Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. december 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender mødeplan for 2015.

Opmærksomheden henledes på følgende datoer og arrangementer, som udvalget bør drøfte:

 • Fritids- og Kulturudvalgets planlagte møde den 29. januar 2015 foreslås aflyst - samme dag holdes arrangement for halbestyrelser og halinspektører
 • Fritids- og Kulturudvalgets planlagte møde den 9. april 2015 foreslås flyttet til den 26. marts 2015
 • KL´s Kultur- og Fritidskonference 2015, der afholdes den 21. og 22. maj 2015. Konferencen vil se fremad, udad og over sundet, så vi mødes i Helsingør.
 • Kulturmødet på Mors, afholdes i dagene 20. til 22. august 2015.
Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftes igen på mødet den 15. januar 2015.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/Fagudvalg

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om drøftelse af styrker og svagheder ved budgetprocessen for budget 2015, samt om tilbagemelding på en række spørgsmål vedrørende næste år proces.

Endvidere ønskes beslutning omkring den videre evalueringsproces.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af styrker og svagheder ved årets budgetproces kunne følgende emner behandles: (men selvfølgelig også andre)

Tidligere i gang end normalt:

 • Oplevelsen af strategiseminar i marts
 • Erfaringerne med den 2 delte budgetfase, hvor principielle ændringer kunne besluttes før budgetvedtagelse

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvilke erfaringer er der med, at udarbejdelsen af afdækningerne blev igangsat, således ”1. behandlingen” kunne ske før sommerferien
 • Hvordan oplevedes arbejdet med prioritering af afdækningsforslagene i udvalget
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Hvorledes oplevedes høringsprocessen omkring de strukturelle ændringsforslag før sommer ferien
 • Hvorledes var hørings- og inddragelsesprocessen omkring det øvrige budget materiale
 • Oplevelse af effekten og indholdet af bruger/borgermøde i Brønderslevhallen

Budgetmateriale

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Afdækningskatalog”
 • Vurdering af indhold og kvalitet ”Budgetmateriale med bemærkninger”, som udgjorde det tekniske basisbudget
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer

 • Hvorledes vurderes det, at ”Økonomiudvalget + 2” starter forhandling på baggrund af forslag fra borgmester om formiddagen inden resten af byråd møder ind om eftermiddagen
 • Vurdering af fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Spørgsmål til næste års proces

Fordele og ulemper ved en tidligere udarbejdelse og behandling af Afdækningskatalog, f.eks. udarbejdelse i vinter/forår og udvalgsbehandling i forbindelse med 1. budgetopfølgning?

 • Strategiseminar i april 2015
  • Forslag til temaer/emner på seminaret?
  • Hvilke principielle ”beslutninger”/sigtepunkter kunne med fordel afklares på strategiseminar?
 • Kunne det være en fordel med flere løbende temamøder om budget?
 • Er der erfaringer fra dette års proces, som er meget vigtige at indarbejde i fremtidig proces?

Den videre evalueringsproces

Kommunaldirektør og Stabschef foreslår,

 • at fagudvalgene anmodes om behandling af evalueringen på møderne i december.
 • at Økonomiudvalget præsenteres for et forslag til proces, der indarbejder signalerne fra evalueringen af dette års proces på januar mødet i 2015
Personale

Ingen.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 4:

Drøftet.

Procesforslag godkendt.

Beslutning

Strategiseminaret opleves meget positivt.

De politiske ønsker og mål kan kommunikeres skarpere ud og forfølges videre i processen.

Kan hele byrådet involveres mere i processen på budgetseminaret?

Kan afdækningskataloget udarbejdes løbende?

Udvalget prioriterede, men oplevede ikke, at prioriteringen blev brugt.

Orientering om budgettet i de politiske grupper virker godt.

Udvalget stiller spørgsmål ved værdien af brugermøde i den nuværende form.

Kan medarbejderne knyttes tættere til budgetprocessen i forhold til at finde gode løsninger.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


5. Udmøntning af besparelse på Biblioteket


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Bibliotekets udmøntning af besparelse på 250.000 kr. i 2015, samt opfølgning på besparelse fra budet 2014 set i et flerårsperspektiv.

Sagsfremstilling

Ved godkendelse af budget 2014 var der indregnet en rammebesparelse på 278.000 kr. i 2014 og overslagsårene.

Besparelsen for 2014 blev opnået ved reduktioner af 7. ferieuge, barsel på enkeltdage samt vikarkonto. I 2015 vil rammebesparelsen betyde nedlæggelse af stilling, reduktion af vikarkontor og stillingsannoncering.

I forbindelse med godkendelse af budget 2015 er der indregnet besparelse på 250.000 kr. i 2015 og overslagsårene.

Besparelsen i 2015 effektueres ved reduktioner der bl.a. påvirker DDB (Danskernes Digitale Bibliotek), hjemmeside, reparationer af mobil bibliotek, sms-service, bogopsættere samt personalemæssige ændringer i forhold til nedsat tid, pension, ferie og barsel.

Besparelserne får følgende konsekvenser for serviceniveau:

 • I Dronninglund justeres den bemandede åbningstid på de mindst benyttede tidspunkter. På torvet samles arbejdspladserne i den bemandede åbningstid, ligesom der ses på muligheden for at skabe mere torveplads med smagsprøver fra Biblioteket, som supplement kan der laves sekundære mere tilbagetrukne arbejdspladser i voksen/børnebiblioteket.
 • Det mobile bibliotek holder lukket i uge 8 og uge 42, der er i forvejen ikke bookinger, og ferieugerne er stille perioder.
 • Brønderslev Bibliotek følger Rådhusets lukketider omkring jul & nytår, hvilket indebærer, at alle medarbejdere holder ferie på lukkedagene.

Konkretisering af besparelsen på Brønderslev Bibliotek fremgår af bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Besparelse på Bibilioteket vil få personalemæssige konsekvenser i form af nedlæggelse af stilling.

Beslutning

Til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Revision af Folkeoplysningspolitik


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til revideret Folkeoplysningspolitik.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget har drøftet og sender forslag til revideret Folkeoplysningspolitik til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Revision af Folkeoplysningpolitikken har omfattet en forenkling af tekst samt præciseringer vedrørende Udviklingspulje og Samarbejdsudvalget.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at revideret Folkeoplysningspolitik godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Fordeling af tilskudstilsagn 2015 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskudstilsagn 2015 til fritidsundervisning for voksne.

Sagsfremstilling

A. tilskudsrammen for 2015:

Der er i 2015 afsat kr. 845.215 på budgettet til undervisning.

Det bemærkes, at maksimale kommunale løntilskud vil være:

 • Alm. undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne
 • Handicapundervisning:7/9 af lønudgifterne
 • Instrumentalundervisning: 5/7 af lønudgifterne

Der er indkommet ansøgninger fra 11 foreninger:

 • AOF har haft stigende aktivitet i 2014, og forventer stigende aktivitet i 2015.
 • Brønderslev Line Dance Club har et hold mere i 2015.
 • LOF har indgået aftale med en række patientforeninger om tilbud på genoptræningsforløb.
 • FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hos Brønderslev Kommunes borgere, og har derfor udvidet tilbuddene i kommunen.
 • Brønderslev Musikskole forventer øget aktivitet med flere tilbud i oplandet.

B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister - Fritidsundervisning m.v. voksne år 2015

Foreningens navn

Regnskab 2013

Ansøgning 2015

Forslag 2015

AOF Vendsyssel

14.584

35.000

25.000

BORN

0

1.000

1.000

Dronninglund Sangkor

2.958

0

0

FOF Vendsyssel

3.215

5.000

5.000

Hjallerup Sangkor

4.080

4.284

4.284

DOF Klokkerholm Fritidsskole

2.976

3.500

3.500

Brønderslev Musikskole

0

1.000

1.000

LOF Nord

224

500

500

I alt

28.037

50.284

40.284

Tilskud pr. time

2 kr.

2 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår at der fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev Kommune.

Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2012, 2013 og i 2014.

C. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler - Fritidsundervisning m.v. for voksne år 2015.

Foreningens navn

Regnskab 2013

Ansøgning 2015

Forslag 2015

AOF Vendsyssel

41.126

56.250

48.000

BORN

0

3.750

2.764

Hjallerup Sangkor

12.918

9.686

9.686

Østvendsyssel Højskolekreds

5.434

6.837

6.837

Vendsyssel Husflidskreds

750

1.520

1.000

FOF Nordvest Vendsyssel

17.601

36.000

20.000

I alt

77.829

114.043

88.287

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Det skal her bemærkes, at der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale med henblik på at ligestille foreninger i kommunale lokaler og foreninger i privatejede lokaler. Det maksimale tilskud til lokaleudgifter er 75%.

Der er på budgettet for 2015 afsat 62.877 kr. til dette formål.

Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger den afsatte ramme på lokaleområdet, hvorfor det er nødvendigt at anvende noget af undervisningsrammen til finansiering af dette.

Følgende kan opstilles:

Afsat på budget 2015 (nettobeløb)

62.877 kr.

72.272 kr.

Aftenskolernes lokaletilskud reduceres til

88.287 kr.

Restbeløb, der må tages fra tilsagn

16.015kr.

Takst for fritidsundervisning for voksne 2015 for lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

Den tilskudsberettigede lokalesats er 126,61 kr./time. i 2015.

Tilskudsramme budget 2015 - Fritidsundervisning m.m. for voksne.

Fritidsundervisning m.m, jfr. budget 2015

Punkt A

845.215 kr.

- Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for

Pensionister

Punkt B

40.284 kr.

- mindre beløb til tilsagn pga. lokaleudgifterne

Punkt C

16.015 kr.

I alt tilskudsramme 2015

788.916 kr.

Aftenskolesamrådet har ved mail af 24. november 2014 indstillet fordelingsforslag 3 i det vedlagte bilag til godkendelse. Samrådet bemærker, at skulle der være foreninger, der anvender mere tilsagn end det tildelte, kunne man i løbet af 2015 kigge på en ekstra fordeling til de aftenskoler, der har øget aktivitet.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at tilsagn for 2015 fordeles efter forslag 3 på vedlagte regneark. Tilsagnet er beregnet i forhold til fritidsafdelingens fordeling, og som har taget udgangspunkt i foreningernes forventede lønudgifter for 2015 (forslag 2).

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Klub Georg søger om tilskud til husleje på Elmevej 75, Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Klub Georg om forhøjelse af tilskud til husleje.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 12. juni 2013 at bevilge tilskud til husleje på 4.300 kr. årligt i forbindelse med Klub Georgs flytning til lokaler i Aktivitetshuset, Nordens Allé 33. Da Klub Georg ikke længere anvender lokaler på Nordens Allé, er det bevilgede tilskud ophørt, idet det bevilgede tilskud blev givet specifikt til lokaler i Aktivitetshuset.

Klub Georgs bestyrelse sender fornyet ansøgning om tilskud til husleje.

Klub Georg er efter en periode som hjemløs flyttet til Elmevej 75 i Øster Brønderslev.

De nye lokaler blev taget i brug den 20. august 2014, og i indeværende år vil lokalet blive benyttet 14 gange. Der er på årsbasis 35 åbningsdage, hvoraf ca. 3 gange er ude af huset.

Klubben har pr. 5. november 2014 - 66 medlemmer, hvoraf ca. 30 medlemmer er under 25 år.

Klub Georg ansøger om at få det fulde beløb dækket. Grundet det høje antal medlemmer prioriterer klubben, at der er så mange som muligt på arbejde i klubben, hver klubaften. Dækning af husleje vil betyde, at klubben kan betale for ca. 150 personaletimer på årsbasis. Det svarer omregnet til 1,5 medarbejder pr. klubaften.

Husleje pr. klubaften er på 600 kr., hvilket svarer til årligt 19.200 kr.

Klub Georg ansøger på baggrund af ovenstående om dækning af indeværende års husleje på 8.400 kr. samt et årligt tilskud på 19.200 kr., startende i 2015.

Klub Georg modtager årligt et tilskud på ca 115.000 kr. til dækning af udgifter til personale. Det årlige tilskud er givet som et selvstændigt politisk vedtaget tilskud til Klub Georg.

Under forudsætning af at Klub Georg søger om lokaletilskud i henhold til Brønderslev Ordningen, kan der gives tilskud til de folkeoplysende foreninger med 75% af lejeudgiften for medlemmer, der er under 25 år. Ifølge gældende regler udløser 6 medlemmer under 25 år en voksen fri. Konkret betyder det, at tilskuddet reduceres med 46,97%. Klub Georg vil i henhold til Brønderslev Ordningen dermed kunne opnå et tilskud på 4.455 kr. i 2014, og 10.182 i 2015 kr.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at lokaletilskud tildeles i henhold til Brønderslev Ordningen.

Beslutning

Lokaletilskuddet ydes i henhold til folkeoplysningsloven.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Kortlægning af indsatserne i Forebyggelsespakkerne


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/MT/BE/ÆO/BS/FK

Forretningsledelsen godkendte på mødet den 2. september 2014, at der igangsættes en kortlægningsproces af kommunens indsatser inden for forebyggelsespakkernes temaer.

Sagen sendes til orientering i udvalgene.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker indenfor temaerne: Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, seksuel sundhed, solbeskyttelse, mad og måltider, overvægt og stoffer.

Pakkerne indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Pakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor, dels for at skabe overblik over fakta og anbefalinger, og dels for at tilgodese beskrivelsen af specifikke metoder og erfaringer inden for hvert tema. Pakkernes anbefalinger retter sig mod raske såvel som syge borgere i kommunen.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Sundhedsstyrelsens udmelding er, at den mest effektive forebyggelsesindsats, kommunen kan opnå, er ved at beskæftige sig med indholdet af alle forebyggelsespakkerne.

Udover pakkerne, som beskriver anbefalinger og indsatser inden for hvert tema, har Sundhedsstyrelsen til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere udarbejdet fem målgruppespecifikke oversigter. Oversigterne samler de anbefalinger, som direkte relaterer sig til arbejdet med borgerne. De fem oversigter omhandler målgrupperne spæd- og småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre borgere. Samlet set giver forebyggelsespakkerne og de målgruppespecifikke oversigter Brønderslev Kommune et redskab til at kvalitetssikre både eksisterende og nye indsatser.

Kortlægningen skal gøre det synligt hvor kommunen allerede har iværksat gode initiativer, som påvirker folkesundheden i en positiv retning, og hvor der med fordel kan sættes ind med nye tiltag. Når kortlægningen er udarbejdet, fremsendes den til drøftelse i alle de politiske udvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget tager sagen til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Biblioteket har fået tilsagn på ansøgning om læseprojekt

Om mulig skulpturudstilling ved Dronninglund Kunstcenter

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer