Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 17. august 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 – pr. 30 juni 2017


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2017, der ud over skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige ændringer i budget 2018.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige ændringer i budget 2018 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af forslag til ændringer til basisbudget 2018


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2018.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget skal indstille, hvilke af forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudgettet til 1. behandling af budgettet.

Indstillingen udarbejdes med baggrund i oversigt for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Oversigten viser, hvilke ændringsforslag der skal tages politisk stilling til under hvert politikområde.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 23. august 2017, hvor endelig beslutning om hvilke forslag der skal medtages i det budgetforslag der sendes til 1. behandling.

Beslutning

Udvalget indstiller at den fremlagte ændring indarbejdes.

Bilag

Til toppen


5. Genform Dronninglund - Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ideer og tanker omkring ombygning af Dronninglund Bibliotek, som følge af projekt Genform Dronninglund By (midtbyplan).

Bente Kristoffersen deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Genform Dronninglund er en samlet overskrift for en lang række projekter i Dronninglund Midtby, der alle arbejder med samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Dronninglund Bibliotek er med sin centrale placering en vigtig aktør for Dronninglund bymidte. Biblioteket tiltrækker mange besøgende til bymidten. I 2016 havde biblioteket i gennemsnit 3500 besøgende om måneden, hvilket er et tal, der er stigende.

I forbindelse med Genform Dronninglund har der løbende været dialog med og inddragelse af byens borgere og interessenter. Et gennemgående ønske fra borgerne er, at der etableres flere mødesteder og grønne områder med mulighed for aktiviteter centralt i byen. Her peger flere borgere på det åbne rum ved biblioteket som en oplagt mulighed. Dialogen med borgerne har også afdækket, at bibliotekets glasgang er en ”torn i øjet” for mange af byens borgere. Glasgangen forhindrer en sammenhængende brug af byrummet mellem de to biblioteksbygninger og virker som en barriere mellem parkeringsarealerne på Erantisvej og butikkerne på Slotsgade.

På baggrund af ønskerne fra byen har kommunen og COWI taget udgangspunkt i etablering af en plads/grønt rum ved biblioteket som en del af det skitseforslag, der er under udarbejdelse. Der er derfor indledt en dialog med biblioteket om mulighederne for at nedlægge glasgangen.

Det er ikke er en holdbar løsning at nedlægge glasgangen og bevare bibliotekets nuværende opdeling i to huse. Det vil resultere i en fysisk problemstilling i at transportere materiale og medarbejdere mellem de to afdelinger i al slags vejr. Der vil desuden være en bemandingsmæssig problemstilling i, at én medarbejder skal bemande to fysisk adskilte bygninger. Mange er bibliotekets brugere er børnefamilier, hvor familiens børn leger i børnebiblioteket, mens de voksne finder bøger eller læser aviser i voksenbiblioteket. Dette vil ikke umiddelbart være muligt uden glasgangen og fortsat opdeling i to bygninger.

Hvis glasgangen skal nedlægges, skal det derfor ske på baggrund af en tilbygning til voksenbiblioteket, så både voksen- og børnebibliotek kan samles i én bygning. På baggrund af drøftelser har COWI udarbejdet en skitse, der illustrerer hvordan der kan etableres en overdækning af bibliotekets gårdrum og en tilbygning, der kan huse børnebiblioteket. Der kan dermed skabes et moderne bibliotek i historiske rammer i en af byens ældste bygninger. Tilbygningen vil skabe stor fleksibilitet og en hybrid mellem ude- og inderum, der kan blive ”Borgernes rum”.

Centralisering af både voksen og børnebiblioteket i Slotsgade 47 vil frigive bygningerne, der i dag huser børnebiblioteket (Slotsgade 43). Bygningerne vil kunne sælges eksempelvis til butiks- eller restaurationsformål. Bygningerne vurderes at have en god central beliggenhed i forhold til det område, hvor der i øjeblikket sker tilflytning af butikker. Der vil desuden være gode muligheder for udeareal mod Slotsgade til udstilling eller udeservering.

Hvis bygningerne bevares i kommunalt/forenings regi er placeringen også optimal til placering af et ”Byens hus”, der kunne huse faciliteter til byens foreninger og de unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter mulighederne omkring de foreslåede ændringer, og herunder tager stilling til hvad der skal arbejdes videre med.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positive overfor tanken om, at samle Dronninglund Bibliotek i et hus.

Bilag

Til toppen


6. Kommunal lånegaranti til selvejende institutioner


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

I forbindelse med aftalepunkterne vedr. budget 2016, blev det aftalt at se på retningslinjerne for tilsagn om lånegaranti på Fritids- og Kulturområdet – selvejende institutioner.

Økonomiudvalget skal tage stilling til udkast til retningslinjer/arbejdsgang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunal lånegaranti til selvejende institutioner er lovgivningen meget kompleks. Det betyder, at der skal laves en konkret vurdering i hver enkelt sag om garantistillelsen.

Normalt skal hjemlen til at yde kommunal garantistillelse findes i de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunens opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne). Efter disse regler kan en kommune, på visse betingelser, yde støtte – eksempelvis i form af garantistillelse – til selvejende institutioners varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage.

Det er en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive eller støtte virksomhed med henblik på at opnå fortjeneste (kommerciel virksomhed). Hvis den selvejende institution også varetager ikke-kommunale opgaver, er det en betingelse, at kommunen sikrer sig, at den kommunale garantistillelse udelukkende bliver anvendt til det kommunale formål.

En kommunes adgang til at optage lån er begrænset til finansiering af specifikke udgifter, for eksempel energibesparende foranstaltninger samt eventuelle dispensationer fra forskellige lånepuljer, som der skal søges særskilt om. Afvigende garantier i forhold til dette skal som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Dette betyder, at kommunens mulighed for at optage lån reduceres med et beløb svarende til værdien af de afgivne garantier. Kommunen kan alternativt vælge at foretage deponering i henhold til reglerne herfor.

Brønderslev Kommune har i de senere år selv haft brug for at udnytte lånerammen for at få økonomien til at hænge sammen.Der er ikke noget, der tyder på, at dette ændrer sig i de kommende år. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at kommunen årligt skal afdrage godt 40 mio. kr. på gammel gæld. Og får kommunen ikke mulighed for at optage lån i et vist omfang, vil afdraget på gælden stille meget store krav til overskud på driften for at få økonomien til at hænge sammen.

Hermed vil kommunen få meget svært ved at imødekomme ønsker fra de selvejende institutioner om at stille kommunegaranti. Derfor forslås det, at kommunen melder ud til de selvejende institutioner, at der som udgangspunkt ikke stilles kommunegaranti.

For at sikre, at den selvejende institution ikke optager/omlægger lån uden kommunens viden, kan der i tilskudstilsagnet indarbejdes (fremadrettet og med tilbagevirkende kraft), en formulering om, at ”det er en betingelse for udbetaling af kommunal tilskud, at den selvejende institution til en hver tid indhenter kommunal godkendelse, forinden optagelse af nye lån og konvertering/omlægning af lån”.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der på baggrund af ovenstående, som udgangspunkt, ikke stilles garantier til selvejende institutioner, og at det er en betingelse for udbetaling af kommunalt tilskud, at den selvejende institution til enhver tid indhenter kommunal godkendelse, forinden optagelse af nye lån og konvertering/omlægning af lån.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 30. maj 2017, pkt. 6:

Udvalget ønsker yderligere belysning af sagen.

Sagen udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 17. august 2017

Der er indhentet juridisk udtalelse i forhold til præcisering af forpligtelserne for de selvejende haller i forbindelse med låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti. Kommunens jurist anbefaler, at eksisterende samarbejdsaftale for de selvejende haller præciseres yderligere i forhold til krav i forbindelse med de selvejende hallers optagelse af lån.

Som supplement til udtalelse fra BDO er der udarbejdet praksis om kommunal lånegaranti. Af denne praksis fremgår arbejdsgang i forhold til kommende ansøgninger om låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti. Af praksis fremgår bl.a. følgende 2 sætninger, som der ønskes politisk stillingtagen til.

  1. "Udgangspunktet for enhver henvendelse er, at Brønderslev Kommune IKKE giver kommunal lånegaranti.
  2. De selvejende institutioner skal ALTID indhente kommunal godkendelse, forinden der optages nye lån eller omlægges/konverteres lån. Dette gælder alle lån uanset om der er forventning om kommunal lånegaranti eller der ikke er.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår en fornyet drøftelse af kommende praksis omkring låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti.

Beslutning

Udvalget er enige om, at

Punkt 1. "Udgangspunktet for enhver henvendelse er, at Brønderslev Kommune IKKE giver kommunal lånegaranti" slettes.

Et flertal i udvalget ønsker, at

Punkt 2: "De selvejende institutioner skal ALTID indhente kommunal godkendelse, forinden der optages nye lån eller omlægges/konverteres lån. Dette gælder alle lån uanset om der er forventning om kommunal lånegaranti eller der ikke er." ændres til følgende formulering:

"De selvejende institutioner skal ALTID orientere Fagforvaltningen for Børn og Kultur, forinden der optages nye lån eller omlægges/konverteres lån. Dette gælder alle lån uanset om der er forventning om kommunal lånegaranti eller der ikke er."

Samarbejdsaftalerne revideres så det passer med denne indstilling.

Hildo Rasmussen (A) ønsker, at

Punkt 2: fastholdes, da lån belaster den kommunale låneramme.

Bilag

Til toppen


7. Brønderslev Idrætsforening søger om forlængelse af eksisterende kreditforeningsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Brønderslev Idrætsforenings søger om forlængelse af eksisterende kreditforeningsaftale.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Idrætsforening (BI) søger om, at nuværende aftale med Brønderslev Kommune forlænges til optagelse af nyt 10-årigt lån på 1.300.000 kr.

Det har ikke været muligt at finde frem til, hvornår den oprindelige aftale blev indgået. Nuværende aftale betyder, at Brønderslev Kommune betaler 87,5 % af terminsydelserne på to kreditforeningslån. I 2016 udgjorde den kommunale udgift 90.503 kr. Restløbetiden på de to lån er ca. 2 år.

Brønderslev Idrætsforening har ved brev af 12. juni 2017 søgt om at nuværende aftale forlænges til brug for nyt 10-årigt lån på 1.300.000 kr. Der anvendes 150.000 kr. til indfrielse af de to eksisterende lån, som der gives tilskud til på nuværende tidspunkt, jf. tidligere aftale. Det fremgår af ansøgningen, at der er forventning om, at Kreditforeningen ved optagelse af nyt lån stiller krav om kommunegaranti for lånet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at en eventuel kommunegaranti vil påvirke den kommunale låneramme.

Brønderslev Idrætsforening foreslår i brevet, at Brønderslev Kommune fastholder eksisterende aftale om finansiering af 87,5 % af nyt kreditforeningslån ca. 92.000 kr. (beløb prisfremskrives) og at Brønderslev Idrætsforening fortsætter den resterende finansiering med ca. 58.000 kr. i ny 10-årig periode.

Nyt lån skal anvendes til at fortsætte den igangværende renovering af BI-Centeret med bl.a. udskiftning af ventilationsanlægget, LED belysning, nye lofter og klimaanlæg mm.

Det bemærkes, at investeringen i LED belysning, ekstra isolering på lofter og nyt klimaanlæg på længere sigt vil betyde energibesparelser til gavn for både foreningen og for Brønderslev Kommune.

Brønderslev Idrætsforening har søgt Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje i 2016 og 2017. I 2016 blev der tildelt 750.000 kr. til bl.a. sænkning af grundvandet. Brønderslev Idrætsforening opnåede ikke tilskud fra anlægspuljen i 2017.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en kommunegaranti påvirker Brønderslev Kommunes låneramme i nedadgående retning.

Restløbetiden på det eksisterende lån er 2 år. Det betyder, at ved optagelse af et nyt lån, vil udgiften for Brønderslev Kommune stige i år 3 og frem - svarende til 87,5% af terminsydelserne.

Beslutning

Der gives afslag.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om tilskud til Psykiatrihistorisk Museum i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK

Psykiatrihistorisk Museum søger om et årligt tilskud på 11.800 kr.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

I juni 2016 blev Psykiatrihistorisk Museum i Brønderslev indviet i det tidligere begravelseskapel på Brønderslev Psykiatrisk Sygehus.

Museet er etableret gennem et samarbejde mellem 26 medarbejdere fra henholdsvis Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, Aalborg Psykiatrisk Sygehus og Hospitalsplejehjemmet Visborggård. Ideen med samlingen og Psykiatrihistorisk Museum er, at fortælle historien om psykiatrien fra oldtiden og op til år 2000.

Museet er organiseret under FATA (Foreningen af tidligere ansatte i psykiatrien) og drives som selvstændig enhed under tilsyn af en styregruppe, nedsat af FATA. Museet har ingen organisatorisk tilknytning til Psykiatriorganisationen i Regionen. FATA har ingen økonomisk forpligtelse over for museet.

Regionen stiller velvilligt bygning til rådighed for Museet.

Museumsdriften hviler på entreindtægter og økonomisk støtte fra private og fonde.

Fra opstarten i juni til december 2016 var der i alt 275 besøgende og 3 guidede rundvisninger. I 2016 var der gratis adgang og fra 2017 er det besluttet, at der er entre på 20 kr. for voksne og gratis for børn indtil 14 år.

Der er 2 åbningsdage om måneden og der arbejdes på flere åbningsdage i fremtiden.

Psykiatrihistorisk Museum ønsker driftstilskud årligt på 11.800 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler til tilskud til museer ud over det budgetlagte tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Der gives afslag, idet tilskud til Statsanerkendt Museum og lokalhistoriske arkiver prioriteres.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af regnskab 2016 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Museerne i Brønderslev Kommune sender revideret årsregnskab 2016 samt revisionsprotokollat nr. 40 til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et overskud på 260 kr.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om regnskab 2016 for Museerne i Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender revideret årsregnskab 2016 samt revisionsprotokollat nr. 40 til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et overskud på 260 kr.

Konklusionen fra Revisionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender årsregnskab 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at tilskud fra Brønderslev Kommune i 2016 har været 1.829.611 kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Invitation til Fremtidens byrum - Gentænk løsningerne. Urban Lab konference i Horsens, den 21. og 22. september 2017.
  • Ungekongres 2018 - 22. marts 2018, kl. 9.00 - 14.00 i Brønderslev Hallerne
  • Program for Kulturmøde på Mors, den 24., 25. og 26. august 2017.
Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 18. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer