Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. maj 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1, pr. 31. marts 2014. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelser indenfor Fritids- og Kulturudvalgets områder i 2014.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endelig klar.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor Fritids- og Kulturudvalgets områder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsens behandling af 1. budgetopfølgning vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog på Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Udvalget skal drøfte forslag til temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Udvalget ønsker en gennemgang af de forskellige konti på udvalgets næste møde.

Til toppen


5. Biblioteket søger om midler til udskiftning af selvbetjeningsautomater


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Biblioteket om midler til udskiftning af selvbetjeningsautomater.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der skal være åbne biblioteker uden for betjent åbningstid. Selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering af bibliotekets materialer er en forudsætning for at de åbne biblioteker kan fungere. Automaterne er desuden en forudsætning for opretholdelsen af det eksisterende serviceniveau og bibliotekernes nuværende personalenormering.

Bibliotekets nuværende selvbetjeningsautomater er de ældste i landet, og står tændt i op til 15.000 timer om året, registrerer 353.000 materialer og er uundværlige for hurtig betjening af bibliotekets ca. 220.000 årlige besøgende.

 • Automaterne er mellem 7 og 10 år gamle og er slidt op

 • Automaterne kører på det ikke længere understøttede operativsystem Windows XP

 • Automaterne er produceret af firmaet CODECO, som gik konkurs i 2009. Der har derfor ikke kunne skaffes hverken reservedele eller service i de senere år

 • Automaterne kan ikke læse RFID-chips, som i dag er standard på alle andre biblioteker i landet end Brønderslev Bibliotek og Ikast-Brande Bibliotek (som skifter 1. maj 2014)

 • Automaternes brugergrænseflade er stærkt forældede og kan forekomme forvirrende for borgerne

Brønderslev Bibliotek har afholdt uforpligtende møder med to af landets leverandører af selvbetjeningsautomater. Mødernes formål har været at klarlægge mulighederne for at opgradere de nuværende automater og undersøge, hvilke muligheder der er for indkøb af nye automater.

På baggrund af møderne står det klart, at de nuværende automater ikke kan opgraderes, og en komplet udskiftning er nødvendig, hvis det nuværende serviceniveau, åbningstider og tilgængelighed skal opretholdes.

Økonomi:

Prisniveauet for en udskiftning af automaterne vurderes til at ligge omkring 500.000 kr. I det beløb er inkluderet omkostningerne ved at skifte til RFID-teknologi. RFID er den teknologiske erstatning for stregkoder, og anvendes til udlån og aflevering af bibliotekets materialer.

Med indførelsen af RFID-teknologi, åbnes der mulighed for også at indføre tyverisikring af bibliotekets materialer. Tyverisikring af materialerne kræver udover RFID-chipning opstilling af gates, der vurderes at ville koste omkring 225.000 kr.

Samlet vurderes udskiftning af automater og opstilling af gates at ville koste 725.000 kr – dog med forbehold for evt. tilbud i forbindelse med en annoncering.

Indkøbsfunktionen har forespurgt Kommuneleasing om en leasings-model. Ved leasing over 5 år vurderes det at ville koste 148.000 kr. årligt at lease selvbetjeningsautomater samt gates.

Beløbene er af en sådan størrelse, at de ikke kan indeholdes i bibliotekets budget. Udvalget anmodes derfor om at bevilge ovennævnte beløb eller afsætte de fornødne midler til indgåelse af leasingaftale.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Biblioteket.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget område, der evt. kan anvendes til finansiering. Der er forud for udvalgets majmøde 950.000 kr. tilbage. Dog kun 925.000 kr., såfremt Økonomiudvalget i deres majmøde godkender Fritids- og Kulturudvalgets anbefaling fra mødet den 3. april 2014 om at yde Hjallerup Billiardklub et tilskud på 25.000 kr.

Alternativ kan ønskes om nye selvbetjeningsautomater indgå som budgetønske i forbindelse med de forestående forhandlinger om Budget 2015.

Beslutning

Sagen udsat.

Til toppen


6. Holtegaard Rideklub søger om tilskud til barrierer i ridehal


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Holtegaard Rideklub om tilskud til barrierer i ridehal.

Sagsfremstilling

Holtegaard Rideklub blev etableret i 2012. Klubben fokuserer meget på bredden i ridesporten, og de ser sig selv som et alternativ til de mere konkurrenceprægede rideklubber.

Klubben bor til leje på Holtegaard, hvor ridehal og rytterstue er indrettet i eksisterende lokaler. Disse lokaler blev indrettet til formålet.

Der er ikke planer om nye lokaler, men der arbejdes på at opgradere de eksisterende. Ridehallen har i dag rundballer placeret som barrierer. Dette er ikke en optimal løsning, da det betyder, at selve ridebanen bliver for smal.

Montering af barrierer forventes at kunne gennemføres for 200.000 kr. inkl. moms.

Holtegaard Rideklub finder det realistisk at kunne skaffe halvdelen af midlerne gennem sponsorer og fonde.

Konkret søger Holtegaard Rideklub om tilskud på 100.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget. Der er forud for udvalgets maj møde 950.000 kr. tilbage. Dog kun 925.000 kr., såfremt Økonomiudvalget i deres maj møde godkender Fritids- og Kulturudvalgets anbefaling fra mødet den 3. april 2014 om at yde Hjallerup Billiardklub et tilskud på 25.000 kr.

Beslutning

Sagen udsat.

Til toppen


7. Nynedsættelse af Kultursamvirke Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal i henhold til vedtægterne for Kultursamvirke Brønderslev tage stilling til nynedsættelse af Kultursamvirke.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Kultursamvirke Brønderslev § 4 skal Fritids- og Kulturudvalget ved en ny valgperiodes start tage stilling til nynedsættelse af Kultursamvirke.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 3. marts 2011 reviderede vedtægter for Kultursamvirket. Gældende vedtægter er vedhæftet som bilag.

Kultursamvirke Brønderslev har i sidste valgperiode bestået af:

 • Petra Skovholm - formand

 • Birgitte Rohbrandt

 • Birthe Rosenfeldt

 • Finn Verner Jensen

 • Dorthe Stiller

 • Jørgen Ingvardsen

 • Tenna Lyng Svensson

 • Mogens Jensen

 • Mona Fuglsang

 • Michael Wittrup

 • Dianna Madsen

 • Elna K. Damsgaard

 • Aase Henningsen

 • Trine Nielsen

I sidste valgperiode har Kultursamvirke Brønderslev haft følgende arrangementer:

2013
November Fire gratis koncerter med Bente og Leif/ oprganic3 feat i Ø. Brønderslev, Ørum Forsamlingshus, Thorup og Thise
August Dragefestival i Asaa
Juni Midsommerarrangement i Dronninlund Storskov
2012
November Kulturfestival i Ginge i Brønderslev (incl. kor-workshop som optakt til festivalen i Ginge)
September Drageflyvning i Asaa
2011
November Kulturfestival i Ginge
September Dragefestival
Før 2011
Kulturdage med aktiviteter forskellige steder

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til nynedsættelse af Kultursamvirke Brønderslev.

Fritids- og Kulturudvalget, 6. marts 2014, pkt. 6:

Repræsentanter for det tidligere Kultursamvirke inviteres til en drøftelse på udvalgsmødet i april måned.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. april 2014, pkt. 3:

Repræsentanter fra Kultursamvirket gav en orientering om deres arbejde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at afvente evalueringen af kulturpolitikken og nynedsætter derfor ikke Kultursamvirket i denne periode.

Bilag

Til toppen


8. Kulturpuljen 2014 - afklaring af ansøgninger


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til de resterende ansøgninger til Kulturpuljen 2014 - 1. ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandlede på deres møde, den 3. april 2014 indkomne ansøgninger til Kulturpuljen 2014.

På mødet var der enighed om at udsætte endelig stillingtagen til følgende ansøgninger:

Kultursamvirke - afventer endelig stillingtagen om nynedsættelse af Kultursamvirke 60.000 kr.
Museerne i Brønderslev - afventer møde med formand og daglig leder (7. maj 2014) 175.000 kr.
Brønderslev Naturskole - repræsentanter fra Naturskolen kommer og giver en orientering til udvalgets møde. (7. maj 2014) 36.000 kr.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til de nævnte ansøgninger.

Beslutning

Kultursamvirket nynedsættes ikke i indeværende periode.

Den Offentlige Naturvejledning bevilges 36.000 kr.

Museerne i Brønderslev Kommune bevilges 175.000 kr. i 2014.

Til toppen


9. Dronninglund Golfklub af 28.10.2013 søger om godkendelse som folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Dronninglund Golfklub af 28.10.2013 om godkendelse som folkeoplysende forening og udbetaling af lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Dronninglund Golfklub af 28.10.2013 blev stiftet i efteråret 2013 som en konsekvens af, at den oprindelige golfklub gik konkurs. Fritidsafdelingen har holdt flere møder med den nye golfklub omkring de tilskudsmæssige muligheder i forhold til de økonomiske aftaler, som er lavet mellem den nye golfklub og ejeren af golfcenteret.

Der er i øjeblikket 560 medlemmer i golfklubben, hvoraf de 50 er aktive medlemmer under 25 år.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

 • at foreningens vedtægter opfylder folkeoplysningslovens regler

 • at golfklubben er optaget som medlem i Idrætssamvirket den 3. december 2013 med virkning fra samme dato.

 • at det kommunale tilskud til drift af lokaler udgør 46.980 kr.

I henhold til folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og nye lejemål, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Da der er tale om en videreførelse af den gamle klub, vil der ikke være merudgifter for kommunen. Det budgetterede tilskud udgør omkring halvdelen af, hvad den gamle golfklub fik før konkursen.

Dette skyldes blandt andet, at den nye klub endnu ikke har så mange medlemmer under 25 år som tidligere.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Samarbejdsaftale med Arkivsamvirke


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til anmodning fra Arkivsamvirke om fremtidig samarbejde og optagelse på kommunens budget fra 2015.

Sagsfremstilling

Arkivsamvirket i Brønderslev Kommune repræsenterer samtlige 13 Lokalhistoriske Arkiver.

Arkivsamvirket har efter møde med Fritids- og Kulturudvalget sendt ansøgning om samarbejde med Brønderslev Kommune samt sansøgning om fremadrettet optagelse på kommunens budget.

Ansøgningen indeholder foruden et ønske om samarbejde ligeledes et ønske om fremadrettet optagelse på kommunens budget.

Anmodningen om optagelse indebærer, at der ud over et beløb til Arkivsamvirkets drift afsættes midler til:

 • en fælles kursuspulje til uddannelse af arkivledere samt til medarbejdernes uddannelse i brug af IT teknologien herunder kurser i registrering af arkivalier på det landsdækkende ARKIBAS system.

 • et beløb til de enkelte arkivers løbende udgifter til almindelige brugsmaterialer til opbevaring af arkivalier samt kontorartikler og udarbejdelse af publikationer, lokale informations meddelelser og anden daglig drift.

 • et beløb til dækning af de enkelte arkivers udgifter til kontingenter til LANA og SLA, nødvendige forsikringer, internetopkoblinger samt deltagelse i orienterende møder mm.

Desuden rejser arkivet et ønske om at drøfte forholdene for arkiverne.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til den fremsendte anmodning.

Beslutning

Udvalget godkender Arkivsamvirket som samarbejdspartner på vegne af de lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Der er ikke afsat økonomiske ressourcer i Arkivsamvirkes regi.

Bilag

Til toppen


11. Status på projekt Fritidspas - aktive børn er glade børn


Resume

Sagsforløb: FK

Tovholdere på projekt Fritidspas fremsender sender status til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. maj 2011 startede projekt "Fritidspas" som et 4 årig forsøgsprojekt financieret af Socialministeriet.

Uddrag af projektbeskrivelse:

"Derfor vil vi gerne lave forsøg med at ansætte specialguider til fritidsområdet. Disse specialguider skal fungere som støttepersoner for mindre grupper af specialklassebørn og være fysisk til stede, hver gang disse børn deltager i en fritidsaktivitet.

Specialguiderne skal hermed være en slags konfliktløser, der griber ind, når børn fra specialklasserne træder ved siden af ”normen” rent socialt, så de frivillige ledere kan koncentrere sig om at lære børnene den ”faglige” disciplin - om det så er at spille fodbold eller at male et billede.

Specialguiderne skal knyttes til børnene og ikke ansættes i klubberne.

Projektets vigtigste mål er

- at forbedre livskvaliteten hos børn i specialområdet .

Dette skal ske ved:

 • at sørge for der altid er en støtteperson til stede, så børnene kan få hjælp til at løse sociale konflikter og dermed deltage i det helt normale fritidsliv .

Herved opnås:

 • en fastholdelse af målgruppen i fritidsaktiviteten, hvilket er et stort problem i øjeblikket.

 • en øget andel af målgruppen deltager i fritidslivet

 • en øget del af målgruppen får fysiske udfoldelser, dog skal støtten også gives til aktiviteter af ikke-fysisk karakter.

Dette fører til

 • en udvidelse af målgruppens sociale relationer til jævnaldrende

som på længere sigt

 • giver større livskvalitet

 • kan være med til at bryde den sociale arv

 • kan give nogle af børnene så gode sociale kompetencer, at de måske kan undervises i normalklasser.

For at opnå resultater med børnegruppen, anser vi det også for et meget vigtigt mål at motivere forældregruppen til at støtte op om barnets fritidsaktivitet. Her vil vi meget gerne arbejde med at udvikle nogle metoder.

Målgruppen er de ca. 100 elever i alderen 6-18 år, der i dag undervises i kommunens specialklasser. Klasserne er fysisk beliggende på to folkeskoler, der er geografisk placeret i hver sin ende af Brønderslev Kommune."

I forsøgsprojektet er der ansat 2 tovholdere placeret på henholdsvis Dronninglund Skole og Søndergades Skole. De 2 tovholdere er deltidsansat i projektet frikøbt fra de respektive skoler.

Beslutning

Udvalget tog den fremsendte status til efterretning med anerkendelse af projektets succes. Udvalget vil i forbindelse med budget 2015 undersøge muligheden for at videreføre ideen i projektet.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Orientering til udvalget:

 • Brev fra Parkfestival vedrørende tilskud fra Kulturpuljen 2014.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Lukket punkt: Brønderslev Kommunes Fritidspris 2014


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer