Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 26. februar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Lars Bisgaard forlod mødet kl. 17.10 og deltog i behandling af punkt 1, 2, 3, 8 og 9.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Mødekalender 2015 genoptages til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender mødeplan for 2015.

Opmærksomheden henledes på følgende datoer og arrangementer, som udvalget bør drøfte:

  • Fritids- og Kulturudvalgets planlagte møde den 29. januar 2015 foreslås aflyst - samme dag holdes arrangement for halbestyrelser og halinspektører
  • Fritids- og Kulturudvalgets planlagte møde den 9. april 2015 foreslås flyttet til den 26. marts 2015
  • KL´s Kultur- og Fritidskonference 2015, der afholdes den 21. og 22. maj 2015. Konferencen vil se fremad, udad og over sundet, så vi mødes i Helsingør.Tilmelding er åben og der bør tages stilling til evt. deltagelse.
  • Kulturmødet på Mors, afholdes i dagene 20. til 22. august 2015. Aftalt at der planlægges tur til Mors, fredag den 21. august 2015.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. december 2014, pkt. 3:

Drøftes igen på mødet den 15. januar 2015.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Sagsfremstilling til møde i Fritids- og Kulturudvalgets den 15. januar 2015.

Der er kommet foreløbig invitation til Kulturpolitisk Topmøde 2015 den 6. marts 2015 i Aalborg, hvor årets fokusområder er:

  • Hvad får kommunerne til at investere i kunst og kultur?
  • Aktive unges selvorganisering på Kulturområdet og i Ungekulturrådet
  • Folkeskolereformen
  • Cirkus vilkår

Margit Chemnitz deltager i Kulturpolitisk Topmøde, den 6. marts 2015.

Fritids- og Kulturudvalget, 15. januar 2015, pkt. 8:

Udsat.

Margit Chemnitz var fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgsmødet torsdag den 9. april 2015 flyttes til tirsdag, den 7. april 2015. Mødeplanen blev herefter godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Tilskud fra Kulturpuljen 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte fordeling af Kulturpuljen 2015 til de projekter, der traditionelt har modtaget et årligt tilskud.

Sagsfremstilling

Traditionelt er der årligt uddelt tilskud til en række foreninger fra Kulturpuljens budgetsatte beløb. Der er i budget 2015afsat 984.000 kr. til Kulturpuljen 2015.

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde, den 3. april 2014, at fastholde de traditionelle tilskud og fordelingen er følgende:

Kulturaftalen

111.800 kr.

Forfatterskolen

37.000 kr.

Børnekulturens Rygsæk

164.500 kr.

Kulturkonsulenten

75.000 kr.

Kulturprisen

15.000 kr.

Fritidsprisen

15.000 kr.

Dronninglund Kunstcenter

100.000 kr.

Lokalhistorisk Arkivers foreningssystem

16.000 kr.

Kulturkompasset - marts 2015

25.000 kr.

Naturvejledning 2015

36.000 kr.

Museerne i Brønderslev

175.000 kr.

Ialt

770.300 kr.

Det kan oplyses at foreninger og modtagere af ovenstående tilskud forventer, at der kommer et tilsvarende tilskud i 2015 og frem.

Ansøgningsfrist for Kulturpuljen 2015 er den 1. maj og ansøgningerne vil blive fremlagt for Fritids- og Kulturudvalget på deres møde den 26. maj 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der tages stilling til de traditionsbundne tilskud herunder fremtidig procedure for disse tilskud.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der ønskes en evaluering af projekt Børnekulturens rygsæk.

Midlerne til Kulturkonsulenten udgår.

Museerne i Brønderslev modtager 175.000 kr. i tilskud fra Kulturpuljen. Desuden tildeles der uforbrugte midler vedrørende Kulturprisen for 2014 og 2015 med i alt 30.000 kr.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


6. Projektbeskrivelse og kommissorium til projekt: Udvikling af fremtidens haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til revideret projektbeskrivelse og kommissorium for projekt "Udvikling af fremtidens haller i Brønderslev Kommune".

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte, den 15. januar 2015 projektbeskrivelse "Udvikling af fremtidens haller i Brønderslev Kommune".

Den 29. januar 2015 blev projektbeskrivelse, herunder etablering af ad hoc halgruppe præsenteret for halbestyrelser og halinspektører fra hele kommunen. På mødet deltog ca. 40 repræsentanter. Det var på mødet ikke muligt, at opnå enighed om ad hoc halgruppens sammensætning og størrelse. Det blev på mødet aftalt, at en repræsentant fra betyrelserne skulle deltage i et nyt møde, hvor kommissorium for ad hoc halgruppe vil blive gennemgået og hvorefter der vil kunne tages stilling til gruppens sammensætning og størrelse.

Den 10. februar 2015 deltog repræsentanter fra halbestyrelserne i møde med Fritids- og Kulturudvalget og Fagenheden for Børn og Kultur. På mødet var der enighed om, at indholdet i kommissorium skulle sendes til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget. Der var desuden enighed om, at arbejdsgruppen skal bestå af en repræsentant fra hver af de selvejende haller. Det er de respektive bestyrelser, der udpeger medlemmer til arbejdsgruppen.

Revideret projektbeskrivelse, kommissorium og referater fra mødet, den 29. januar 2015 er vedlagt.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at revideret projektbeskrivelse og kommissorium godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Personale

Ingen.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Det blev besluttet, at nedlægge styregruppen. Projektbeskrivelse og kommissoirum blev herefter godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Fremtidig anvendelse af Vandtårnet i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte fremtiden for Vandtårnet i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget er kontaktet af direktør for Brønderslev Forsyning, som ønsker afklaring af Vandtårnets fremtid.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 16. maj 2013 kommissorium for anvendelse af Vandtårnet i Brønderslev. Af kommissorium fremgår, at der udarbejdes projektforslag til anvendelse af Vandtårnet, herunder overslag over forventet udgift ved realisering af projektet samt overslag over forventede driftsudgifter.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Martin Østergård, BAS - Jeppe Bisgård, Brønderslev Hallen - Martin Heide, Planlægning og Udvikling - Jørgen Nielsen og Else Simonsen, Børn og Kultur.

Af arbejdsgruppens referat fra den 15. oktober 2013 fremgår følgende vedrørende Vandtårnet:

Vandtårnet og stiforløbet nord for Fyrtøjsvej ned mod Ådalen hen til Haraldsgade inddrages i Fritids- og Kulturbæltet.

Der arbejdes sideløbende med forslag til anvendelse af Vandtårnet og stiforløbet. Vandtårnets vandbeholder indrettes til et offentligt rum, hvor borgere kan komme og nyde sin medbragte kaffe, kunstnere kan lave kunstudstillinger, opholdsrum for dagplejere m.fl.

Arealet under vandtårnet indrettes med aktivitetsredskaber, og midtvejs på stiforløbet hen til Haraldsgade laves en mellemstation ligeledes med aktivitetsredskaber. Der kan evt. opstilles træningspavilloner. Arealet under vandtårnet kan overdækkes med sejl.

En arbejdsgruppe arbejder videre med konkret forslag, herunder budget for anlæg og drift til dette forslag.

Der arbejdes med, at det bliver en frivillig forening, der står for "driften" af Vandtårnet, bl.a. åbning af tårnets rum.

Den foreslåede arbejdsgruppe har ikke været nedsat og der er således ikke sket yderligere i sagen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter Vandtårnet i Brønderslevs fremtid.

Fritids- og Kulturudvalget, 6. november 2014, pkt. 10:

Udvalget drøftede anvendelsen af Vandtårnet, men ønsker yderligere afklaring inden, der meddeles svar til Brønderslev Forsyning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 26. februar 2015:

Knud Gammelgaard har efter udvalgets drøftelse af sagen i november 2014 rettet henvendelse og foreslår Vandtårnet bliver et informationscenter om vand.

Borger9700 har sendt følgende bemærkninger vedrørende Vandtårnets fremtid: Borger9700 kan fuldt ud tilslutte sig en anvendelse som foreslået. Borger9700 vil gerne være repræsenteret og arbejde aktivt i arbejdsgruppen for gennemførelse af en sådan fremtidig anvendelse. Borger9700 har ingen økonomiske midler at indskyde i projektet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til den fremtidige anvendelse af Vandtårnet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Brønderslev Forsyning og repræsentanter fra Borger9700 inviteres til møde om fremtiden for Vandtårnet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Udsættelse af Fritidsprisen 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til udsættelse af Fritidsprisen 2015.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune uddeler hvert år Fritidsprisen, som består af en frivillighedspris, ungdomsleder pris og en præstationspris. Uddelingen af prisen skal ifølge de vedtagne retningslinjer finde sted i maj måned hvert år.

Arbejdet med fritidsprisen er en længere proces, og normalt vil de forberedende øvelser allerede være i gang.

Fritids- og Kulturudvalget har i 2015 iværksat to spændende projekter, nemlig Udvikling af fremtidens haller og implementering af IT-systemet Conventus. Da disse projekter tidsmæssigt er estimeret til over 30 timer om ugen her i foråret, vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt at nå en uddeling af fritidsprisen til maj 2015.

Desuden er et medlem af indstillingsgruppen bortrejst indtil midten af marts.

Ny tidsplan kunne se således ud:

August – september 2015: Forberedelse, møder med indstillingsgruppen, ansøgninger, arrangement, gaver m.m.

Oktober 2015:Uddeling sidst i oktober – indstillingsudvalg finder dato

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter muligheden for at udsætte uddeling af Fritidsprisen 2015 til efteråret.

Fagenheden for Børn og Kultur sørger for orientering til Brønderslev Kommunes foreninger om evt. udsættelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen

Beslutning

Uddeling af Fritidsprisen udsættes til efteråret 2015.

Til toppen


9. Kettlebell Sport Nordjylland søger godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Kettlebell Sport Nordjylland om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Kettlebell Sport Nordjylland søger om godkendelse som en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven. Der søges ikke om aktivitetstilskud eller lokaletilskud.

Foreningen opfylder betingelserne i henhold til folkeoplysningsloven for godkendelse som en forening.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Kettlebell Sport Nordjylland godkendes som folkeoplysende forening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Biblioteket sender orientering om godkendte projekter:

  • Småt brændbart - biblioteket på kanten. Projektet er et samarbejde mellem 5 folkebiblioteker som igennem de næste to år skal arbejde med at udvikle nye services til særlige målgrupper i yderområderne. Brønderslev Bibliotek er projektansvarlig.
  • Hvem læser først? - Biblioteket på udebane. Projektet er et samarbejde med lokale idrætsklubber og Idrætssamvirke. Projektet er støttet af Kulturministeren og Danmark Læser Kampagnen.
Beslutning

Margit Chemnitz er inviteret til Ørsø Judoklubs 25 års jubilæum, og mindesten og kransenedlæggelse ved Luneborg.

Orientering om fremtidig anvendelse af Fredensgade.

Taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 27. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer