Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. november 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen viser et nettomindreforbrug på i alt 9.676.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 12.818.000
Overførsler..................................... -10.239.000
Finansiering................................... -12.255.000
Netto mindreforbrug....................... -9.676.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Sammenlignet med halvårsregnskabet er der ingen forskydninger indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 28. oktober 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet overskud og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor flerårsaftalens område.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2015, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af budgetaftalen for 2015 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der skal tages som en konsekvens af aftalen. Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der er en konsekvens af budgetaftalen for 2015.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på at få et overblik over opgaverne i eget område, samt at prioritere indsatserne på fagudvalgets område.

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser, opgaver og initiativer m.v. som skal tages, samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Beslutning

Opgaver og initiativer drøftet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Procedure for ansøgninger til Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte fremtidig procedure for ansøgninger til udvalgets anlægspulje.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2015 afsat 300.000 kr. til Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Der er i forbindelse med Fritids- og Kulturudvalgets arbejde med fordeling af anlægsmidler brug for en procedure, som kan medvirke til gennemsigtighed og indsigt i arbejdet med indkomne ansøgninger og den efterfølgende behandling.

Udgangspunktet for proceduren er, at der fremadrettet er 1 ansøgningsfrist eksempelvis 1. august hvert år.

Af hensyn til behandling af ansøgninger skal følgende krav være opfyldt for at komme i betragtning til udvalgets anlægsmidler:

  • Uddybende beskrivelse af projektet

  • Detaljerede budgetter med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger

  • Forslag til finansiering og dokumentation herfor

  • Oplysninger om ejerskabet evt. vedtægter

  • Eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet

  • Foreningens seneste reviderede regnskab

Der stilles krav til ansøgere om, at anlægsmidler forudsætter, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Anlægstilskuddet vil blive udbetalt, når projektet igangsættes forudsat at der indsendes dokumentation for opstart. Afsluttende regnskab for projektet skal senest 3 måneder efter afslutning sendes til orientering for Fagenheden for Børn og Kultur.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ansøgninger til udvalgets anlægspulje fremadrettet skal opfylde de beskrevne krav for at komme i betragtning.

Beslutning

Ansøgningsfrist sættes til 1. april.

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Procedure for tilsyn med kommunalt tilskud i de selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet få en orientering om procedure for tilsyn med kommunalt tilskud i de selvejende haller.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 anviser kommunen til den frie folkeoplysende virksomhed til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne.

Herudover kan kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til idrætten.

En kommune må imidlertid ikke drive erhvervsmæssig virksomhed, og en kommune må heller ikke yde støtte til erhvervsvirksomheder.

Brønderslev Kommune skal derfor sikre sig, at kommunens tilskud bogføres på den aktivitet, som kommunen køber af de selvejende haller.

Konkret henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende kommunes tilsyn har medvirket til en nærmere gennemgang af procedure for tilsynet.

I samarbejde med Økonomiafdelingen er der taget initiativ til at konkretisere proceduren, så kravet om tilsyn med de selvejende haller opfyldes. Det betyder, at Fagenheden for Børn og Kultur fremover hvert år vil anmode alle selvejende haller om at fremsende regnskab inden udgangen af 1. halvår. Af hallernes regnskaber skal det fremgå tydeligt, hvilke af hallernes aktiviteter, det kommunale tilskud er anvendt/bogført på.

Alle selvejende haller vil snarest modtage besked om at indsende revideret regnskab for 2013.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


7. Opsigelse af Brønderslev-Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal som følge af budgetforhandlingerne for 2015 tage stilling til opsigelse af Brønderslev-Ordningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende 2015 er der ønske om opsigelse af Brønderslev Ordningen, så der bliver mulighed for at revidere ordningen herunder bl.a. lokaletilskudsreglerne i løbet af 2015.

I henhold til Brønderslev-Ordningens § 7 kan ordningen opsiges af begge parter med 1 års varsel til den 1. januar.

Ordningen skal opsiges inden 31. december 2014.

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at reglen om tilskud til egne eller lejede lokaler i

henhold til Folkeoplysningsloven er:

Byrådet yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter til børn og unge under 25 år. Omfatter aktiviteterne deltagere

over 25 år, kan tilskuddet - efter regler fastsat af Byrådet - nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere.

Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Brønderslev-Ordningen opsiges, og at der igangsættes en revidering af ordningen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Aftalen opsiges.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Udviklingspulje


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal på baggrund af anbefaling fra Samarbejdsudvalget drøfte tilskud og ansøgning til Udviklingspuljen.

Sagsfremstilling

I henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 skal Byrådet fastsætte og fordele en årlig beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område". Af Brønderslev Kommunes Folkeoplysningspolitik fremgår:

"Brønderslev Kommune, Fritids- og Kulturudvalget afsætter hvert år inden for den økonomiske ramme, der er afsat til de folkeoplysende aktiviteter, beløb til at understøtte det folkeoplysende udviklingsarbejde = Udviklingspuljen.

Samtidig beslutter Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra Samarbejdsudvalget tema for det enkelte års prioriteringer."

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at fastsætte Udviklingspuljen til 50.000 kr. i 2014.

Samarbejdsudvalget har på deres møde den 26. august 2014 drøftet fastsættelse af tema for udviklingspuljen, herunder ny ansøgningsfrist.

Af referatet fremgår: Udviklingspuljen og intentionerne med den blev drøftet. Der var enighed om, at den nok ikke helt havde haft den virkning, som var ønsket. Da der ifølge loven skal være en udviklingspulje, blev man enige om at nedsætte puljen til 5.000 kr. Desuden blev det vedtaget, at der ikke bliver en ansøgningsrunde i 2014.

Fritids- og Kulturudvalget skal på den baggrund drøfte Samarbejdsudvalgets anbefaling.

Beslutning

Samarbejdets anbefaling godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af temaaften "Udvikling af fremtidens haller", den 22. oktober 2014


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og evaluere den afholdte temaaften "Udvikling af fremtidens haller".

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget var den 22. oktober 2014 vært ved temaaften under overskriften "Udvikling af fremtidens haller". Deltagere i arrangementet var halbestyrer og repræsentanter fra hallernes bestyrelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter og evaluerer temaaftenen.

Beslutning

Udvalget er tilfreds med forløbet og indtrykket af temaaftenen.

Fagenheden arbejder videre med de indsamlede indtryk fra deltagerne.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Fremtidig anvendelse af Vandtårnet i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte fremtiden for Vandtårnet i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget er kontaktet af Direktør for Brønderslev Forsyning, som ønsker afklaring af Vandtårnets fremtid.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 16. maj 2013 kommissorium for anvendelse af Vandtårnet i Brønderslev. Af kommissorium fremgår, at der udarbejdes projektforslag til anvendelse af Vandtårnet, herunder overslag over forventet udgift ved realisering af projektet samt overslag over forventede driftsudgifter.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Martin Østergård, BAS - Jeppe Bisgård, Brønderslev Hallen - Martin Heide, Planlægning og Udvikling - Jørgen Nielsen og Else Simonsen, Børn og Kultur.

Af arbejdsgruppens referat fra den 15. oktober 2013 fremgår følgende vedrørende Vandtårnet:

Vandtårnet og stiforløbet nord for Fyrtøjsvej ned mod Ådalen hen til Haraldsgade inddrages i Fritids- og Kulturbæltet.

Der arbejdes sideløbende med forslag til anvendelse af Vandtårnet og stiforløbet. Vandtårnets vandbeholder indrettes til et offentligt rum, hvor borgere kan komme og nyde sin medbragte kaffe, kunstnere kan lave kunstudstillinger, opholdsrum for dagplejere m.fl.

Arealet under vandtårnet indrettes med aktivitetsredskaber, og midtvejs på stiforløbet hen til Haraldsgade laves en mellemstation ligeledes med aktivitetsredskaber. Der kan evt. opstilles træningspavilloner. Arealet under vandtårnet kan overdækkes med sejl.

En arbejdsgruppe arbejder videre med konkret forslag, herunder budget for anlæg og drift til dette forslag.

Der arbejdes med, at det bliver en frivillig forening, der står for "driften" af Vandtårnet, bl.a. åbning af tårnets rum.

Den foreslåede arbejdsgruppe har ikke været nedsat og der er således ikke sket yderligere i sagen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter Vandtårnet i Brønderslevs fremtid.

Beslutning

Udvalget drøftede anvendelsen af Vandtårnet, men ønsker yderligere afklaring inden, der meddeles svar til Brønderslev Forsyning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
  • Kulturdage på Mors den 20. - 22. august 2015

  • Kultur- og Fritidskonference i Helsingør den 21. – 22- maj 2015

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer