Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 21. august 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Hjallerup Idrætscenter søger om anlægs- og driftstilskud til en 3. hal


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægs- og driftstilskud til opførelse af 3. hal i Hjallerup. Der er konkret ansøgt om

 • anlægstilskud på minimum 8 mio kr.

 • tilsagn om kommunegaranti til hjemtagelse af størst muligt kreditforeningslån

 • accept af fritidsudlejen af 3. hal i lighed med de øvrige haller (administrationsgrundlag)

Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætscenter har gennem længere tid planlagt byggeri af en 3. hal i Hjallerup.

Hjallerup Idrætscenter oplyser, at der på nuværende tidspunkt er et stort behov for en 3. hal, idet eksisterende halfaciliteter er meget hårdt belastede med den nuværende udlejning. Den kommende skolereform forventes at give et yderligere behov. Der bliver på nuværende tidspunkt sagt nej til indefodbold og nye sportsgrene som floorball, futsal mv.

Hjallerup Idrætscenter forventer at der i årene fremover kommer et yderligere pres, da befolkningsgruppen af pensionister og ældre er stærkt voksende.

For at kunne gennemføre projektet søger Hjallerup Idrætscenter om:

 • Anlægstilskud på minimum 8 mio. kr.

 • Tilsagn om kommunegaranti til hjemtagelse af størst muligt kreditforeningslån

 • Accept af, at fritidsudlejen i 3. hal indgår i den almindelige fritids-udleje-ordning på lige fod med øvrige haller (Administrationsgrundlag).

Hjallerup Samvirke forventes at bidrage med et anlægstilskud til projektet og der vil blive involveret en professionel fundraiser, der kan medvirke til indsamling af væsentlige beløb fra andre fonde.

Hjallerup Idrætscenter forventer en selvfinansiering på ca. 3 mio. kr. og en låneoptagelse på 10 mio. kr.

Opførelse af 3. hal i Hjallerup er planlagt til gennemførelse i 2015.

Repræsentanter fra Hjallerup Idrætscenter kommer og præsenterer projektforslag for udvalget, kl. 14.30.

Økonomi

Økonomiafdelingen anbefaler at sagen oversendes til forhandlingerne i forbindelse med Budget 2015.

Da der ikke er automatisk låneadgang til denne type af kommunegarantier, vil en evt. kommunegaranti påvirke kommunens låneramme.

Til Budget 2015 har Brønderslev Kommune ansøgt om lånetilsagn på 10 mio. kr. til kommunegarantier til foreninger og selvejende institutioner (ikke specificeret nærmere i ansøgningen) indenfor fritids- og kulturområdet. Svar på ansøgningen forventes inden udgangen af august måned.

Beslutning

Udvalget blev præsenteret for et vel gennemarbejdet projekt. Udvalget oversender ansøgningen til behandling i forbindelse med Budget 2015. Udvalget har ikke taget stilling til fritidsudlejningen af den tredje hal.

Udvalget forventer at sætte et udviklingsprojekt i gang vedrørende fremtidens haller i Brønderslev Kommune.

Bilag

Til toppen


4. Revision af Kulturpolitikken


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet få en præsentation af arbejdsgruppens forslag til revision af Kulturpolitikken samt fremtidig administration af kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 6. marts 2014 at gennemføre en evaluering af kulturpolitikken i samarbejde med leder og konsulent fra Biblioteket.

Formålet med evalueringen er at afdække sammenhængen mellem Kulturpolitikkens værdier og Kulturpuljens midler, herunder også de årlige indsatsområder. I evalueringen inddrages brugere, bl.a. de kulturelle aktører samt Fritids- og Kulturudvalget. Desuden skal evalueringen undersøge, om midlerne giver øget synlighed og flere kulturelle aktiviteter. Evalueringen skal pege fremad og anvise handlingsveje for Kulturpolitikken i Brønderslev Kommune.

Første fase af evalueringen har bestået i at afholde workshop den 1. april 2014 og dernæst samle og finde mønstre, emner og retninger i det materiale, der kom efter workshoppen. Der er i det indsamlede materiale ønsker til områder, der ønskes særlig styrket i kulturlivet og helt konkrete ideer. De konkrete ideer vil blive samlet til den endelige evaluering som et nyt idekatalog.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der foruden den skitserede revision af Kulturpolitikken sker en ændring af administration af Kulturpuljen.

Konkret er der følgende ønsker til ændringer:

 • Årlig pulje til afholdelse af Brønderslev Kulturnetværk

 • Ansøgningsfrist: Ændres til en årlig ansøgningsfrist, den 1. juni

 • Krav til ansøgning: Ansøgningsblanket ændres, så der kommer større fokus på tværgående samarbejde og formidling af projekt. Krav om bilagsdokumentation i form af budget, regnskab og projektbeskrivelse.

 • Formidling af projekt: Modtagere af tilskud forpligtes til at præsentere projektet på den årlige Brønderslev Kulturnetværksaften.

Den administrative procedure er skitseret i årshjul, som er vedlagt som bilag.

Der er til præsentation og drøftelse afsat 1 time.

Beslutning

Arbejdsgruppen arbejder videre med udformningen af den reviderede kulturpolitik med udgangspunkt i udvalgets bemærkninger.

Udvalget godkender fagenhedens forslag til ændringer.

Bilag

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog på Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Fritids- og Kulturudvalget skal beslutte, hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem Handicap- og Psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2014, pkt. 4:

Udvalget ønsker en gennemgang af de forskellige konti på udvalgets næste møde.

Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet få fremlagt de ønskede oversigter over områdets forskellige konti.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2014, pkt. 3:

Fagenheden for Børn og Kultur afdækker i henhold til udvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 21. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget prioriterer forslagene 1,3, 4, 6 og 7. Derudover ønsker udvalget, at udgifterne til Sommerskole 94.000 kr., Kunstfonden 52.000 kr. og BAS-bio 100.000 kr. afdækkes.

Lars Bisgaard ønsker ikke BAS-bio afdækket.

Bilag

Til toppen


6. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter………………………. 16.864.000
Overførselsudgifter………………….. -10.658.000
Finansiering…………………………... -10.557.000
Netto mindreforbrug……………….. -4.351.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Fritids- og Kulturudvalgets område er den væsentligste ændring siden Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts følgende:

 • Mindreudgift til renter i forbindelse med lån vedr. Brønderslev hallen 573.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til korrektioner til basisbudget 2015 - Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2015.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ikke er nogle tekniske korrektioner til Fritids- og Kulturudvalgets budget 2015.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 27. august 2014, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at da der ikke er nogle tekniske korrektioner til Fritids- og Kulturudvalgets budget for 2015, tages vedhæftede oversigt over budgettets fordeling til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Museerne i Brønderslev - Godkendelse af Regnskab 2013


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids og Kulturudvalget skal som tilsynsmyndighed for statsanerkendt museum senest den 1. oktober 2014 godkende Museerne i Brønderslevs regnskab for 2013.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev sender revideret årsregnskab 2013 samt revisionsprotokol nr. 37 til godkendelse i Fritids og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et overskud på 112.394 kr. Efter foretagne henlæggelser viser regnskabet et faktisk overskud på 1.901 kr. Samme resultat som Museerne i Brønderslev meddelte udvalget i begyndelsen af året 2014.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af anlægsmidler til Jerslev Aktivitetssal


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til Jerslev Aktivitetssal.

Sagsfremstilling

På budget 2014 er der afsat 1.050.000 kr. på anlæg som tilskud til etablering af Jerslev Aktivitetssal.

Jerslev Aktivitetssal er under etablering og i den forbindelse har styregruppen bag Jerslev Aktivitetssal ønsket at få frigivet de bevilgede anlægsmidler.

Projektet indeholder en samling af byens aktiviteter i den nye aktivitetssal. Konceptet er fysisk og mentalt at åbne idrætshallen mod omgivelserne samt at skabe god forbindelse mellem de enkelte faciliteter i selve bygningen.

Den nye aktivitetssal skal indeholde sal med rumopdeling, depoter/redskabsrum, fitnesscenter, spinningslokale og mødelokale, hvor der er mulighed for trådløs opkobling. Dette vil give mulighed for nye brugere, bl.a. fra skolen, byen, fra Hellum Idrætsforening og fra det store opland. Der vil være mulighed for idræt for hele familien. Udvidet halkapacitet indfrier behov for flere timer til idræt i skoletiden. På sigt ønskes fodboldafdelingen flyttet til centret og udbygget med et nyt cafeteria.

Fagenheden for Fritid og Kultur foreslår, at anlægsmidlerne frigives.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2014 er afsat 1.050.000 kr. til Jerslev Aktivitetssal.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


10. Frigivelse af anlægsmidler til selvbetjeningsløsning i Hjallerup Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af selvbetjeningsløsning i Hjallerup Bibliotek.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalerne for 2014 blev der afsat 300.000 kr. til etablering af "åbent bibliotek" på Hjallerup Bibliotek. Beslutningen skal ses i sammenhæng med personalebesparelsen på biblioteksområdet på 278.000 kr. Etableringen af "åbent bibliotek" er med til at sikre serviceniveauet.

Der er allerede "åbent bibliotek" på Dronninglund Bibliotek som fungerer meget tilfredsstillende og som bruges flittigt af borgerne i området. Biblioteket forventer det samme vil ske i Hjallerup.

Anlægsbevillingen dækker udgifter i forbindelse med bygningsændringer samt udgifter til overvågning, adgangsforhold og selvbetjeningsløsninger.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der frigives 300.000 kr. til etableringen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2014 er afsat 300.000 kr. til selvbetjeningsløsning på Hjallerup bibliotek.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


11. Udskiftning af selvbetjeningsautomater


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Biblioteket om midler til udskiftning af selvbetjeningsautomater.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der skal være åbne biblioteker uden for betjent åbningstid. Selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering af bibliotekets materialer er en forudsætning for at de åbne biblioteker kan fungere. Automaterne er desuden en forudsætning for opretholdelsen af det eksisterende serviceniveau og bibliotekernes nuværende personalenormering.

Bibliotekets nuværende selvbetjeningsautomater er de ældste i landet, og står tændt i op til 15.000 timer om året, registrerer 353.000 materialer og er uundværlige for hurtig betjening af bibliotekets ca. 220.000 årlige besøgende.

 • Automaterne er mellem 7 og 10 år gamle og er slidt op

 • Automaterne kører på det ikke længere understøttede operativsystem Windows XP

 • Automaterne er produceret af firmaet CODECO, som gik konkurs i 2009. Der har derfor ikke kunne skaffes hverken reservedele eller service i de senere år

 • Automaterne kan ikke læse RFID-chips, som i dag er standard på alle andre biblioteker i landet end Brønderslev Bibliotek og Ikast-Brande Bibliotek (som skifter 1. maj 2014)

 • Automaternes brugergrænseflade er stærkt forældede og kan forekomme forvirrende for borgerne

Brønderslev Bibliotek har afholdt uforpligtende møder med to af landets leverandører af selvbetjeningsautomater. Mødernes formål har været at klarlægge mulighederne for at opgradere de nuværende automater og undersøge, hvilke muligheder der er for indkøb af nye automater.

På baggrund af møderne står det klart, at de nuværende automater ikke kan opgraderes, og en komplet udskiftning er nødvendig, hvis det nuværende serviceniveau, åbningstider og tilgængelighed skal opretholdes.

Økonomi:

Prisniveauet for en udskiftning af automaterne vurderes til at ligge omkring 500.000 kr. I det beløb er inkluderet omkostningerne ved at skifte til RFID-teknologi. RFID er den teknologiske erstatning for stregkoder, og anvendes til udlån og aflevering af bibliotekets materialer.

Med indførelsen af RFID-teknologi, åbnes der mulighed for også at indføre tyverisikring af bibliotekets materialer. Tyverisikring af materialerne kræver udover RFID-chipning opstilling af gates, der vurderes at ville koste omkring 225.000 kr.

Samlet vurderes udskiftning af automater og opstilling af gates at ville koste 725.000 kr – dog med forbehold for evt. tilbud i forbindelse med en annoncering.

Økonomiafdelingen har forespurgt Kommuneleasing om en leasings-model. Ved leasing over 5 år vurderes det at ville koste 148.000 kr. årligt at lease selvbetjeningsautomater samt gates.

Beløbene er af en sådan størrelse, at de ikke kan indeholdes i bibliotekets budget. Udvalget anmodes derfor om at bevilge ovennævnte beløb eller afsætte de fornødne midler til indgåelse af leasingaftale.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Biblioteket.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2014, pkt. 5:

Udsat.

Biblioteket fremsender følgende supplerende oplysninger:

Biblioteket søger Fritids- og Kulturudvalget om midler til udskiftning af automater samt chipning af materialer, hvilket er en forudsætning for at selvbetjening fungerer generelt og specielt på de åbne biblioteker i Brønderslev Kommune. Desuden er chipning af automaterne en forudsætning for at være en del af det sammenhængende biblioteksvæsen i Danmark med udlån af materialer på kryds og tværs.

Der er tale om et platformskifte. Dvs. at selvbetjeningsautomater og chipning af materialerne hænger sammen. Der er ikke økonomisk råderum på bibliotekets budget til at finansiere udskiftningen, men fremadrettet kan der afsættes et mindre årligt beløb til at imødegå næste generationsskifte, ligesom en kommende support-aftale betales af biblioteket.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2014, pkt. 7:

Udsat.

Sagsfremstilling den Fritids- og Kulturudvalgets møde den 21. augsut 2014:

Biblioteket har fremsendt yderligere oplysninger til brug for Fritids- og Kulturudvalgets behandling af sagen. De nye oplysninger fremgår af bilag: Notat til ansøgning om midler til selvbetjeningsautomater.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget område, der evt. kan anvendes til finansiering. Der er forud for udvalgets majmøde 950.000 kr. tilbage.

Alternativt kan ønske om nye selvbetjeningsautomater indgå som budgetønske i forbindelse med de forestående forhandlinger om Budget 2015.

Beslutning

Medtages til behandlingen af Budget 2015.

Bilag

Til toppen


12. Anlægs- og etableringstilskud til Dronninglund Rideklub


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalg skal tage stilling til ansøgning fra Dronninglund Rideklub om anlægs- og etableringstilskud på 284.100 kr. i forbindelse med flytning til Kirkevej 6.

Sagsfremstilling

Dronninglund Rideklub har indgået et samarbejde med ejerne af Kirkevej 6 og 8 om at få rideklubben etableret gennem lejeaftaler på disse ejendomme.

Etablering af rideklub på Kirkevej 6 kræver, at der etableres udendørs dressurbaner samt en springbane. I de eksisterende bygninger kan der etableres staldfaciliteter og et mindre ridehus.

Lokalplan 32-R-05.01 for Ridecenter ved Kirkevej, Dronninglund blev godkendt af Byrådet i maj måned 2013.

Rideklubben er i dag lejer af dele af ejendommen Kirkevej 8, og der arbejdes på at indgå en 20 årig lejeaftale vedrørende Kirkevej 6.

Budget for projektet:

Frivilligt arbejde (400 timer á 100 kr.) 40.000 kr.
Opbygning af dressurbaner, 2 ude og 1 inde 278.831 kr.
Opbrydning af gulv i to stalde 58.100 kr.
16 hestebokse 214.891 kr.
Revision 5.000 kr.
I alt 597.000 kr.

Dronninglund Rideklub har opnået tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Center for Projekttilskud på 278.500 kr.

Dronninglund Rideklub ansøger om tilskud til etableringsudgifterne:

50 % af 557.000 kr. 278.500 kr.
Gebyr for byggetilladelse (anvendelsesændring) 5.600 kr.
Ialt 284.100 kr.
Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der efter frigivelsen vil være 665.900 kr. tilbage på Fritids- og Kulturpuljen for anlæg i 2014.

Beslutning

Udsat

Bilag

Til toppen


13. Tilskud til Thise Idrætsforening til ombygning/renovering af klubhuset


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til ombygning/renovering af klubhuset i Thise.

Sagsfremstilling

Thise Idrætsforening byggede i 1969 det nuværende klubhus. Huset er indrettet med to mindre og et større omklædningsrum, dommer omklædningsrum og køkken/cafeteria. Klubhuset er løbende blevet vedligeholdt, men trænger nu til en større renovering.

Renoveringen omfatter, at der laves fire omklædningsrum, et vaskerum/opbevaringsrum, to omklædningsrum til dommere, mødelokale og fordelingsgang.

Thise Idrætsforening oplyser, at der ikke er søgt tilskud fra fonde, da at de har erfaring med, at fondene gerne ser kommunal støtte for at ville bidrage. De forventer efterfølgende at sende ansøgning om tilskud til Grøn Ordning, Spar Nord Fonden og Sparekassen Vendsyssels Fonden.

Foreningen har 592 medlemmer.

Økonomi:

Materialeudgifter efter overslag Stark 440.000 kr.
Uforudsete omkostninger 60.000 kr.
Pris inkl. moms 500.000 kr.

Renoveringen gennemføres ved hjælp af frivilligt arbejde i det omfang, det er muligt indenfor lovgivningen.

Tilskud til Thise Idrætsforening vil skulle finansieres over Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 21. august 2014:

Thise Idrætsforening har fremsendt uddybning af ansøgning, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budget 2014 er afsat en pulje på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget område, og der er 925.000 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2014, pkt. 8:

Udvalget ønsker yderligere beskrivelse af projektet.

Svend Erik Trudslev fraværende.

Beslutning

Udvalget kan bevilge 200.000 kr., som indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


14. Udviklingsprojekt - fremtidens haller i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til igangsætning af udviklingsprojekt "fremtidens haller i Brønderslev Kommune".

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 28. maj 2014:

 • at der igangsættes et udviklingsforløb, der kan afdække det fremtidige behov

 • at udviklingsforløbet sker i samarbejde med ekstern partner.

Udviklingsforløbet skal tilgodese de udfordringer, som Brønderslev Kommune står overfor i forhold til:

Skolestrukturens påvirkninger for hallerne. De haller og foreninger, som er placeret ved de fremtidige skoler, vil opleve fremgang, og de foreninger og lokalsamfund uden skoler får vanskeligt ved at fastholde deres børneidræt lokalt.

Udvikling af fremtidens idrætsanlæg. Tendensen er, at fremtidens idrætsanlæg skal have fleksible lokaler, der kan rumme mange forskellige aktiviteter, og som forholdsvist nemt kan ændres i forhold til nye trends og brugerønsker. Det bliver derfor afgørende, hvordan fremtidens idrætsanlæg organiseres og hvilke kvalifikationer og kompetencer, der skal være tilstede hos fremtidens idrætsanlæg.

Fremtidens idrætsaktivitet i hallerne. Befolkningens idrætsdeltagelse gennem mange år er steget jævnt. Blandt voksne er deltagelsen steget fra 15 til 64 % i perioden 1964-2007, mens andelen af aktive børn er steget fra 84 % i 2007 til 86 % i 2011. Det bemærkes dog, at de traditionelle idrætsaktiviteter i hallerne udfordres af nogle generelle træk. Voksne vælger i høj grad individuelle og fleksible idræts- og motionsformer, hvor de selv kan bestemme, hvordan og hvornår de skal træne. Den selvorganiserede idræt er stadig den foretrukne organiseringsform blandt både mænd og kvinder. De kommercielle centre er i fremgang, hvilket skyldes ønskerne om fleksibilitet og tilgængelighed i en travl hverdag. Frivilligheden presses, da det opleves svært at rekruttere frivillige til foreningernes arbejde.

Med baggrund i ovenstående udfordringer, foreslår Fagenheden for Børn og Kultur, at det kommende udviklingsprojekt igangsættes med en temaaften. Målgruppen for temaaftenen foreslås at være:

 • Fritids- og Kulturudvalget

 • Halbestyrelserne

 • Halbestyrerne

 • evt. 1 repræsentant fra Idrætssamvirket

Temaaftenen vil bestå af oplæg ved Evald Bundgård Iversen, Ph.d. studerende ved Syddansk Universitet og repræsentanter fra DGI efterfulgt af workshop faciliteret af DGI. Workshop tilrettelægges, så der gives mulighed for at komme med ideer til indhold i det fremtidige udviklingsforløb.

Temaaftenen vil blive afholdt onsdag den 22. oktober 2014.

Det endelige udviklingsprojekt vil blive forelagt Fritids- og Kulturudvalget på møde den 4. december 2014.

Beslutning

Udvalget godkender igangsætning af projektet.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Parkgruppens sammensætning sendes til orientering for Fritids og Kulturudvalget.

Parkgruppen består af:

2 repræsentanter fra MTU Karsten Frederiksen Otto Ziegler
Teknisk Direktør Thomas Jepsen
Leder af Vej og Park Peder Gregersen
1 repræsentant fra FK Margit Chemnitz
1 repræsentant med indsigt i Rhododendron Ole Birkelund Jensen
1 repræsentant udpeget af erhvervskontoret Marianne Gade
Initiativtagere Poul Holm-Christiansen
Beslutning

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 15. august 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer