Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. februar 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Hjallerup Bibliotek - ombygning i forbindelse med etablering af "åbent bibliotek"


Resume

Sagsforløb: FK

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 i Brønderslev Kommune er det politisk besluttet, at der skal etableres bibliotek med selvbetjening i Hjallerup.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet er der afsat 300.000, som omfatter udgifter i forbindelse med bygningsændringer samt udgifter i forbindelse med overvågning, adgangsforhold og selvbetjening i biblioteket.

De bygningsmæssige muligheder og konsekvenser er løbende drøftet på møder mellem bygningskyndige, kulturhus og bibliotek. Ligesom de mange forskellige hensyn i forbindelse med bofællesskabet i Kulturhuset i Hjallerup har været inddraget. Intentionen er, at de problemer som har været i hverdagen søges imødekommet i forbindelse med bygningsændringerne.

Opmærksomhedspunkter:

  • Arkitektonisk – hensynet til husets helhed bla. i materialevalg og husets enkle linjer samt den nuværende benyttelse/opdeling af fællesarealerne

  • Fordeling af forbrug – el, varme, renovation opdeles efter forbrug

  • Adgangsforholdene - til Kulturhus og Bibliotek skal være enkle og brugervenlige i både den bemandede og selvbetjente åbningstid

  • Funktionalitet - mht. arbejdsmiljøforholdene lugt, støj og temperatur gener.

  • Fælleslokale – biblioteket har brugsretten i den bemandede åbningstid mens kulturhuset har adgang til og mulighed for at bruge lokalet på alle andre tidspunkter under hensyntagen til brugerne i den ubemandede åbningstid.

Der er enighed om skitseforslaget (bilag A) hvor der etableres en glasvæg i en metalramme, samme materialer og samme rammer som allerede findes i foyeren. Alternativt bliver der et knæk på væggen, sådan at indgangsdøren placeres længere inde i biblioteket (bilag B).

I glasvæggen etableres en dobbeltdør som indgang til biblioteket i den bemandede åbningstid. I vindfangets højre side etableres en enkelt glasdør, som indgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid. Løsning betyder at de nuværende adgangsforhold til kulturhuset forbliver uændrede.

Jævnfør ejerforeningens vedtægter er det ejerforeningens bestyrelse som i enighed skal godkende de bygningsmæssige ændringer, hvorefter Brønderslev Kommune igangsætter arbejdet ligesom denne afholder de økonomiske udgifter i forbindelse med ændringerne. Undervejs i processen vil både bibliotek og kulturhus blive løbende orienteret.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler, at sagsfremstilling og skitseforslag sendes til godkendelse i ejerforeningens bestyrelse.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Lokalhistoriske arkiver i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 er det politisk besluttet, at afsætte 100.000 kr. til lokalhistoriske arkiver.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere behandlet forholdene for de lokalhistoriske arkiver. Senest ved møde, den 12. juni 2013.

Sagsfremstilling

De lokalhistoriske arkiver har i forbindelse med Fritids- og Kulturudvalgets tidligere behandling af sagen indsendt regnskab for 2012.

På baggrund af regnskaberne er der udarbejdet oversigt over regnskaberne og oversigt over lokale udgifter for de arkiver, der ikke er i kommunale bygninger.

Udvalget anmodes om at tage stilling til det videre forløb.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede som udgangspunkt at indkalde motiverede ansøgninger i forhold til puljen på 100.000 kr. fra de lokalhistoriske arkiver, som har mistet statstilskud. Ansøgningerne skal ledsages af vedtægter, budget for 2014 og regnskab for 2013.

Ansøgninger skal fremsendes senest 1. maj 2014.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Brønderslev Golfklub søger om tilskud til opførelse af overdækning af udslagsområder


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

På baggrund af supplerende oplysninger fra Brønderslev Golfklub, skal Fritids- og Kulturudvalget påny tage stilling til ansøgning om tilskud på 193.000 kr. til opførelse af overdækning af udslagsområder.

Sagsfremstilling

Brønderslev Golfklub genfremsender ansøgning om tilskud til opførelse af overdækning af nogle af klubbens udslagssteder.

Det anføres, at Golfklubben har ansat ny træner, hvis evner og træningsmetoder gør opførelse af en overdækning endnu vigtigere, ligesom en overdækning vil give både medlemmer og gæster optimale træningsforhold.

Udgifterne til opførelse af overdækningen er opgjort til 572.000 kr., der påregnes finansieret således:

Værdi af eget arbejde: 129.000 kr.

Kontant egenbetaling: 250.000 kr.

Manglende tilskudsbehov: 193.000 kr.

Idrætssamvirket Brønderslev anbefaler, at der bevilges tilskud på 193.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, atGolfklubben tidligere har søgt om tilskud på 380.000 kr. til projektet, men fik afslag af Fritids- og Kulturudvalget, da udvalgets budget til anlæg stort set var opbrugt. Byggeriet er reduceret i forhold til første ansøgning, og tilskudsbehovet udgør nu 193.000 kr.

Klubben har 1129 medlemmer, heraf 117 medlemmer under 25 år.

Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget til diverse anlægsaktiviteter.

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Thise Idrætsforening om tilskud på 500.000 kr. til renovering af klubhuset bla. i forhold til omklædningsfaciliteterne. Ansøgningen er endnu ikke klargjort til behandling i Fritids- og Kulturudvalget, idet der er anmodet om yderligere oplysninger. Ansøgningen har endnu ikke været fremsendt til udtalelse i Idrætssamvirket.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 16. januar 2014:

Inden stillingtagen til ansøgningen ønsker udvalget oplyst, hvilke fonde, klubben har søgt.

Beslutning

Udvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Om møde med Dronninglund Cup. Sættes på dagsordenen i marts.

Om møde i Kulturkanten, Den Regionale Kulturaftale.

Om besøgsrunde til hallerne.

Til orientering.

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. januar 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer