Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 10. marts 2014
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 9. december 2013.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsudvalget anmodes om at godkende referatet fra udvalgets møde den 9. december 2013.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


2. Kampagner 2014


Resume

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke færdselssikkerhedskampagner i 2014, der skal anbefales over for Miljø- og Teknikudvalget, at kommunen deltager i.

Sagsfremstilling

Af nationale kampagner (Rådet for Sikker Trafik) afholdes i år følgende kampagner med kommunal deltagelse:

Hastighedskampagne, ca. 2000 kr.

"En lille smule" er overskriften på hastighedskampagnen, som skal være med til, at det med tiden bliver socialt uacceptabelt at køre for hurtigt og gøre det attraktivt at overholde hastighedsgrænserne.

Kampagnen gennemføres i ugerne 13-15 (med vejkantsplakater) og 43-44 (uden vejkantsplakater).

Kommunen opsætter vejkantsplakater i ugerne 12-16, og derudover har SFO'erne i kommunen mulighed for at deltage i en plakatkonkurrence, hvor Rådet for Sikker Trafik kårer en vinder, som får et gavekort til den lokale biograf på 5.000 kr.

Spritkampagnen, ca. 5.000 kr.

"Hvem kører hjem" er overskriften på spritkampagnen, som vil sætte fokus på spritkørsel både hen over den lyse sommer og i den festlige juletid.

Kampagnens hovedindsats gennemføres i ugerne 23-25 (med vejkantsplakater). Juleindsatsen gennemføres i ugerne 49-51 (uden kommunale elementer).

Skolestartskampagne, ca. 10.000 kr.

Skolestartskampagnen skal minde forældrene om, at det er vigtigt, at de træner skolevejen med deres børn, så de bliver sikre trafikanter. Samtidigt skal kampagnen få bilister og andre trafikanter til at være særligt opmærksomme omkring landets skoler ved skolestart.

Kampagnen gennemføres i ugerne 33-35.

Kommunen kan bestille følgende materialer:

 • Gratis grundpakke bestående af forældrefolder med gode råd til at træne skolevejen, elevhæfter med opgaver, skoleplakater (bestilling af ti grundpakker udløser en gratis plakat). Kommunen betaler kun fragt plus moms

 • Postmappe i plastik til kommunikation mellem skole og hjem (8,50 kr. pr. stk.)

 • Kasket i grøn med teksten "Pas på mig i trafikken" (9,50 kr. pr. stk.)

 • Refleksveste til eleverne med teksten "Pas på mig i trafikken" (15 kr. pr. stk.)

 • Refleksveste til lærerne med teksten "Pas på de små i trafikken" (17 kr. pr. stk.)

 • Vejkanttavle standardformat til ophæng ved skolevejene og synliggørelse af kampagnen (110 kr. pr. stk.)

 • Standere hvorpå vejkanttavlerne fastgøres inkl. skruer til montering (165 kr. pr. stk.)

 • Vejkanttavle højt format til ophæng på fx. lygtepæle (230 kr. pr. stk.)

Uopmærksomhedskampagne, ca. 10.000 kr.

Det langsigtede mål er at vende kulturen fra "Jeg kan godt lave andre ting, mens jeg kører" til, at bilisterne forstår og respekterer køreopgavens vigtighed i sig selv. Tidligere har fokus været på mobiltelefoni, men fremadrettet vil andre elementer også blive inddraget.

Kampagnen gennemføres i ugerne 38-39. De kommunale elementer udvikles i løbet af foråret 2014.

Af lokale kampagner afholdes i år følgende kampagner:

"Du skal ikke dø nu - vel!!", 0 kr.

Informationsaften for køreskoleelever afholdes 5 gange årligt i samarbejde med Aalborg Kommune. På grund af få deltager fra Brønderslev Kommune har vi aftalt med Aalborg Kommune, at vi må deltage i arrangementet uden betaling. Til gengæld hjælper vi Aalborg Kommune med afholdelse af arrangementet ved ferie og sygdom.

ABC-kampagne, ca. 15.000 kr.

Alle Børn Cykler er en tilbagevendende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. ABC har til formål at få flere børn til at cykle til og fra skole - og cykle mere i det hele taget. ABC afholdes i september måned.

I to uger samler klassen point ved at cykle så mange dage som muligt - og helst med hjelm, som giver ekstra point. Efter kampagnen trækker Cyklistforbundet og Trygfonden lod om sjove og lækre cykelpræmier.

Som en ekstra gevinst udlodder Færdselssikkerhedsudvalget i Brønderslev Kommune hvert år en biograftur til den vindende klasse fra hver skole i kommunen.

Ved deltagelse og afholdelse af alle kampagner giver det et overslag på 42.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Miljø- og Teknikudvalget, at kommunen deltager i hastigheds-, sprit-, skolestarts- og uopmærksomhedskampagne fra Rådet for Sikker Trafik samt afholder et præmiearrangement i forbindelse med ABC-kampagnen og støtter op om arrangementet "Du skal ikke dø nu - vel!!".

Beslutning

Katrine Bak Styrishave orienterede om et samarbejde mellem de nordjyske kommuner om en spritkampagne. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø arbejder videre med kampagnen og samtidigt ser på, om andre af de valgte kampagner kan fravælges.

Til toppen


3. Forslag til forbedring af cykelforholdene i Brønderslev by


Resume

En borger, som er cyklist i Brønderslev by, har fremsendt forslag om ændringer af nogle forhold for at dem gøre mere optimale for cyklister.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte, om forslagene kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har fremsendt forslag til forbedringer af cykelforholdene tre steder i Brønderslev by:

 • Krydset Vestergade, Østergade og Søndergade

Ansøger finder det uhensigtsmæssigt, at cyklister fra Østergade, som skal videre ad Vestergade, skal holde for rødt og foreslår, at dette ophæves for cyklister. Dette skal dog ikke gælde i den modsatte retning.

 • Algade (sivegade)

Ansøger finder det uhensigtsmæssigt, at cyklister kun må cykle i én retning fra Banegården til den nye midtby, mens cyklisterne den modsatte vej skal cykle ad Østergade og Vestergade eller Torvegade og Bredgade. Ansøger foreslår, at ensretningen i Algade ophæves for cyklister.

 • Banevolden (sti fra krydset Nordens Alle til Godsbanegade)

Ansøger finder det uhensigtsmæssigt, at cyklister fra Banegården til institutionsområdet ikke kan kan bruge stien på Banevolden og er tvunget til at cykle en omvej via Vestergade eller Nørregade. Ansøger foreslår, at stien "Banevolden" åbnes for cyklister.

Nordjyllands Politi har kommenteret de to første løsningsforslag og har udtalt, at der ved ændring af skiltning og afmærkning kan åbnes op for passage i krydset, selvom der er rødt lys, samt at der kan cykles mod ensretningen i Algade.

Banevolden ligger i kanten af Rhododendronparken og er en direkte stiforbindelse mellem Banegården og institutionsområdet. Stien er den sikreste stiforbindelse, da der i dag ikke er cykelstier på Nørregade.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter de tre forslag.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler ikke, at der i lyskrydset gives mulighed for, at cyklister kan cykle over for rødt, da det vurderes, at der kan opstå farlige situationer når trafikanter fra Søndergade skal svinge til venstre mod vest.

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om det fysisk kan lade sig gøre at skilte i Algade, så cyklisterne kan cykle imod ensretningen.

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Banevolden åbnes op for cyklister og forbuddet mod knallertkørsel fastholdes.

Bilag

Til toppen


4. Ønske om sikring af fodgængerfelt på Tolstrupvej ved Nygårdsvej


Resume

Genoptagelse af sag vedrørende ønske fra Hedegårdsskolens skolebestyrelse om at sikre fodgængerfeltet på Tolstrupvej ved Nygårdsvej og alternativt en flytning af dette cirka 200 meter mod nordvest til skolestien.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om fodgængerfeltet vurderes trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt ud fra den foreliggende trafikanalyse.

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag vedrørende ønske fra Hedegårdsskolens skolebestyrelse om at sikre fodgængerfeltet på Tolstrupvej ved Nygårdsvej og alternativt en flytning af dette cirka 200 meter mod nordvest til skolestien. Forældrene føler sig i dag utrygge, når deres børn skal krydse den trafikerede Tolstrupvej, hvor bilisterne generelt kører for hurtigt og ikke holder tilbage for fodgængerne.

Fodgængerfeltet er placeret ved Nygårdsvejs udmunding i Tolstrupvej, hvilket giver den korteste skolevej mellem Nordbyen og Hedegårdsskolen. I 2007 blev fodgængerfeltet sikret med torontoblink.

Fagenheden for Teknik og Miljø har siden sidst foretaget en analyse af de bløde trafikanters færden i området Nygårdsvej, Tolstrupvej og Markedsvej/Nørregade. Dels ved optælling af de krydsende fodgængere og cyklister på Tolstrupvej og dels ved trafiktælling af den kørende trafik på Tolstrupvej.

Optællingen af de bløde trafikanter foregik den 11. september 2013 lige inden skolestart i tidsrummet kl. 7.30-8.15.

Tællingen på Tolstrupvej viste, at 161 cyklister og 13 fodgængere krydsede Tolstrupvej. Heraf skete 80% af krydsningerne ved fodgængerfeltet og de resterende jævnt fordelt på strækningen mellem Odinsvej og Nygårdsvej.

Tællingen i krydset Nørregade, Markedsvej og Tolstrupvej viste, at 29 cyklister og 2 fodgængere krydsede vejene. 70% skete ved fodgængerfelterne og 30% jævnt fordelt omkring krydset. Ingen af de krydsende bløde trafikanter skulle ud af Tolstrupvej.

En ny trafikmåling på Tolstrupvej blev foretaget i marts måned 2013, og efterfølgende sammenholdt med den tidligere måling fra 1996.

Årsdøgntrafikken er faldet fra 4200 til 3500 køretøjer svarende til et fald på 15%. Her er der tale om et markant fald i trafikken set i lyset af, at den normale fremskrivningsprocent for perioden, som skulle have vist en stigning på 25% . Den tunge trafik udgør stadig ca. 8%.

Hastighedsmåling i 85% percentil er ligeledes faldet i perioden fra 64 til 59 km/t.

I perioden 2003-2012 er der sket 7 ulykker på Tolstrupvej, heraf er de 6 sket i krydset Tolstrupvej, Markedsvej og Nørregade. Der er sket én ulykke på Tolstrupvejs lige strækning (knallert der påkørte en parkeret bil).

Ulykkerne fordeler sig således:

 • 2 stk. cyklist - bil

 • 1 stk. knallert - bil

 • 2 stk. eneuheld med bil

 • 2 stk. bil - bil

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget fastholder fodgængerfeltets nuværende placering og finder Tolstrupvej trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig med baggrund i resultatet af ovennævnte analyse, og sammenholdt med Tolstrupvejs indretning med cykelstier, hastighedsdæmpende foranstaltninger, fodgængerfelt med torontoblink og gode oversigtsforhold.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


5. Nedsættelse af hastigheden i Gl. Agersted


Resume

Ejeren af Præstbrovej 79 i Gl. Agersted anmoder om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstbrovej, eventuelt med vejchikaner på hver side af krydset ved Kvisselholtvej eller hastighedskontrol med fotovogn (ATK).

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstbrovej i Gl. Agersted.

Sagsfremstilling

Ejeren af Præstbrovej 79 i Gl. Agersted anmoder om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstbrovej, eventuelt med vejchikaner på hver side af krydset ved Kvisselholtvej eller hastighedskontrol med fotovogn (ATK).

Anmodningen begrundes med, at der er mange biler og lastbiler, der kører mere end den tilladte hastighed på 60 km/t, som er skiltet på stedet. Lastbilernes høje hastighed giver rystelser og store vindtryk, der skaber bekymring for både deres hus og sikkerhed.

Præstbrovej er klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land (trafikvej), hvor der skal sikres en god fremkommelighed. Vejen skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Gennemfartsveje skal skabe en hurtig forbindelse på tværs og langs af kommunen og med en god forbindelse til motorvejen.

En trafiktælling på Præstbrovej viser en ÅDT på 1200 køretøjer og med 17% tung trafik, en gennemsnitshastighed på 58-59 km/t og 85% percentil på 75-78 km/t.

Der er i perioden 2004-2013 ikke registreret ulykker på Præstbrovej i Gl. Agersted.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at anmodningen om etablering af vejchikaner ikke imødekommes med henvisning til vejens klassificering, det lave trafik- og ulykkestal, og at der allerede er etableret en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Det anbefales i stedet, at færdselspolitiet udfører hastighedskontrol i Gl. Agersted.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om synliggørelse af vejkurver på Tylstrupvej


Resume

Ejeren af Tylstrupvej 43 anmoder om synliggørelse af farlige vejkurver ud foran deres ejendom.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke tiltag der kan anbefales.

Sagsfremstilling

Ejeren af Tylstrupvej 43 anmoder om synliggørelse af farlige vejkurver ud foran deres ejendom.

Anmodningen begrundes med, at der er sket 5 alvorlige ulykker, over en årrække, i disse vejkurver, og de mener, at det skyldes for høj fart sammenholdt med, at trafikanterne ikke forventer at møde disse vejsving.

Tylstrupvej er klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land (trafikvej), hvor der skal sikres en god fremkommelighed. Vejen skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Gennemfartsveje skal skabe en hurtig forbindelse på tværs og langs af kommunen og med en god forbindelse til motorvejen.

En trafiktælling vest for Tylstrupvej 43 viser en ÅDT på 2200 køretøjer og med 13 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 81-83 km/t og 85 % percentil på 93-94 km/t.

En trafiktælling øst for Tylstrupvej 43 viser en ÅDT på 2579 køretøjer og med 14 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 72-75 km/t og 85 % percentil på 85-87 km/t.

Der er i perioden 2004-2013 kun politiregistreret én ulykke på strækningen, som skete i kurven øst for Tylstrupvej 43. Ulykken var en ene- og spritulykke med materielskade.

I perioden 1987-2003 er der sket 6 ulykker, hvoraf de 3 er sket i omhandlende vejkurver.

Tylstrupvej har et par vejkurver vest for Ravnstrup by. Én med radius 750 m umiddelbart vest for Ravnstrupvej og én med radius 175 m mellem Ravnstrupvej og Ravnstrup by.

I første kurve har vejen et svagt tagprofil og i den anden en sidehældning på 40 - 55 o/oo.

Der er opsat kantafmærkningspæle for hver 50 m i vejkurverne.

I følge vejreglerne for nye trafikveje i åbent land bør horisontalradius være min. 4000 m, såfremt vejen har tagprofil og radius 275 m, hvis vejen har en sidehældning med min. 40 o/oo. Ovennævnte er ved en ønsket hastighed på 80 km/t.

Nuværende forhold svarer til en referencehastighed på ca. 70 km/t.

Omhandlende vejstrækning har kun en vejbredde på 5,70 m, mens den øvrige del mod vest er renoveret og udvidet til 6,0 m.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at vejbredden udvides til 6,0 m, og at sidehældningen i kurverne øges i forbindelse med den almindelige asfaltvedligeholdelse. Grundet det lave ulykkestal anbefales det ikke at iværksætte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger hér og nu.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


7. Fjernelse af bump på Gutenbergvej i Dronninglund


Resume

Genoptagelse af sag behandlet i FSU den 9. december 2013.

To borgere på Gutenbergvej anmoder Færdselssikkerhedsudvalget om at udskifte vejbumpet på Gutenbergvej ud for Gommensvej med en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning, evtuelt en chikane.

Færdselssikkerhedsudvalget skal med udgangspunkt i trafik- ogvibrationsmålingerne

tage stilling til, om omhandlende bump skal indstilles til fjernelse og såfremtifald, om projektet skal medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Sagsfremstilling

To borgere på Gutenbergvej anmoder Færdselssikkerhedsudvalget om at udskifte vejbumpet på Gutenbergvej ud for Gommensvej med et anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning, eventuelt en chikane.

Anmodningen begrundes med, at de oplever en del støj, når de tunge køretøjer passerer bumpet. De har ligeledes konstateret sætningsskader på deres ejendomme.

De ønsker dog stadig én eller anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning, da de mener, at vejen er belastet af tung trafik, der bruger Gutenbergvej til gennemkørsel fra Slotsgade til Nordre Ringgade.

Gutenbergvej er klassificeret som en lokalvej i by, og vejen er udstyret med fartdæmpende foranstaltninger, og der er etableret 30 km/t-zone.

En trafiktælling umiddelbart nord for Gutenbergvej 11 viser en ÅDT på 218 køretøjer og 16% tung trafik. Gennemsnitshastigheden er på 32 km/t og 85% percentil er på 42 km/t.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump / hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. 1. prioritet er bump, hvor der er indgivet klager over rystelser, og støj og 2. prioritering er de øvrige trafikveje rangeret efter antallet af tung trafik.

Gutenbergvej er en lokalvej og falder derved uden for ovennævnte kriterier.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter, om omhandlende bump skal indstilles til fjernelse og såfremtifald, om projektet skal medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Indstilling

År 2010-2013 Færdselssikkerhedsudvalget, 9. december 2013, pkt. 3:

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om der kan foretages en måling af rystelser i husene, og at Vej og Park undersøger, om bumpet er blevet deformt.

Sagsfremstilling den 10. marts 2014

Andreasen & Hvidberg har udført vibrationsmåling på Gutenbergvej 11 i perioden 19.12.13 - 30.01.14. Vibrationsmålingen viser, at grænseværdien på 5 mm/s, gældende for rystelser på bygninger der er bevaringsværdige eller særligt følsomme, efter norm DIN 4150-3 kategori 3, ikke er overskredet. Der er kun blevet målt vibrationer på ca. 2 mm/s .

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget med udgangspunkt i de udførte trafik- og vibrationsmålinger anbefaler, at de omhandlende bump på Gutenbergvej bibeholdes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


8. Klage over bump på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev


Resume

Beboere på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev anmoder om at få fjernet bumpet på Hvilshøjvej. I stedet for bumpet ønsker de en anden form for fartdæmpning, eventuelt ved kontrol med fotovogn (ATK) og chikane umiddelbart uden for byskiltet.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om bumpet på Hvilshøjvej skal indstilles til fjernelse og medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Sagsfremstilling

Beboere på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev anmoder om at få fjernet bumpet på Hvilshøjvej. I stedet for bumpet ønsker de en anden form for fartdæmpning, eventuelt ved kontrol med fotovogn (ATK) og chikane umiddelbart uden for byskiltet.

Anmodningen begrundes med, at beboerne oplever rystelser i deres huse med revner og sætningsskader til følge, især når der er frost, og de tunge lastbiler passerer bumpet fra sydlig retning.

Hvilshøjvej er klassificeret som en fordelingsvej i åbent land (trafikvej), og vejen skaber forbindelse til lokalområderne Hvilshøj og Hollensted. Hvilshøjvej kan, på vejstrækningen i Ø. Brønderslev by, sidestilles med en indfaldsvej.

En trafiktælling bliver gennemgået på mødet.

Der er i perioden 2003-2012 kun registreret én personskadeulykke på Hvilshøjvej inden for byzonen. En knallert svingede ind foran en bil i krydset Hvilshøjvej og Broagervej.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump / hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen.

1. prioritet er bump, hvor der indgivet klager over rystelser og støj, og 2. prioritet er de øvrige trafikveje rangeret efter antallet af tung trafik.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at omhandlende bump indstillles til fjernelse og medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at bumpet ikke fjernes med udgangspunkt i trafikmålingen.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om trafiksikkerhedsdæmpende foranstaltninger i Ingemannsgade


Resume

En borger fra Ingemannsgade opfordrer Brønderslev Kommune til at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger m.m. i Ingemannsgade samtidigt med, at Brønderslev Forsyningen renoverer fjernvarmeledningerne.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger og eventuel forskønnelse i Ingemannsgade.

Sagsfremstilling

En borger fra Ingemannsgade opfordrer Brønderslev Kommune til at ændre på gaden samtidigt med, at Brønderslev Forsyningen renoverer fjernvarmeledningerne.

Opfordringen begrundes med, at vejen er bred og gennemgående, og der køres ekstremt stærkt. Gaden opfattes som at være en gennemfartsvej mellem Bredgade og Algade også for tung trafik.

Der ønskes etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i lighed med dem i Algade.

Ingemannsgade er klassificeret som en lokalvej i by.

En trafikmåling ud for Ingemannsgade 22 viser en ÅDT på 472 køretøjer og 7% tung trafik, en gennemsnitshastighed på 40 km/t og 85% percentil på 49 km/t.

Der er i perioden 2004-2013 ikke registreret ulykker på Ingemannsgade.

En anden borger på Ingemannsgade har telefonisk oplyst, at hun på ingen måde ønsker gaden ændret og ej heller indsnævring af fortove eller grønne skillerabatter. Hun mener, at sådanne foranstaltninger er til stor gene for fodgængere med rolator eller barnevogn og ikke mindst ren- og vedligeholdelsen af arealerne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget ikke imødekommer det ansøgte med baggrund i det lave trafik- og ulykkestal, samt at hastighederne holder sig inden for det tilladte.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om der kan etableres et par mindre chikaner på Ingemannsgade mellem Bundgårdsvej og Kløvermarksvej, som kan være med til at flytte den uønskede gennemkørende trafik.

Bilag

Til toppen


10. Generel drøftelse af indretning af miljøgader i forbindelse med ledningsrenoveringer


Resume

Ofte er offentlige veje i Brønderslev by blevet reetableret som miljøgader efter opgravninger i forbindelse med saneringer af forsyningsledninger.

Færdselssikkerhedsudvalget skal afveje fordele og ulemper ved miljøgader.

Sagsfremstilling

Før kommunesammenlægningen og inden kloakforsyningen m.v. blev til en selvstændig virksomhed, var det kutyme, at vejene skulle reetableres efter større ledningsrenoveringer som miljøgader. Det vil sige, at vejprofilen skulle ændres og oftest med smallere kørebane og fortove for at gøre plads til grønne skillerabatter med vejtræer og eventuelle cykelstier.

Forsyningen har på det sidste øget deres renoveringsarbejder væsentligt, og Fagenheden for Teknik og Miljø mærker nu tydeligt en hvis forventning fra borgerne om, at de også kan få miljøgader efter endt ledningsrenovering.

Det er dog ikke alle borgere, der er lige begejstret for at få etableret miljøgader, så der er både fordele og ulemper ved miljøgader.

Fagenheden for Teknik og Miljø ønsker drøftet fordele og ulemper ved etablering af miljøgader og færdselssikkerhedsudvalgets holdning til reetablering til miljøgader.

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om, at Miljø- og Teknikudvalget har afholdt møde med Brønderslev Forsyning, og det er aftalt, at forsyningen skal være hurtigere til at orientere om fremtidige ledningsarbejder med henblik på renovering / forskønnelse af vejene.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Sagsfremstilling
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde

 • "Færdselsanalyse for Nordjyllands Politi 2014", en kortlægning af spritkørsel og hastighedsovertrædelser i Nordjyllands Politikreds

 • "Pulje til mere cykeltrafik", Miljø- og Teknikudvalget tager den 3. marts 2014 stilling til, om Brønderslev Kommune skal ansøge om tilskud i 2014

 • Ændring af mødedatoer for 2014:

  • 10. marts 2014 kl. 14

  • 10. juni kl. 14

  • 15. september kl. 14

  • 8. december kl. 13

Beslutning

Ole Dahl spurgte til, om der ikke skal være skoleblink, når skolepatruljen står ved fodgængerfeltet i Bredgade ved Smalbyvej. Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger nærmere.

Fagenheden for Teknik og Miljø sætter en sag på til næste møde om de trafikale forhold ved institutionsområdet på Nordens Allé, da der sættes spørgsmålstegn ved, om trafikken til den nye børnehave og sundhedshus kan afvikles uden gener for skolepatrulje m.v.

Anders Bjerg orienterede om, at Dronninglund Skole har taget imod politiets tilbud om at deltage i aktiviteter, og den første aftale er på plads.

Carl Aage Christensen orienterede om "Færdselsanalyse for Nordjyllands Politi 2014". Politiet bruger analysen til at målrette deres indsatser på bl.a. områderne hastigheder, sprit og lignende, og de skal nu til at planlægge, hvilke strækninger de skal arbejde med.

Mødet den 15. september flyttes til den 22. september.

Til toppen


12. Eventuelt


Beslutning

Ansøgning fra Hjallerup Samvirke om etablering af buslomme på Algade ud for markedspladsen, da redningskøretøjerne har vanskeligt ved at komme ud, når busserne holder langs Algade under markedet. Carl Aage Christensen orienterede om, at der med markedsudvalget er drøftet en løsning, hvor Algade ensrettes på strækningen fra Skelbakvej til Markedsgården og busstoppestedet trækkes længere mod nord til krydset Skelbakvej og Algade. Der etableres samtidigt standsningsforbud i begge sider på strækningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om det er muligt at lave en aftale med en anden kommune, ekspempelvis Frederikshavn Kommune, om at udføre parkeringskontrol under markedsdagene og eventuelt få andre dage i løbet af året i kommunen.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer