en meget kort standselængde til den ventende bilist.

I perioden 2007 - 2016 er der politiregistreret 2 ulykker i krydset, og begge er fra 2007. Den ene ulykke er et vigepligtsuheld med personskade, hvor føreren havde fået et ildebefindende. Den anden ulykke var en påkørsel bagfra på Ålborgvej. Bilisten kom fra nord mod syd og påkørte en holdende bil. Ingen personskader i sidstnævnte.

Årsdøgntrafikken er på omkring 7.500 køretøjer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget forholdene og har konstateret, at der på omhandlende strækning ikke er nogen skillerabat mellem cykelsti og kørebanen og at der samtidigt ikke er nogen lysningshøjde på kantstenen. Disse forhold gør, at det i dag er muligt at køre ind over cykelstien. De fysiske forhold gør, at det ikke er muligt at etablere en skillerabat på stedet.

En hævning af kantstenen og cykelstien vil medføre en anlægsudgift på ca. 100.000 kr.

Alternativt kan der etableres en bred ubrudt rillet kantlinje til ca. 5.000 kr. Sidstnævnte vil tydeliggøre adskillelsen mellem cykelsti og kørebanen, og kantlinjen vil samtidigt fungere som rumlerille, hvis et køretøj prøver at passere denne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender det alternative løsningsforslag med etablering af en bred ubrudt rillet kantlinje.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag om opgradering af gadelys på Nordens Alle


Resume

Sagsforløb: FSR

En borger foreslår, at der foretages en opgradering af gadebelysningen på Nordens Allé og Islands Allé og specielt i området ved Hedegårdsskolen og Gymnasiet.

Fagforvaltningen og politiet har besigtiget forholdene og finder belysningsniveauet i orden. Etablering af et standsningsforbud og en udvidelse af afsætningslommerne på Nordens Allé kan samtidig anbefales.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til, om nuværende belysningsniveau er tilfredsstillende og om der skal etableres et standsningsforbud på Nordens Allé. Herudover om der skal anbefales en udvidelse af afsætningslommen ved Hedegårdsskolen.

Sagsfremstilling

En borger foreslår, at der foretages en opgradering af gadebelysningen på Nordens Allé og Islands Allé og specielt i området ved Hedegårdsskolen og Gymnasiet.

Borgeren har konstateret, at der i den mørke tid på hverdage er en voldsom trafik om morgenen ved fodgængerfelterne på Nordens Allé og indkørslen til Gymnasiet.

For at hindre at der skal ske ulykker på det omhandlende sted, ønsker borgeren en opgradering af gadebelysningen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø kan oplyse, at gadearmaturerne allerede er blevet udskiftet til LED-belysning. Nordens Alle blev saneret i 2015 og Islands Allé i 2016. Der er herved opnåeten væsentligt bedre belysning i området.

I perioden 2007 - 2016 er der ingen politiregistrerede ulykker på det omhandlende sted.

Fagforvaltningen har den 8. februar 2017 besigtiget forholdene sammen med Nordjyllands Politi. Belysningsniveauet fandtes tilfredsstillende, blot kunne det virke lidt mørkt på stisystemet omkring aflæsningspladsen ved Hedegårdsskolen. En justering af gadelamperne vil blive undersøgt og iværksat.

Trafikken på Nordens Allé blev ved samme lejlighed analyseret, og det kunne konstateres, at kapaciteten i aflæsningslommerne er for lille i selve spidslast minutterne før skolens ringetid. Etablering af et standsningsforbud mellem Islands Allé og afsætningslommen vil kunne afhjælpe gennemkørslen og oversigtsforholdene på Nordens Allé.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet finder belysningsniveauet på Nordens Allé og Islands Allé tilfredsstillende og at der etableres et standsningsforbud som foreslået. Endvidere ønskes drøftet, om der skal anbefales en udvidelse af afsætningslommen ved Hedegårdsskolen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø laver et overslag for etablering af afsætningslommen.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anmodning om etablering af gadebelysning på Tryvej fra Algade til Hjallerup Rideklub


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Hjallerup Rideklub anmoder om at få etableret gadebelysning på Tryvej fra Algade og til Hjallerup Rideklub.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodning skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Rideklub anmoder igen om etablering af gadebelysning på Tryvej fra Hjallerup by (Algade) og til Hjallerup Rideklub.

De begrunder anmodningen med, at de er den største rideklub i kommunen og er i vækst med et stigende antal medlemmer, og at de har børn helt ned til 6 års alderen, der cykler fra Hjallerup by til rideskolen.

De mener ikke, at vejen er særlig børnevenlig at cykle på, idet vejen er smal, og sigtbarheden er kort på grund af bakken over motorvejen. Der opstår dagligt faretruende situationer for både cyklende, gående og ridende personer, og risikoen stiger væsentligt i de mørke perioder.

De har erfaret, at Brønderslev Rideklub har fået opsat offentlig gadebelysning på deres adgangsvej uden for byen, og de ønsker derfor også, at deres adgangsvej bliver trafiksikret med gadelys.

Miljø- og Teknikudvalget har tidligere, den 8. maj 2012, behandlet rideklubbens ønske om etablering af gadebelysning og besluttede dengang at afslå ansøgningen.

Tryvej er på den omhandlende 400 m lange strækning klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land. Vejen har fået nyt asfalt og er blevet udvidet, så vejbredden nu er på 6,85 - 7,20 m. Der er etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra Algade og 300 m mod øst, og der er etableret et asfaltbump 100 m øst for Algade-krydset.

Årsdøgntrafikken er på ca. 900 køretøjer, heraf er 14 % tung trafik.

I perioden 2007- 2016 er der sket en ulykke (personskade). Ulykken fra 2010 var et vigepligtsuheld i Algade-krydset mellem en personbil og motorcykel.

Masterplanen for Hjallerup har udpeget en alternativ stiadgang til rideklubben, via en eksisterende privat grusvej beliggende i skellet mellem markedspladsen og rideklubbens hestefolde. Stien forløber fra Skelbakvej, ved udmundingen af den nyetablerede belyste asfaltsti i udstykningen for Skelbakken, og 600 m mod syd til rideklubben.

Overslag for etablering af gadebelysning uden for bygrænsen fra Algade via Tryvej til Hjallerup Rideklub: Algade (renovering) = 200.000 kr. + Tryvvej = 100.000 kr., i alt 300.000 kr.

Overslag på etablering af stibelysning på den alternative stiadgang / grusvej: 96.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter Hjallerup Rideklubs anmodning, inden sagen indstilles med anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejdet prisoverslag på etablering af gadebelys på Skelbakvej fra Algade til Skelbakken.

Færdselssikkerhedsrådet ønsker sagen drøftet med Hjallerup Ridklub og Hjallerup Samvirke inden næste møde i Færdselssikkerhedsrådet.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af skolepatrulje på Agersted Friskole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Agersted Friskole har ansøgt om tilladelse til at genetablere en skolepatrulje på Præstbrovej ud for Agersted Friskole.

Nordjyllands Politi stiller vilkår om fjernelse af fodgængerfelt på Præstbrovej, såfremt der etableres skolepatrulje med skoleblink.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Agersted Friskole har ansøgt om tilladelse til at genetablere en skolepatrulje på Præstbrovej ud for Agersted Friskole.

Ansøgningen er efterfølgende blevet behandlet og godkendt af Nordjyllands Politi med vilkåret om, at skilte- og vejafmærkningen skal etableres efter de gældende regler, det vil sige efter den nye bekendtgørelse om vejafmærkning.

Den eksisterende afmærkning er fra før juli 2006 og dermed godkendt efter den gamle bekendtgørelse om vejafmærkning. Forskellen er, at man efter den gældende bekendtgørelse ikke må have både skoleblink og fodgængerfelt samtidigt.

Blinkene er dominerende frem for fodgængerfeltet, som egentlig har den største prioritet - og giver bilerne vigepligt. Derved vil fodgængerfeltet syne hen og ikke have den fornødne effekt, når blinkene er slukket.

Politiets udtalelse med vilkår blev videresendt til Agersted Friskole, hvor skolen samtidig blev bedt om at tage stilling til, om de ønsker skolepatrulje med blink eller opretholdelse af fodgængerfeltet, da politiet ikke tillader begge dele samtidigt.

Skolelederen meddeler, at skolen og dennes bestyrelse er indforstået med, at de skal vælge mellem fodgængerfelt og skolepatrulje, og de er nået frem til, at de ønsker at få genetableret en skolepatrulje med blinklys, og i den forbindelse ønsker de fodgængerfeltet fjernet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at det ansøgte imødekommes, og at fodgængerfeltet på Præstbrovej fjernes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Sagen sendes ikke til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Udføres som en driftopgave.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


10. Trafiksikring af skolesti ved Ø.B. Centralskole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Skolebestyrelsen ved Øster Brønderslev Centralskole anmoder om trafiksikring af skolestien på Ø. B. Centralskole, ved etablering af sti-bom ved skolestiens udmunding i Elmevej / fodgængerfeltet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Øster Brønderslev Centralskole anmoder om trafiksikring af skolestien på Ø. B. Centralskole, ved etablering af sti-bom ved skolestiens udmunding i Elmevej / fodgængerfeltet.

Oversigtsforholdene er ikke de mest optimale på stedet. Derfor vil opsætning af en sti-bom kunne forhindre børnene i at cykle direkte ud på Elmevej.

Prisoverslag 10.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en sti-bom ved skolestiens udmunding i Elmevej som ansøgt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Sagen sendes ikke til Teknik- og Miljøudvalget. Udføres som en driftopgave.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Henvendelse omkring forbedring af skiltningen i og ved Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR

En borger har udarbejdet en liste, som efter hans mening er overflødig og skæmmende skiltning i og før Dronninglund by.

Færdselssikkerhedsrådet skal på mødet drøfte henvendelsen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en liste fra en borger, som der efter hans mening er overflødig og skæmmende skiltning i og før Dronninglund by.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter henvendelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i løbet af en årrække gennemgår skiltene i kommunen for at sikre den nødvendige skiltning, og at eventuelle overflødige skilte fjernes.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Sagsfremstilling
  • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om to kommende sager med forslag om etablering af cykelstier fra Klokkerholm til henholdsvis Hjallerup og Hellum. Sagerne drøftes på næste møde.

John Erik Jensen spurgte til vedligeholdelse / udskiftning af gadeskilte i kommunen. Vej og Parkchefen tog det til efterretning.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Beslutning

xxxxx

Til toppen

Opdateret 30. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer