Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 3. april 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om Kultursamvirket


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har inviteret repræsentanter fra Kultursamvirket til mødet kl. 14.30.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Kultursamvirket kommer og giver en orientering om deres arbejde kl. 14.30.

Der er afsat ½ time til orienteringen.

Beslutning

Repræsentanter fra Kultursamvirket gav en orientering om deres arbejde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om Arkivsamvirket


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har inviteret repræsentanter fra Arkivsamvirket i Brønderslev Kommune til møde kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Arkivsamvirket kommer og giver en orientering om deres arbejde.

Der er afsat ½ time til orienteringen.

Beslutning

Repræsentanter fra Arkivsamvirket gav en orientering om deres arbejde og ønsker for fremtiden.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


5. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Fritids- og Kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts 2014 budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet, inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på området.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27. marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for Byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Marts - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag, og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for Byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni. Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes mhp. at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på udvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der foretages en drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer m.v. der ønskes udarbejdet på Fritids- og Kulturudvalgets område.

Beslutning

Udvalget vil tage udgangspunkt i masterplanen med henblik på, at drøfte, hvordan der kan skabes synergi mellem de lokale aktiviteter set i lyset af bl.a. det faldende børnetal.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


6. Takster for klubtilbud i Ungdomsskolen


Beslutning

Udvalget anbefaler, at fritidsklubtilbud 4. - 7. klasse godkendes som anbefalet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

I forbindelse med implementering af skolereformen, skal Byrådet tage stilling til ændret åbningstid og nye takster for klubtilbud i Ungdomsskolen.

Sagsfremstilling

Fritidsklubben er et fritidstilbud under ungdomsskolen. Fritidsklubben er et bredt funderet pædagogisk fritidstilbud for børn og unge i 4.-7. klasse. Tilbuddet er placeret i Ungdomsskolens lokaler i Hjallerup, Dronninglund og Brønderslev. Fritidsklubtilbuddet dækker Dronninglund Skole, Hjallerup Skole, Skolegades Skole, Søndergade Skole og Hedegårdsskolen.

Fritidsklubben tilbyder børn og unge en bred vifte af aktiviteter og tilbud, der alle udspringer af medarbejdernes faglige drøftelser og overvejelser samt børn og unges egne ønsker og behov. Med udgangspunkt i ungdomsskoleloven sikrer ungdomsskolen, at medlemmerne er medbestemmende om indholdet i fritidsklubbens eksisterende aktiviteter.

Der arbejdes med at styrke medlemmernes sociale og personlige kompetencer gennem projekter indenfor kost & bevægelse, musik & sang og kunst i bred forstand. Fritidsklubberne har bl.a. udstillet på Dronninglund Kunstcenter, biblioteker og Brønderslev Gymnasium.

Der arbejdes efter kommunens anviste rammer for ”Kost og bevægelse”, og der sælges hver dag et sundt eftermiddagsmåltid og tilbydes frugt og grønt.

I fritidsklubberne arbejdes med den generelle forebyggende indsats ved at skabe forpligtende fællesskaber der inkluderer alle uanset interesser, alder m.m. Fritidsklubben frekventeres af mange forskellige børn/unge, hvor især de foreningsløse og socialt udsatte medlemmer profiterer af samværet, socialiseringen og de fælles oplevelser i fritidsklubben.

Der samarbejdes med skole, forældre, SSP, Børne- og Familieafdelingen. Der er ansat uddannede pædagoger/lærere i alle fritidsklubberne.

Opgave:

  1. I følge budget 2014, skal fritidsklubbernes åbningstid ændres fra kl. 12 – 17 til kl. 14 – 17, alle hverdage inkl. skolefridage undtaget juli måned.

  1. Budget 2014 skal reduceres med 200.000 kr. Fra 1. januar 2015 med 450.000 kr. årligt.

  1. Optaget ændres fra 3. – 7. klasse til 4. – 7. klasse.

Med ændret timetal for ansatte fra 25 timer til 15 timer ugentligt er det en stor udfordring, at finde egnet/kvalificeret personale til så få ugentlige timer. Nedgang i tid berører ligeledes afdelingsledere, uagtet nogle opgaver kræver samme tid.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at fritidsklubtilbud 4. – 7. klasse godkendes med følgende indhold:

  1. Pædagogisk personale i fritidsklubber tilbydes timer i aftenklubber.

  1. Afdelingsledere er i aftenklubber 2 aftener om ugen.

  1. Forældrebetaling fastsættes til kr. 685 kr. pr. måned (undtaget juli)

Bilag

Til toppen


7. Fastholdelse af statsanerkendelse for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids og Kulturudvalget skal drøfte Museerne i Brønderslevs forespørgsel om fastholdelse af et statsanerkendt museum.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2012 blev de statsanerkendte kulturhistoriske museer Try Museum og Dorf Møllerne fusioneret med det foreningsdrevne Vildmosemuseet og fik navnet Museerne i Brønderslev Kommune. Fusionen blev tilskyndet af Byrådet.

Fusionen af museerne er forløbet stille og roligt, men de helt store økonomiske fordele ved fusionen har endnu ikke vist sig. Der er dog ikke tvivl om, at fusionen på længere sigt var rigtig. Det vil vise sig på flere områder ikke mindst på formidlingsområdet.

Med virkning fra den 1. januar 2013 skete der en del ændringer i museumsloven. Der er sket en forenkling i tilskudsordningerne, så kommunen nu får et statsligt tilskud til statsanerkendte museers drift.

For de museer i Danmark, som får under 1 mio. kr. årligt i statsligt tilskud, blev det statslige tilskud hævet til 1 mio. kr. - hvilket svare til en stigning på næsten ½ mio. kr. For de ganske få museer, der modtager under 2 mio. kr. i kommunalt tilskud skal det kommunale tilskud inden 1. januar 2016 være på minimum 2 mio. kr. årligt. Museerne i Brønderslev er blandt de museer som ikke får kommunalt tilskud på 2 mio. kr. I følge budget for 2014, som er afleveret til Kultur og Fritidsudvalget, mangler der ca. ½ mio. kr. inden loven er opfyldt.

Da museet i den kommende periode står overfor en del opgaver, som skal løses er det vigtigt at kunne dokumentere, at Byrådet vil fastholde et statsanerkendt museum med de deraf lovmæssige forpligtelser.

Såvel i 2012 som i 2013 har museernes regnskab været i balance. I 2013 modtog Museerne i alt 1.654.000 kr. fra Kulturstyrelsen, alene fordi det er statsanerkendt. Som det ikke ses af regnskabet, skaffede museerne også i 2013 921.000 kr. til renovering af Dorf Vandmølle. Penge som Museerne modtog fra fonde, EU m.fl., bl.a. fordi det er statsanerkendt.

Museernes fremtidsplaner vil afhænge af, hvorvidt museet kan dokumentere, at det er statsanerkendt. Statsanerkendelsen vil medvirke til at der kan skaffes midler fra fonde, organisationer og EU m.fl. Gennemførelse af planerne vil ikke medføre øgede nettoudgifter.

Beslutning

Udvalget vil fortsat arbejde for statsanerkendelse.

Formand og Næstformand afholder møde med formand for bestyrelsen og daglig leder.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om kommunegaranti til energibesparende foranstaltninger i Asaa Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Hallen om kommunegaranti på 600.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Asaa Hallen ansøger om kommunegaranti til energibesparende foranstaltninger på 600.000 kr. til:

1. Optimering, udskiftning af kabler, målertavler så kapacitet tilpasses det faktiske forbrug.

2. Udskiftning af gamle hvidevarer til mere energi venlige og tidssvarende.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang til formålet i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der gives kommunegaranti.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om kommunegaranti til Geraa & Omegns Beboerforening


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Geraa & Omegns Beboerforenings ansøgning om kommunegaranti til henholdsvis et byggelån på 500.000 kr. og et efterfinancieringslån på 250.000 kr.

Sagsfremstilling

Geraa & Omegns Beboerforening ansøgte oktober 2013 Brønderslev Kommune om kommunegaranti til henholdsvis et byggelån på 500.000 kr. (max 1 år) og et efterfinansieringslån på 250.000 kr. (amortiseret over 20 år)

Der blev administrativt givet afslag på denne ansøgning begrundet med, at låneramme for 2013 var opbrugt.

Foranlediget af tidligere ansøgning ønsker Geraa & Omegns Beboerforening at genfremsende ansøgningen. Den ansøgte kommunegaranti ønskes medtaget i låneramme for 2015.

Geraa & Omegns Beboerforening bemærker, at kommunegarantien vil være uden risiko, i det værdien af et vedligeholdt Sorensminde og et nyt samlings- og aktivitetshus vil overstige det stipulerede lånebeløb.

Generelt om låneramme

En eventuel kommunegaranti til Geraa & Omegns Beboerforening vil forudsætte Statsforvaltningens godkendelse. Statsforvaltningen vil skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Geraa & Omegns Beboerforening kan sidestilles med en forening eller selvejende institution med tæt tilknytning til kommunen.

Alternativet til kommunegaranti for lån er at der ydes tilskud til Geraa & Omegns Beboerforening finansieret af Fritids- og Kulturudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget skal på baggrund af ovenstående tage stilling til den fremsendte ansøgning om låneadgang i budget 2015.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti til det nævnte formål ikke er omfattet af reglerne om automatisk låneadgang. Såfremt der skal skabes en ledig låneramme til garantistillelsen, vil dette kræve fremsendelse af ansøgning om lånedispensation til ministeriet i forbindelse med de øvrige låneansøgninger for budget 2015.

Beslutning

Udvalget er positiv overfor ansøgningen og sender den til afgørelse i Økonomiudvalget.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om tilskud til fjernvarme installation på billiardborde


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Billiardklub om tilskud til fjernvarme installation på billiardborde på 25.000 kr.

Sagsfremstilling

Hjallerup Billiardklub søger om tilskud til installation af fjernvarme i klubbens billiardborde. Alle billiard turneringsborde skal være opvarmet til ca. 24 grader for at deltage i billiard unionens turneringer.

For nogle år siden blev der lavet forsøg med fjernvarme opvarmning af billiardborde i stedet for EL, og dette forsøg er nu gennemført. Mange klubber er interesseret i denne løsning.

Asaa Billiardklub har fået installeret fjernvarme i bordene, og deres erfaringer er, at det er et gennemført system med mulighed for driftsbesparelser for klubben.

Projektet forventes starter i april 2014.

Hjallerup Billiardklub ansøger om tilskud på 25.000 kr. til denne energibesparende løsning. Øvriger omkostninger til etableringen dækkes af andre sponsorer og fonde.

Hvis ansøgningen skal imødekommes, vil tilskuddet blive financieret af Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Anlægspuljen er på 1 mio. kr. hvoraf Brønderslev Golfklub har fået tilskud på 50.000 kr. til dækning af udslagsområderne.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til den fremsendte ansøgning fra Hjallerup Billiardklub.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at Hjallerup Billiardklub får det ansøgte tilskud på 25.000 kr.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Fordeling af Kulturpuljen 2014 - 1. runde


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen 2014.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde, den 16. januar 2014, at Kulturpuljens tema i 2014 er: "Tilgængelighed og formidling - den gode historie".

Der var ved ansøgningsfristen, den 15. marts 2014 modtaget 17 ansøgninger, hvoraf 1 ansøgning er en realitetsbehandling i forhold til Kulturpuljen 2015.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere (sidste byrådsperiode) godkendte følgende dispositioner:

Kulturaftalen 111.800 kr.
Forfatterskolen 37.000 kr.
Børnekulturen Rygsæk 164.500 kr.
Kulturkonsulenten 75.000 kr.
Kulturprisen 15.000 kr.
Fritidsprisen 15.000 kr.
Dronninglund Kunstcenter 100.000 kr.
Kultursamvirke 60.000 kr.
Lokalhistoriske Arkivers foreningssystem 16.000 kr.
Museerne i Brønderslev (ses i sammenhæng med selvstændigt punkt i dagsorden) 175.000 kr.
Aasen Teater til projekt "Ung Nordjysk Scenekunst" 40.000 kr.
Total 809.300 kr.

Fritids- og Kulturudvalgets skal tage stilling til de modtagne ansøgninger samt godkende de tidligere besluttede disponeringer af Kulturpuljen.

Beslutning

Tilskud til Kultursamvirke afventer afklaring om nynedsættelse, der behandles på Fritids- og Kulturudvalgets næste møde.

Tilskud til Kulturprisen afventer.

Tilskud til Museerne i Brønderslev afventer møde med formand for bestyrelsen og daglig leder.

Udvalget var enige om, at fastholde de øvrige tilskud.

Udvalget godkendte følgende ansøgninger:

Dorf Gl. Skole 10.000 kr.
Vendsyssel Festival 5.000 kr.
Sangforeningen Frejdig 1.000 kr.
Havnefestivalkomiteen - Asaa 15.000 kr.
Parkfestivalen 30.000 kr.
Foreningen Norden 4.000 kr.
Kulturudvalget i Asaa 20.000 kr.
Øster Brønderslev Borgerforening 5.000 kr.
Brønderslev Amatør Scene 2.000 kr.
Aasen Folkefest og Teater 5.000 kr.

Udvalget ønsker yderligere oplysninger inden stillingtagen til ansøgning fra Brønderslev Naturskole.

Udvalget er positiv overfor ansøgning på 12.000 kr. fra Jazz9700. Beløbet forudsætter, at de ønskede arrangementer bliver en realitet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Til orientering i Fritids- og Kulturudvalget:

  • Fritidsprisen uddeles torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.30. Når detaljerne omkring arrangementet er på plads, sendes der indbydelse til Byrådets medlemmer.

  • Museerne i Brønderslev tilbyder skoletjeneste

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. marts 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer