Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 9. marts 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Evaluering af Forfatterskolen 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om evaluering af Forfatterskolen 2016.

Projektleder Louise Eltved Krogsgård kommer og fremlægger evalueringen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Bibliotek samler børn og unge fra hele Danmark med talent for ord i et udfordrende fællesskab og den 30. juli 2016 tjekkede der 72 elever ind på Brønderslev Forfatterskole.

Brønderslev Forfatterskole 2016 bestod af 6 hold med ca. 13 elever på hvert hold, som alle blev undervist af professionelle forfattere: To novellehold undervist af Camilla Wandahl og Sanne Munk Jensen, et fantasyhold undervist af Cecilie Eken, et børnelitteraturhold undervist af Nina Sahl, et Poetry Slam begynderhold ved Peter Dyreborg og som noget nyt i 2016, et fortsætterhold ved Lasse Nyholm Jensen.

På Brønderslev Forfatterskole betyder talentudvikling at arbejde professionelt og intenst. Det handler såvel om sparring, feedback og om at udfordre den enkelte på dennes niveau. For mange af eleverne er dette en øjenåbner: De kommer som nogle af de bedste i deres egne klasser, men her får alle udfordringer i at skrive om, gøre det bedre og vokse i og med opgaven.

Undervisning er en stor del, og derfor blev alle hold undervist hver dag af den tilknyttede underviser. Undervisningen havde fokus på genre, flow-skrivning, feedback og på opbygningen af den gode historie. På Poetry Slam-holdet handlede det om at udfordre klichéerne og det talte ord, mens fantasyholdet byggede universer. Børnelitteraturholdet udfordrede, hvad der kan fortælles til børn, og novelleholdene havde fokus på, hvordan et helt univers kan udfoldes på få sider. Talentudvikling betyder, at der på alle holdene blev arbejdet hårdt fra første dag, og at der fra elevernes side var fuld koncentration og fokus på opgaven. Brønderslev Forfatterskole har fokus på ord, det vil sige, at formidling, den gode historie, plot og skriveteknik alt sammen øves, så de unge talenter får nye redskaber med sig hjem.

Brønderslev Forfatterskole handler om en bred tilgang til ord og muligheden for at udtrykke sig, og derfor er en del af dette også at arrangere andre aktiviteter. Formålet er at få gode kulturbrugere og give eleverne en bred tilgang til at kunne forholde sig til omverdenen. Dette udfordres i og omkring Brønderslev, og ugen bød blandt andet på en tur til Nordsøen Oceanarium, hvor fokus var på formidling - i dette tilfælde om fisk og natur. Ugen bød også på en bålaften, hvor alle hold bød ind med underholdning, og der var naturligvis Poetry Slam-konkurrence arrangeret i samarbejde med Borger9700. Til dette serverede borgerforeningen gratis pølser til de af byens borgere, der var mødt op til en aften med poesi. Hjælperne fra Nordjyllands Idrætshøjskole sikrede hver dag tilbud, der inddragede kroppen.

I år udgiver Brønderslev Forfatterskole to bøger. En oplæsningsbog for børn i alde-ren 5-10 år: ”Fra Ønskebrønden”, og en antologi med samlede tekster fra holdene: Fantasy, noveller og Poetry Slam kaldet ”Alt det, jeg holder allermest af”.

Fremsendes til Fritids- og Kultudvalget til orientering.

Beslutning

Udvalget udtrykte stor tilfredshed med forfatterskolen og tog den gode fortælling og evaluering til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Opsamling fra Ungerådets besøg i byrådssalen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter Ungerådets besøg i byrådssalen.

Sagsfremstilling

Ungerådet deltog i temamøde med Byrådet den 25. januar 2017. På mødet fremlagde Ungerådet deres forslag til opsamling efter Ungekongressen, som blev afholdt den 11. april 2016. Opsamlingen blev præsenteret for Byrådet ved uddeling af referatsamling og fremlæggelse af deres fokuspunkter.

Projekt: "Ungedemokrati i byrådssalen"

Ungedemokrati i byrådssalen skal danne rammerne for en ny kultur, hvor de unge har mulighed for at blive hørt direkte af relevante aktører i kommunen for at skabe et bedre ungeliv i Brønderslev Kommune. Mange unge på Ungekongressen gav udtryk for, at de ikke føler, at de har indflydelse på hvad der sker i Brønderslev samt mulighed for at blive hørt på unge-området. Flere unge gav yderligere udtryk for, at elevråd ude på skolerne ikke fungerer optimalt eller ikke bliver hørt.

Ungedemokrati i byrådssalen skal skabe en ungdomsdemokratisk sammenhængskraft, som de unge har brug for, hvis de skal have en indflydelse på kommunens fremtid.

Projekt: "Ungehus & Ungdomsfester"

På Ungekongressen gav mange unge udtryk for, at der ikke sker så meget i Brønderslev Kommune, og når der sker noget, så er det i forbindelse med sport. Der er ønske om etablering af Ungehus, som skal være et værested for unge samt danne rammen for ungdomsarrangementer. Ungehuset er et langsigtet mål, men Ungerådet ønsker at arbejde frem mod dette mål, da der eksisterer et stort ønske om et værested for unge - som et "Studenterhus", eller en Ungearena", der hovedsageligt drives af unge og frivillige.

Projekt: "Under 1 time"

Der er et stort ønske blandt unge i Brønderslev, om etablering af flere busforbindelser mellem de store byer og Brønderslev. I dag tager det 1 time og 37 minutter fra Dronninglund til Brønderslev med bus. Bedre mulighed for offentlig transport i kommunen vil give flere unge mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i byen, uden at de skal være afhængige af deres forældre. Ungerådet vil undersøge problemets omfang samt indgå i dialog med relevante aktører.

Fremsendes til drøftelse til Fritids- og Kultudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker at drøfte mulighederne for at etablere et Ungdomshus i Brønderslev By med Ungdomsrådet.

Ungerådet inviteres til udvalgsmødet i april.

Til toppen


5. Projekt "Bevæg dig for livet - senior"


Resume

Sagsforløb: FK/SS/ÆO

Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelse fra DGI/DIF (DAI-senior) om Brønderslev Kommunes deltagelse i projekt "Bevæg dig for livet - senior".

Projektet sendes efterfølgende til drøftelse i henholdsvis Social & Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idrætsforbund) repræsenteret ved DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) for seniorer sender projektforslag vedrørende projekt "Bevæg dig for livet - senior".

Der gives gennem projektet mulighed for, at Brønderslev Kommune:

  • får flere aktive seniorer
  • får let adgang til kvalificerede senioraktiviteter
  • kan rekruttere og visitere seniorer til aktiviteter i foreningslivet
  • kan brande sig med at være med i senioraktiviteternes superliga

Brønderslev Kommune er fra DGI Nordjylland peget på som del-projekt i det landsdækkende projekt med fokus på, at få 15% flere aktive seniorer. Målsætningen er at:

  • Inaktive seniorer - bliver aktive
  • Aktive seniorer - fastholdes
  • Selvorganiserede aktive seniorer - bliver aktive i forening

Formålet med projektet er at opbygge en model med et bredt samarbejde mellem alle aktører i Brønderslev Kommune og understøtter således vores målsætning om at være i samspil med borgerne. Projektet skal støtte op om eksisterende aktiviteter, etablering af nye aktiviteter og målrette kommunikation med målgruppen i et samspil mellem Træningsafdelingen, Aktivitetsområdet, Hallerne, Idrætsforeningerne og de mange frivillige ildsjæle i kommunen.

Da DGI og DIF præsenterede projektet deltog Sundhed- og Ældrechef Lone Iversen, Leder af Træningsafdelingen og Aktivitetsområdet Helle Rasmussen samt Fritids- og Kulturchef Lotte Worup. Der er enighed om, at projektets formål og indhold vil kunne støtte op om samarbejdet i de faglige områder sammen med de mange frivillige foreninger og ildsjæle.

Økonomi:

Projektet løber over 2½ år med forventet start sommeren 2017.

For at projektet kan realiseres og de mange aktører kan få igangsat aktiviteterne er der i projektet forventning om ansættelse af konsulent på deltid, der finansieres som følgende:

Brønderslev Kommune - Foreslås finansieret af Sundhedspuljen

125.000 kr.

DGI/DIF - projektmidler

125.000 kr.

250.000 kr.

Dertil skal der beregnes midler til markedsføring og projektudvikling på 75.000 kr., som foreslås finansieret indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område gennem en prioritering i projekter og initiativer i projektperioden.

Idrætssamvirke er positive overfor projektet og indgår gerne i dialog om udviklingen af projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter projektet, inden det fremsendes til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Personale

Ansættelse af konsulent på deltid.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget kan anbefale gennemførelse af projektet med den anførte økonomi.

Til toppen


6. Hjallerup Rideklub søger om lokaletilskud til huslejestigning


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Hjallerup Rideklubs ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Hjallerup Rideklub har ved brev af 26. januar 2017 ansøgt Brønderslev Kommune om forhøjelse af lokaletilskuddet med henvisning til, at Hjallerup Rideklub i 2015 opførte hal B for egne midler. Forhøjelse af huslejen udgør 75.000 kr., og der søges om lokaletilskud til dette beløb.

Udvidelsen er sket for at kunne imødekomme kapacitetsbehovet i klubben, og da klubben er den klub med flest og største arrangementer var udvidelsen en nødvendighed for at bibeholde status som en af landets førende rideklubber. Procentnedsættelsen fra 75% til 65% har endvidere også betydet, at den økonomiske situation for klubben er usikker.

Der ligger ingen udvalgsbeslutning på en ansøgning om lokaletilskud på de 75.000 kr., men i 2012 søgte klubben om lokaletilskud på 40.000 kr. i lejeforhøjelse, hvilket Fritids- og Kulturudvalget ikke imødekom. Den godkendte tilskudsleje udgør pt. 500.000 kr., og der søges således om lokaletilskud for den leje, som klubben reelt betaler, og som udgør 575.000 kr. Klubben oplyser, at der ikke er lavet et tillæg til lejekontrakten (vedlagt som bilag) – klubben vil foranledige, at der bliver lavet et sådant på Fondens bestyrelsesmøde i marts 2017.

Team Fritid og Kultur har på bilag "Beregninger for Hjallerup Rideklub - bilag A", opstillet de økonomiske konsekvenser af ansøgningen. Forhøjelsen af lokaletilskud til Hjallerup Rideklub skal indeholdes indenfor den samlede budgetramme for lokaletilskud.

Det bemærkes, at Brønderslev Kommune ikke tidligere har fået vurderet den objektive lejeværdi i nogle af kommunens rideklubber og i foreningerne generelt.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om forhøjelse af huslejen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen godkendt. Udvalget ønsker en nærmere belysning af rideklub- og ridehalsområdet med henblik på at vurdere om udvalget kan medvirke til at forebygge økonomiske vanskeligheder for området.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • KL´s Fritids og Kulturkonference 2017 under overskriften "Effekter og værdier i en ny kommunal virkelighed" er nu åben for tilmelding. Konferencen finder sted tirsdag, den 9. maj og onsdag den 10. maj 2017 i Aarhus. Se vedhæftede foreløbige program.
  • Der er indgået aftale med DGI Nordjylland om finansiering af Foreningskonsulent. Stillingen forventes besat pr. 1. maj 2017.
Beslutning
  • Generalforsamling i Idrætssamvirket den 24. april.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Lukket punkt: Varmtvandsbassinet Grønningen i Brønderslev


Til toppen

Opdateret 10. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer