Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 27. juni 2016
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 17. maj 2016.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 17. maj 2016.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Til toppen


2. Projektforslag til Søndergade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselssikkerhedsrådet skal sammen med repræsentanter fra Hjallerup drøfte et projektforslag for Søndergade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. maj 2016 afsat 802.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet til nyt slidlag og chikaner på Søndergade i Hjallerup på strækningen fra Vestergade til Ålborgvej.

Søndergade er igennem Hjallerup defineret som en trafikvej i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejen skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkede elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Trafikmålingen fra maj 2016, som er foretaget ud for Søndergade 49, viser en ÅDT på 2232 køretøjer og med 13 % tung trafik, en gennemsnitshastighed 44 km/t og 85 % percentil på 54 km/t.

Projektforslaget omhandler en sikring af cyklisterne langs strækningen ved at anlægge røde kantbaner på strækningen fra Vestergade til Søndergade nr. 70. Kørebanebredden på denne strækningen vil fra Vestergade til Skolegade være 6 meter, og fra Skolegade til Søndergade 70 vil kørebanebredden være 5,5 meter. Derudover indeholder forslaget en flytning af oplysningstavlen 30 km/t til krydset ved Skolegade, hvor der etableres en rød hævet flade for at markere zonen.

Efter Søndergade 70 er der med den nuværende vejbredde ikke muligt at fortsætte samme profil, hvorfor det foreslås, at der afmærkes til ét kørespor med en bredde på 3,25 meter. Vejen vil fungere som en 2 minus 1 vej.

Erfaringer med 2 minus 1 veje er, at de medvirker til, at hastighedsniveauet reduceres og/eller forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de lette trafikanter, der færdes på vejen. Vejen afmærkes med en 30 cm bred punkteret kantstribe.

På strækningen fra byzone-tavlen til vejen ved rastepladsen inden Ålborgvej afmærkes kantbaner.

Vejreglerne anbefaler, at der på veje med en planlægningshastighed på 50 km/t er 150 meter mellem chikanerne og maksimalt 250 meter. I projektforslaget er der foreslået seks chikaner, hvoraf fire etableres som forsætninger. De restende to som indsnævringer til et kørespor i vejmidten, som placeres ved 2 minus 1 vejen.

På mødet deltager repræsentanter fra Hjallerup bestående af to fra Tennisskoven, tre fra Søndergades Projektgruppe samt tre fra Hjallerup Byudvikling.

Beslutning

Fra Projektgruppen Søndergade deltog: Rebecca Camille Jørgensen, Torben Holm og Ole Lundsgaard.

Fra Hjallerup byudvikling deltog: Dan Christensen og Godtfred Pedersen.

Fra Vestbyen deltog: Ditte Edith Jensen.

Katrine Bak Styrishave gennemgik forvaltningens projektforslag, hvor Søndergade deles op i strækninger med forskellige vejprofiler. Der blev samtidigt vist en film om brugen og forståelsen af 2 minus 1 vej.

De fremmødte repræsentanter fra Hjallerup havde følgende bemærkninger:

Generelt synes alle godt om projektforslaget og dens elementer.

Chikanerne må gerne være flytbare og placeres således, at personbilerne ikke kan køre lige igennem, uden at der skal drejes på rattet.

Parkeringsforbud langs 2 minus 1 vej og med mulighed for parkering i græsrabatten uden for kørebanen.

Der var flere, der ønskede en vejudvidelse på det yderste stykke således, at cykelstien kunne føres ud til byzone-grænsen eller endda helt ud til rastepladsen.

Den hævede flade ved Skolegade ønskes fjernet på grund af rystelser i husene.

Vestbyen havde et stort ønske om at få gjort noget ved krydsningsproblemet af Søndergade ved Vestergade. Evt. ved etablering af et sti-signalanlæg, lignende dem som findes i Frederikshavn.

Vestergade-krydset kunne sikres bedre, hvis der etableres en chikane på begge sider af krydset.

Generelt ønskede alle at få etableret forbud mod lastbilstrafik i begge retninger i Søndergade, fra Tæppehandleren og til Skolegade og især i tidsrummet mellem kl. 19 - 07. Repræsentanterne har talt med de fire supermarkeder i byen, og de har accepteret forbuddet mod lastbiler i Søndergade.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Trafiksikring af Kirkevej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret cykelstier langs Kirkevej ved Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret cykelstier eller alternativt kantbaner langs Kirkevej ved Dronninglund. Borgeren er bekymret for sine børn, sig selv og andre trafikanter, som færdes som bløde trafikanter på Kirkevej, da bilerne kører stærkt, og der er en stor del af tunge køretøjer. Borgeren synes, at hastigheden er for høj i forhold til aktiviteterne langs vejen og vejens anvendelse.

Borgeren påpeger, at der også er en del andre børn, som færdes på vejen, da Dronninglund Rideskole ligger på Kirkevej. Her kommer dagligt unge piger gående eller cyklende, og af og til færdes de også på vejen med deres heste eller krydser vejen. Der er kommet mere trafik og flere ind- og udkørsler med hestetrailere, efter rideskolen er flyttet på Kirkevej.

Derudover bruger Dronninglund Skole og Dronninglund Efterskole vejen til udflugter og løberuter samt folk, som løber, går eller cykler på vej til Storskoven, Kunstcenter, Golfbanen eller på vej tilbage til Dronninglund. Borgeren mener, at en sti langs Kirkevej vil være med til at binde stierne sammen vest om Dronninglund og give sikre muligheder for de bløde trafikanter.

Kirkevej er anlagt i en bredde på ca. 5 meter og er klassificeret som en lokalvej i åbent land:

"Lokalveje på landet omfatter de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlig. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50-60 km/t, nogen steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejen ikke forsynet med sideanlæg."

Trafikmålingen fra februar 2016, som er foretaget ud for Kirkevej 6, viser en ÅDT på 276 køretøjer og med 11 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 60 km/t og 85 % percentil på 78 km/t.

På Kirkevej er der i perioden fra 2006 til 2015 politi registreret to ulykker i krydset Kirkevej og Nordre Ringgade. Den ene ulykke skete i 2006, og der var personskader. Ulykken skete ved påkørsel bagfra ved svingning fra Nordre Ringgade til Kirkevej. Den anden ulykke skete i 2009, hvor der var materielle skader, og den ene part ikke overholdte sin vigepligt.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at der på trods af den ringe trafikbelastning er behov for trafiksikring af de bløde trafikanter på Kirkevej. Da vejstrækningen er en del af Jyske Ås-stisystem, som samtidigt bliver brugt til færdsel til og fra rideskolen, bør det overvejes, om der skal etableres en 2 minus 1 vej på strækningen. Eventuelt i forbindelse med en senere slidlagsfornyelse. Afstribning af en 2 minus 1 vej skønnes at koste 35.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om anmodningen kan imødekommes, og om etableringen af en 2 minus 1 vej skal medtages på prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekter.

Færdselssikkerhedsrådet drøfter, om der er grundlag for etablering af en 2 minus 1 vej på strækningen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 3:

Færdselssikkerhedsrådet vurderer, at der på Kirkevej er grundlag for etablering af en 2 minus 1 vej, men anbefaler dog, at Vej og Park undersøger vejens stand, inden endelig stilling tagen. Punktet udsættes til næste møde.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 27. juni 2016:

Vej og Park har besigtiget vejstrækningen og vurderer, at Kirkevej er i god stand, dog er kanten knækket flere steder på grund af de tunge køretøjer. Vej og Park foreslår, at vejen kantoprettes inden afstribningen.

En kantopretning, skiltning og afstribning af Kirkevej koster 80.000 kr., hvorimod et slidlag i fuld bredde koster 185.000 kr. (uden skiltning og afstribning).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der på Kirkevej skal etableres en 2 minus 1 vej. Hvis projektet godkendes, foreslås det, at Kirkevej som minimum kantoprettes inden etablering af en 2 minus 1 vej. Projektet foreslås medtaget på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der på Kirkevej kantoprettes og etableres en 2 minus 1 vej, da vejen er en del af Jyske Ås-stisystem og bliver brugt til færdsel til og fra rideskolen.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ønske om chikane på Gravensgade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger søger om at få etableret chikaner på Gravensgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger søger om at få etableret chikaner på Gravensgade i Brønderslev, da der i stor stil i aften og weekend bliver brugt som en 'free-way' med høj hastighed.

Gravensgade er anlagt i en bredde på ca. 7,5 meter og er klassificeret som en lokalvej i by:

"Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle med ingen eller få afmærkninger på vejebanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

Trafikmålingen fra maj 2016, som er foretaget ud for Gravensgade 124, viser en ÅDT på 320 køretøjer og med 13 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 37 km/t og 85 % percentil på 48 km/t.

På Gravensgade er der i perioden 2006 til 2015 politi registreret en materielskade ulykke på strækningen fra Smalbyvej til Knudsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ikke imødekommer ansøgningen med udgangspunkt i trafikmålingen og det lave antal ulykker.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes med udgangspunkt i trafikmålingen.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Trafiksikring af Irisvej i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger ansøger om at få etableret chikaner på Irisvej i Dronninglund.

Sagsfremstilling

En borger søger om at få etableret chikaner på Irisvej i Dronninglund, da der bliver kørt hensynsløst på vejen. Der er mange, som cykler på vejen, især børnene fra asylcentret. Ansøger bemærker, at det er et fantastisk kvarter at være barn i, især hvis de kunne suse trygt rundt på kvarterets gader og hygge sig med de andre børn i nabolaget.

Irisvej er anlagt i en bredde på ca. 7 meter og er klassificeret som en lokalvej i by:

"Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle med ingen eller få afmærkninger på vejebanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

Trafikmålingen fra juni 2016, som er foretaget ud for Irisvej 10, viser en ÅDT på 180 køretøjer og med 8 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 37 km/t og 85 % percentil på 49 km/t.

På Irisvej er der i perioden 2006 til 2015 politi registreret en ulykke i perioden i krydset Irisvej og Valmuevej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ikke imødekommer ansøgningen med udgangspunkt i trafikmålingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes med udgangspunkt i trafikmålingen.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Trafiksikring af Svalevej i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR

En borger anmoder om at få etableret en chikane på Svalevej i Dronninglund.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret en chikane på Svalevej i Dronninglund, da vejen bliver brugt som en smutvej til børnehaven på Falkevej, eller når folk, der bor i kvarteret skal ind eller ud af byen. Der bliver i de fleste tilfælde kørt med høj fart og uden hensyn tagen. Borgeren ønsker nogle restriktioner i form af en chikane, skilt med gennemkørsel forbud, gennemgående fortov i begge ender eller lave vejen om til en stillevej, da der er mange, som bor på vejen og færdes på vejen.

Svalevej er anlagt i en bredde på ca. 7 meter og er klassificeret som en lokalvej i by:

"Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle med ingen eller få afmærkninger på vejebanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

Trafikmålingen fra juni 2016, som er foretaget ud for Svalevej 8, viser en ÅDT på 59 køretøjer og med 10 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 24 km/t og 85 % percentil på 37 km/t.

På Svalevej er der i perioden 2006 til 2015 ikke politi registreret nogen ulykker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ikke imødekommer ansøgningen med udgangspunkt i trafikmålingen og ulykkesantallet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes med udgangspunkt i trafikmålingen og ulykkesstatistikken.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Sikring af cyklister i signalreguleret kryds i Hjallerup


Resume

En borger ønsker fokus på trafiksikkerheden for cyklister i det signalregulerede kryds Ålborgvej - Hjallerupvej.

Der ønskes en bedre afmærkning, så de skolesøgende børn får nemmere ved at overskue deres placering i krydset.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal foretages yderligere vejafmærkning i krydset.

Sagsfremstilling

En forælder har rettet henvendelse vedrørende et ønske om en bedre sikring af cyklister i det signalregulerede kryds Ålborgvej - Hjallerupvej.

Det er især cyklister, der kommer ad Ålborgvej fra nord, og som skal til venstre i lyskrydset mod Hjallerup, der ønskes fokus på.

Det er de skolesøgende børn, som skal i gennem krydset, der udgør den største bekymring.

Der ønskes en bedre afmærkning af cykelbanerne i krydset og eventuelt med blå cykelbaner, som kan hjælpe de små cyklister til at finde vej gennem krydset.

Mange børn cykler ligeledes i dag ad Håndværkervej, men denne rute giver også nogle store udfordringer for de små trafikanter, når de skal krydse Hjallerupvej, og især fordi der ikke findes en fodgængerovergang eller lignende i dette kryds.

Der er i dag kun etableret cykelstier på Ålborgvej nord for signalanlægget. Cyklister der skal videre syd over skal ind i gennem Hjallerup by. Der findes i dag cykelbaner på Hjallerupvej fra signalanlægget og ind til Hjallerup by.

Der er etableret et cykelfelt med bred punkteret linie på Ålborgvej, helt frem til adskillelsen mellem færdselsretningerne på de tværgående veje, Hjallerupvej-Tylstrupvej. Dog mangler der et V21 "Cykelsymbol" i feltet.

Det er kun i de mest komplicerede kryds, hvor der anvendes blå afmærkning til markering af cykelbane.

Årsdøgntrafikken i krydset ligger på ca. 4500, og der er i perioden 2005 - 2015 sket 2 ulykker i krydset, hvoraf der i ingen er cyklister indblandet.

Der forefindes p.t. ingen ÅDT for cyklister på Ålborgvej, men må antages at være forholdsvis lavt på stedet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter, om der er grundlag for, at der skal vejafmærkes yderligere i krydset, ud over etablering af det manglende V21 "Cykelsymbol".

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i samarbejde med Nordjyllands Politi udarbejder et projekt, hvor børnene har mulighed for at stå i 'læ'. Projektet sendes til Teknik- og Miljøudvalget.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume
  • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
Beslutning

Karsten Frederiksen informerede om debatten på Facebook om oversigtsforholdene ved fodgængerfeltet på Elmevej i Øster Brønderslev. Færdselssikkerhedsrådet bemærker, at hækken ligger på skolens areal og anbefaler, at hækken flyttes 2 meter ind på egen grund (mod syd). Alternativt kan hækken klippes ned i en højde på 80 cm.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø afholder et møde med skolen angående det kommende vejprojekt for Øster Brønderslev.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Til toppen

Opdateret 5. juli 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer