Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 2. november 2015
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmødet den 20. april 2015.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget godkender referatet fra udvalgsmødet den 20. april 2015.

Beslutning

Referat fra den 20. april 2015 blev gennemgået og godkendt.

Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger nærmere, om det er muligt at etablere 2 minus 1 vej på Gerå Engvej.


Fraværende i Færdselssikkerhedsudvalget - 2. november 2015:

Anders Bjerg Sørensen

Til toppen


2. Anmodning om fartdæmpende foranstaltninger i Kirkholt


Resume

Borgerne i Kirkholt anmoder igen om at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på Mylundvej i Kirkholt.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Borgerne i Kirkholt anmoder igen om at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på Mylundvej i Kirkholt.

Anmodningen begrundes med, at de føler sig utrygge på grund af den høje hastighed på Mylundvej, når de skal krydse vejen både til fods og som bilist, samt når de skal køre ud fra deres indkørsler. De føler ikke, at politiets fartkontrol har givet nogen effekt på de høje hastigheder.

Sagen er tidligere blevet behandlet på Færdselssikkerhedsudvalgsmødet den 5. december 2011. Dengang var borgerens begrundelse den samme som i dag.

Færdselssikkerhedsudvalget besluttede dengang, at der ikke skulle etableres fysiske fartdæmpere på Mylundvej på grund af vejens klassificering, men i stedet blev den lokale hastighedsbegrænsning ændret fra 70km/t til 60 km/t. Politiet blev samtidigt bedt om at etablere et målested for ATK-fotovogne på strækningen.

En ny trafikmåling viser en 85% percentil på 70 km/t og en gennemsnitshastighed på 60 km/t. ÅDT er på 2850, hvoraf 15% er tung trafik. Hastighederne er i perioden 2011-2015 faldet med 7-8 km/t, hvilket skyldes hastighedsnedsættelsen fra 70 km/t til 60 km/t i 2012.

Mylundvej er klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land, hvilket indebærer, at vejmyndigheden skal sikre,

- at vejen har en god fremkommelighed, at der normalt kan køres med 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Det er nødvendigt at holde vejtilslutninger på et minimum ( begrænset facadeadgang), opretholde en jævn og bred vej indrettet til høj hastighed og uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag.

Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikre fremkommelighed for den tunge trafik.

Strækningen gennem Kirkholt er ikke belastet af færdselsulykker (2 materielskadeulykker på 15 år).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget ikke imødekommer anmodningen begrundet i vejens klassificering, den faldne hastighed på 7-8 km/t samt det lave færdselsulykkestal.

Politiet opfordres endnu engang til at føre kontrol med den godkendte lokale hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsudvalget opfordrer dog til, at "din fart" opsættes på Mylundvej i Kirkholt, og at den generelt anvendes mere i kommunen til forebyggelse af for høj hastighed. "Din fart" opsættes i en periode både med og uden måling af hastigheden. Nordjyllands Politi informeres, når "din fart" opsættes for at kunne lave en opfølgende hastighedskontrol i Kirkholt.

Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, hvad en permanent "din fart" koster at indkøbe.


Fraværende i Færdselssikkerhedsudvalget - 2. november 2015:

Anders Bjerg Sørensen

Bilag

Til toppen


3. Anmodning om etablering af lokal hastighedsbegrænsning m.m. ved Ravnstrup


Resume

Borgerne i Ravnstrup anmoder om at få flyttet byzonetavlen ved Ravnstrup længere mod øst, så Tylstrupvej 15 og 16 bliver inkluderet i byen. Samtidigt anmoder de om at få etableret en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t ca. 400 m før byzonetavlen mod vest.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Borgerne i Ravnstrup anmoder om at få flyttet byzonetavlen ved Ravnstrup længere mod øst, så Tylstrupvej 15 og 16 bliver inkluderet i byen. Samtidigt anmoder de om at få etableret en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t ca. 400 m før byzonetavlen mod vest.

Anmodningen begrundes med, at de har oplevet seks ulykker vest for og nogle få ulykker øst for Ravnstrup by inden for de senere år.

Endvidere oplyser de, at de er i gang med at søge midler til byforskønnelse og byporte. Der skal en have- og landskabsarkitekt ind over projektet.

Sagen er delvis tidligere blevet behandlet på Færdselssikkerhedsudvalgsmødet den 10. marts 2014. Dengang var begrundelsen den samme som i dag.

Færdselssikkerhedsudvalget besluttede dengang, at der ikke skulle iværksættes trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger hér og nu. I stedet anbefalede udvalget, at vejbredden på Tylstrupvej vest for Ravnstrup skal udvides fra nuværende 5,7 m til 6,0 m på de første 400 m, og at sidehældningen i kurverne øges i forbindelse med den almindelige asfaltvedligeholdelse.

En trafikmåling vest for Ravnstrup by viser en ÅDT på 2600 og med 14% tung trafik, en gennemsnitshastighed på 72-75 km/t og 85% percentil på 85-87 km/t.

I den sidste 10 års periode er der kun politiregistreret én ulykke. Ulykken skete i kurven ved Tylstrupvej 43 og var en ene- og spritulykke med materielskade.

Tylstupvej er klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land, hvilket indebærer, at vejmyndigheden skal sikre,

- at vejen har en god fremkommelighed, at der normalt kan køres 80 km/t på komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommune, og med god forbindelse til motorvejen.

Det er nødvendigt at holde vejtilslutninger på et minimum (begrænset facadeadgang), opretholde en jævn og bred vej indrettet til høj hastighed og uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag.

Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikre fremkommeligheden for tung trafik

Vejkurven mellem Ravnstrupvej og Ravnstrup by har i dag en radius på 175 m og en sidehældning på 40-55 o/oo. Nuværende forhold svarer til en referencehastighed på 70 km/t.

På den østlige side af Ravnstrup by blev der for 15-18 år siden etableret en forlægning af Bjørnbækvej og etableret dobbeltrettet cykelsti. Der er ikke registreret ulykker på denne strækning siden.

Byzonetavlen skal indikere grænsen til et tættere bebygget området. Når byzonetavlen anvendes, så skal der være tæt bebyggelse, og vejen skal være forsynet med kantsten, fortov, gadelys m.m. Byzonetavler kan derfor ikke opsættes uden for tættere bebyggede områder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget godkender en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t vest for Ravnstrup by svarende til referencehastigheden på den nuværende vejføring, og samtidigt giver afslag på flytning af byzonetavlen øst for byen begrundet i vejens klassificering, og de allerede etablerede tiltag.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen ikke imødekommes med udgangspunkt i trafikmålingen og ulykkesregistreringen.

Dog skal Tylstrupvej på de første 400 meter vest for Ravnstrup, som besluttet på mødet d. 10. marts 2014, udvides fra nuværende 5,7 meter til 6,0 meter i forbindelse med den almindelige asfaltvedligeholdelse.

"Din fart" opsættes.


Fraværende i Færdselssikkerhedsudvalget - 2. november 2015:

Anders Bjerg Sørensen

Bilag

Til toppen


4. Anmodning om lukning af Tranebærvej i Dronninglund


Resume

En borger anmoder på vegne af flere beboere på Tranebærvej om at få lukket Tranebærvej for gennemkørende trafik ved ABC-stien.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder på vegne af flere beboere på Tranebærvej om at få lukket Tranebærvej for gennemkørende trafik ved ABC-stien.

Anmodningen begrundes med, at der på vejen køres med for høje hastigheder, og de frygter, at der vil ske ulykker generelt på Tranebærvej og ved krydsningen mellem ABC-stien og Tranebærvej. De ønsker, at vejen lukkes ved ABC-stien for at skabe større sikkerhed for de bløde trafikanter. Derudover klager de over dårlig belysning ved ABC-stien, så bilisterne har svært ved at se cyklisterne, når de står ved stibommene. De ønsker, at vejen igen laves til en §40-gade og ikke en vej med fortov, som mangler kantsten.

Tranebærvej, Børsgade og Rævdalsvej er skiltet med tavlen E51 "Opholds- og legeområde", hvor følgende færdselsregler gælder:

 • Det er tilladt at opholde sig og lege på hele vejens bredde.
 • Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/t).
 • De kørende skal udvise særlig agtpågivendehed og hensynsfuldhed over for de gående.
 • Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.

Før 2008 var hele området flisebelagt, men efter klager fra beboer over sætningsskader i hus blev kørebanearealet asfalteret, og der blev sat stibomme op, hvor ABC-stien krydser Tranebærvej. Klagen blev drøftet i Færdselssikkerhedsudvalget i maj 2008.

Trafikmålingen fra januar 2008, som er foretaget ud for Tranebærvej 10, viser en ÅDT på 172 køretøjer og med 2 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 19-20 km/t og 85 % percentil på 28 km/t.

Trafikmålingen fra august 2015, som er foretaget samme sted, viser en ÅDT på 109 køretøjer og med 8 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 12-13 km/t og 85 % percentil på 24 km/t.

I den sidste 10 års periode er der politiregistreret én ulykke (anden materielskade) i området. Ulykken skete i 2015 i krydsningen mellem ABC-stien og Tranebærvej, hvor cyklist kørte ud for ubetinget vigepligt og påkørte en campingvogn.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdsselssikkerhedsudvalget giver afslag på en lukning af Tranbærvej ved ABC-stien og bibeholder vejen, som den er med begrundelse i trafikmålingen og ulykkesantallet. Dog sikres krydsningen yderligere ved opsætning af en gadelampe, og stibommene flyttes og opsættes efter gældende vejregler. Derudover sikres det, at cyklisterne ikke kan skyde genvej omkring stibommene.

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Fraværende i Færdselssikkerhedsudvalget - 2. november 2015:

Anders Bjerg Sørensen

Bilag

Til toppen


5. Anmodning om lukning af Håndværkervej i Hjallerup


Resume

En borger anmoder igen, på vegne af beboerne på den sydlige del af Håndværkervej i Hjallerup, om at få lukket Håndværkervej ud for Dalvej for gennemkørende trafik.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder igen, på vegne af beboerne på den sydlige del af Håndværkervej i Hjallerup, om at få lukket Håndværkervej ud for Dalvej for gennemkørende trafik.

Færdselssikkerhedsudvalget har behandlet sagen tre gange tidligere:

 • 20. september 2010, vedrørende ønske om afspærring af Håndværkervej ved Dalvej.
 • 26. marts 2012, vedrørende ønske om afspærring af Håndværkervej ved Hjallerupvej.
 • 24. september 2012, vedrørende ønske om etablering af fartdæmpende chikaner på Håndværkervej ved Dalvej.

Alle tre gange er ønskerne blevet afvist, og politiet er blevet bedt om at håndhæve forbudet mod gennemkørende lastbilstrafik samt kontrol af fartgrænsen.

Den nye anmodning begrundes med, at beboerne oplever en stærk stigning i lastbilstrafikken samt bus- og traktorkørsel på Håndværkervej. Herudover er de plaget af de alt for høje hastigheder.

De oplever at bustrafik foregår via Håndværkervej til og fra et parkeringsområde i industrikvarteret og traktorkørsel til og fra NCC´s vægt.

Da der nu er planer om at ændre erhvervsområdet 03-E-02 således, at Håndværkervej 18-30 fremover bliver til blandet bolig og erhvervsområde og det resterede område syd for nr. 18 bliver til boligområde, så mener beboerne, at en opdeling af trafikken ved en lukning af Håndværkervej vil være på sin plads.

De ønsker, at trafikken til erhvervsområdet skal ske via Ålborgvej, der er beliggende parallelt med og kun 75m vest for Håndværkervej.

En ny trafikmåling viser en ÅDT på omkring 1000 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 50 km/t og en 85% percentil på 62 km/t. Der er målt 16 % tung trafik.

Sammenholdt med trafikmålingen fra 2012, så er der sket et fald i ÅDT med cirka 200 køretøjer, et fald i gennemsnitshastigheden på 2 km/t, et fald i 85% percentilen på 2 km/t og et fald af den tunge trafik på 0,6%.

I perioden 2004-2014 er der kun registreret én ulykke (2005) i krydset Hjallerupvej / Håndværkervej.

I 2003 er kørebanen på Håndværkervej blevet indsnævret til 5,5 m ved etablering af en stiplet kantafmærkning. Herved er der skabt bedre plads til de bløde trafikanter.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at der med sikkerhed kører 17 lastbiler / sættevogne på Håndværkervej om dagen. De resterende målte 174 lastbiler / busser skal tages med et hvis forbehold, da personbiler med trailer bliver talt som lastbiler, idet måleudstyret tæller akslerne på køretøjerne. Da genbrugsstationen er beliggende i erhvervsområdet, så kan det forventes, at hovedparten af de talte lastbiler / busser er trailerkørsel til genbrugspladsen.

En lukning af Håndværkervej ved Dalvej vil kræve ekspropriation og etablering af vendepladser. Endvidere vil det kræve en større høring af brugerne, som hovedsagligt er borgerne i Hjallerup by.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at sagen afvises, da det vurderes, at der ikke er noget færdselssikkerhedsmæssigt i sagen.

Trafikmålingen videregives til politiet til videre foranstaltning med hensyn til kontrol af forbudet mod gennemkørende lastbilstrafik samt kontrol af fartgrænsen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Fraværende i Færdselssikkerhedsudvalget - 2. november 2015:

Anders Bjerg Sørensen

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Sagsfremstilling
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
 • Bemærkninger fra Dannebrogsgade 35 vedrørende FSUs anbefaling om opstribning af Dannebrogsgade i forbindelse med udlægning af asfaltslidlag.
 • Klage fra Ingemannsgade 22 over nyopført vejchikane.
 • Henvendelse fra en skolepige i Manna, der føler sig utryg, når hun skal krydse Bredningen. Hun ønsker etableret en rundkørsel eller et signalanlæg.
 • Etablering af byporte med asfaltbump i Asaa, Manna og Stenum.
 • Etablering af to minus én vej i Stenum og Sterup.
 • Etablering af cykelstier ifm. nyt asfaltslidlag på Kornumgårdsvej og Jyllandsgade i Brønderslev samt Vestergade i Hjallerup.
 • Etablering af rundkørsel og cykelstier i Nørregade i Brønderslev.
 • Disponeringsplan for placering af stamveje i Hjallerup Øst.
 • Projekt Hjallerup et foreningslandskab - nytænkning af udearealer, parkering, færdsels- og opholdsarealer ved Idræts Allé.
Beslutning

Ad 1. Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om der kan etableres en svingbane på Nordens Alle, og sagen behandles efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget.

Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om der på Dronningensgade i Hjallerup skal etableres hastighedsdæmpende tiltag.

Ad 2. Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, hvorledes Smalbyvej, Frederiksgade og Dannebrogsgade kan afstribes af hensyn til cykeltrafikken.

Ad 3. Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at forholdene vedrørende chikaner findes i orden.

Ad 4. Fagenheden undersøger nærmere.

Ad 8. Fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om cykelstien skal stoppe før end omkring 10 meter fra rundkørslen.

Ad 9. Nordjyllands Politi opfordrer til at nye veje planlægges således, at de kun får et ligeløb på max. 100 meter. Derved kan hastighedsdæmpende tiltag undgåes.

Ad 10. Sagen, som blev behandlet på Færdselssikkerhedsudvalgsmødet d. 20. april, med sikring af sti-trafikanter fra Østermarken til Hjallerup Skole udsættes, indtil der foreliger et projekt fra Projekt Hjallerup et foreningslandskab.


Fraværende i Færdselssikkerhedsudvalget - 2. november 2015:

Anders Bjerg Sørensen

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Beslutning

Næste møde i Færdselssikkerhedsudvalget er den 25. januar 2016 kl. 12.30.

Mødedatoerne for 2016 sendes ud med referatet.


Fraværende i Færdselssikkerhedsudvalget - 2. november 2015:

Anders Bjerg Sørensen

Til toppen

Opdateret 4. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer