Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 28. maj 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog på Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Udvalget skal på baggrund af præsentation af de forskellige konti på udvalgets område komme med forslag til temaer.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem Handicap- og Psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2014, pkt. 4:

Udvalget ønsker en gennemgang af de forskellige konti på udvalgets næste møde.

Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet få fremlagt de ønskede oversigter over områdets forskellige konti.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Fagenheden for Børn og Kultur afdækker i henhold til udvalgets bemærkninger.

Til toppen


4. Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til indkomne ansøgninger fra de Lokalhistoriske Arkiver.

Der er i budget 2014 afsat 100.000 kr. til lokalhistoriske arkiver.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde den 6. februar 2014 at indkalde motiverede ansøgninger fra de lokalehistoriske arkiver, som har mistet deres statstilskud.

Der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet 8 ansøgninger om tilskud, oversigt er vedlagt som bilag.

Udvalget skal med udgangspunkt i modtagne ansøgninger tage stilling til fordeling af tilskud til arkiverne.

Beslutning

Udvalget besluttede, at fordele puljen for 2014 således:

Asaa 20.000 kr.

Hjallerup 12.500 kr.

Thorup 30.000 kr.

Flauenskjold 5.000 kr.

Agersted 5.000 kr.

Brønderslev 7.500 kr.

Dronninglund 20.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Administrationsgrundlag for haller gældende for 2014 og 2015


Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har gennem det sidste halve år arbejdet for, at lave et nyt administrationsgrundlag for hallerne. Senest har udvalget på et temamøde den 30. april 2014 drøftet forslag til sammensætning af administrationsgrundlag. På baggrund af disse drøftelser fremlægges to forslag, som udvalget skal tage endelig stilling til.

Begge forslag gælder følgende haller på 800 m2, jf. folkeoplysningsloven:

 • Brønderslev Hallerne (2 haller)

 • Dronninglund Hallerne (2 haller)

 • Hjallerup Hallerne (2 haller)

 • Asaa Hallen

 • Flauenskjold Hallen

 • Klokkerholm Hallen

 • Vendelbo Hallen

 • Østsidehallen

 • Stenum Hallen

 • Thise Multihal

Ovenstående haller er omfattet af administrationsgrundlag gældende for 2014 og 2015.

Basistilskud - forslag 1:

Sammensættes af et grundtilskud, belastningstilskud og et lokalsamfundstillæg. Grundtilskuddet er reduceret ved hal 2 med 40.000 kr. begrundet med hallernes mulighed for rationel drift.

Pr. Hal Hal 2
Grundtilskud 100.000 kr. 60.000 kr.

Belastningstilskuddet er beregnet på baggrund af foregående års opgørelse af forbrug af haltimer. Ingen direkte sammenhæng mellem den aktuelle anvendte og årets tilskud.

Belastning Beløb:
0 - 500 timer 50.000 kr.
500 - 1000 timer 100.000 kr.
1000 - 1500 timer 150.000 kr.
over 1500 timer 200.000 kr.

Lokalsamfundstillæg afhængig af foregående års forbrug af hallen:

Antal haltimer (forbrug af timer) Beløb:
Under 1500 haltimer 75.000 kr.
Over 1500 haltimer 50.000 kr.

Basistilskud - forslag 2

Sammensættes af grundtilskud og belastningstilskud.

Grundtilskuddet er reduceret ved hal 2 med 40.000 kr. begrundet med hallens mulighed for rationel drift.

Pr. hal Hal 2
Grundtilskud 75.000 kr. 35.000 kr.

Belastningstilskuddet er beregnet på baggrund af foregående års opgørelse af forbrug af haltimer. Ingen direkte sammenhæng mellem den aktuelle anvendte og årets tilskud.

Belastning (forbrug af timer) Beløb:
0 - 500 timer 50.000 kr.
500 - 1000 timer 100.000 kr.
1000 - 1500 timer 150.000 kr.
over 1500 timer 200.000 kr.

I forslag 2 er der desuden indregnet et lokalsamfundstillæg til Asaa Hallen, Flauenskjold Hallen, Klokkerholm Hallen, Vendelbohallen, Østsidehallen, Stenum Hallen og Thise Multihal på 100.000 kr. Lokalsamfundstillægget indgår i forslag 2 som basistilskud til de nævnte haller.

Variabelt tilskud - gældende for både forslag 1 og forslag 2

Variabelt tilskud indeholder sidste års indberettede skole- og fritidstimer. Det variable tilskud reguleres årligt afhængig af foregående års faktiske forbrug i hallerne.

Svømmehallerne:

Grundtilskud: tilskud til diverse udgifter nedsættes fra 768 kr. til 725 kr. pr. m2.

Reduktion af antallet af fritidstimer i forhold til faktiske forbrug.

På temamødet den 30. april 2014 blev Fritids- og Kulturudvalget desuden præsenteret for eksempler på udviklingsforløb fra henholdsvis Mariagerfjord Kommune og DGI Nordjylland. Begge udviklingsforløb søger at kortlægge og afdække fremtidig behov i haller.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår:

 • at der tages konkret stilling til model for fremtidig beregning af administrationsgrundlag.

 • at der igangsættes et udviklingsforløb, der kan afdække det fremtidige behov

 • at udviklingsforløb sker i samarbejde med ekstern partner

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender:

 • basistilskud efter forslag 2

 • at der igangsættes et udviklingsforløb, der kan afdække det fremtidige behov

 • at udviklingsforløbet sker i samarbejde med ekstern partner.

Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal godkende endelig administrationsgrundlag for haller, gældende for 2014 og 2015.

Til toppen


6. Driftstilskud til Jerslev Aktivitetssal


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til driftstilskud til Jerslev Aktivitetssal svarende til brug af fritidstimer i den nye sal.

Sagsfremstilling

Jerslev Aktivitetssal har ansøgt om tilskud til finansiering af drift i den nye aktivitetssal. Der ønskes driftstilskud svarende til JSI gymnastik, badminton og volleyballs opgjorte forbrug af salen.

Det faktiske forbrug af fritidstimer for JSI i 2013 er opgjort til 824 timer.

Anslået forbrug af fritidstimer for JSI i 2. halvår af 2014 er 432 timer, som danner grundlag for beregning af tilskud.

Økonomi:

2014 432 timer af 248,60 kr. 107.395 kr.
2015 Anslået 824 af 248,60 kr. 204.846 kr.

I beregning for 2015 er der ikke taget højde for KL-pristalsregulering og det faktiske antal forbrugte fritidstimer, hvorfor det præcise antal timer er opgjort som anslået.

Finansiering af fritidstimer sker fra pulje til drift af haller.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ansøgning imødekommet som beskrevet i sagsfremstillingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende

Til toppen


7. Ansøgning om midler til udskiftning af selvbetjeningsautomater på biblioteket


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Biblioteket om midler til udskiftning af selvbetjeningsautomater.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der skal være åbne biblioteker uden for betjent åbningstid. Selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering af bibliotekets materialer er en forudsætning for at de åbne biblioteker kan fungere. Automaterne er desuden en forudsætning for opretholdelsen af det eksisterende serviceniveau og bibliotekernes nuværende personalenormering.

Bibliotekets nuværende selvbetjeningsautomater er de ældste i landet, og står tændt i op til 15.000 timer om året, registrerer 353.000 materialer og er uundværlige for hurtig betjening af bibliotekets ca. 220.000 årlige besøgende.

 • Automaterne er mellem 7 og 10 år gamle og er slidt op

 • Automaterne kører på det ikke længere understøttede operativsystem Windows XP

 • Automaterne er produceret af firmaet CODECO, som gik konkurs i 2009. Der har derfor ikke kunne skaffes hverken reservedele eller service i de senere år

 • Automaterne kan ikke læse RFID-chips, som i dag er standard på alle andre biblioteker i landet end Brønderslev Bibliotek og Ikast-Brande Bibliotek (som skifter 1. maj 2014)

 • Automaternes brugergrænseflade er stærkt forældede og kan forekomme forvirrende for borgerne

Brønderslev Bibliotek har afholdt uforpligtende møder med to af landets leverandører af selvbetjeningsautomater. Mødernes formål har været at klarlægge mulighederne for at opgradere de nuværende automater og undersøge, hvilke muligheder der er for indkøb af nye automater.

På baggrund af møderne står det klart, at de nuværende automater ikke kan opgraderes, og en komplet udskiftning er nødvendig, hvis det nuværende serviceniveau, åbningstider og tilgængelighed skal opretholdes.

Økonomi:

Prisniveauet for en udskiftning af automaterne vurderes til at ligge omkring 500.000 kr. I det beløb er inkluderet omkostningerne ved at skifte til RFID-teknologi. RFID er den teknologiske erstatning for stregkoder, og anvendes til udlån og aflevering af bibliotekets materialer.

Med indførelsen af RFID-teknologi, åbnes der mulighed for også at indføre tyverisikring af bibliotekets materialer. Tyverisikring af materialerne kræver udover RFID-chipning opstilling af gates, der vurderes at ville koste omkring 225.000 kr.

Samlet vurderes udskiftning af automater og opstilling af gates at ville koste 725.000 kr – dog med forbehold for evt. tilbud i forbindelse med en annoncering.

Indkøbsfunktionen har forespurgt Kommuneleasing om en leasings-model. Ved leasing over 5 år vurderes det at ville koste 148.000 kr. årligt at lease selvbetjeningsautomater samt gates.

Beløbene er af en sådan størrelse, at de ikke kan indeholdes i bibliotekets budget. Udvalget anmodes derfor om at bevilge ovennævnte beløb eller afsætte de fornødne midler til indgåelse af leasingaftale.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Biblioteket.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2014, pkt. 5:

Udsat.

Biblioteket fremsender følgende supplerende oplysninger:

Biblioteket søger Fritids- og Kulturudvalget om midler til udskiftning af automater samt chipning af materialer, hvilket er en forudsætning for at selvbetjening fungerer generelt og specielt på de åbne biblioteker i Brønderslev Kommune. Desuden er chipning af automaterne en forudsætning for at være en del af det sammenhængende biblioteksvæsen i Danmark med udlån af materialer på kryds og tværs.

Der er tale om et platformskifte dvs. at selvbetjenings automater og chipning af materialerne hænger sammen. Der er ikke økonomisk råderum på bibliotekets budget til at finansiere udskiftningen, men fremadrettet kan der afsættes et mindre årligt beløb til at imødegå næste generationsskifte, ligesom en kommende support-aftale betales af biblioteket.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget område, der evt. kan anvendes til finansiering. Der er forud for udvalgets majmøde 950.000 kr. tilbage.

Alternativ kan ønske om nye selvbetjeningsautomater indgå som budgetønske i forbindelse med de forestående forhandlinger om Budget 2015.

Beslutning

Udsat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om tilskud til ombygning/renovering af klubhuset i Thise


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til ombygning/renovering af klubhuset i Thise.

Sagsfremstilling

Thise Idrætsforening byggede i 1969 det nuværende klubhus. Huset er indrettet med to mindre og et større omklædningsrum, dommer omklædningsrum og køkken/cafeteria. Klubhuset er løbende blevet vedligeholdt, men trænger nu til en større renovering.

Renoveringen omfatter, at der laves fire omklædningsrum, et vaskerum/opbevaringsrum, to omklædningsrum til dommere, mødelokale og fordelingsgang.

Thise Idrætsforening oplyser, at der ikke er søgt tilskud fra fonde, da at de har erfaring med, at fondene gerne ser kommunal støtte for at ville bidrage. De forventer efterfølgende at sende ansøgning om tilskud til Grøn Ordning, Spar Nord Fonden og Sparekassen Vendsyssels Fonden.

Foreningen har 592 medlemmer.

Økonomi:

Materialeudgifter efter overslag Stark 440.000 kr.
Uforudsete omkostninger 60.000 kr.
Pris inkl. moms 500.000 kr.

Renoveringen gennemføres ved hjælp af frivilligt arbejde i det omfang, det er muligt indenfor lovgivningen.

Tilskud til Thise Idrætsforening vil skulle finansieres over Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budget 2014 er afsat en pulje på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget område, og der er 925.000 kr. tilbage i puljen.

Beslutning

Udvalget ønsker yderligere beskrivelse af projektet.

Svend Erik Trudslev fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 22. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer