Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 20. april 2015
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsmødet den 9. marts 2015.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 9. marts 2015.

Beslutning

Referatet fra den 9. marts 2015 blev gennemgået og godkendt.

Jørn K. Kristensen mødte i stedet for Katrine Bak Styrishave. Ole Dahl var fraværende.

Til toppen


2. Orientering


Sagsfremstilling
  • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
  • Vej og Park vil orientere om reflektionsværdien i dén vejmaling, der anvendes i dag til genopmaling af vejafmærkningen i kommunen. Færdselssikkerhedsudvalget besluttede i møde den 22. september 2014, at Vej og Park skulle undersøge, om den anvendte vejmaling lever op til de gældende krav, vedrørende reflektionsværdien.
  • Cykelstiprojektet på Sterupvej vil blive gennemgået i mødet.
  • Idéskitser på videreførelse af Nørregade-cykelstiprojektet vil blive gennemgået i mødet.
  • Handicapvenlige passager på Vestergade i Hjallerup ifm. renovering af fortove og kantsten.
  • Åbne sti-bomme ifm. vintervedligeholdelsen.
  • Status for politiets arbejde med de nye fotovogne.
  • Ø. Brønderslev Borgerforening har i et møde med udvalgsformanden og Fagenheden for Teknik og Miljø anmodet om, at der etableres en "miljøgade" med 40 km/t-zone mellem Engvej og Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev midtby. Anmodningen skal ses i sammenhæng med borgerforeningens ansøgning om tilskud fra de grønne midler, der ønskes anvendt til forskønnelse af midtbyen, samtidigt med at købmanden udvider sin butik på torvet.
Beslutning

Ad 2.

Peder Gregersen fremviste et datablad fra Præmark for den anvendte vejmaling. Heri var anført, at vejmalingen opfylder kvalitetskravene, foreskrevet af den nationale finske vejadministration.

Carl Aage Christensen ønskede dokumentation for, at vejmalingen også opfylder de danske kravspecifikationer, til de lystekniske egenskaber for kørebaneafmærkning.

Genoptages på næste møde, hvor der afklares om der evt. findes bedre materialer, der kan opfylde refleksionkravene.

Ad 3.

Kaj E. Jensen gennemgik cykelstiprojektet på Sterupvej. Projektet blev taget til efterretning.

Ad 4.

Kaj E. Jensen gennemgik en idéskitse for videreførelse af cykelsti-projektet på Nørregade i Brønderslev. Færdselssikkerhedsudvalget var positivt stemt for en løsningsmodel med en rundkørsel i krydset Parkvej - Knudsgade og med buslommer langs vestsiden af Nørregade, ind mod Rhododendronparken.

Ad 5.

I forbindelse med renovering af fortove og kantsten på Vestergade i Hjallerup er der blevet etableret 3 - 4 sæt handicapvenlige passager med nedsænkede kantsten.

Fagenheden og Vej og Park fremviste en procedure, hvor der er taget udgangspunkt i Håndbogen "Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed", for etablering af hancicapvenlige passager i fremtidige renoveringsopgaver i kommunen. Proceduren blev taget til efterretning.

Ad 6.

Peder Gregernsen vil så vidt muligt, forsøge at efterkomme ønsket om, at holde sti-bommene lukket i vinterhalvåret. Der kan dog forekomme vejrsituationer, hvor der skal vintervedligeholdes på stierne op til 3 gange dagligt og hér vil det ikke være hensigtsmæssigt at lukke bommene efter sig hver gang.

Ad 7.

Carl Aage Christensen orienterede om, at fotovognene (ATK-vogne) er kommet godt fra start. Nordjyllands Politi råder nu over 10 fotovogne, hvoraf 4 er stationeret på Aalborg Politigård og resten er fordelt ud på de øvrige politistationer i politikredsen. Der er budgetteret med 10.000 måletimer/år mod forhenværende 2.000 timer. Det gamle fotoudstyr have en fejlprocent på ca. 38 % mod de nye, som er på under 1 %. Der kan nu etableres målesteder, stort set hvorsomhelst, dette gør at kontrollen nu kan udføres alle de steder, hvor hastighederne har vist sig for høje.

Ad 8.

Anmodningen fra Ø. Brønderslev Borgerforening blev drøftet. Der iværksættes en trafikmåling på Elmevej og sagen genoptages efterfølgende.

Udvidelse af købmandsbutikken i Ø. Brønderslev blev ligeledes drøftet og Færdselssikkerhedsudvalget tilkendegav nervøsitet omkring, at vareindleveringen sker ved bakning fra Hvilshøjvej og anbefaler derfor forbedringer af dette forhold.

Jørn K. Kristensen mødte i stedet for Katrine Bak Styrishave. Ole Dahl var fraværende.

Til toppen


3. Sikring af sti-trafikanter fra Østermarken til Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: FSU/TM

Hjallerup Skolebestyrelse ønsker at få sikret de bløde trafikanter på Idræts Allé på strækningen mellem Østermark-stien og skolens hovedindgang.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til det ansøgte samt om det skal anbefales, at der etableres en dobbeltrettet fællessti langs Idræts Allé, til sikring af de bløde trafikanter.

Sagsfremstilling

Hjallerup Skolebestyrelse oplyser, at de i de seneste år har oplevet en stigende trafik i den østlige ende af Idræts Allé. Et område, hvor mange af skolens elever færdes.

Der opstår jævnligt flaskehalse og usikre situationer for de bløde trafikanter, især på strækningen fra Østermark-stien og hen til skolens hovedindgang.

Området anvendes i dag af bilister, som parkerer ved hallen med ærinde på skolen og den kommunale tandpleje, og samtidigt med cyklister i alle aldre fra det østlige opland, der skal til og fra skole.

Skolebestyrelsen ønsker forholdene sikret, evt. ved etablering af den dobbeltrettet fællessti langs sydsiden af Idræts Allé.

Det er fysisk muligt at etablere en 3 m bred og 100 m lang dobbeltrettet fællessti langs Idræts Allé, inden for det eksisterende offentlige vejareal.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 150.000 kr.

Anlægsarbejdet forudsætter, at Hjallerup Skole samtidigt flytter / udvider deres nuværende cykelparkeringsplads. En udgift for Hjallerup Skole på ca. 30 - 35.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en ca. 100 m lang og 3 m bred dobbeltrettet fællessti langs den sydlige side af Idræts Allé, fra Østermark-stien og frem til skolens hovedindgang. Samtidigt foreslås sti-projektet medtages på prioriteringslisten over Vej og Park´s anlægsmidler for 2015.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 3:

Udsættes til næste møde.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsmøde den 20. april 2015

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et ændringsforslag på udformning af sti-afslutningen ved cykelparkeringen foran Hjallerup Skole.

Ændringen består i, at der etableres et sæt sti-bomme, således at cyklisterne ikke fristes til at cykle ud i fodgængerfeltet.

Anlægsudgiften udgør herved overslagsmæssigt 170.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en ca. 100 m lang og 3 m bred dobbeltrettet fællessti langs den sydlige side af Idræts Allé, fra Østermark-stien og frem til skolens hovedindgang, hvor stien afsluttes med sti-bomme. Samtidigt foreslås sti-projektet medtages på prioriteringslisten over Vej og Park´s anlægsmidler for 2015.

Beslutning

Det reviderede sti-projekt blev gennemgået og drøftet. Færdselssikkerhedsudvalget ønsker projektets økonomi vurderet nærmere, med henblik på en evt. senere prioritering.

Jørn K. Kristensen mødte i stedet for Katrine Bak Styrishave. Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af fjernelse af asfaltbump


Resume

En evaluering af hastigheden på indfaldsvejene efter fjernelse af asfaltbump har vist, at der er sket en stigning i hastigheden.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke tiltag der evt. skal foretages for, at kunne sænke hastigheden igen på indfaldsvejene og derved øge trygheden.

Sagsfremstilling

Vej og Park har i efteråret 2014 foretaget trafikmålinger på 5 vejstrækninger, hvor asfaltbumpene er blevet fjernet.

Fagenheden for Teknik og Miljø har fået flere borgerhenvendelser vedrørende utryghed efter at bumpene er blevet fjernet. Utrygheden går på den høje hastighed, når vejene skal krydses af bl.a. skolebørn og når grundejerne skal bakke ud fra deres indkørsler.

Flere har ønsket, at der etableres en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltninger, som eksempelvis chikaner.

Før og efter hastighedsmålinger viser:

Strandvejen, Asaa

Stigning ved bygrænsen på 4 - 5 km/t

85 % percentil er gået fra 55 til 59 km/t

Stigning midt i byen på 7 km/t

85 % percentil er gået fra 50 til 57 km/t

Sæbyvej, Asaa

Fald midt i byen på 3 - 6 km/t

85 % percentil er gået fra 60 til 54 km/t

Skippergade, Asaa

Stigning midt i byen på 1 - 2 km/t

85 % percentil er gået fra 51 til 52 km/t

Bredningen, Manna

Stigning midt i byen på 3 - 6 km/t

85 % percentil er gået fra 52 til 55 km/t

Asfaltbump er den mest effektive hastighedsdæmper, der benyttes på indfalds-/ trafikvejene i dag. Hastighedsdæmpning ved hjælp af helle-chikaner, virke kun fartdæmpende på den tunge trafik, da hellernes placering skal dimensioneres til de store køretøjer.

Som et alternativ til de fysiske foranstaltninger, er der hos Nordjyllands Politi i foråret 2015 blevet indkøbt 10 nye ATK-fotovogne. Disse fotovogne skal være med til at ændre trafikanternes adfærd, især dem der kører for stærkt. Derved højnes trafiksikkerheden og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan minimeres.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der som en afhjælpning af borgernes utryghed på ovennævnte strækninger, sendes en opfordring til politiet om at sætte fokus på hastighederne på indfaldsvejene, ved hjælp af kontroller med deres nye fotovogne. Vej og Park vil fremadrettet foretage trafikmålinger på indfaldsvejene, i f.m. konkrete borgerhenvendelser om utryghed, og videregive disse resultater til politiets videre arbejde.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 5:

Færdselssikkerhedsudvalget ønsker forelagt nogle skitseforslag til fartdæmpende foranstaltninger på Strandvejen i Asaa og på Bredningen i Manna samt at der bliver udført nye hastighedsmålinger på Sæbyvej i Asaa omkring byzonegrænsen.

Sagen udsættes derfor til næste møde.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsudvalgets møde den 20. april 2015

Vej og Park har udført en ny trafikmåling på Sæbyvej i Asaa. Hastighedsmålingen viser en 85% percentil på 65 km/t og hvor 62% kører mere end de tilladte 50 km/t.

Overgangszonen mellem land- og byzone kan tydeliggøres ved etablering af en byport. For at en byport kan få en gavnlig effekt og virke hastighedsdæmpende, så skal den bestå af både fysiske og visuelle foranstaltninger ud over den ordinære forvarslingstavle.Dette gøres ved hjælp af helleanlæg, beplantning og gadelys. Et byportanlæg kan oftest ikke være inden for det almindelige vejudlæg og kræver derfor ekspropriation af tilstødende arealer. Overslagsmæssigt koster en byport ca. 200.000 kr./stk.

For at minimere hastighedsoverskridelser inden for byzonen kan det anbefales, at der etableres chikaner med forsætninger til kun ét spor og med en indbyrdes afstand på 150 - 250 m. Overslagsmæssigt koster en chikane ca. 40.000 kr./stk..

Ovennævnte forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger, vil overslagsmæssigt koste, for så vidt angår Bredningen i Manna - 480.000 kr., for Strandvejen i Asaa - 320.000 kr. og for Sæbyvej i Asaa - 320.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø, ønsker Færdselssikkerhedsudvalgets stillingtagen til, hvilke løsninger der ønskes gjort brug af, når asfaltbumpene bliver fjernet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der udarbejdes projektforslag på etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger ved indkørslerne til byerne.

Færdselssikkerhedsudvalget kan acceptere, at der anvendes asfaltbump, såfremt byzonegrænserne rykkes længere ud og samtidigt med at der sker en bedre visualisering af byzonegrænsen, herunder gadebelysning.

Jørn K. Kristensen mødte i stedet for Katrine Bak Styrishave. Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2015


Resume

Sagsforløb: FSU/TM

Udpegning af trafiksikkerhedsprojekter der ønskes udført i 2015.

Færdselssikkerhedsudvalget skal prioritere trafiksikkerhedsprojekterne på en liste, som skal fremsendes til Teknik- og Miljøudvalgets endelige prioritering.

Sagsfremstilling

Der er budgetteret med en bevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej og Parkområdet for 2015.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvor stor en del af anlægsbevillingen, der skal anvendes på trafiksikkerhedsprojekter, kampagner og trafiktællinger for 2015.

Teknik- og Miljøudvalget træffer ligeledes endelig beslutning om hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal udføres i 2015.

Forinden skal Færdselssikkerhedsudvalget have prioriteret trafiksikkerhedsprojekterne og efterfølgende indstille en projektliste i prioriteret rækkefølge til Teknik- og Miljøudvalget.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget prioriterer trafiksikkerhedsprojekterne og indstiller disse til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Forslaget til prioriteringsliste for kommende trafiksikkerhedsprojekter blev gennemgået og tilrettet.

Jørn K. Kristensen mødte i stedet for Katrine Bak Styrishave. Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Fartdæmpende foranstaltninger i Dannebrogsgade, Brønderslev


Resume

En borger på Dannebrogsgade, Brønderslev, anmoder om at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på Dannebrogsgade, da de oplever, at der bliver kørt meget stærkt, og at den tunge trafik får deres hus til at runge.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte henvendelsen.

Sagsfremstilling

En borger på Dannebrogsgade, Brønderslev, anmoder om at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på Dannebrogsgade, da de oplever, at der bliver kørt meget stærkt, og at den tunge trafik får deres hus til at runge.

De ønsker etableret vejchikaner eller asfaltbump mellem Knudsgade og bymidten.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at Dannebogsgade er klassificeret som en trafikvej.

Der er iværksat en trafikmåling på Dannebrogsgade, for at kunne klarlægge hvor stor trafikintensiten og hastigheder er på Dannebrogsgade.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter henvendelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anmodningen blev drøftet. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler en indsnævring af kørebanen på Dannebrogsgade, evt. ved en opstribning á la Markedsvej. Opstribningen afventer udlægning af asfaltslidlag.

Jørn K. Kristensen mødte i stedet for Katrine Bak Styrishave. Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Parkeringsforhold problematikken ved Dronninglund Apotek blev drøftet. Sagen afventer den kommende byvandring med workshop i Dronninglund by.

Der er foretaget en forundersøgelse af vejkassen langs Asåvej. Der fantes ikke nogen stabiliseret sidestøtte, i form af grus, til den eksisterende asfalt. D.v.s. at den kommende cykelstiudvidelse vil kræve en helt ny vejopbygning.

Reetableringsaftalen for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ålborgvej i Flauenskjold, efter endt kloksaneringsarbejder, skal findes frem og medtages på næste møde sammen med et evt. nyt skitseprojekt.

Beslutning

Intet.

Jørn K. Kristensen mødte i stedet for Katrine Bak Styrishave. Ole Dahl var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer