Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 9. marts 2015
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSU

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 8. december 2014.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget godkender referatet fra udvalgets møde den 8. december 2014.

Beslutning

Referatet fra den 22. september 2014 blev gennemgået og godkendt.

Der er intet referat fra den 8. december 2014, da mødet blev aflyst.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb: FSU

Sagsfremstilling
  • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
  • Vej og Park vil orientere om reflektionsværdien i dén vejmaling, der anvendes i dag til genopmaling af vejafmærkningen i kommunen. Færdselssikkerhedsudvalget besluttede på sidste møde, at Vej og Park skulle undersøge, om den anvendte vejmaling lever op til de gældende krav, vedrørende reflektionsværdien.
  • Der er igen åbnet for ansøgningsrunde for "Pulje til fremme af cykling". Ansøgningsfristen er den 16. marts 2015. Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal ansøges igen i år og til hvilke stiprojekter.

Sidste år fik vi tilsagn om 40 % tilskud til etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Sterupvej og enkeltrettet cykelstier langs Nørregade i Brønderslev by. Disse projekter udføres i efteråret 2015.

Vi fik samtidigt afslag om tilskud til cykelstiprojekterne på Jyllandsgade, Vestergade i Hjallerup, Asåvej, Jens Thise Vej og Ndr. Omfartsvej.

Miljø- og Teknikudvalget valgte dog efterfølgende, at prioritere følgende stiprojekter til udførelse uden tilskud: Jyllandsgade, Vestergade i Hjallerup, Asåvej, Jens Thise Vej og Mossøparken.

Stiprojektet langs Ndr. Omfartsvej er i mellemtiden blevet taget ud af projektet for byggemodningen i Nordbyen. Herved kan anlægsomkostningerne reduceres, så indtægterne ved salg af byggegrundene alene kan finansiere hele projektet. Der er til gengæld indarbejdet interne stier i projektet, der har forbindelse til hovedstisystemet i Ådalen.

  • Samtidigt med udarbejdelse af Nørregadeprojektet i Brønderslev, vil der blive udarbejdet et skitseprojekt på den resterende del af Nørregade. Der vil blive sat fokus på optimering af trafiksikkerheden i krydset Parkvej / Knudsgade og indretningen af Nørregade forbi Rhododendronparken, med buslommer og sikre krydsningsmuligheder m.m., i forbindelse med flytningen af indgangspartiet til parken.
  • Færdselssikkerhedsudvalget vurderede på sidste møde, at Markedsvej kunne få en bedre trafikafvikling, såfremt cyklister på Hjørringvej fik vigepligt ved Markedsvej. Der kan endvidere etableres en venstre- og højresvingsbane til motorkøretøjer på Markedsvej. Vigepligten for cyklister på Hjørringvej er allerede blevet ændret og efterfølgende er der blevet udarbejdet et projekt på en venstre- og højresvingsbane.
  • Skolegades Skole har anmodet om, at få etableret et parkeringsforbud i Skolegade foran skolen, gældende i tidsrummet kl. 7 - 8.30. De oplever store problemer om morgenen, når forældre ikke kan afsætte deres børn i p-lommen foran skolen, p.g.a. langtidsparkerede biler. Herved opstår der farlige situationer, når børnene i stedet bliver sat af midt på kørebanen. Det ansøgte er allerede blevet imødekommet.
Beslutning

Ad 2. Udsættes til næste møde, p.g.a. Peder Gregersen var fraværende.

Ad 3. Ansøgning om tilskud til nye cykelstier afventer til 2016.

Ad 4. Idéskitser på videreførelse af Nørregade-cykelstiprojektet, vil blive gennemgået på næste møde.

Ad 5. Der vil snarest blive afholdt et møde med bredejerne langs Hjørringvej fra Bredgade til Vandtårnet, angående forskønnelse af arealerne ud mod Hjørringvej samt trafikproblematikken i området.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Til toppen


3. Sikring af sti-trafikanter fra Østermarken til Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: FSU/TM

Hjallerup Skolebestyrelse ønsker at få sikret de bløde trafikanter på Idræts Allé på strækningen mellem Østermark-stien og skolens hovedindgang.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til det ansøgte samt om det skal anbefales, at der etableres en dobbeltrettet fællessti langs Idræts Allé, til sikring af de bløde trafikanter.

Sagsfremstilling

Hjallerup Skolebestyrelse oplyser, at de i de seneste år har oplevet en stigende trafik i den østlige ende af Idræts Allé. Et område hvor mange af skolens elever færdes.

Der opstår jævnligt flaskehalse og usikre situationer for de bløde trafikanter, især på strækningen fra Østermark-stien og hen til skolens hovedindgang.

Området anvendes i dag af bilister, som parkerer ved hallen med ærinde på skolen og den kommunale tandpleje, og samtidigt med cyklister i alle aldre fra det østlige opland, der skal til og fra skole.

Skolebestyrelsen ønsker forholdene sikret, evt. ved etablering af den dobbeltrettet fællessti langs sydsiden af Idræts Allé.

Det er fysisk muligt, at etablere en 3 m bred og 100 m lang dobbeltrettet fællessti langs Idræts Allé, inden for det eksisterende offentlige vejareal.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 150.000 kr.

Anlægsarbejdet forudsætter, at Hjallerup Skole samtidigt flytter / udvider deres nuværende cykelparkeringsplads. En udgift for Hjallerup Skole på ca. 30 - 35.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en ca. 100 m lang og 3 m bred dobbeltrettet fællessti langs den sydlige side af Idræts Allé, fra Østermark-stien og frem til skolens hovedindgang. Samtidigt foreslås sti-projektet medtages på prioriteringslisten over Vej og Park´s anlægsmidler for 2015.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Bilag

Til toppen


4. Trafiksikkerhedskampagner 2015


Resume

Sagsforløb: FSU/TM

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedskampagner i 2015, der skal anbefales over for Miljø- og Teknikudvalget, at kommunen deltager i.

Sagsfremstilling

Af nationale kampagner (Rådet for Sikker Trafik) afholdes følgende kampagner med kommunal deltagelse:

Fartkampagne, ca. 3.000 kr.

"Sænk farten - en lille smule" er en fartkampagne, der gennemføres i uge 16-18 og bygger på samme koncept som i 2014 med tv-spot, vejkantplakater og presseindsats. Kampagnen kører for sidste gang med dette koncept i uge 43-45, også med tv-spot og vejkantplakater.

Ny spritkampagne i 2015, ca. 5.000 kr.

Efter 3 år med kampagnen Hvem kører hjem? er det blevet tid til en ny spritkampagne. Den er Rådet for Sikker Trafik i fuld gang med at udvikle.

Kampagnen gennemføres med vejkantplakater i uge 24-26 og i uge 49-51 uden.

Målgruppen bliver mænd fra 25 år og op. Der bliver sat fokus på "de mindre promiller".

Skolestartkampagne, ca. 10.000 kr.

"Pas på de små i trafikken" er en kampagne der gennemføres i uge 32-35 omkring den første skoledag for de nye elever i 0. klasse.

Skolestartkampagnen skal få bilister og andre trafikanter til at være særligt opmærksomme omkring landets skoler ved skolestart. Samtidigt skal kampagnen minde forældre om, at det er vigtigt, at de træner skolevejen med deres børn for at ruste dem til at blive sikre trafikanter.

Kampagnen indeholder bl.a. vejkantplakater og skolemateriale. Der er fire forskellige vejkantplakater, hvilket giver en god variation og appellerer bredt.

Uopmærksomhedskampagne, ca. 5.000 kr.

"Kør bil, når du kører bil" er en kampagne der gennemføres i uge 3-4 kun med tv-spot og i uge 38-40 med kommunale elementer.

Uopmærksomhed kan være mange ting fx det at indstille gps, ordne papirer, trøste børn eller tjekke sms´er. Kampagnens budskab er handlingsanvisende: Kør bil, når du kører bil.

Af lokale kampagner afholdes i år følgende kampagner:

"Du skal ikke dø nu - vel!!", 0 kr.

Informationsaften for køreskoleelever afholdes 5 gange årligt i samarbejde med Aalborg Kommune. På grund af få deltagere fra Brønderslev Kommune, har vi aftalt med Aalborg Kommune, at vi må deltage i arrangementet uden betaling. Til gengæld hjælper vi Aalborg Kommune med afholdelse af arrangementet ved ferie og sydom.

ABC-kampagne, ca. 15.000 kr.

"Alle Børn Cykler" er en tilbagevendende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. ABC har til formål, at få flere børn til at cykle til og fra skole - og cykle mere i det hele taget. ABC afholdes i september måned.

I 2 uger samler klassen point ved at cykle så mange dage som muligt - og helst med hjelm, som giver ekstra point. Efter kampagnen trækker Cyklistforbundet og Trygfonden lod om sjove og lækre cykelpræmier.

Som en ekstra gevinst udlodder Færdselssikkerhedsudvalget i Brønderslev Kommune hvert år en biograftur til den vindende klasse fra hver skole i kommunen.

Ved deltagelse og afholdelse af alle kampagner giver det et overslag på 38.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Miljø- og Teknikudvalget, at kommunen deltager i Fart-, Sprit-, Skolestart- og Uopmærksomhedskampagnerne fra Rådet for Sikker Trafik samt afholder et præmiearrangement i forbindelse med ABC-Kampagnen og støtter op om arrangementet "Du skal ikke dø nu - vel!!".

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden og Nordjyllands Politi orienterede om, at de havde været til evalueringsmøde vedrørende den lokale spritkampagne "Spritkørsel - Helt ærligt!!". Resultatet var meget positivt, da kampagnens budskab var nået ud til rigtigt mange i målgruppen, som er de unge mænd mellem 18 - 26 år i Nordjylland. Arbejdsgruppen bag den lokale spritkampagne anbefaler derfor også, at kommunerne i Nordjylland nu gentager succesen, ved at iværksætte en efterfølger til kampagnen, og allerede nu hér i juni måned.

Brønderslev Kommunes andel af kampagneomkostningerne på de 400.000 kr., bliver lige som sidste år på kr. 24.500.

Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at hele trafiksikkerhedskampagnepakken godkendes, incl. den lokale spritkampagne. Samlet kampagneudgifter for 2015 = 62.500 kr.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af fjernelse af asfaltbump


Resume

Sagsforløb: FSU

En evaluering af hastigheden på indfaldsvejene efter fjernelse af asfaltbump har vist, at der er sket en stigning af hastigheden.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke tiltag der evt. skal foretages for, at kunne sænke hastigheden igen på indfaldsvejene og derved øge trygheden.

Sagsfremstilling

Vej og Park har i efteråret 2014 foretaget trafikmålinger på 5 vejstrækninger, hvor asfaltbumpene er blevet fjernet.

Fagenheden for Teknik og Miljø har fået flere borgerhenvendelser vedrørende utryghed efter at bumpene er blevet fjernet. Utrygheden går på den høje hastighed, når vejene skal krydses af bl.a. skolebørn og når grundejerne skal bakke ud fra deres indkørsler.

Flere har ønsket, at der etableres en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltninger, som eksempelvis chikaner.

Før og efter hastighedsmålinger viser:

Strandvejen, Asaa

Stigning ved bygrænsen på 4 - 5 km/t

85 % percentil er gået fra 55 til 59 km/t

Stigning midt i byen på 7 km/t

85 % percentil er gået fra 50 til 57 km/t

Sæbyvej, Asaa

Fald midt i byen på 3 - 6 km/t

85 % percentil er gået fra 60 til 54 km/t

Skippergade, Asaa

Stigning midt i byen på 1 - 2 km/t

85 % percentil er gået fra 51 til 52 km/t

Bredningen, Manna

Stigning midt i byen på 3 - 6 km/t

85 % percentil er gået fra 52 til 55 km/t

Asfaltbump er den mest effektive hastighedsdæmper, der benyttes på indfalds-/ trafikvejene i dag. Hastighedsdæmpning ved hjælp af helle-chikaner, virke kun fartdæmpende på den tunge trafik, da hellernes placering skal dimensioneres til de store køretøjer.

Som et alternativ til de fysiske foranstaltninger, er der hos Nordjyllands Politi i foråret 2015 blevet indkøbt 10 nye ATK-fotovogne. Disse fotovogne skal være med til at ændre trafikanternes adfærd, især dem der kører for stærkt. Derved højnes trafiksikkerheden og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan minimeres.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der som en afhjælpning af borgernes utryghed på ovennævnte strækninger, sendes en opfordring til politiet om at sætte fokus på hastighederne på indfaldsvejene, ved hjælp af kontroller med deres nye fotovogne. Vej og Park vil fremadrettet foretage trafikmålinger på indfaldsvejene, i f.m. konkrete borgerhenvendelser om utryghed, og videregive disse resultater til politiets videre arbejde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget ønsker forelagt nogle skitseforslag til fartdæmpende foranstaltninger på Strandvejen i Asaa og på Bredningen i Manna samt at der bliver udført nye hastighedsmålinger på Sæbyvej i Asaa omkring byzonegrænsen.

Sagen udsættes derfor til næste møde.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Beslutning

John Erik Jensen opfordrede endnu engang Vej og Park til, at de samtidig med renoveringsarbejder af fortove og kantsten, etablerer handicapvenlige passager, evt. ved at sænke kantstenene ved alle fodgænger krydsningsstederne.

Ole Dahl spurgte ind til de åbne sti-bomme rundt omkring i kommunen. Er det muligt at lukke disse efter sig, også når der bliver saltet? Spørgsmålet videresendes til Vej og Park.

Anders Bjerg og Ole Dahl vil arbejde videre med, at få et årligt møde op at stå med alle færdselskontaklærerne samt undersøge om skolernens intranet kan anvendes til at gøre skolerne og forældrene opmærksomme på Færdselssikkerhedsudvalgets eksistens.

Carl Aage Christensen oplyste, at spærrefladerne foran helleanlæggene, skal være dimensioneret efter den tilladte hastighed og afmærkningerne skal være tydelige.

Carl Aage Christensen vil på næste møde orientere om status for politiets nye fotovogne (automatisk trafik kontrol - ATK).

Der afholdes et ekstraordinært Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 20. april 2015 kl. 14.00.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Til toppen

Opdateret 13. marts 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer