Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. december 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2017


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning fra Manna-Thise Multihus om låneforlængelse


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids-og Kulturudvalget skal drøfte ansøgningen fra Manna-Thise Multihus om forlængelse af rente- og afdragsfrie lån på 1,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd besluttede 9. november 2005 at bevilge 1,3 mio. kr. som rente- og afdragsfrit lån med mulighed for genforhandling om 10 år.

Genforhandlingen har været stillet i bero i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen med de selvejende haller og seneste beslutning om reduktion af driftstilskud til Manna-Thise Multihus.

I foråret 2017 blev der holdt møde mellem Team Fritid og Kultur, Økonomiafdelingen og repræsentanter fra Manna-Thise Multihus om muligheder for tilbagebetaling af lånet. Da bestyrelsen ønsker at investere yderligere i Manna-Thise Multihus, søges der om forlængelse af lånet med 20 år.

Bestyrelsen har gennem flere år haft problemer med sydgavlen af hallen. Der er derfor indhentet forskellige tilbud, og det vil mindst koste 300.000 kr. at få gjort muren tæt. I stedet for at udbedre sydgavlen, er det derfor besluttet at bygge til multihuset, således at den nuværende sydgavl bliver en indvendig væg. Der er købt jord for at kunne bygge til, og kommunen er i øjeblikket ved at revidere lokalplanen for området.

Der er forventning om, at Manna-Thise Multihus igangsætter arbejdet, så snart der er en afklaring af låneforlængelse, forventelig i starten af 2018.

Med de udvendige mål bliver tilbygningen på 912 m2. De fleste kvadratmeter i tilbygningen skal indeholde et nyt og tidssvarende forsamlingshus. Der er forventning om, at områdets beboere og foreninger kommer til at benytte lokalerne. Desuden er der forventning om, at lokalerne skal lejes ud til bl.a. fester. Tilbygningen skal indeholde: depotrum, legerum, "pejsestue", to værelser, toiletter og endnu to eller tre disponible rum.

På østsiden af hallen vil ydermuren blive flyttet ind, så der bliver overdækket tribune ud mod idrætsforeningens boldbaner. Overdækningen kan også bruges af dagplejemødrene til at sætte barnevogne i tørvejr.

Rent økonomisk bliver der investeret i Manna-Thise Multihus af opsparede midler. Da dette ikke er nok, er Manna-Thise Multihus nødt til at optage et banklån. Hvis banken skal kunne bevilge Manna-Thise Multihus lånet, skal der være en klar aftale mellem Manna-Thise Multihus og Brønderslev Kommune om afdragsfrie lån. Manna-Thise Multihus anmoder derfor om forlængelse af lånet i 20 år.

Der forventes umiddelbart ikke et større driftstilskud ved tilbygning til multihuset.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur henleder opmærksomheden på, at der med forlængelse af lån på 1,3 mio. kr., forventelig vil blive optaget et banklån uden kommunal lånegaranti. I den forbindelse skal det oplyses, at eventuelle lån med eller uden kommunal lånegaranti kan påvirker den kommunale låneramme. Økonomiudvalget godkendte, den 23. august 2017 "Praksis om selvejende institutioners låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti". Som beskrevet i denne praksis, skal der derfor opfordres til dialog med repræsentanter for Manna-Thise Multihus, idet eventuelt lån skal undersøges nærmere i forhold til, hvorvidt der er tale om lån der kan henregnes til den kommunale økonomi.

Manna-Thise Multihus oplyser, at der overvejes udleje til kommercielle formål, herunder etablering af værelser. Hvis der bliver tale om kommercielle formål, så skal regnskabspraksis ændres jf. Samarbejdsaftale med selvejende haller godkendt af Byrådet den 2. september 2015. I dialogmøde med Manna-Thise Multihus vil der desuden skulle tages højde for en konkretisering af foreningens vedtægter, således at de er i overensstemmelse med de nye tiltag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om låneforlængelse i yderligere 20 år, herunder en klar opfordring til Manna-Thise Multihus om tæt dialog med Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturvalget kan konstatere, at forsamlingshusproblematikken og kompetencen til låneforlængelsen ligger i Økonomiudvalget, hvorfor sagen oversendes til behandling.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om yderligere tilskud til Ungdomshus


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning om yderligere tilskud til etablering af Ungdomshus på Banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

Ungerådet, med støtte fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur samt Ungdomsskolen, ønsker at skabe et helhedsorienteret ungdomsmiljø, hvor de unge i højere grad vil have medbestemmelse og indflydelse på både de fysiske og sociale rammer, samt give de unge mulighed for selvstyrende tiltag, hvor de selv kan sætte dagsordenen og præge hverdagen; altså et lokalt og selvstyrende drop-in i de unges hverdag.

Brønderslev Stationsbygning har i en tid stået tom, og det er et ønske fra såvel DSB, at der skal ske noget med området. Med sin ideelle placering i Brønderslev bymidte, med let adgang til både offentlig transport mod Hjørring, Frederikshavn og Aalborg, samt Brønderslev bymidte med gågade, bibliotek og Kulturskole, virker det derfor oplagt at lade den tomme bygning danne de fysiske rammer for et nyt ungdomshus, med plads til at rumme den mangfoldige ungdom og en bred vifte af aktiviteter og arrangementer.

Det er Ungerådets ønske, at det kommende Ungdomshus skal være fleksibelt og kunne rumme mange forskellige facetter og typer af aktiviteter, så huset bliver bæredygtigt og kan benyttes i mange forskellige sammenhænge, bl.a. i forhold til lektiehjælp, øvelokale, hyggeaftner, foredrag, og koncerter. Ungdomshuset skal samtidig være et sted, hvor de unge kan ”drop in” efter skole, eller mens de venter på tog eller bus om aftenen. Ungdomshuset skal også være stedet, hvor Ungerådet er forankret og holder til, og arbejder i tæt dialog og kontakt med husets brugere.

Der er i øjeblikket et samarbejde med Ejendomsservice i forhold til en vurdering af, hvad der skal til for at lokalerne er optimale. Vurderingen fra Ejendomsservice forventes, at skulle indgå som en del af forhandlingen om leje af lokalerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at der afsættes en ramme på 200.000 kr. til etablering af et (midlertidigt) Ungdomshus på Banegårdspladsen. Fagforvaltningen er opmærksom på, at der sideløbende arbejdes med en totalentreprise på Banegårdspladsen, hvorfor det antages, at der kan blive tale om en midlertidig placering på denne adresse.

Det foreslås, at tilskud på 200.000 kr. finansieres af ubrugte midler fra Kulturpuljen.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er et korrigeret budget på 1.426.479 kr. i 2017. Der er bevilget og udbetalt 1.072.077 kr. fra puljen i 2017. Der er et restbudget på 354.402 kr.

Beslutning

Udvalget er positive for at afsætte yderligere midler til etablering af et ungdomshus ud over de allerede afsatte 100.000 kr.

Der afsættes en ramme på 200.000 kr., som udvalget først endelig udmønter i forbindelse med et konkret forslag til etablering.

Hildo Rasmussen ønsker, at der foreligger en konkret ansøgning med projektbeskrivelse inden endelig stillingtagen til bevillingens størrelse.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning fra Dansk og Eritreansk kulturforening om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Dansk og Eritreansk Kulturforening om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Dansk og Eritreansk Kulturforening søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at arbejde for at fremme integrationen og blive en del af det danske samfund. Dette vil blandt andet ske ved hjælp af undervisning, idræt og frivilligt arbejde.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Der søges ikke om aktivitets- eller lokaletilskud. Foreningen kan søge om lån af de kommunale lokaler.

Foreningen kan godkendes jf. Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1., stk. 2 nr. 1-7, og stk. 3 nr. 1-8, der har følgende ordlyd:

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 2, nr. 1 - 7: En folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov
 • have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
 • give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 • have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle.
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkekoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Dansk og Eritreansk Kulturforening som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af Aftenskolen Afro-Art


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Aftenskolen Afro-Art om godkendelse til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

Aftenskolen Afro-Art søger om at blive godkendt som aftenskole i Brønderslev Kommune.

Aftenskolens aktiviteter vil være 4-6 foredrag årligt om kulturelle emner. For så vidt angår ansøgning og vedtægter henvises der til vedlagte bilag.

Det kan oplyses, at ved godkendelse af Aftenskolen Afro-Art, vil foreningens ansøgning om tilskud indgå i Aftenskolernes tilskud for 2018 - se næste punkt på denne dagsorden.

Foreningen kan godkendes jf. Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1, nr. 1, stk. 2 nr. 1-7 der har følgende ordlyd:

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv.

§4, stk. 2, nr. 1 - 7: En folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov
 • have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
 • give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 • have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle.
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Aftenskolen Afro-Art godkendes som aftenskole i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Fordeling af tilskud til fritidsundervisning for voksne - 2018


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskud til fritidsundervisning for voksne i 2018

Sagsfremstilling

A. Tilskudsrammen for 2018:

Der er i budget 2018 afsat 809.685 kr. til undervisning. Det kommunale løntilskud kan maksimalt udgøre:

Alm. undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne

Handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne

Instrumentalundervisning: 5/7 af lønudgifterne

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at fordelingen fastholdes.

Der er indkommet ansøgninger fra 14 foreninger:

Aftenskolen Afro-Art er ny i kommunen.

BORN har udvidet med et ekstra hold i Brønderslev

FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hos Brønderslev Kommunes borgere, og har derfor udvidet tilbuddene i kommunen.

Kulturskolens Voksenundervisning ønsker fortsat at tilbyde flere aktiviteter i oplandet.

LOF planlægger øgede aktiviteter i kommunen.

Sind – den lille skole forventer flere kurser i kommunen.

B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister

Foreningens navn

Regnskab 2016

Ansøgning 2018

Forslag 2018

AOF Vendsyssel

23.496 kr.

42.000 kr.

28.231 kr.

BORN

1.676 kr.

3.000 kr.

2.017 kr.

DOF Klokkerholm Fritidsskole

2.500 kr.

3.800 kr.

2.554 kr.

FOF Vendsyssel

3.952 kr.

5.000 kr.

3.361 kr.

Hjallerup Sangkor

3.468 kr.

4.488 kr.

3.017 kr.

Kulturskolens Voksenundervisning

328 kr.

500 kr.

336 kr.

LOF Nord

1.340 kr.

720 kr.

484 kr.

I alt

36.760 kr.

59.508 kr.

40.000 kr.

Tilskud pr. time

2 kr.

2 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der i Brønderslev Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for borgere i Brønderslev Kommune.

Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

C. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler

Foreningens navn

Regnskab 2016

Ansøgning 2018

Forslag 2018

Aftenskolen Afro-Art

0 kr.

750 kr.

700 kr.

AOF Vendsyssel

35.000 kr.

44.250 kr.

31.076 kr.

BORN

0 kr.

4.500 kr.

4.250 kr.

FOF Nordvest Vendsyssel

20.483 kr.

30.000 kr.

24.300 kr.

Hjallerup Sangkor

8.308 kr.

10.209 kr.

10.000 kr.

Kulturskolens Voksenundervisning

2.175 kr.

2.175 kr.

2.000 kr.

Østvendsyssel Højskolekreds

5.789 kr.

8.250 kr.

8.000 kr.

I alt

71.755 kr.

101.134 kr.

80.326 kr.

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Ifølge Folkeoplysningslovens § 23 yder Byrådet tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler. Det skal her bemærkes, at der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale med henblik på at ligestille foreninger i kommunale lokaler og foreninger i privatejede lokaler. Leje af kommunale lokaler følger den af Byrådet fastsatte takst.

Der er på budgettet for 2018 afsat 69.884 kr. til leje af private lokaler.

Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger den afsatte ramme på lokaleområdet:

Afsat på budget 2018 (nettobeløb)

69.884 kr.

80.326 kr.

Aftenskolernes lokaletilskud reduceres til

80.326 kr.

Restbeløb, der må tages fra tilsagn

0 kr.

Takst for lokaletilskud er i henhold til folkeoplysningsloven 133,45 kr./time. i 2018.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det ansøgte lokaletilskud nedsættes til 80.326 kr. og fordeles som foreslået i ovenstående tabel.

Tilskudsramme budget 2018

Fritidsundervisning m.m. jf. budget 2018

Punkt A

809.685 kr.

- Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for Pensionister

Punkt B

40.000 kr.

- mindre beløb til tilsagn pga. lokaleudgifterne

Punkt C

0 kr.

I alt tilskudsramme for 2018

769.685 kr.

Fordeling af tilskudstilsagn for fritidsundervisning i 2018 fremgår af vedhæftede bilag "Fordeling 2018".

Aftenskolesamvirket anbefaler fordeling efter forslag 3.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår:

 • at tilsagn for 2018 fordeles efter forslag 3 jf. vedhæftede bilag. Tilsagnet er beregnet i forhold til fagforvaltningens fordeling, som har taget udgangspunkt i foreningernes regnskab for 2016 (forslag 1) og nye foreningers ansøgning.
 • at takst for nedsættelse af deltagerbetalingen til pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse fastholdes på 2 kr.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om Brønderslev Biblioteks projektansøgninger


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Brønderslev Biblioteks ansøgninger til Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje 2018.

Sagsfremstilling

Læseheste i Hjallerup

Projektets mål er i et tæt samspil mellem folkebibliotek, folkeskole og rideklub i Hjallerup at sætte fokus på en fælles indsats omkring læselyst og læseudvikling hos piger på mellemtrinet i 4.-6. klasse. Det handler om at understøtte interessebårne fællesskaber, her piger med interesse for heste. Undersøgelser af børns læsevaner påpeger, hvordan læselysten blandt piger er dalende, en målgruppe der traditionelt har været gode læsere. Sociale medier, lang skoledag og stærke fritidsinteresser tager tid og fokus fra læsning. Brønderslev Bibliotek ønsker at ændre perspektivet fra læsning som lektier til noget, der kan understøtte interesser og de sociale medier. Målet er at udvikle en metode til at få fritidslæsning til at indgå som en natulig del af fritid, skole og hobby. Altså flytte fokus fra ’hvorfor skal jeg læse' til 'hvad skal jeg læse’.

Primære samarbejdspartnere:

 • Hjallerup Rideklub
 • Hjallerup Skole
 • Center for undervisningsmidler CFU
 • DGI via foreningskonsulent i Brønderslev Kommune

Samlet budget i årene 2018 og 2019: 595.624 kr.

Relationsbiblioteket – varige spor i børns liv

Projektets mål er i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen, Røde Kors, Dagplejen m.fl. at sætte fokus på sprogudvikling og relationer til biblioteket som kulturinstitution, samt styrke netværket omkring sårbare familier. Forskning viser ca. 10% af en fødselsårgang er børn i sårbare positioner dvs. børn, som har brug for hjælp. Projektet udrulles i Brønderslev og Skive kommuner.

Målgruppen, de sårbare børn og deres familier, har ingen eller ringe tilknytning til biblioteket, målet er at skabe relationer og i samspil målrette tilbud og aktiviteter som styrker målgruppen med særligt fokus på sprogudvikling, kulturelle aktiviteter og bibliotekets rum som fælles tredje.

Målet er en samlet tidlig indsats med inddragelse af civilsamfundet for at forebygge problemudvikling. Børnene styrkes i deres relationer til biblioteket, og sammen med deres familier, vil de få indsigt i redskaber til at styrke barnets sproglige og socioemotionelle kompetencer.

Primære samarbejdspartnere:

 • Børne- og familieafdelingen i Brønderslev Kommune
 • Skive Bibliotek
 • Røde Kors Familienetværk
 • UCN – act 2

Samlet budget i årene 2018 og 2019: 813.698 kr.

Brønderslev Bibliotek indgår desuden i samarbejde med bl.a. Odense, Aalborg, Herning, Hjørring og Rebild Kommuners biblioteker om følgende projekter:

Bookflix – besøg din indre actionbiograf

En kampagne rettet mod unge i 8. klasse, der ikke har litteraturen som førsteprioritet. Projektet vil arbejde for at åbne op for de historier, som ligger gemt i litteraturen via koblingen mellem de unges film- og spillereferencer gennem åbning af dørene til ’den indre actionbiograf’. Projektleder er Odense Centralbibliotek med deltagelse af flere biblioteker rundt om i landet.

Samlet økonomi kendes ikke pt.

Læsefamilier

En læsekampagne rettet mod børnefamilier med forældre over 30 år, som efterspørger tilbud, der letter deres travle hverdag med karriere og børn, og som ikke udnytter potentialet for nærvær og litterære oplevelser med hinanden. Projektleder er Aalborg Bibliotekerne med deltagelse af Brønderslev, Hjørring og Rebild biblioteker.

Samlet budget i 2018: 213.500 kr.

SprogStavLæs

Projektet tager afsæt i et nationalt indsatsområde omkring sprog og læsning, et fokus som også mange kommuner prioriterer i forhold til den tidlige indsats på børneområdet. Programmets eller projektets kerne er omkring en koordineret og samlet indsats i forhold til de allerede eksisterende biblioteksindsatser på området for derigennem at skabe en samlet synliggørelse af bibliotekernes indsats og værdi i forbindelse med sprogudviklingen hos de 0-6 årige børn. Projektleder er Herning Centralbibliotek i samarbejde med alle centralbiblioteker i Danmark samt folkebiblioteker rundt om i landet.

Samlet økonomi kendes ikke pt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Formand for Fritids- og Kulturudvalget samt Direktør for Børn og Kultur deltager som repræsentanter fra Brønderslev Kommune i Aalborg Symfoniorkesters kontaktråd.
Beslutning
 • Om arbejdet med færdiggjort omplacering og nyetablering af skulpturer ved formanden
 • Om opstart af arbejdet med Fritids- og Idrætspolitikken

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Frigivelse af midler til selvbetjening på Brønderslev Bibliotek


Til toppen


12. Lukket punkt: Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger til Dorf Møllegård - Varmepumper


Til toppen

Opdateret 8. december 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer