Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 30. maj 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Fritids- og Kulturudvalget, 19. januar 2017, pkt. 3:

Sagen drøftes igen på februarmødet.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 30. maj 2017

Fortsat drøftelse af reduktionsforslag efter Byrådets budgetdag, den 27. april 2017.

Beslutning

Udvalget har foreslået at bringe gebyrer for lån/leje af kommunale lokaler i spil i forhold til reduktionspuljen vedrørende Budget 2018.

Udvalget ønsker derudover, at fagforvaltningen undersøger muligheden for at:

  • folkebibliotek og skolebibliotek (pædagogisk læringscenter) samtænkes
  • borgerservice og turisme samtænkes med folkebiblioteket

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Kulturpuljen 2017


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen 2017.

Sagsfremstilling

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2017 er der modtaget 22.ansøgninger.

Den ene af de indkomne ansøgninger vedrører en forhåndsgodkendelse om tilskud fra Kulturpuljen i 2018.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere godkendt følgende dispositioner:

Beskrivelse

Nettoudgift

Bruttoudgift

Børnekulturens Rygsæk

164.500 kr.

164.500 kr.

Dronninglund Kunstcenter

92.000 kr.

100.000 kr.

Forfatterskolen

37.000 kr.

37.000 kr.

Fritidsprisen

40.000 kr.

40.000 kr.

Jazz9700

5.520 kr.

6.000 kr.

KulturKANTEN

113.141 kr.

113.141 kr.

Kulturkompasset

25.000 kr.

25.000 kr.

Kulturprisen

13.800 kr.

15.000 kr.

Lokalhistoriske Arkivers Foreningssystem (Arkibas)

13.060 kr.

16.323 kr.

Museerne i Brønderslev

188.600 kr.

205.000 kr.

Offentlig naturvejledning

36.000 kr.

36.000 kr.

Total

728.621 kr.

757.964 kr.

Det samlede beløb i forbindelse med ansøgninger til Kulturpuljen 2017 er på 471.400 kr.

Heraf er 12.000 kr. en realitetsbehandling for Kulturpuljen 2018.

Det samlede budget for Kulturpuljen 2017 er på i alt 996.659 kr.

Dertil kommer en overførsel af overskud fra 2016 svarende til 429.820 kr.

Det samlede budget for Kulturpuljen 2017 svarer derfor til 1.426.479 kr.

Der resterer dermed 697.858 kr., til uddelingen fra Kulturpuljen 2017.

Der gøres opmærksom på, at uddeling af Fritidsprisen er udskudt til 2018.

Sekretariatet for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger samt de tidligere godkendte positioner.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget har imødekommet ansøgninger fra:

Asaa Havnefestival

30.000 kr.

Borger9700, Kulturdag i Brønderslev

20.000 kr.

Borger9700, Bæredygtighedsfestival

18.000 kr.

Forfatterskolen ( årligt driftstilskud hæves til 50.000 kr.)

13.000 kr.

Forfatterskolen (deltagelse i Europæisk Kulturår)

24.000 kr.

Brønderslev Harminiorkester, musikcaféer

17.700 kr.

Brønderslev Harminiorkester, Vild med dans

11.000 kr.

Klokkerholm Borgerforening, Brønderslev Harmoniorkester

3.700 kr.

Dorf gl. skole

5.000 kr.

FDF, Dronninglund

30.000 kr.

Foreningen Norden

5.000 kr.

Hjallerup Menighedsråd

30.000 kr.

Jazz9700, 2018

12.000 kr.

Parkfestival

30.000 kr.

piKANT

10.000 kr.

Sangkoret Frejdig

2.500 kr.

Ø. Brønderslev Borgerforening

7.000 kr.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udkast til notat vedr. Ungdomshus i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter foreløbige udkast til projektbeskrivelse for etablering af et ungdomshus i Brønderslev By.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget og Ungerådet havde fællesmøde den 16. maj 2017 hvor visioner for et ungdomshus blev drøftet.

Ungerådet blev på mødet bedt om, at udarbejde et foreløbig udkast til projektbeskrivelse indeholdende deres visioner og begrundelser for etablering af ungdomshus.

Ungerådet ønsker, at skabe et ungdomshus, hvor der skal være plads til alle unge i kommunen, et hus med plads til forskelligheder. Ungdomshuset skal være fleksibel og skal indeholde forskellige facetter for den vej at sikre et bæredygtigt projekt.

Det er for Ungerådet vigtigt, at det er centralt placeret, så det bliver nemt at komme til og fra. Ungerådet har i deres foreløbige udkast ønsket, konkret stillingtagen til en evt. placering.

Ungerådet foreslår, at der laves en inspirationstur til ex. Ungdomshuset i Thisted eller Favrskov.

Procesplan:

August/september: Inspirationstur for Fritids- og Kulturudvalget sammen medUngerådet

Oktober: Ungdomshuset åbner

December: Ungerådet holder deres årlige julefest i ungdomshuset.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det videre arbejde med etablering af et Ungdomshus i Brønderslev By.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tager positivt imod henvendelsen fra Ungerådet. Fagforvaltningen anmodes om at arrangere besøgstur til andre kommuner for at indhente inspiration sammen med Ungerådet. Fagforvaltningen anmodes om at undersøge bygningsmæssige muligheder for etablering af et ungdomshus.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kommunal lånegaranti til selvejende institutioner


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

I forbindelse med aftalepunkterne vedr. budget 2016, blev det aftalt at se på retningslinjerne for tilsagn om lånegaranti på Fritids- og Kulturområdet – selvejende institutioner.

Fritids- og Kulturudvalget drøfter udkast til retningslinjer/arbejdsgang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunal lånegaranti til selvejende institutioner er lovgivningen meget kompleks. Det betyder, at der skal laves en konkret vurdering i hver enkelt sag om garantistillelsen.

Normalt skal hjemlen til at yde kommunal garantistillelse findes i de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunens opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne). Efter disse regler kan en kommune, på visse betingelser, yde støtte – eksempelvis i form af garantistillelse – til selvejende institutioners varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage.

Det er en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive eller støtte virksomhed med henblik på at opnå fortjeneste (kommerciel virksomhed). Hvis den selvejende institution også varetager ikke-kommunale opgaver, er det en betingelse, at kommunen sikrer sig, at den kommunale garantistillelse udelukkende bliver anvendt til det kommunale formål.

En kommunes adgang til at optage lån er begrænset til finansiering af specifikke udgifter, for eksempel energibesparende foranstaltninger samt eventuelle dispensationer fra forskellige lånepuljer, som der skal søges særskilt om. Afvigende garantier i forhold til dette skal som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Dette betyder, at kommunens mulighed for at optage lån reduceres med et beløb svarende til værdien af de afgivne garantier. Kommunen kan alternativt vælge at foretage deponering i henhold til reglerne herfor.

Brønderslev Kommune har i de senere år selv haft brug for at udnytte lånerammen for at få økonomien til at hænge sammen.Der er ikke noget, der tyder på, at dette ændrer sig i de kommende år. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at kommunen årligt skal afdrage godt 40 mio. kr. på gammel gæld. Og får kommunen ikke mulighed for at optage lån i et vist omfang, vil afdraget på gælden stille meget store krav til overskud på driften for at få økonomien til at hænge sammen.

Hermed vil kommunen få meget svært ved at imødekomme ønsker fra de selvejende institutioner om at stille kommunegaranti. Derfor forslås det, at kommunen melder ud til de selvejende institutioner, at der som udgangspunkt ikke stilles kommunegaranti.

For at sikre, at den selvejende institution ikke optager/omlægger lån uden kommunens viden, kan der i tilskudstilsagnet indarbejdes (fremadrettet og med tilbagevirkende kraft), en formulering om, at ”det er en betingelse for udbetaling af kommunal tilskud, at den selvejende institution til en hver tid indhenter kommunal godkendelse, forinden optagelse af nye lån og konvertering/omlægning af lån”.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der på baggrund af ovenstående, som udgangspunkt, ikke stilles garantier til selvejende institutioner, og at det er en betingelse for udbetaling af kommunalt tilskud, at den selvejende institution til enhver tid indhenter kommunal godkendelse, forinden optagelse af nye lån og konvertering/omlægning af lån.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker yderligere belysning af sagen.

Sagen udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Nøgletal for Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Brønderslev Biblioteks nøgletal for perioden 2011 - 2015.

Sagsfremstilling

Brønderslev Bibliotek sender nøgletal for 2011 - 2016 til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

I november 2016 blev nyt fælles bibliotekssystem implementeret. Systemskiftet skete samtidig på skole- og folkebiblioteket. Det nye system er resultatet af et fælles udbud og systemets ejes af bibliotekerne i fællesskab. Året har desuden været kendetegnet af ændret indretning af Biblioteket i Dronninglund, projektudvikling af "Bibliotek 3.0", "Småt brændbart - Biblioteket på kanten" og "Tirsdagstræf - kun for mænd".

Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af de data, der er til rådighed via indberetninger til Kulturstyrelsen, databaser, dørtællere, aktivitetsstatistik mm. og er nu udarbejdet for tredje gang.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering fra Kulturministeren vedr. støttevilkår ved større, tværgående projekter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Kulturministerens indførsel af støttevilkår i forbindelse med større, tværgående projekter.

Sagsfremstilling

Tidligere kulturminister nedsatte i marts 2016 "Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter" med det formål at revidere "Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter". Det skete som opfølgning på Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik af budgetoverskridelsen i forbindelse med afholdelse af Eurovision Song Contest i København i 2014.

Udvalget har afsluttet sit arbejde og har fremlagt en række anbefalinger - se vedhæftede bilag.

Kulturministeren har på den baggrund indført det som støttevilkår på Kulturministeriets område, at støttemodtagerne ved større, tværgående projekter skal redegøre for, hvordan de følger udvalgets anbefalinger. Kulturministeren anbefaler, at en tilsvarende praksis anvendes på kommunens områder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Advokatvagt på biblioteket. Brønderslev Bibliotek er blevet kontakt af lokale advokatfirmaer (Advodan og Advokathus nord), som i fællesskab tilbyder at oprette Advokatvagt i Brønderslev. Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. Alle borgere i kommunen kan møde op på biblioteket og få hjælp f.eks. i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold m.m. Advokaterne giver en kort juridisk vurdering af sagen, men hvis sagen kræver yderligere juridisk hjælp, henvises der til dette. Borgere som henvender sig til Advokatvagten, kan være anonyme. Biblioteket lægger hus til Advokatvagten som har åbent hver onsdag i ulige uger kl.15:30 - 16:30. Der kan ikke bestilles tid, borgerne skal bare møde personligt op. Advokatvagtens tilbud om gratis retshjælp findes i dag i 80 byer i Danmark.
  • Brønderslev Idrætsforening. Møde med repræsentanter fra hovedforeningen ved Brønderslev Idrætsforening vedr. renovering af BI-Centeret.
  • Ungekongres 2018. Der er Ungekongres i marts måned 2018.
Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer