Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Projekt "Udvikling af fremtidens haller"


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende administrativt forslag til projektbeskrivelse "Udvikling af fremtidens haller".

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har vedtaget en vision, der handler om mere idræt i hallerne og bedre udnyttelse af de faciliteter, der er til rådighed.

Nuværende kommunale tilskud til de selvejende haller bygger på en model, der giver tilskud til hallerne med baggrund i tre elementer, et grundtilskud, tilskud til fritidstimer og tilskud til skoletimer. Denne tilskudsmodel udløber den 31. december 2015, hvorefter hallerne ikke har en aftale omkring deres tilskud.

En anden vigtig faktor er det faldende børnetal, hvor prognoser viser, at der indenfor de seneste 5 år er født knap 50% færre børn, hvilket på sigt får indflydelse på antallet af kommende medlemmer i foreningerne. Det faldende børnetal får også betydning for de sturkturforandringer, der sker og vil ske på skoleområdet. Færre skoledistrikter vil betyde mindre behov for skoletimer i de haller, der i dag benyttes til idræt.

Udviklingen går i retning af idrætstilbud, der er i konstant udvikling, og brugere der løbende vil skifte mellem forskellige tiltag og prøve nyt. Dette vil kræve bestyrelser og ansatte, der arbejder strategisk og udviklingsorienteret, fordi løbende forandringer og skiftende brugerønsker og behov vil være et væsentlig succeskriterium for valg af fritidsaktivieter.

Det overordnede mål med projektet er at finde frem til en ny styringsmodel til beregning af tilskud til de selvejende haller, hallederuddannelse, implementering af Conventus og etablering af netværksmøder.

Nærmere konkretisering af projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte og godkende projektbeskrivelse "Udvikling af fremtidens haller".

Personale

Projektet forankres i Fagenheden Børn og Kultur (Fritidsområdet). Konkretisering og arbejdet med projektbeskrivelsens indsatsområder skønnes at udgøre 10 - 15 timer ugentligt i 2015.

Beslutning

Projektbeskrivelsen godkendt. Projektet sættes i gang i henhold til den beskrevne tidsplan.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Implementering af Conventus


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende implementering af Conventus.

Sagsfremstilling

Som en del af bølge 3 i kommunernes bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening skal alle kommuner implementere en række nye selvbetjeningsløsninger, heriblandt en løsning som giver foreninger, haller og andre mulighed for digitalt at ansøge om lån eller leje af kommunens lokaler, sportshaller mm.

Byrådet har den 17. december 2014 godkendt frigivelse af midler til indkøb af Conventus kommuneaftale.

Conventus er et online administrations- og bookingssystem, der gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter og ikke mindst for de frivillige foreninger. Conventus er internetbaseret og udviklet på en dynamisk platform, der gør produktet fremtidssikkert.

Kommuneaftalen sikrer, at en række kommunale opgaver bliver løst på en ny og bedre måde. Samtidig opnår foreninger og faciliteter bedre redskaber til at håndtere hverdagen. Aftalen indeholder adgang til Conventus for administrationen, faciliteter, foreninger, uddannelse, support, mulighed for samspil med andre IT-systemer, visning på hjemmeside og mulighed for fritidsportal.

Implementering af Conventus igangsættes ultimo februar 2015 med bl.a.:

 • Temaaften med fokus på introduktion til Conventus
 • Oprettelse af faciliteter i systemet - særligt målrettet haller og administration
 • Undervisning i brug af systemet - foreninger

Undervisning i systemet forventes afsluttet ultimo maj 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler, at Fritids- og Kulturudvalget godkender:

 • at der stilles krav om, at systemet er implementeret senest 1. juni 2015
 • at alle haller forpligtes til at have oprettet ressourcer (lokaler) i systemet, senest 1. juni 2015
 • at alle lokalebookinger fra 1. august 2015 sker via Conventus
 • at foreninger forpligtes til som minimum at være oprettet i foreningsregisteret
 • at Conventus fremadrettet bruges som informationskanal til haller og foreninger

På udvalgets møde vil der blive vist en kort introduktion til systemet.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte og godkende implementering af Conventus.

Personale

Implementering af systemet skønnes til at udgøre ca. 20 timer ugentlig frem til 1. august 2015.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af budget 2015 for Museerne i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal drøfte og godkende budget 2015 for Museerne i Brønderslev.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet §4, stk. 1, skal den selvejende institution senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Museerne i Brønderslev har indsendt budget 2015 til godkendelse. Budget og nærmere konkretisering af indtægter og udgifter er vedlagt som bilag.

Af det fremsendte budget 2015 fremgår et forventet tilskud fra Brønderslev Kommune på 1.750.000 kr.

Der er i Brønderslev Kommunes Budget 2015 afsat 1.328.922 kr til Museerne i Brønderslev.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det indsendte budget 2015 for Museerne i Brønderslev.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter at hvis Fritids- og Kulturudvalget godkender budgettet 2015 for Museerne i Brønderslev skal pengene findes indenfor eget område

Beslutning

Udvalget kan ikke godkende det fremsendte budget med et kommunalt tilskud på 1.750.000 kr. i tilskud fra Brønderslev Kommune.

Kommunen har på budget 2015 afsat 1.328.922 kr. til drift af museerne, hvilket bør fremgå af budgettet.

Museet inviteres til møde med udvalget den 26. februar.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tilskud til Museerne i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Museerne i Brønderslev vedrørende yderligere driftstilskud for 2014 på 114.843 kr.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev ansøger om yderligere driftstilskud på 114.843 kr. for 2014.

Brønderslev Kommune har i 2014 afsat 1.553.000 kr. incl. godkendt tilskud fra Kulturpuljen på 175.000 kr.

Der er udbetalt følgende tilskud i 2014

Udbetalte tilskud pr. dato

Beløb

1. rate tilskud - 16.01.2014

450.000 kr.

2. rate tilskud - 21.05.2014

594.732 kr.

Tilskud fra Kulturpuljen - 28.08.2014

175.000 kr.

Løn til medarbejder i projekt "Skoven er din" - ansættelse ophørt 30. april 2014

100.263 kr.

Tilbageholdelse af feriepenge

14.580 kr.

Aconto udbetaling - 13.12.2014

100.000 kr.

Tilskud - 12.12.2014

118.425 kr.

Total

1.553.000 kr.

Begrundelsen for yderligere driftstilskud er en manglende orientering om, at lønudgiften til medarbejderen i projekt "Skoven er din", ville reducere tilskuddet til Museerne.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til den fremsendte ansøgning.

Personale

Intet.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at hvis Fritids- og Kulturudvalget bidrager med yderligere driftstilskud til Museerne i Brønderslev på 114.843 kr. skal pengene findes indenfor eget budget.

Beslutning

I henhold til fagenhedens opgørelse kan udvalget konstatere, at museerne ikke har penge til gode hos Brønderslev Kommune, og udvalget kan derfor ikke imødekomme museernes forventning om yderligere tilskud på 114.843 kr. for 2014.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Lånegaranti til solcelleanlæg ved Dronninglund Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Dronninglund-Hallerne om lånegaranti til solcelleanlæg ved hallerne.

Sagsfremstilling

Dronninglund-Hallerne sender ansøgning om kommunal lånegaranti på 318.850 kr. til anlæg af solcelleanlæg ved hallerne.

Formålet med etablering af solcelleanlægget er at styrke målet om renere energi gennem reducering af CO2 udslippet og på længere sigt mindske udgifter til energi.

Ingeniørfirmaet JPH-rågivning, Dronninglund har anbefalet at der etableres et solcelleanlæg af størrelsen 18 kWh. Solcelleanlægget leveres af Skandinavisk Sol Celle Industri og tænkes placeret på sydsiden af taget på Hal 2.

Etablering af solcelleanlægget forventes gennemført i foråret.

Finansiering af anlæg forventes at ske ved optagelse af 10-årigt lån i Kommunekredit. Dronninglund-Hallerne oplyser, at der ikke søges om økonomisk tilskud til projektet.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte Dronninglund Hallernes ansøgning om kommunegaranti.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Beslutning

Udvalget kan anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Mødekalender 2015 genoptages til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender mødeplan for 2015.

Opmærksomheden henledes på følgende datoer og arrangementer, som udvalget bør drøfte:

 • Fritids- og Kulturudvalgets planlagte møde den 29. januar 2015 foreslås aflyst - samme dag holdes arrangement for halbestyrelser og halinspektører
 • Fritids- og Kulturudvalgets planlagte møde den 9. april 2015 foreslås flyttet til den 26. marts 2015
 • KL´s Kultur- og Fritidskonference 2015, der afholdes den 21. og 22. maj 2015. Konferencen vil se fremad, udad og over sundet, så vi mødes i Helsingør.
 • Kulturmødet på Mors, afholdes i dagene 20. til 22. august 2015.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. december 2014, pkt. 3:

Drøftes igen på mødet den 15. januar 2015.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Sagsfremstilling til møde i Fritids- og Kulturudvalgets den 15. januar 2015.

Der er kommet foreløbig invitation til Kulturpolitisk Topmøde 2015 den 6. marts 2015 i Aalborg, hvor årets fokusområder er:

 • Hvad får kommunerne til at investere i kunst og kultur?
 • Aktive unges selvorganisering på Kulturområdet og i Ungekulturrådet
 • Folkeskolereformen
 • Cirkus vilkår
Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling
 • Biblioteket sender orientering om projekt "Lige lovligt".
 • Kulturminister Marianne Jelved besøger Museerne i Brønderslev, den 18. februar 2015.
Beslutning

Til efterretning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 16. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer