Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 2. februar 2016
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 2. november 2015.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget godkender referatet fra udvalgsmødet den 2. november 2015.

Beslutning

Referatet fra den 2. november 2015 blev gennemgået og godkendt.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen

Til toppen


2. Ulykkestal 2006-2015


Resume

Ulykkestal for perioden 2006-2015.

Sagsfremstilling

Ulykkestal for perioden 2006-2015 er fordelt på person- og materielskader samt personskader fordelt på alvorlighed, som det fremgår af nedenstående grafer.

Færdselssikkerhedsudvalget valgt i 2013 at arbejde med et mål for trafiksikkerheden i 2020.

*Tallene for 2015 er foreløbige tal, og de er først endelige i marts 2016.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget tager ulykkestallene til efterretning.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget tog ulykkestallene for perioden 2006-2015 til efterretning.

Katrine Bak Styrishave fortalte om spritkampagnen, som er udarbejdet i samarbejde med de andre nordjyske kommuner. Spritkampagnen, der er målrettet mænd i alderen 18-26 år, har i 2015 været baseret på filmklip med Jyden.

Med udgangspunkt i antallet af visninger og delinger har Færdsselssikkerhedsudvalget tilkendegivet, at de er positive over for kampagnen og foreslår, at Brønderslev Kommune fortsat er en del af den nordjyske spritkampagne.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen.

Til toppen


3. Anmodning om trafiksikring af Tryvej


Resume

En borger anmoder om at få højnet trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på Tryvej på strækningen fra Algade til Søndergade.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få højnet trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på Tryvej på strækningen fra Algade til Søndergade og alternativt fra Søndergade til Dronningensgade. Anmodningen begrundes med, at der kommer mange biler, og de kører stærkt. Samtidig med at der er mange, som går og cykler på strækningen. Derudover er der er nogle små børn, som skal krydse vejen, hvilket er svært, selvom krydsningen sker ved Søndergade, på grund af bevoksning.

Ansøger ønsker, at der sker en hastighedssænkning til 60 km/t på strækningen, som der er i krydset omkring Algade. Derudover etablering af heller eller bump passende steder for at få bilisterne til at tage farten af inden svinget mod Søndergade. Dette vil øge trygheden markant og give mindre støj til beboerne i Hegely-området. Ansøger påpeger, at den mest optimale løsning ville være en separat cykelsti langs Tryvej.

I 2009 behandlede Færdselssikkerhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget en sag omhandlende trafiksikkerheden på Tryvej, især i krydset Dronningensgade og Tryvej. Udvalgene vurderede ikke, at der var grundlag for en lokalhastighedsbegrænsning på 60 km/t med begrundelse i vejens klassificering, politi registrerede ulykker og trafikmåling.

Tryvej er defineret som en gennemfartsvej i åbent land i kommunens klassificering:

"På disse veje er det hensigten, at der normalt køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen. Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bæreevne (herunder god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med bredde rabatter."

Trafikmålingen fra november 2015, som er foretaget ud for Tryvej 3, viser en ÅDT på 1361 køretøjer og med 11 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 64 km/t og 85 % percentil på 76 km/t.

Trafikmålingen fra september 2009, som er foretaget ud for Tryvej 8, viser en ÅDT på 878 køretøjer og med 17 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 63 km/t og 85 % percentil på 80 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der politi registreret én ulykke på Tryvej på strækningen fra Søndergade til Algade. Ulykken er en personskadeulykke, som skete i 2010 i krydset Algade og Tryvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget ikke imødekommer anmodningen begrundet i vejens klassificering som gennemfartsvej i åbent land, det lave antal politi registrerede ulykkker og trafikmålingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


4. Anmodning om trafiksikring af Hellumvej i Klokkerholm


Resume

Flere borgere har henvendt sig angående Hellumvej ved Klokkerholm. To af henvendelserne er fra borgere, som bor på den vestlige side af Hellumvej, hvor deres børn skal krydse Hellumvej for at komme i skole, og de ønsker at få trafiksikret vejen. Den sidste henvendelse er fra en borger, som mener, at der er skilteforvirring på strækningen og ønsker, at fartgrænsen, i forhold til vejens størrelse, ændres til 70 km/t.

Sagsfremstilling

Flere borgere har henvendt sig angående Hellumvej ved Klokkerholm. To af henvendelserne er fra borgere, som bor på den vestlige side af Hellumvej, hvor deres og andre børn skal krydse Hellumvej, og de ønsker at få trafiksikret vejen med helleanlæg, fodgængerfelt (ved Hellevadlund), tunnel eller andet, som kan få folk til at sætte farten ned og eventuelt en cykelsti mellem Bredkærsvej og Østermarksvej. De ønsker at få trafiksikret, så børnene kan komme sikkert til og fra skole samt til fritidsaktiviteter. Derudover er der dagplejebørn, børnehavebørn, unge, voksne og ældre mennesker, som mange gange om dagen skal over vejen. De påpeger, at personbiler og lastbiler ignorerer skiltningen, rumlestriberne og de generelle regler om fart, når de kører igennem Klokkerholm. Der er voldsom uhensigtmæssigt kørelse. Vejen indbyder til at køre stærkt.

Den sidste henvendelse er fra en borger, som mener, at der er skilteforvirring på strækningen, idet der først er en skiltning på 60 km/t og efterfølgende 50 km/t på en vej, som borgeren betegner som en omfartsvej og ønsker, at fartgrænsen, i forhold til vejens størrelse, ændres til 70 km/t. Borgeren påpeger, at det kræver en vurdering af kommunen, om det er rimeligt med 50-60 km/t på den strækning, for: "Er det rimelig at få et girkort på 3.000 kr., hvis man har kørt 69 km/t på strækningen?"

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i august 2011 en ansøgning fra Byportal gruppen under foreningen "Klokkerholm - byen i landskabet". Ansøgningen omhandlede trafiksikring af Hellumvej mellem krydset ved Bredkærsvej og krydset Lucernevej/Lembvej samt forskønnet og ændret fra "omfartsvej" til hovedgade.

Gruppen fremsendte følgende forslag:

 • En kombineret cykel- og gangsti fra Bredkærsvej langs Hellumvej ud til Lembvej
 • Markerede overgange ved Bredkærsvej, Østermarksvej, Lembvej og ud for Hellevadlund.
 • Belysning på sti og vej.
 • Mulighed for udkørsel fra ejendomme til Hellumvej.
 • Ændring af beplantning langs strækningen samt ændring af rabatten til græsplæne, som vedligeholdes.
 • Ændring af hastighedsgrænsen på strækningen fra 60 km/t til 50 km/t.

Deres ansøgning blev begrundet med, at strækningen tidligere har været en trafikeret amtsvej, hvor der ikke måtte etableres overkørsler til. Strækningen er nu en kommunal vej, hvor de fornemmer, at trafikmængden er faldet efter motorvejens åbning. Ønsket om en ændring fra "vej til gade" blev begrundet med, at vejen derved ville ændre karakter, og der vil komme andre mønstre i trafikken med åbningen af SuperBest.

Ændringen fra byzone blev begrundet med ønsket om at samle Klokkerholm by med de to satellit boligområder vest for vejen.

I juni 2011 blev ansøgningen drøftet med Nordjyllands Politi og forholdene blev besigtiget. Det blev bemærket, at det kan være svært at få hastigheden ned på strækningen, hvis ikke der foretages fysiske ændringer. Nordjyllands Politi samt Fagenheden for Teknik og Miljø enedes om, at byzone-tavlerne kunne flyttes til Hellumvej, dog skulle der arbejdes med at skabe en mere bymæssig karakter langs strækningen, herunder fortov/sti, belysning, byporte/chikaner m.v.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte,

 • at Hellumvejs status ændres fra gennemfartsvej i åbent land til trafikvej i byzone,
 • at 1. etape med flytning af byzone-tavler og sløjfning af fuld stop iværksættes nu
 • at de øvrige etaper med anlægsarbejder for 1,6 mio. kr. prioriteres af anlægskontoen i 2012 og årene frem.

Anlægsarbejderne omhandler etablering af ca. 900 meter dobbeltrettet cykelsti (900.000 kr.), belysning (290.000 kr.), 4 overgange/asfaltbump (275.000 kr.) og beplantning m.m. (135.000 kr.).

Foreningen har efterfølgende i breve i 2013 og 2014 gjort opmærksom på de problemstillinger, der er forårsaget af den barriere, som Hellumvej udgør i bybilledet i Klokkerholm, og at Hellumvej stadig er præget af, at bilisterne kører for stærkt.

De har lavet en prioriteret "problemliste":

 1. Krydser Hellumvej/Bredkærsvej:
 • Krydset er vejteknisk skævt, og der er dårlige oversigtsforhold mod nord.
 • Der er mange svingende biler pga. SuperBest. Den ene indkørsel til parkeringspladsen ved SuperBest ligger tæt på krydset, og gør det svært at overskue trafiksituationen.
 • Der er sket flere uheld i krydset bl.a. med dødelig udgang.
 • Eleverne der skal til konfirmandundervisning skal over her.
 • Satellitten ved Bredkærsvej er størst.
 1. Krydset Hellumvej/Østermarksvej/Kløvervej
 • Børn og voksne skal over Hellumvej for at kommme i skole og til idræt.
 • Oversigtsforholdene er ok, men hvis man kommer fra syd som bilist, er det først i dette kryds, at strækningen får en bymæssig karakter, dvs. mange kører stærkt i dette kryds.
 1. Strækningen mellem de to ovennævnte kryds
 • De to kryds er knudepunkter i byen og det genererer automatisk trafik af bløde trafikanter, også selvom forholdene pt. ikke er optimale.

I september 2014 behandlede Færdselssikkerhedsudvalget en henvendelse fra foreningen, hvor de besluttede at anbefale over for Teknik- og Miljøudvalget, at den tidligere beslutning fastholdes og foreslog, at anlægsarbejdets øvrige etaper forblev på prioriteringslisten. Teknik- og Miljøudvalget har dog valgt ikke at fastholde projektet på prioriteringslisten.

I 2013 blev der foretaget en trafikmåling ud for SuperBest, som viste en ÅDT på 1696 køretøjer med en andel af tung trafik på 13%, en gennemsnitshastighed på 55 km/t og en 85 % percentil på 69 km/t.

På strækningen er der i perioden fra 2005 til 2015 sket tre ulykker i krydset Hellumvej og Bredkærsvej i årene 2005, 2006 og 2008. To af ulykkerne er materialeskadeulykker og den sidste ulykke en personskadeulykke med én dræbt. I alle ulykkerne kører den ene part på Bredkærsvej mod vest og den anden part kører på Hellumvej mod nord.

I 2015 har fotovognen (ATK) holdt på Hellumvej ved Klokkerholm 20 gange, og de har målt i næsten 74 timer. I de målte timer har omkring 5600 køretøjer passeret fotovognen, heraf har 305 biler fået en fartbøde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at, såfremt Teknik- og Miljøudvalget ikke i den nærmest fremtid ønsker at prioritere de øvrige anlægsprojekter, så foreslås hastigheden sat til 60 km/t på strækningen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der på strækningen mellem Bredkærsvej og Østermarksvej / Kløvervej (i byzonen) skiltes til 60 km/t. Derudover foreslår Færdselssikkerhedsudvalget, at den midlertidige "Din fart" opsættes i en periode på Hellumvej, hvor der forinden foretages en trafimåling på strækningen.

Carl Aage Christensen fra Nordjyllands Politi henviser til Færdselslovens §43, stk. 2: "For andre biler, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg (lastbiler), og for vogntog bestående af en lastbil eller bus, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg, og et registreringspligtigt påhængskøretøj må hastigheden ikke i tættere bebygget områder overstige 50 km/t, uanset om der er fastsat en højere lokal hastighedsgrænse."

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der opsættes permanente "Din fart" i begge ender, 60 km/t-zonen starter på Hellumvej og sættes på prioriteringslisten for anlægsmidlerne.

De øvrige tidligere prioriterede anlægsprojekter henlægges indtil videre.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


5. Anmodning om trafiksikring af Voersåvej i Agersted


Resume

Henvendelse fra Agersted Private Dagpleje angående trafiksikkerheden på Voersåvej i Agersted, hvor de ønsker etableret indsnævringer eller fodgængerfelt på vejen.

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Agersted Private Dagpleje angående trafiksikkerheden på Voersåvej i Agersted, hvor de ønsker etableret indsnævringer eller fodgængerfelt på vejen. De er bekymret for den høje fart, der bliver kørt med på Voersåvej, og de overværer dagligt, at skolebørn er i fare for at blive påkørt. Derudover begrunder de deres ansøgning med, at der er rigtig mange børn på Voersåvej i alderen 0-14 år, som skal til og fra både skole, SFO, børnehave og dagpleje. De synes, at det er utrygt og ubehageligt, når de skal over Voersåvej med dagplejebørnene til gymnastik på skolen, bogbussen og gåture i det daglige.

Færdselssikkerhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet ansøgninger vedrørende hastigheden på Voersåvej. Teknik- og Miljøudvalget valgte i 2012 at godkende et projekt og medtog det på prioriteringslisten for Vej & Park anlægsmidler. Projektet omhandlede et helleanlæg ved bygrænsen på Voersåvej og yderligere fartdæmpende foranstaltninger ved Øster Allé skulle afvente virkningen af helleanlægget ved bygrænsen. Projektet er ikke blevet prioriteret til udførelse endnu, da Teknik- og Miljøudvalget har fjernet projektet fra prioriteringslisten.

En trafikmåling foretaget i oktober 2011 ud for Voersåvej 22 viser en ÅDT på 367 køretøjer og med 11 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46-49 km/t og 85% percentil på 59-62 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der politi registreret to ulykker på Voersåvej inden for byzonen i henholdsvis 2007 og 2014. Den ene ulykke er en cyklist, som overser sin ubetinget vigepligt i krydset Østre Alle/Voersåvej og kører ud foran en bil. Ulykken er registreret som en ekstra ulykke. Den anden ulykke er en eneulykke og registreret som en materielskadeulykke.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår med udgangspunkt i trafikmålingen og antallet af ulykker, at der ved bygrænsen etableres en byport i form af asfaltbump, og at yderligere tiltag på strækningen stadig afventer effekten af byporten.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


6. Anmodning om trafiksikring af Bredgade i Brønderslev


Resume

Skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har påny henvendt sig, med forældrenes bekymringer over de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Bredgade.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har påny henvendt sig, med forældrenes bekymringer over de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Bredgade.

De føler ikke, at bilisternerne tager tilstrækkelige hensyn til de bløde trafikanter, der skal til og fra skole. De mener, at det er et mirakel, at der ikke er kommet nogen alvorligt til skade i trafikken ved Bredgade endnu. De mener også, at oversigtsforholdene ved fodgængerfeltet stadigt er for dårlige, og at bilisterne kører alt for stærkt og ikke respekterer fodgængerfelterne.

Færdselssikkerhedsudvalget har i mødet den 10. juni 2014 behandlet Skolebestyrelsens bekymringer og besluttede dengang, at fodgængerfeltet skulle gøres mere synligt ved at fjerne et træ, dreje en E17-tavle og udvide vejafmærkningen S17 til 4 meters bredde. Herudover skulle asfaltbumpet ved kirken fornyes, så dette overholder dimensionerne for en referencehastighed på 30 km/t.

Bredgade blev saneret i 2006 og fik dengang et miljøvenligt vejprofil med cykelstier, p-båse, beplantning og et kirketorv. Kirketorvet blev etableret som en sivegade med en referencehastighed på 30 km/t.

En trafikmåling foretaget før trafiksaneringen, viste en 85% percentil på 58,5 km/t og i 2012 efter saneringen var udført, en 85% percentil på 43 km/t. Det vil sige et fald på mere end 15 km/t.

Der er i perioden fra 2006 til 2015 politi registreret fire ulykker på Bredgade mellem Skolegade og Krogensgade, hvoraf de to er sket i fodgængerfeltet ved Smalbyvej, i 2014 og 2015. ÅDT var i 2012 på 5400 køretøjer.

Sivegaden er i dag belyst med Planet lygte armaturer, som er med højtryknatrium lyskilde (gult lys).

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at en forbedring af gadebelysningen ved etablering af en ekstra gadelampe ud for fodgængerfeltet vil kunne øge de bløde trafikanters synlighed og dermed også sikkerhed i de mørke perioder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der med baggrund i trafikmålingen og uheldsregistreringen samt med de allerede udførte trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2014 vurderes, at trafiksikkerheden for de bløde trafikanter vil kunne øges i de mørke perioder, såfremt der etableres en ekstra gadelampe ved fodgængerfeltet i Bredgade ved Smalbyvej, samt at de øvrige trafiksikkerhedsmæssige forhold på strækningen findes i orden.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der opsættes to yderligere gadelamper ved fodgængerfeltet i Bredgade ved Smalbyvej. E17-tavlerne "fodgængerfelt" påsættes gadelamperne.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.

Opfølgning på spørgsmål stillet under orientering på mødet den 2. november 2015:

 • En trafikmåling fra november 2015, som er foretaget på Dronningensgade ud for Ingridsvej 5, viser en ÅDT på 1173 køretøjer og med 6 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 50 km/t og 85 % percentil på 59 km/t. Der er ikke politi registreret ulykker på strækningen i perioden 2006-2015.
 • Nordens Alle er anlagt i en bredde på omkring 9 meter, og derfor kan der opstribes, så der bliver en venstresvingsbane ind til Hedegårdsskolen.
 • En permanent "Din fart" koster omkring 38.000 kr. eklusiv opsætning.
 • På Mylundvej i Kirkholt har den transportable "Din fart" været opsat i perioden 17.-25.november 2015. Den viste en ÅDT på 2954 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 61 km/t og en 85 % percentil på 70 km/t. 63 % kørte under/kørte den tilladte hastighed (60 km/t), 28 % kørte mellem 60-70 km/t og 9 % kørte over 70 km/t. I ugen efter fra den 26. november til den 7. december 2015 var trafikmåleren opsat uden "Din fart". Den viste en ÅDT på 2887 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 62 km/t og en 85 % percentil på 72 km/t. 46 % kørte under/kørte den tilladte hastighed (60 km/t), 38 % kørte mellem 60-70 km/t og 16 % kørte over 70 km/t.
 • Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt muligheden for etablering af en 2 minus 1 vej på Gerå Engvej mellem Asaa og Gerå. En trafikmåling fra november 2011, som er fortaget i Asaa, viser en ÅDT på 196 køretøjer. Gerå Engvej har i landzonen en vejbredde på 4-5 m. Fagenheden for Teknik og MIljø vurderer, at vejbredden bør være minimum 5 meter for, at der kan etableres en 2 minus 1 vej, idet kantbanerne ellers bliver for smalle.
 • Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt muligheden for afstribning af kantbaner på Smalbyvej, Frederiksgade og Dannebrogsgade:
  • Smalbyvej har en længde på 770 meter og en bredde på 7,5-8 meter på strækningen fra Markedsvej til Bredgade. Afstribes kørebanen til 5,5 meter vil der være 1-1,25 meter kantbane i hver side inklusiv afstribning. På strækningen fra Gravensgade til Bredgade er vejbredden 6,5-7 meter, og det vil her ikke være muligt at anlægge kantbaner, da de bliver for smalle for cyklisterne. Alternativt kunne denne strækning på 145 meter afstribes som en 2 minus en vej.
  • Frederiksgade er fra Markedsvej til Gravensgade 750 meter lang. Vejen har en bredde på 7,75-8,10 meter på strækningen fra Markedsvej til Vestergårdsgade. Afstribes kørebanen til 5,5 meter vil der være 1,1-1,3 meter kantbane i hver side inklusiv afstribning. På strækningen fra Vestergårdsgade til Gravensgade er vejbredden 6,75-7 meter, og det vil ikke være muligt at anlægge kantbaner, da de bliver for smalle for cyklisterne. Alternativt kunne denne strækning på 128 meter afstribes som en 2 minus 1 vej.
  • Dannebrogsgade har en længde på 820 meter og en bredde på 7,8-8 meter på strækningen fra Markedsvej til Bredgade. Afstribes kørebanen til 5,5 meter vil der være 1,1-1,25 meter kantbane i hver side inklusiv afstribning. På strækningen fra Gravensgade til Bredgade er vejbredden 5,8-6,8, og det vil her ikke være muligt at anlægge kantbaner, da de bliver for smalle for cyklisterne. Denne strækning er præget af en del trafik og tung trafik, så Fagenheden for teknik og Miljø vurderer ikke, at det vil være muligt at etablere en 2 minus 1 vej.
 • En trafikmåling fra december 2015, som er foretaget ud for Bredningen 106, viser en ÅDT på 1833 køretøjer og med 13 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 48 km/t og en 85 % percentil på 58 km/t. På Bredningen i Manna er der i perioden 2006 til 2015 politi registreret en ulykke i 2014 med materielskade.
Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning. Der foretages ikke yderligere tiltag i Dronningensgade.

Ad. 2. Taget til efterretning. Projektet for en svingbane på Nordens Alle sættes på prioriteringslisten for anlægsmidlerne.

Ad. 3. Taget til efterretning.

Ad. 4. Taget til efterretning.

Ad. 5. Taget til efterretning

Ad. 6. Taget til efterretning. Projekterne sættes på prioriteringslisten for anlægsmidlerne.

Ad. 7. Vej og Park undersøger, hvad det vil koste at etablere en minirundkørsel i krydset Bredningen / Hammelmosevej / Jens Thise Vej.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Beslutning

Karsten Frederiksen spurgte til, hvad det ville koste at få forbedret opstribningen af kommunevejene. Vej og Park undersøger nærmere.

Fraværende Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen.

Til toppen

Opdateret 4. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer