Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 5. oktober 2017
Lokale: Hjallerup Idrætscenter
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Foreningen Rødder og Vinger ansøger om at blive hjemmehørende i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Aktivitetsforeningen Rødder og Vingers ansøgning om at blive hjemmehørende i Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling

Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger er registreret som hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Foreningen søger nu om at blive hjemmehørende i Brønderslev Kommune, da foreningen i mange år har boet til leje og haft deres aktiviteter i Flauenskjold. Der henvises til vedlagte notat for så vidt angår beregninger af aktivitets- og lokaletilskud.

Foreningens nye vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening og er tilrettet i forhold til Brønderslev Kommune som hjemsted.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens §3, stk.2, siger, at en folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal være hjemmehørende i tilskudskommunen. Det påhviler derfor Fritids- og Kulturudvalget, ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger at afgøre, om foreningen har en sådan tilknytning til kommunen, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende dér.

Ud fra det samlede antal aktive medlemmer under 25 år i Brønderslev Ordningen, kan det oplyses, at aktivitetstilskuddet kan holdes inden for den ramme, der er afsat i budgettet for 2018. Da lokaletilskud til foreningerne beregnes ud fra en ramme kan det holdes inden for det vedtagne budget for 2018. En flytning vil derfor ikke få konsekvenser for kommunens øvrige støtteberettigede foreninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Rødder og Vinger som hjemmehørende i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Ændring af Brønderslev Ordningen for idrætten


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ændring i Brønderslev Ordningen for idrætten.

Sagsfremstilling

Team Fritid og Kultur har i samarbejde med Idrætssamvirket udvidet Brønderslev Ordningen med § 2, stk. 4, som er et nyt punkt vedrørende for sent indsendte regnskaber.

Der har i de senere år været et markant stigende antal regnskaber fra foreningerne, der ikke bliver afleveret til tiden. Det har betydning for de foreninger, der afleverer til tiden, idet de ikke kan få deres tilskud udbetalt, før alle skemaer/regnskaber er modtaget og indberettet. På den baggrund har det derfor været nødvendigt at tage dette skridt, idet hverken team Fritid og Kultur eller Idrætssamvirket synes, det er rimeligt, at så mange foreninger skal vente på deres tilskud.

Der er den samme tendens under Spejdersamvirket, og der har i den forbindelse været rettet henvendelse til samvirket med forespørgsel om, hvorvidt de ønskede samme regel indført i deres ordning. Spejdersamvirket har ikke reageret på henvendelsen.

Samarbejdsudvalget for Folkeoplysningen har på sit møde den 28. august 2017 godkendt ændringen.

Ændringen har virkning fra indsendelse af idrætsforeningernes regnskaber for 2017 og frem.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender ændringen.

Fritids- og Kulturudvalget, den 6. september 2017, pkt. 5:

Udvalget ønsker yderligere belysning af sagen.

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 5. oktober 2017.

Der har i de senere år været et markant stigende antal regnskaber fra foreningerne, der ikke bliver afleveret til tiden. Af Folkeoplysningslovens kapitel 8, §29, stk. 1 fremgår: "Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen". Det betyder, at indsendelse af regnskab skal ske uafhængig af hvorvidt der har været afholdt generalforsamling. Sammen med regnskaberne vedlægger foreningerne et skema over deres medlemmer over og under 25 år jf. Folkeoplysningslovens §15 "Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år" samt opgørelse over deres udgifter, som de skal have tilskud efter. Der udbetales ikke tilskud til foreningerne, før Team Fritid og Kultur har det reviderede regnskab i hænde.

Tidligere praksis har betydet, at de foreninger, der afleverer til tiden ikke kan få udbetalt deres tilskud, før alle skemaer/regnskaber er modtaget og indberettet. Der har de seneste 5 år været en stigende tendens til, at foreningerne ikke får afleveret materialet til tiden. Rent konkret manglede vi den 1. april i år ca. 25 foreningers regnskaber ud af 75 idrætsforeninger.

Folkeoplysningslovens kapitel 8, § 29, stk. 3 fortæller, at "Byrådet fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen". Tidligere var frist for aflæggelse af regnskab fastsat til den 1. marts, men grundet flere henvendelser blev det aftalt mellem Idrætssamvirket og Team Fritid og Kultur, at fristen blev rykket til den 1. april. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer ikke, at en yderligere ændring af fristen vil være holdbar, idet det vil betyde en forringelse af foreningernes likviditet, såfremt de skal vente med udbetaling til juni måned.

I Brønderslev Kommune er Brønderslev Ordningen grundlag for tilskudsberegningen jf. Folkeoplysningslovens §19: "Byrådet fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. Det betyder, at Fritids- og Kulturudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger om ændringer i Brønderslev Ordningen.

Brønderslev Ordningen har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Ændringer i Brønderslev Ordningen kan derfor træde i kraft med virkning fra den 5. april 2018.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget ønsker, at der i ordningen indskrives, at afleveringsfristen i 2018 er den 15. april.

Bilag

Til toppen


5. Brønderslev Kommunes Fritidspris


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til et nyt koncept for Brønderslev Kommunes Fritidspris.

Sagsfremstilling

I forbindelse med uddeling af Fritidsprisen i 2015 var der fra foreningslivets side et ønske om at forny og gentænke uddeling af Fritidsprisen. Indstillingsudvalget fik til opgave at nytænke arrangementet og priserne. Der foreligger nu et forslag til et nyt format for Brønderslev Kommunes Fritidspris.

Indstillingsudvalget har arbejdet med det nye format ved at undersøge, hvordan fritidspriser uddeles i andre kommuner og ud fra dette diskuteret, hvad der ønskes, og hvad der skal være opmærksomhed på. Indstillingsudvalget foreslår, at arrangementet ændres, så det bliver et Awardshow med tilføjelse af én ny pris og ændrede betingelser for uddeling og antal af uddelte priser, ligesom der foreslås ændringer i den gave, som prismodtagerne modtager. Indstillingsudvalget har udarbejdet en beskrivelse af den fremtidige prisuddeling, se bilag.

Beskrivelsen tydeliggør, at Indstillingsudvalget anbefaler:

 • Arrangementet gøres til en årlig prisuddeling, hvor de nominerede i hver kategori præsenteres. Prisuddelingen skal være åben for hele fritidslivet og alle interessenter omkring dette. Arrangementet skal være gratis at deltage i, og det skal være muligt at købe drikkevarer og snacks i den hal eller lignende, hvor prisuddelingen afholdes. Der skal være inspirerende indslag i løbet af aftenen, som kan give deltagerne ny inspiration til virket i fritidslivet. Arrangementet skal således gøres mere åbent for hele fritidslivet og være med til at synliggøre de gode historier, der har været i det forgangne år. Håbet er, at arrangementet vil blive et årligt samlingspunkt for hele kommunens fritidsliv.
 • Priserne der uddeles på aftenen er: Årets Forening, Ildsjæleprisen, Unglederprisen og Prisen for den særlige præstation. Valget af disse priser skal medvirke til, at alle aktører i fritidslivet har mulighed for at indstille frivillige personer til de respektive priser. Således skal Fritidsprisen afspejle den mangfoldighed, der er i fritidslivet. De nærmere betingelser for tildeling fremgår af bilaget. Der kan indstilles personer til modtagelsen af prisen fra alle aktører i fritidslivet, ligesom Indstillingsudvalget også kan indstille aktører til priserne. Til hver pris udvælger Indstillingsudvalget 3 nominerede ud fra de modtagne indstillinger, disse 3 nominerede i hver pris bliver alle synliggjorte til prisuddelingen, men der findes kun én vinder i hver kategori. Derudover er der åbenhed for, at der kan uddeles andre priser til prisuddelingen. DGI's unglederpris vil fortsat uddeles, og andre aktører kan også uddele deres pris på denne aften, under forudsætning af at betingelserne for prisen godkendes af Indstillingsudvalget.
 • Prismodtagerne modtager en statuette og 2.500 kr. på en gavecheck. Der skal udarbejdes én unik statuette, som bliver gennemgående i alle 4 kommunale priser, og som går igen år efter år. Dette skal medvirke til at skabe øget synlighed og prestige i at modtage pågældende statuette. Gavechecken på 2500 kr. uddeles for at være på linje med DGI's Unglederpris, og dermed gøre det endnu mere attraktivt at modtage én af fritidspriserne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget følger Indstillingsudvalgets anbefalinger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Procesplan for udarbejdelsen af en Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende udkast til tids- og procesplan for udarbejdelsen af en Fritids- og Idrætspolitik indeholdende faserne; Analyse og status, inddragelse og involvering samt politikudvikling, høring og godkendelse med henblik på politisk godkendelse af en Fritids- og Idrætspolitik.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken skal medvirke til at skabe retning og rammer for fritidslivet og tydeliggøre prioriteringerne på området. Derudover skal skabelsen af Fritids- og Idrætspolitikken ske i samspil med de aktive borgere i fritidslivet. Således er det et mål for politikprocessen at inddrage målgruppen og derigennem skabe ejerskab til politikkens indhold.

På Fritids- og Kulturområdet er der i forvejen en Kulturpolitik, nu er det tid til, at der også sættes rammer for det øvrige Fritids- og Idrætsområde. Fritids- og Idrætspolitikken skal medvirke til at spinde en rød tråd på tværs af hele Fritids- og Kulturområdet og således også fungere i samspil med Kulturpolitikken.

Det er ambitionen med Fritids- og Idrætspolitikken at samle området, derfor nedsættes der en styregruppe der skal være central i udarbejdelsen af politikken og sikre mandat i fritidslivet. Styregruppen skal være identisk med det nuværende Samarbejdsudvalg, hvori der er repræsentanter fra Fritids- og Kulturudvalget, Idrætssamvirke, Spejdersamvirke, Aftenskolesamvirke og én repræsentant fra de øvrige foreninger eller selvorganiserede grupper. Dette sikrer en bred repræsentation af fritidslivet og skaber samtidig synlighed af Samarbejdsudvalget, som tildeles en vigtig og tydelig rolle.

Den færdige Fritids- og Idrætspolitik skal være ambitiøs og have sigte mod en fortsat udvikling af området, samtidig skal den færdige politik være noget der i fritidslivet er opbakning og lyst til at arbejde med.

Tids- og procesplan

Det overordnede procesforløb består af følgende faser:

 1. Analyse og status
 2. Inddragelse og involvering
 3. Politikudvikling, høring og godkendelse
 4. Implementering

Processen skal tage sit udgangspunkt i en nysgerrighed på hvordan området ser ud nu, dette kræver en grundig analyse og diskussion af hvordan status er og hvilke fremtidige mål, der kan komme i spil i politikken. Dernæst skal vi sørge for at inddrage aktørerne på området, således der bliver en bred diskussion af ønsker og behov i fritidslivet. Denne samskabende proces skal sikres via inddragelse af en Styregruppe gennem hele politikprocessen og indkaldelse til store åbne møder i løbet af processen. Styregruppen og de åbne møder skal, sammen med den indledende analyse, danne grundlag for at fastsætte de overordnede temaer i politikken.

De forskellige temaer skal derefter kvalificeres og konkretiseres via inddragelse af relevante ressourcepersoner fra fritidslivet og eventuelle eksperter på det givne område. Dette skal medvirke til skabelsen af det endelige indhold i de respektive temaer, som udarbejdes af Foreningskonsulenten i samarbejde Styregruppen. Det endelige indhold skal vise ambitioner for området, således skal vi være modige nok til at opstille klare mål og forpligte os til at nå disse mål via opfølgning og evaluering. Dette skal medvirke til, at indholdet i den færdige politik faktisk kommer til at leve.

Processen omkring politikskabelsen skal sikre, at de overordnede linjer og rammer der skabes i politikken, og som Brønderslev Kommune forpligter sig til at arbejde på, er noget som fritidslivet også ønsker. Dette skal gøre implementeringsprocessen, hvor den færdige politik skal omsættes til strategier og samarbejdsaftaler på de respektive områder, til en nemmere proces, hvor fritidslivet er med og ønsker at arbejde i den retning politikken udstikker.

De nærmere overvejelser af de enkelte processer fremgår af bilag.

Arbejdet med politikken skal igangsættes umiddelbart efter vedtagelse af tids- og procesplanen, og processen skal afsluttes med at den færdige Fritids- og Idrætspolitik godkendes i starten af efteråret 2018.

Opfølgning og revision

Som udgangspunkt følges der op på Fritids- og Idrætspolitikken på faste tidspunkter.

 1. Hvert andet år, første gang i foråret 2020, følges der op på de enkelte mål og strategierne samt samarbejdsaftalerne herunder.
 2. Hvert fjerde år, første gang i foråret 2022, følges der op på den samlede politik og eventuel revidering af politikken finder sted.

Derudover følges op på politikken løbende, i form af den løbende kontakt med fritidslivet, hvor de lokale samarbejdsaftaler og indsatser kan justeres, for at sikre størst mulig ejerskab til arbejdet og opfyldelse af de overordnede mål i politikken.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender:

 • Nedsættelse af styregruppe
 • Proces- og tidsplan
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
 • Orientering om museumslederens jobskifte pr. 1. december.

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 6. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer