Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 11. december 2017
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 30. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 30. oktober 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

John Erik Jensen var fraværende.

Til toppen


2. Forslag om ændret placering af byskilt på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Borgerne påpeger, at hastigheden, som bilisterne kommer ind i Dronninglund med, er alt for høj, især fra øst. De påpeger, at byskiltet er placeret for tæt på de første huse. Derudover mener de, at bumpene er for lave og slidte, og de derved kan passeres med for høj fart.

De ønsker, at byskiltet flyttes mod øst på den anden side af Østre Ringgade, samt at der etableres chikaner i stedet for bump og eventuelt stærekasser. Derudover ønsker de, at den tunge trafik bliver ledt uden om bykernen af omfartsvejen.

På møde i Byrådet den 30. marts 2016 blev Midtbyplan for Dronninglund godkendt. Med udgangspunkt i planen skal der på Slotsgade fra Geråvej og til Falkevej arbejdes på et by- og trafikrumsprojekt.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. Bumpene fjernes i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej og Park eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgår bumpene på Slotsgade.

Slotsgade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres, såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Dog er det hensigtsmæssigt, at den gennemkørende trafik benytter omfartsvejen, Østre Ringgade, for at aflaste midtbyen.

Trafikmålingen fra oktober 2009, som er foretaget ud for Slotsgade 108, viser en ÅDT på 1.756 køretøjer og med 9 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85 % percentil på 57 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket 4 politi registrerede ulykker på Slotsgade på strækningen fra Østre Ringgade til Stationsvej. I 2007 er der sket to ulykker i henholdsvis krydset Østre Ringgade og Stationsvej, hvoraf der i den ene ulykke var materielle skader og den anden er registreret som en ekstra ulykke. I 2009 påkøres et parkeret køretøj, hvor der er registreret materielskader. I 2010 er der registreret en materielskadeulykke i krydset Gutenbergvej og Slotsgade, hvor en ubetinget vigepligt overses.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget bumpene på Slotsgade ud for nr. 63 og 77, og de er for 'flade' i forhold til Vejdirektoratets anbefalinger til modificeret sinusbump ved 50 km/t. Derudover er det fagforvaltningens vurdering, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Slotsgade og samtidig flytte noget af trafikken til Østre Ringgade. Det foreslås, at byzone-tavlerne flyttes 50 meter mod øst, og der etableres et belyst bump. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at indkørslen til Dronninglund fra øst synliggøres ved etablering en byport i form af et bump. Derudover foreslås det, at de eksisterende bump forbliver og afventer prioriteringslisten for fjernelse af bump eller et eventuelt nyt slidlag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en byport ved indkørslen til Dronninglund fra øst, som sendes til kommentering i Midtbyrådet, hvorefter sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Midtbyrådet for Dronninglund, 19. september 2016:

Midtbyrådet ser positivt på forslaget og foreslår, at det indarbejdes i et projekt for omdannelse af Slotsgade i forlængelse af Kulturarvskommuneprojektet.

Det foreliggende skitseprojekt skønnes at koste 88.000 kr. Projektet omfatter bump, chikaner i begge sider, skiltning, afmærkning, beplantning og belysning.

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at der etableres en synlig byport ved den østlige byzone-grænse, og at den tunge trafik ledes ad Østre Ringgade.

Carl Åge Christensen foreslog, at der ved Jem og Fix på Asaavej kunne opsættes G14-tavle (diagramorienteringstavle) med henvisning til, at tung trafik uden ærinde i Dronninglund skal køre ad ringvejen nord om Dronninglund.

Sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet på næste møde for drøftelse af endelig placering.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Sagsfremstilling i Færdselssikkerhedsrådsmøde den 13. marts 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager stilling til, om rådet vil anbefale projektet med en byport i form af bump og flytning af byzone-grænsen over for Teknik- og Miljøudvalget.

Færdselssikkerhedsrådet, 13. marts 2017, pkt. 3:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø oplyste, at der på Asaavej er opsat en G14-tavle.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at oplysningen på tavlen om adgang til motorvejen flyttes fra gennem Dronninglund by til Ndr. Ringgade.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skitserer et løsningsforslag med midterhelle samt prisoverslag.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har arbejdet med tre forskellige løsningsmodeller:

 1. Renovering af de eksisterende 2 stk. bump - fjernelse og genetablering som 50 km/t bump.
 2. Fjernelse af eksisterende 2 stk. bump. Udførelse af 3 nye bump 50 km/t, flytning af byzone og etablering af gadelys frem til ny byzone grænse.
 3. Chikane i form af forsætning af vej, flytning af byzone og etablering af gadelys frem til ny byzone grænse.

Vej og park skønner, at de enkelte projekter vil koste (prisniveau 2017):

 1. 57.600 kr. ekskl. moms.
 2. 102.600 kr. ekskl. moms.
 3. 345.000 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at de to eksisterende bump fjernes og tre nye bump etableres (nr. 2) i forbindelse med renovering af strækningen fra Stationsvej til byzonegrænsen mod øst (500 m) i form af nyt asfaltslidlag. Det foreslås, at projektet medtages på prioriteringslisten for Vej- og Parkanlægsmidler 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler dog, at der laves en byport ved Østre Ringgade med indsnævring til et vejspor i vejmidten og med kombibump i indsnævringen. De to andre bump anbefales anlagt som kombibump.

Sagen sendes til kommentering i Midtbyrådet, inden der udarbejdes endeligt projekt, som foreligges for Teknik- og Miljøudvalget.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Anmodning om etablering af gadebelysning på Tryvej fra Algade til Hjallerup Rideklub


Resume

Sagsforløb: FSR

Hjallerup Rideklub anmoder om at få etableret gadebelysning på Tryvej fra Algade og til Hjallerup Rideklub.

Teknik- og Miljøudvalget har i mellemtiden givet en anlægsbevilling til gadebelysning på Algade og Skelbakvej (udført i nov. 2017), samt givet tilsagn om støtte til stibelysning til Hjallerup Rideklub.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hjallerup Rideklub anmoder igen om etablering af gadebelysning på Tryvej fra Hjallerup by (Algade) og til Hjallerup Rideklub.

De begrunder anmodningen med, at de er den største rideklub i kommunen og er i vækst med et stigende antal medlemmer, og at de har børn helt ned til 6 års alderen, der cykler fra Hjallerup by til rideskolen.

De mener ikke, at vejen er særlig børnevenlig at cykle på, idet vejen er smal, og sigtbarheden er kort på grund af bakken over motorvejen. Der opstår dagligt faretruende situationer for både cyklende, gående og ridende personer, og risikoen stiger væsentligt i de mørke perioder.

De har erfaret, at Brønderslev Rideklub har fået opsat offentlig gadebelysning på deres adgangsvej uden for byen, og de ønsker derfor også, at deres adgangsvej bliver trafiksikret med gadelys.

Miljø- og Teknikudvalget har tidligere, den 8. maj 2012, behandlet rideklubbens ønske om etablering af gadebelysning og besluttede dengang at afslå ansøgningen.

Tryvej er på den omhandlende 400 m lange strækning klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land. Vejen har fået nyt asfalt og er blevet udvidet, så vejbredden nu er på 6,85 - 7,20 m. Der er etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra Algade og 300 m mod øst, og der er etableret et asfaltbump 100 m øst for Algade-krydset.

Årsdøgntrafikken er på ca. 900 køretøjer, heraf er 14 % tung trafik.

I perioden 2007- 2016 er der sket en ulykke (personskade). Ulykken fra 2010 var et vigepligtsuheld i Algade-krydset mellem en personbil og motorcykel.

Masterplanen for Hjallerup har udpeget en alternativ stiadgang til rideklubben, via en eksisterende privat grusvej beliggende i skellet mellem markedspladsen og rideklubbens hestefolde. Stien forløber fra Skelbakvej, ved udmundingen af den nyetablerede belyste asfaltsti i udstykningen for Skelbakken, og 600 m mod syd til rideklubben.

Overslag for etablering af gadebelysning uden for bygrænsen fra Algade via Tryvej til Hjallerup Rideklub: Algade (renovering) = 200.000 kr. + Tryvvej = 100.000 kr., i alt 300.000 kr.

Overslag på etablering af stibelysning på den alternative stiadgang / grusvej: 96.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter Hjallerup Rideklubs anmodning, inden sagen indstilles med anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 13. marts 2017, pkt. 8:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejdet prisoverslag på etablering af gadebelys på Skelbakvej fra Algade til Skelbakken.

Færdselssikkerhedsrådet ønsker sagen drøftet med Hjallerup Ridklub og Hjallerup Samvirke inden næste møde i Færdselssikkerhedsrådet.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Den 15. juni 2017 blev der afholdt møde med Hjallerup Rideklub og Hjallerup Samvirke. Man blev enige om, at Brønderslev Kommune afholder udgifterne til et nyt gadebelysningsanlæg på Algade og Skelbakvej, mens Hjallerup Rideklub afholder udgifterne til stibelysningen fra Skelbakvej til Hjallerup Ridecenter, på i alt 96.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende prioriteret anlægsmidler til etablering af gadebelysning på Algade fra byzone til Skelbakvej og på Skelbakvej fra Algade til Skelbakken. Anlægsarbejdet er allerede blevet udført.

Hjallerup Rideklub har desuden bedt udvalget om hjælp til finansieringen af stibelysningen fra Skelbakvej og ned til Hjallerup Rideklub med i alt 48.000 kr., samt overtagelse af drift og vedligeholdelse af stibelysningsanlægget. Teknik- og Miljøudvalget har givet tilsagn til det ansøgte.

Der er udarbejdet et revideret stiforløb for den pågældende sti.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet bemærker, at vedligeholdelsen af gadebelysningen og stien påhviler grundejerne.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Høj hastighed på Mylundvej igennem Kirkholt


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få hastigheden sat ned til 50 km/t samt at der laves bump eller chikaner i Kirkholt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få hastigheden sat ned til 50 km/t samt at der laves bump eller chikaner i Kirkholt, da bilerne kører uden hensyntagen til hastighedsbegrænsningen og folk, som færdes ved vejen eller krydser vejen. Borgeren oplyser, at han har oplevet, at folk truer med knytnæver eller tuder i hornet, når han kører ind i indkørslen. Tit bliver der bremset hårdt for at undgå påkørsel. Derudover oplyser han, at hastigheden er lige så høj i nattetimerne, og at den tunge trafiks hastighed kan mærkes i husene og er forstyrrende for nattesøvnen.

Mylundvej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land. En gennemfartsvej er defineret som:

"For at sikre en god fremkommelighed i kommunen er en række veje udpeget som gennemfartsveje. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bærevene (herunder en god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med brede rabatter.

Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikrer fremkommelighed for den tunge trafik."

Over en 10 års periode er der på strækningen med 60 km/t politiregistreret 3 ulykker. To af ulykkerne er sket i 2009 og den sidste i 2016. I ulykkerne var der materielskader.

I december 2011 blev den tilladte hastighed igennem Kirkholt ændret fra 70 km/t til 60 km/t.

I nedenstående tabel er trafiktællingerne målt ved Mylundvej 26 i perioden 2011-2017 listet:

ÅDT

85 % (km/t)

< 60 km/t (%)

60-70 km/t (%)

70-80 km/t (%)

> 80 km/t (%)

Nov. 2011 (70 km/t)

2727

79

Sep. 2013 (60 km/t)

2877

77

31

41,5

19,5

8

Juni 2015

2847

70

50,5

35,5

10,5

3,5

Nov. 2015 (din fart)

2954

67

63

28

7

2,5

Dec. 2015

2887

71

46

38

12

4,5

Okt. 2017

3022

69

50

38,5

9

3

Den tilladte hastighed og vejens klassificering gør, at det ikke er muligt at etablere fysiske fartdæmpende foranstaltninger. Alternativt kan der etableres en 'Din fart', som skønnes at koste 100.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2017).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den skiltede hastighed igennem Kirkholt nedsættes til 50 km/t. Derudover etableres en helle i spærrefladen ved Mustedvej, og kørebanebredden igennem Kirkholt indsnævres. Efterfølgende opsættes den mobile 'Din fart' i en periode.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om chikaner på Knudsgade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Knudsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret chikaner/bump på Knudsgade i Brønderslev. Borgeren er medarbejder på "Mælkebøtten - et beboerkraftværk" og henvender sig på grund af, at flere forældre har taget kontakt til vedkommende, fordi de frygter, at deres børn vil blive kørt ned, fordi folk kører stærkt.

Knudsgade ligger i byzone, og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Knudsgade er klassificeret som en lokalvej i byen.

Lokalveje i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Knudsgade 93 i juni 2017, viser en ÅDT på 827 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 38 km/t og en 85 % percentil på 49 km/t. 90 % kører under 50 km/t, 8,5 % kører mellem 50-60 km/t og 1,5 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der politi-registreret fem ulykker på Knudsgade på strækningen mellem Smalbyvej og Frilandsvej. I to af ulykkerne er der materielskade og personskader i tre af ulykkerne. En af ulykkerne er sket i krydset Frilandsvej og Knudsgade. Tre af ulykkerne er sket i krydset Smalbyvej og Knudsgade, hvor den ubetinget vigepligt ikke er overholdt. Den sidste ulykke, mødeulykke, er sket kort efter krydset Smalbyvej og Knudsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 6:

Sagen udsættes til næste møde.

Trafik og Veje overvejer muligheden for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har nu overvejet, om der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Knudsgade som ansøgt.

Med baggrund i trafikmålingen, ulykkesantallet og at Knudsgade er en busgade, vurderes det, at der ikke er belæg for at etablere fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger på Knudsgade.

Som et vejledende parameter, så anbefaler kommunerne oftest, at der først etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger, når 85% percentilen overstiges med 20%. På steder med en referencehastighed på 50 km/t, så bør 85% percentilen være på over 60 km/t, før der etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et projektforslag med parkeringsbåse skiftevis i begge vejsider samt midterstribe.

Sagen behandles efterfølgende på møde i Teknik- og Miljøudvalget.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger ved Skolegades Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En repræsentant fra skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har henvendt sig angående ændring et asfaltbump, som ikke er etableret korrekt og manglende lys i oplysningstavler (E17.1) ved fodgængerfelt ved Krogensgade.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En repræsentant fra skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har henvendt sig angående et asfaltbump i Bredgade. Det angives, at asfaltbumpet ikke er etableret korrekt i forhold til oplysningstavler med 30 km/t zone, og det bevirker, at hastigheden er for høj. Desuden påpeger repræsentanten, at der mangler lys i oplysningstavler (E17.1) ved fodgængerfelt ved Krogensgade, og et vejtræ bør fjernes for at E17-tavlen også kan ses i venstre side af kørselsretningen.

Brønderslev Kommune har kontrolmålt bumpet, og det er korrekt, at det ikke overholder kravene for et 30 km/t bump. Bumpet blev udført i 2014 i forbindelse med sikring af fodgængerfelt i Bredgade ved Smalbyvej.

Den 28. september 2017 blev der holdt et møde med skolebestyrelsen på Skolegades Skole. Man blev enige om, at der foretages en ny trafikmåling, og derved få afklaret effekten af det nuværende asfaltbump.

Der blev drøftet 2 løsningsforslag:

 • Asfaltbumpet ændres, så det opfylder dimensioneringskravet til 30 km/t.
 • Alternativt, etablering af en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved opsætning af forbudstavler.

En trafikmåling i Bredgade, foretaget i november 2012 ud for Bredgade 111, viser en årsdøgntrafik på 5.408 køretøjer med 5 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 33 km/t og en 85 % percentil på 43 km/t.

Trafikmålingen, der er foretaget i oktober 2017, viser en årsdøgntrafik på 4.517 køretøjer med 5,7 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 33 km/t og en 85 % percentil på 41 km/t. 34% har kørt under 30 km/t og 98 % har kørt under den tilladte hastighed på 50 km/t.

Sammenlignes de 2 målinger, så er hastigheden faldet med 2 km/t i perioden fra 2012 til 2017.

Over en 10 års periode er der politi-registreret syv ulykker på Bredgade på strækningen fra Dalgasgade til P.N. Jensens Plads. I tre af ulykkerne er der personskader. To af ulykkerne er sket i fodgængerfelter, hvor den ene er i fodgængerfeltet ved kirken og det andet i fodgængerfeltet ved Smalbyvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at asfaltbumpet i Bredgade ændres, så det opfylder det dimensionsgivende krav for et 30 km/t-bump.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 10:

Sagen udsættes til næste møde.

Torben Stenskrog Madsen undersøger, om skolepatruljen har mulighed for også at stå i fodgængerfeltet ved kirken.

Trafik og Veje efterfølgende et nyt skitseforslag.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Skolelederen ved Skolegades Skole har oplyst, at skolen ikke har mulighed for at udvide skolepatruljen med en patrulje ved fodgængerfeltet i Bredgade ved kirken, da skolen i dag har svært ved at hverve elever til skolepatruljearbejdet.

Fodgængerfeltet ved kirken opfylder ikke kravet i henhold til vejafmærkningsbekendtgørelsen, idet fodgængerfeltet i dag kun er udført med en bredde på 2,25 m mod det lovmæssige krav på 4,0 m.

Fodgængerfeltet ved kirken bliver i dag kun brugt af få elever, som en genvej på cykel til cykelparkeringen på Skolegades Skole. Der er ligeledes kun 60 m mellem fodgængerfelterne på Bredgade ved Smalbyvej og kirken.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at asfaltbumpet i Bredgades ændres, så det opfylder det dimensionsgivende krav for et 30 km/t-bump, samt at fodgængerfeltet ved kirken fjernes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Hornshøjvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret et bump ved byzonen på Hornshøjvej i Klokkerholm.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret et bump ved byzonen på Hornshøjvej, da han er bekymret for den høje hastighed og personerne, som færdes langs vejen. Borgeren oplyser, at han oplever, at der er mange, som færdes langs vejen; både skolebørn, børnehavebørn på tur, cyklister og folk på gåtur. Der ud over beskriver borgeren, at vejen er smal og at sigtbarheden ind i byen er ringe med høj hastighed.

Hornshøjvej er i kommunens klassificering af kommuneveje kategoriseret som en lokalvej i åbent land. En lokalvej er defineret som: "Lokalveje på landet omfatter de smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendomme på landet til fordelingsveje. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlige. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente en at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50-60 km/t, nogle steder lavere.

Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatter være smalle, og vejene ikke forsynet med sideanlæg."

Hornshøjvej forbinder Ålborgvej og Klokkerholm by fra sydøst. Vejen har en bredde på 4,2 m. Byzonetavlen er placeret ud for nr. 32, og omkring 135 m fra byzonetavlen mod Klokkerholm er der placeret en chikane.

Ifølge vejreglerne bør der ved 50 km/t være 150 m mellem færtdæmperne og maksimalt 250 m.

Over en 10 års periode er det ikke sket politiregistrerede ulykker på Hornshøjvej.

En trafikmåling, foretaget i november 2017 efter byzonen på Hornshøjvej, viser en årsdøgntrafik på 264 køretøjer og med 12 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 52 km/t og 85 % percentil på 64 km/t. 42 % kører under 50 km/t, 37,5 % kører mellem 50-60 km/t, 16,5 % kører mellem 60-70 km/t og 4 % kører over 70 km/t.

Vej og Park skønner, at etablering af en byport i form af et bump og belysning af bumpet vil koste 55.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at byzonen flyttes 30 meter mod syd, hvor der etableres en byport i form af bump og belysning. Det foreslås desuden, at projektet medtages på prioriteringslisten for anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres byzonetavler i begge vejsider og flyttes omkring 30 meter mod syd.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Sagsfremstilling
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
 • Næste møde?
Beslutning
 • Fredensgade 9 har henvendt sig angående chikanen ud for sin ejendom og ønsker dem flyttet, da han mener, at de ofte bliver påkørt. Derudover nævner han, at huset har fået revner på grund af chikanen. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der etableres spærreflader ved chikanen og skiltningen i chikanen tilrettes.
 • Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø arbejder med et forslag om en rundkørsel i krydset Hjallerupvej/Tylstrupvej/Ålborgvej. Projektforslaget vil blive præsenteret for Færdselssikkerhedsrådet.
 • Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kontakter Nordjyllands Politi angående ulovligt parkerede biler på Nørregade i Brønderslev.
 • Fagforvaltningen for Teknik og Miljø etablerer en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Algade i Hjallerup på strækningen fra Skelbakvej til Tryvej.
 • Carl Aage Christensen orienterede om, at Politiet har foretaget kontrol af skolepatruljerne i det nordjyske og nogle steder mangler der uddannelse. Dog mener han ikke, at problemet umiddelbart er så stort i Brønderslev Kommune, da der er tæt dialog mellem skolerne og politiet.
 • Næste møde afholdes mandag den 26. februar kl. 14 på Dronninglund Rådhus.

John Erik Jensen var Fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 25. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer