Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 3. maj 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Dialogmøde med Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget holder dialogmøde med Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har sendt kvalitetsvurdering 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune har ønsket, at udkast til handlingsplan og projektbeskrivelse vedrørende forprojekt for Museum og oplevelsescenter på Dorf Møllegård sendes som forberedelse til dialogmødet.

Formålet med mødet er at skabe en åben dialog og drøftelse af forventningerne til indhold i handlingsplanen.

Dialogmødet holdes fra kl. 15.00 - 16.00.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gennemført.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om

  • Generalforsamling i Idrætssamvirket
  • Møde mellem formand for Ungerådet og formand for Borger9700 Ung vedr. ønsker til Ungehus i Brønderslev by
Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen

Opdateret 4. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer