Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 19. januar 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Beslutning

Sagen drøftes igen på februarmødet.

Bilag

Til toppen


4. Fordeling af tilskudstilsagn for 2017 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskudstilsagn for 2017 til fritidsundervisning for voksne.

Sagsfremstilling

A. Tilskudsrammen for 2017:

Der er i budget i 2017 afsat 752.917 kr. til undervisning.

Det kommunale løntilskud kan maksimalt udgøre:

  • Alm. undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne
  • Handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne
  • Instrumentalundervisning:5/7 af lønudgifterne

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at fordelingen fastholdes.

B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister

Foreningens navn

Regnskab 2015

Ansøgning 2017

Forslag 2017

AOF Vendsyssel

21.502

46.000

23.000

BORN

1.676

3.000

2.000

DOF Klokkerholm Fritidsskole

4.350

3.500

3.500

FOF Vendsyssel

3.449

5.000

4.000

Hjallerup Sangkor

4.080

3.060

3.060

Kulturskolens Voksenundervisning

480

500

500

LOF Nord

0

800

800

I alt

35.537

61.860

36.860

Tilskud pr. time

2 kr.

2 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der i Brønderslev Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for borgere i Brønderslev Kommune.

Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2013, 2014, 2015 og 2016.

C. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler

Foreningens navn

Regnskab 2015

Ansøgning 2017

Forslag 2017

AOF Vendsyssel

88.689

56.250

32.095

BORN

0

4.500

4.000

FOF Nordvest Vendsyssel

16.523

36.000

20.000

Hjallerup Sangkor

12.150

10.038

10.000

Kulturskolens Voksenundervisning

2.175

2.175

2.000

Vendsyssel Husflidskreds

1.000

0

0

Østvendsyssel Højskolekreds

5.591

8.250

6.000

I alt

126.128

117.213

74.095

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Ifølge Folkeoplysningslovens § 23 yder Byrådet tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler. Det skal her bemærkes, at der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale med henblik på at ligestille foreninger i kommunale lokaler og foreninger i privatejede lokaler. Leje af kommunale lokaler følger den af Byrådet fastsatte takst.

Der er på budgettet for 2017 afsat 64.463 kr. til leje af private lokaler.

Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger den afsatte ramme på lokaleområdet.

Følgende kan opstilles:

Afsat på budget 2017 (nettobeløb)

Kr. 64.463

Kr. 74.095

Aftenskolernes lokaletilskud reduceres til

Kr. 74.095

Restbeløb, der må tages fra tilsagn

Kr. 0

Takst for lokaletilskud er i henhold til folkeoplysningsloven 131,22 kr./time. i 2017.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det ansøgte lokaletilskud nedsættes til 74.095 kr. og fordeles om foreslået i ovenstående tabel.

Tilskudsramme budget 2017

Fritidsundervisning m.m, jævnfør budget 2017

Punkt A

kr. 752.917

- Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for Pensionister

Punkt B

Kr. 36.860

- mindre beløb til tilsagn pga. lokaleudgifterne

Punkt C

Kr. 0

I alt tilskudsramme for 2017

kr. 716.057

Budget 2017 er reduceret med 38.000 kr. jævnfør Fritids- og Kulturudvalgets godkendelse af budget 2017. Konsekvenserne har betydet reducering i aftenskolernes ansøgninger inden for både løn, lokaletilskud og pensionisttilskud.

Fordeling af tilskudstilsagn for fritidsundervisning i 2017 fremgår af vedhæftede bilag "Fordeling 2017".

Et flertal i Aftenskolesamvirke i Brønderslev Kommune anbefaler forslag 3. Dog med den undtagelse at tilskuddet på kr. 25.000 til den nye forening SIND ønskes borttaget, og i stedet fordelt på de eksisterende foreninger. SIND – den lille skole for voksne ønsker tilskud efter forslag 2.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår:

  • at tilsagn for 2017 fordeles efter forslag 3 jævnfør vedhæftede bilag. Tilsagnet er beregnet i forhold til fagforvaltningens fordeling, som har taget udgangspunkt i foreningernes forventede lønudgifter for 2017 (forslag 2)
  • at takst for nedsættelse af deltagerbetalingen til pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse fastsholdes på 2 kr.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Brønderslev Rideklub søger om forhøjelse af lokaletilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Brønderslev Rideklubs ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rideklub har ved breve af 6. oktober og 24. november 2016 ansøgt Brønderslev Kommune om forhøjelse af lokaletilskuddet med henvisning til, at Brønderslev Rideklub og Brønderslev ny ridehal agter at indgå en ny lejekontrakt for Brønderslev Rideklubs lejemål på Golfvejen 47.

Klubben har grundet den økonomiske situation været nødt til at realisere et salg af den eksisterende ridehal for at skaffe likviditet. Klubben forventer at komme ud af 2016 med et underskud på mindst 100.000 kr. Dette underskud skyldes til dels, at Brønderslev Kommune har beskåret det særlige tilskud.

Brønderslev Rideklub ejer i dag rytterstuen samt tilhørende toilet samt to tredjedele af den gamle ridehal, hvor rideundervisningen foregår. Der er tale om et areal på i alt ca. 1.250 m2.

Brønderslev Rideklub agter at sælge disse bygninger til foreningen Brønderslev Ny Ridehal, der ejer det resterende bygningssæt, og således fortsætte som lejer.

Det kommunale lån, der hidtil har været i denne ejendom er indfriet i 2016. Den kommunale udgift har været ca. 50.000 kr. årligt på dette lån.

Købesummen for bygningen fastsættes til 800.000 kr., svarende til handelsværdi. Ejendommen er vurderet af EDC til 850.000 kr.

Huslejen for hele arealet, der anvendes til Ridehus udgør 3.120 m2, og Rytterstue udgør ca. 100 m2 er fastsat til markedsværdi svarende til 270.000 kr. årligt.

Brønderslev Rideklub føler sig hårdt presset på indtægtssiden, senest ved nedsættelsen af tilskudsprocenten fra 75 % til 65 %, og nu også ved ændring af tilskud til el- og vandudgiften.

Brønderslev Rideklub oplever igen efter en periode med stagnation en fremgang af elever i skolealderen, der søger undervisning på klubbens elevheste på trods af faldende børnetal. Klubben agter i endnu højere grad at satse på klubliv og fællesskabsoplevelser uden en elitær tilgang til hesteverdenen.

Brønderslev Rideklub anmoder om godkendelse af den nye lejekontrakt med tilhørende husleje på 270.000 kr. som tilskudsberettiget.

Team Fritid og Kultur har på bilag "Beregninger for Brønderslev Rideklub", opstillet de økonomiske konsekvenser af ansøgningen. Forhøjelsen af lokaletilskud til Brønderslev Rideklub skal indeholdes indenfor samlede budgetramme for lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår ud fra en samlet vurdering, og med henvisning til beregninger jf. vedlagte bilag, at ansøgningen imødekommes.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. januar 2017, pkt. 1:

Udvalget er indstillet på at være imødekommende overfor rideklubbens ønske om øget lokaletilskud. Endelig stillingtagen tages på udvalgets møde den 19. januar 2017.

Udvalget ønsker sagen flyttet over på åben dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 19. januar 2017:

Brønderslev Rideklub har sendt yderligere materiale og der er foretaget nye beregninger af forhøjelse af lokaletilskuddet. Materialet er vedlagt som bilag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
  • Kort orientering fra Fritidsprisudvalgets møde om indhold og form for de fremtidige arrangementer, hvor prisen uddeles
  • Om arrangement afholdt af Idrætssamvirket
  • Invitation til jubilæum fra Den Runde Pavillon
  • Om ansættelse af foreningskonsulent i samarbejde med DGI
  • Om observatører/registranter vedr. aktivitet i idrætshallerne i projekt ”Fremtidens idrætsfaciliteter”

Til efterretning.

Til toppen


7. Lukket punkt: Kulturpris 2016


Til toppen

Opdateret 20. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer