Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. september 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Overdragelse af Try Museum til Egnssamlingen for Østvendsyssel


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte Museerne i Brønderslev Kommunes ansøgning om samtykke til at overdrage Try Museum til Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er Museerne i Brønderslev Kommunes største offentlige hovedtilskudsyder og skal derfor give samtykke til, at Museerne overdrager Try Museum til Egnssamlingen for Østvendsyssel med virkning fra 1. januar 2018.

Overdragelsen sker med baggrund i Slots- og Kulturstyrelsen samt Brønderslev Kommunes ønske om, at Museerne optimerer deres bygningsmasse i forhold til de økonomiske rammer for driften af Museet.

Afvikling af Try Museum vil frigive ressourcer til den nødvendige kvalitetsforbedring til Museets resterende to formidlingssteder, herunder også museets bevarings- og formidlingsarbejde.

Try Museum omfatter 3 ejendomme med i alt 8 bygninger (1/3 af Museets bygningsmasse).

I forbindelse med overdragelsen vil der ske en udskillelse af genstande, de genstande som ikke bevares af museet vil indgå i overdragelsen.

Der er udarbejdet udkast til aftale om overdragelse, som er godkendt af Museets bestyrelse på møde, den 28. august 2017.

Aftale om overdragelse til Egnssamlingen for Østvendsyssel er vurderet af Sekretariatet og vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter mulig overdragelse af Try Museeum til Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt. Oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af budget 2018 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender budget 2018 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet §4, stk. 1 skal den selvejende institution senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Museerne i Brønderslev Kommune har indsendt budget 2018 til godkendelse. Budget og nærmere konkretisering af indtægter og udgifter er vedlagt som bilag.

Af det fremsendte budget 2018 fremgår et forventet tilskud fra Brønderslev Kommune på 1.964.000 kr. sammensat med følgende tilskud:

1.940.000 kr.

Tilskud fra Fritids- og Kulturudvalget

24.000 kr.

Ejendomsudgifter til Vildmosemuseet

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det indsendte budget 2018 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at der i budget 2018 brutto er afsat 1.386.200 kr. til formålet. Budget 2018 forventes godkendt 4. oktober 2017 af Byrådet.

Beslutning

Udvalget godkendte Budget 2018 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Lars Bisgaard er imod.

Bilag

Til toppen


5. Ændring af Brønderslev Ordningen for idrætten


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ændring i Brønderslev Ordningen for idrætten.

Sagsfremstilling

Team Fritid og Kultur har i samarbejde med Idrætssamvirket udvidet Brønderslev Ordningen med § 2, stk. 4, som er et nyt punkt vedrørende for sent indsendte regnskaber.

Der har i de senere år været et markant stigende antal regnskaber fra foreningerne, der ikke bliver afleveret til tiden. Det har betydning for de foreninger, der afleverer til tiden, idet de ikke kan få deres tilskud udbetalt, før alle regnskaber er modtaget og indberettet. På den baggrund har det været nødvendigt at tage dette skridt, idet hverken team Fritid og Kultur eller idrætssamvirket synes, det er rimeligt, at så mange foreninger skal vente på deres tilskud.

Der er lidt af den samme tendens under Spejdersamvirket, og der har i den forbindelse været rettet henvendelse til samvirket med forespørgsel om, hvorvidt de ønskede samme regel indført i deres ordning. Spejdersamvirket har ikke reageret på henvendelsen.

Samarbejdsudvalget for Folkeoplysningen har på sit møde den 28. august 2017 godkendt ændringen.

Ændringen har virkning fra indsendelse af idrætsforeningernes regnskaber for 2017 og frem.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender ændringen.

Personale

Ingen

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af det fælleskommunale sundhedspolitiske rammepapir


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/FK/ÆO/SS/BE

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir. Ideen med rammepapiret er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunalpolitikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017. Derudover skal rammepapiret være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019.

På Sundhedspolitisk Dialogforum 17. august 2017 blev det godkendt, at det fælleskommunale rammepapir sendes til godkendelse i de enkelte kommuner.

Fremsendes til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir.

Sundhedspolitisk Dialogforum har deltagelse af udvalgsformænd og næstformænd fra sundhedsområdet i alle 11 kommuner samt de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg. Herudover deltager alle øvrige KKR-udpegede politikere på sundhedsområdet i møderne. Fra administrationen deltager sundhedsdirektører og sundhedschefer fra de nordjyske kommuner. Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er at skabe tættere kontakt mellem KKR, Sundhedskoordinationsudvalget og byrådene, at etablere en sparringsgruppe for medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Ideen med det fælleskommunale rammepapir er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunale politikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017, men også at rammepapiret skal være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019. Rammepapiret skal herudover medvirke til en drøftelse af sundhedspolitiske visioner på forkant med den nationale sundhedspolitiske dagsorden.

På møde i Sundhedspolitisk Dialogforum den 9. marts 2017 blev der fremlagt det første forslag til fælleskommunale fokusområder og efterfølgende er der arbejdet videre på baggrund af input fra medlemmerne af Sundhedspolitisk Dialogforum. Den endelige udgave af rammepapiret blev godkendt af Sundhedspolitisk Dialogforum den 17. august 2017.

Rammepapiret indledes med en overordnet vision for sundhedsarbejdet i de nordjyske kommuner. Den overordnede vision er kraftigt inspireret af visionen fra den nuværende politiske sundhedsaftale 2015-2018, men ordlyden er tilpasset en smule for at lægge vægt på borgerens aktive deltagelse og medansvar for at bidrage til egen sundhed.

I rammepapiret er ulighed i sundhed fremhævet som et særligt pejlemærke for det kommunale arbejde på sundhedsområdet. Rammepapiret lægger desuden vægt på rehabilitering som en kommunal kerneværdi og som en grundlæggende tilgang for de kommunale indsatser på sundhedsområdet. Opgaveoverdragelse og fokus på opgaveflytning fra f.eks. region til kommuner bliver i rammepapiret derudover beskrevet som en væsentlig forudsætning for at kommunerne, også i fremtiden, kan løfte deres opgaver på sundhedsområdet på en fornuftig måde.

Afslutningsvist præsenteres der i rammepapiret fire overordnede kommunale fokusområder:

  • Fokusområde 1: Vi skal styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed
  • Fokusområde 2: Vi skal sammen styrke sundheden hos mennesker med psykisk sygdom
  • Fokusområde 3: Vi skal bidrage til at sikre borgerens arbejdsmarkeds tilknytning
  • Fokusområde 4: Vi skal styrke fokus på tilgængelighed til sundhedsydelser

Der er forståelse for, at selvom vi kommunalt har samme mål, kan der være forskellige veje til målet og udviklingen tilpasses naturligt efter den enkelte kommunes udgangspunkt og muligheder.

Efter behandling i de enkelte kommuner vil rammepapiret blive forelagt KKR til orientering den 13. oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender rammepapiret ”Sundhed i Nordjylland – Fælleskommunale fokusområder” med henblik på overlevering til de nye medlemmer af Sundhedspolitisk Dialogforum i 2018 og som det indledende kommunale input til drøftelserne vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023.

Indstilling

Direktionen, 29. august 2017, pkt. 6:

Direktionen drøftede rammepapiret og sammenhængen over til eksisterende indsatser i fagforvaltningerne. Der bør sikres mulighed for at få fokus på denne sammenhæng, og rammepapiret sendes derfor til behandling i fagudvalgene.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af landsbypedelordningen


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BE

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune. Det blev i den forbindelse aftalt at evaluere ordningen efter 1 år.

Status efter første år er, at landsbypedel-ordningen kører godt. 60 borgere har været tilknyttet ordningen via seniorjob, nyttejob, praktik eller lignende. Der er stor søgning på opgaver til landsbypedellerne og tilfredshed med det arbejde, der bliver udført.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om landsbypedel-ordningen skal forlænges i 2 år og evalueres igen i august 2019.

Sagsfremstilling

Landsbypedel-ordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.

Første år med landsby-pedelordningen er gået godt. Landsbypedellerne er blevet taget godt imod af landsbyerne og foreningerne i kommunen og modtager løbende mange og forskelligartede opgaver. Det første år har der været 108 ansøgninger fra ordningens målgruppe.

De primære opgaver har bestået af gartnerarbejde og mindre håndværksopgaver. Landsbypedellerne har også mulighed for at udføre administrative arbejdsopgaver, hvilket tilgodeser borgere med kvalifikationer inden for administration, som er tilknyttet ordningen, samt de landsbyer og foreninger, der har behov for administrativ hjælp. Det kan fx dreje sig om registrering og digitalisering på lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne har været aktive med forskellige opgaver i og omkring landsbyerne Asaa, Gerå, Klokkerholm, Sterup, Dorf mølle, Serritslev, Manna-Thise og på de kommunale lejrpladser og på naturskolen i Lunken skov.

Ordningen har fået mange positive tilbagemeldinger på det arbejde, der udføres.

På nuværende tidspunkt er 7 borgere i seniorjob tilknyttet landsbypedel-ordningen. 5 er fast tilknyttet, og yderligere 2 er tilknyttet i vinterhalvåret.Ordningen er normeret

til løbende at have 15 ledige borgere tilknyttet og igennem det første år har ca. 60 personer været igennem ordningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at landsbypedel-ordningen forlænges i 2 år og evalueres igen i august 2019.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt. 5:

Godkendt.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er mulighed for at tilknytte flere ledige til projektet.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 7. september 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer