Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 9. oktober 2014
Lokale: Ungdomshuset i Hjallerup
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning på budgetaftale for 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og indlede gensidig forventningsafstemning til det indgåede budgetforlig for 2015.

Sagsfremstilling

Budget 2015 besluttes på Byrådets møde den 8. oktober 2014. Budgettet forventes at indeholde de elementer som blev aftalt mellem 26 af byrådets 27 medlemmer på budgetseminaret den 15. og 16. september 2014.

Til udvalgets møde den 6. november 2014 forventes udarbejdet en samlet oversigt over initiativer, der skal iværksættes på baggrund af budget 2015. Den samlede oversigt skal danne baggrund for beslutning om konkrete initiativer og prioriteringer indenfor udvalgets område.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget påbegynder drøftelse af de initiativer, som er nødvendige i forlængelse af budgetaftalen.

Beslutning

Drøftet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af Kulturpolitikken


Resume

Sagsforløb: FK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal godkende revideret Kulturpolitik og administrativ procedure for ansøgning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2014 at gennemføre en evaluering af kulturpolitikken i samarbejde med leder og konsulent fra Biblioteket.

Formålet med evalueringen er at afdække sammenhængen mellem Kulturpolitikkens værdier og Kulturpuljens midler, herunder også de årlige indsatsområder. I evalueringen inddrages brugere, bl.a de kulturelle aktører samt Fritids- og Kulturudvalget. Desuden skal evalueringen undersøge, om midlerne giver øget synlighed og flere kulturelle aktiviteter. Evalueringen skal pege fremad og anvise handlingsveje for Kulturpolitikken i Brønderslev Kommune.

Første fase af evalueringen har bestået i at afholde workshop den 1. april 2014 og dernæst samle og finde mønstre, emner og retninger i det materiale, der kom ud af workshoppen. Der er i det indsamlede materiale ønsker til områder, der ønskes særlig styrket i kulturlivet og helt konkrete ideer. De konkrete ideer vil blive samlet til den endelige evaluering som et nyt idekatalog.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der foruden den skitserede revision af Kulturpolitikken sker en ændring af administration af Kulturpuljen.

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 4:
Arbejdsgruppen arbejder videre med udformningen af den reviderede kulturpolitik med udgangspunkt i udvalgets bemærkninger.

Udvalget godkender fagenhedens forslag til ændringer.

Sagsfremstilling til møde i Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2014:

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at revideret Kulturpolitik og administrativ procedure godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Forslaget til revideret kulturpolitik indstilles godkendt af Byrådet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Fordeling af Kulturpuljen - 2. runde


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen 2014 - 2. ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014, at Kulturpuljens tema i 2014 er: "Tilgængelighed og formidling - den gode historie".

Der var ved 2. ansøgningsfrist den 13. september 2014 modtaget 7 ansøgninger. De 7 ansøgninger er modtaget fra:

Borgerforeningen i Brønderslev - Borger9700 Eventdag, den 1. november 2014
Brønderslev Bibliotek Lige lovligt - Land og By under samme lov
Brønderslev Harmoniorkester Den musikalske kulturudvikling med fokus på harmonier
Dansk Veteran Traktor Klub Veterantraktortræk
Hjallerup Musikforening Drift og vedligeholdelse af hjemmeside
Jerslev Borgerforening Efterårskunst 18. og 19. oktober
Red Barnet - Brønderslev Lokalforening Red Barnets Familieoplevelsesklub

Oplysninger om ansøgningerne fremgår af bilag, og uddybende materiale er sendt direkte til udvalgets medlemmer.

Fritids- og Kulturudvalget har ikke endelig truffet beslutning om Kulturpuljen. De tidligere år har Kulturpuljen været budgetteret med 15.000 kr.

Der er til 2. ansøgningsrunde mulighed for at tildele i alt 106.338 kr. Oversigt over økonomi og tildelte midler fra Kulturpuljen fremgår af bilag.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og tage stilling til de modtagne ansøgninger og Kulturpuljens størrelse.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at hvis der tildeles mere end 106.338 kr. skal de resterende penge findes indenfor Fritids- og Kulturudvalget samlede ramme.

Beslutning

Udvalget besluttede at tildele:

Borger 9700: projekt Event - 15.000 kr.

Brønderslev Bibliotek: projekt Lige lovligt - 53.700 kr.

Kulturprisen uddeles ikke i 2014.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om restfinansiering af nyt Borger- og Kulturhus i Geraa


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Geraa & Omegns Beboerforening om bidrag til restfinansiering af nyt Borger- og Kulturhus i Geraa.

Sagsfremstilling

Geraa & Omegns Beboerforening ansøger om restfinansiering af projekt omhandlende opførelse af et Borger- og Kulturhus på Strandvejen 279, Geraa, 9340 Asaa.

Projektet omfatter nedtagning af en gammel stald samt opførelse af en ny bygning samme sted. De fornødne myndighedstilladelser er indhentet og byggeriet forventes at blive påbegyndt 1. oktober 2014 med færdiggørelsestermin ca. 1. januar 2015.

Sorensminde antages at være et af Brønderslev Kommunes ældste huse og er tillige udpeget som bevaringsværdig bygning. Samlingsstedet skal anvendes til landsbyens beboere og omegnens foreninger. Det oprindelige projekt omfattede 2 bygninger, men i stedet er projektet ændret til at omfatte én ny bygning på ca. 93 m2.

Der er et forventet kapitalbehov på i alt 550.000 kr. Foreningen har samlet 430.000 kr. sammen og den ønskede restfinansiering udgør 120.000 kr., som ansøges finansieret af Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Geraa & Omegns Beboerforening ansøgte i maj måned 2014 Fritids- og Kulturudvalget om kommunegaranti til byggelån på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 250.000 kr. Fritids- og Kulturudvalget var positive overfor ansøgningen og sendte den til afgørelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. maj 2014 at give afslag på kommunegaranti til finansiering af byggeriet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om bidrag til restfinansiering.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der er 217.734 kr. tilbage på anlægspuljen for Fritids- og Kulturudvalget i 2014.

Beslutning

Udvalget har i oktober 2013 givet tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. såfremt der findes finansiering og projektet gennemføres.

Udvalget kan derudover give tilsagn på 25.000 kr. således, at den samlede bevilling er på 75.000 kr. til projektet, såfremt det gennemføres. Tilsagnet er gældende frem til den 30. september 2015.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling
  • Kulturminister Marianne Jelved sender brev vedrørende Folkeoplysningsloven og støtte til religiøse foreninger.

  • Invitation til temadag "Vi skal udvikle fremtidens haller og have mere idræt for pengene" er sendt til alle halbestyrelser og halinspektører.

  • Kulturmødet Mors 2015 holdes den 20. - 22. august 2015.

  • Ungdomsskolen har sendt brev til Fritids- og Kulturudvalget vedrørende besparelser på Ungdomsskoleområdets budget 2015. Ungdomsskolen udtrykker frustration over den pålagte rammebesparelse.

Beslutning

Om tilsyn med hallernes regnskaber i forhold til kontering af kommunale tilskud.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer