Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. april 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af budget 2015 for Museerne i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende revideret budget 2015 for Museerne i Brønderslev.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet §4, stk. 1, skal den selvejende institution senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Museerne i Brønderslev har indsendt budget 2015 til godkendelse. Budget og nærmere konkretisering af indtægter og udgifter er vedlagt som bilag.

Af det fremsendte budget 2015 fremgår et forventet tilskud fra Brønderslev Kommune på 1.750.000 kr.

Der er i Brønderslev Kommunes Budget 2015 afsat 1.328.922 kr til Museerne i Brønderslev.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det indsendte budget 2015 for Museerne i Brønderslev.

Fritids- og Kulturudvalget, 15. januar 2015, pkt. 5:

Udvalget kan ikke godkende det fremsendte budget med et kommunalt tilskud på 1.750.000 kr. i tilskud fra Brønderslev Kommune.

Kommunen har på budget 2015 afsat 1.328.922 kr. til drift af museerne, hvilket bør fremgå af budgettet.

Museet inviteres til møde med udvalget den 26. februar.

Margit Chemnitz var fraværende.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 7. april 2015:

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde, den 26. februar 2015 at bevilge tilskud på 205.000 kr. fra Kulturpuljen. Med godkendelse af tilskud fra Kulturpuljen, modtager Museerne i 2015 driftstilskud svarende til 1.533.922 kr.

Museerne i Brønderslev godkendte på deres møde, den 23. marts 2015 budget 2015 indeholdende et kommunalt tilskud på 1.534.000 kr. Det reviderede budget sendes til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at Museerne ikke har modtaget statslig tilskud fra Kulturstyrelsen, idet udbetaling forudsætter kommunalt godkendelse af budget 2015. Det kan desuden oplyses, at der er planlagt møde med Kulturstyrelsen onsdag, den 29. april 2015, hvor Museernes økonomiske situation vil blive drøftet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter at hvis Fritids- og Kulturudvalget godkender budgettet 2015 for Museerne i Brønderslev skal pengene findes indenfor eget område

Beslutning

Budgettet godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til kriterier for ansøgning om tilskud til Lokalhistoriske Arkiver.

Sagsfremstilling

På vegne af Fritids- og Kulturudvalget blev der den 8. januar 2015 sendt brev til Arkivsamvirket repræsenteret ved Hans Jørgen Melvej. Arkivsamvirket blev i brevet opfordret til at tilkendegive ønsker til hvilke kriterier, der skulle gælde for ansøgning om tillskud i 2015.

Frist for indsendelse af forslag var den 6. februar 2015.

Fra Arkivsamvirket er der modtaget brev, hvoraf det fremgår, at man ikke ønsker at have indflydelse på fordeling af midlerne blandt de enkelte arkiver. Arkivsamvirket mener, at dette alene bør være en politisk beslutning. Arkivsamvirket foreslår, at alle 13 lokalhistoriskearkiver i Brønderslev Kommune får mulighed for at få del i den økonomiske støtte.

Derudover anmoder Arkivsamvirket om, at der tages hensyn til den forskellighed, der hersker blandt arkiverne, især i forhold til de faste driftsudgifter.

Arkivsamvirket foreslår, at midlerne kunne fordeles således for at påbegynde den omtalte harmonisering:

Asaa Arkiv: 10.000 kr

Hjallerup Arkiv: 6.000 kr

Thorup Arkiv: 35.000 kr

Arkivsamvirkets drift 5.000 kr.

Det resterende beløb skal fordeles mellem alle kommunens 13 arkiver i forhold til aktiviteter og udnyttelse af ARKIBAS og andre informationsmuligheder.

Sidst gøres der i brevet opmæksom på, at anbefalingen ikke har været forelagt for det samlede Arkivsamvirke.

På foranledning af forslaget fra Arkivsamvirket, vedrørende fordeling af tilskud, er der efterfølgende modtaget brev fra Lokalhistorisk Arkiv i Jerslev.

Heraf fremgår en anbefaling af, at tilskuddet skal gives til daglig drift eksempelvis papirvare, blækpatroner og opmagasinerings materiale. Derudover anbefales det, at der gives tilskud til uddannelse af personale, der kan drive arkiverne.

Lokalhistorisk Arkiv i Jerselv opfordrer til, at tilskud til husleje mm. afklares særskilt mellem Fagenheden for Børn og Kultur og de respektive arkiver.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er i budget 2015 afsat 100.000 kr. til de Lokalhistoriske Arkiver.

Beslutning

Fagenheden for Børn og Kultur arbejder med kriterierne for ansøgning om tilskud til udvalgets næste møde.

Til toppen


5. Udskiftning af selvbetjeningsautomater


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til finansiering af nye selvbetjeningsautomater på Bibliotekerne.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der skal være åbne biblioteker uden for betjent åbningstid. Selvbetjeningsautomaterne er eneste mulighed for at låne eller aflevere materialer i selvbetjent åbningstid, ligesom den nuværende personalenormering er afhængig af, at brugerne også i den betjente åbningstid kan betjene sig selv. Selvbetjeningsautomaterne er en forudsætning for de nuværende åbningstider og serviceniveau, både på de betjente og selvbetjente biblioteker.

Ved seneste opgørelse blev automaterne anvendt 377.110 gange til enten udlån, aflevering eller til fornyelse af lånte materialer om året. På de åbne biblioteker i Dronninglund og Hjallerup er automaterne i drift kl. 7 - 21, syv dage om ugen. I Brønderslev er automaterne i drift kl. 8 - 18 på hverdage og kl. 8 - 13 på lørdage.

Automaterne har siden 2013 oplevet stadig flere periodiske udfald, hvor lånerne i 2-3 minutter ikke kan aflevere eller låne materialer. Biblioteket har logget fejlene og kan konstatere at antallet er stærkt stigende ligesom brugerne tilkendegiver stor utilfredshed med situationen. Det har ikke været muligt at løse problemet som skyldes fejl i hardwaren. Automaterne er installeret med software fra omkring 2000 og de forskellige fysiske komponenter er meget slidte, herunder harddiske, CPUer, scannere mm. Firmaet der producerede automaterne findes ikke mere og det er derfor ikke muligt at opdatere programmer, ændre brugerflade, billeder og tekst. Det giver både fejl, usikkerheder og et forældet grafisk udtryk.

Brønderslev Biblioteks bibliotekssytem, materialebestand, selvbetjeningsautomater, gates og chipning hænger uløseligt sammen. Nye selvbetjeningsautomater anvender chip til at udlåne/aflevere som derfor skal være på alle materialer, hvilket betyder at alle automater på alle biblioteker skal udskiftes samtidigt. En eventuel fremtidig indførelse af åbent bibliotek i Brønderslev By vil kræve en bedre sikring af materialerne. Det betyder, at den indbyggede tyverisikring i chippene skal suppleres med gates ved dørene.

Brønderslev Bibliotek har afholdt uforpligtende møder med to af landets leverandører af selvbetjeningsautomater. Mødernes formål har været at klarlægge mulighederne for at opgradere de nuværende automater og undersøge, hvilke muligheder der er for indkøb af nye automater. På baggrund af møderne står det klart, at de nuværende automater ikke kan opgraderes, og en komplet udskiftning er nødvendig, hvis det nuværende serviceniveau, åbningstider og tilgængelighed skal opretholdes.

Med udskiftning af nuværende selvbetjeningsautomater vil integration med nyt bibliotekssystem være sikret.

Økonomi:

Specificering tager udgangspunkt i en række pristilbud fra leverandører i Danmark. Priserne i nedenstående er overslag beregnet som gennemsnit af de indhentede priser.

Der er indhentet tilbud på leasing hos Kommuneleasing. Leasing af automater og gates over 5 år vil koste ca. 150.000 kr. om året.

8 stk.

Selvbetjeningsautomater - 37.000 kr. pr. stk.

296.000 kr.

RFID-tags *

122.790 kr.

6 stk.

Personalescannere ** - 6.500 kr. pr. stk.

39.000 kr.

3 stk.

RFID-afleveringsvogne *** - 25.000 kr. pr. stk.

75.000 kr.

I alt incl. levering, opsætning, uddannelse af personale og support

532.790 kr.

* RFID-tags (kaldes også for chip) tillader trådløs kommunikation mellem udlånsautomater personalescannere, sorteringsautomater og det enkelte materiale. Prisen på en enkelt chip ligger mellem 2 og 4 kr. afhængigt af mængderabat og hvilken type materiale der skal tagges. Selve chipning kan foretages af bibliotekets eget personale. Det sker typisk ved at holde biblioteket lukket et par dage, og så sætte alt personale i gang med konvertering.

** Personalescannere er nødvendige for at ændre og kontrollere de oplysninger der ligger på den enkelte chip og for lægge nye materialer ind i biblioteksdatabasen.

*** RFID-afleveringsvogne kan med RFID-teknologi registrere om et materiale er afleveret korrekt, og sikre at de materialer der er reserveret bliver lagt til side til den rette låner.

Option

7 stk.

Gates (Tyverisikring) - 45.000 kr. pr. stk

315.000 kr.

Tyverisikring af biblioteksmaterialer er kun muligt på biblioteker med chip i materialerne og har derfor ikke være aktuelt på Brønderslev Bibliotek. Langt størsteparten af landets folkebiblioteker har tyverisikring.

Beløbene er af en sådan størrelse, at de ikke kan indeholdes i bibliotekets budget. Udvalget anmodes derfor om at bevilge ovennævnte beløb eller afsætte de fornødne midler til indgåelse af leasingaftale.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere drøftet ansøgning om udskiftning af Selvbetjeningsautomaterne.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2014, pkt. 5:

Udsat.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2014, pkt. 7:

Udsat.

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 11:

Medtages til behandlingen af Budget 2015.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at selvbetjeningsautomaterne udskiftes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der fra 2014 overføres midler fra anlægspuljen på 261.626 kr. Fritids- og Kulturudvalget har i 2015 afsat 300.000 kr. til anlægsprojekter inden for udvalgets område. Det betyder, at der kan disponeres over 561.626 kr. til anlægsprojekter i 2015.

Beslutning

Udvalget besluttede at indstille ansøgningen godkendt. Indstillingen er betinget af Byrådets godkendelse af overførsel af 261.626 kr.

Bilag

Til toppen


6. Dronninglund Golfklub ansøger om tilskud til overdækning af Driving Range


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Dronninglund Golfklub vedrørende tilskud til overdækning af Driving Range.

Sagsfremstilling

Dronninglund Golfklub sender ansøgning om tilskud på 50.000 kr. til overdækning af Driving Range.

Dronninglund Golfklub har gennem flere år arbejdet med planerne om etablering af en åben og u-isoleret overdækning med 6 udslagspladser og undervisningsfaciliteter for klubbens PRO. Det forventes, at overdækningen kan stå klar til ibrugtagning ved sæsonåbningen i foråret 2015. Etablering af overdækning forventes at kunne tiltrække nuværende og nye typer af gæster til træningsanlægget, såsom folke- og efterskoler i Østvendsyssel, samt tilbyde faciliteter for personer med særlige behov for trænings- og genoptræningsforløb, hvor den sociale dimension er i højsædet.

Opførsel af overdækning har en værdi af ca. 100.000 kr. og udføres af frivillige. Materialeindkøbene er til dels beredvilligt sponsoreret af klubbens trofaste medlemmer.

Ansøgningen er ligeledes sendt til "Den grønne Fond".

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der fra 2014 overføres midler fra anlægspuljen på 261.626 kr. Fritids- og Kulturudvalget har i 2015 afsat 300.000 kr. til anlægsprojekter inden for udvalgets område. Det betyder, at der kan disponeres over 561.626 kr. til anlægsprojekter i 2015.

Beslutning

Udvalget ønsker dokumentation for hvilke fonde, der er søgt.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om tilskud til lyd- og lysanlæg til den nye scene i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til lyd- og lysanlæg til den nye scene i Rhododendronparken.

Sagsfremstilling

Borger9700 og Parkgruppen under Teknik og Miljø søger om anlægstilskud til køb af lys og lydanlæg til den nye overdækkede scene i Rhododendronparken.

Der er indhentet tilbud på lyd- og lysanlæg på ca. 350.000 kr.

Der er gennem de senere år foretaget udvikling af parken og senest med udvidelse og overdækning af scenen. Dette giver mulighed for helt nye typer af arrangementer, bl.a. koncerter med symfoniorkestre. Med investering i lyd- og lysanlæg er der forventning om, at mange af byens andre foreninger i langt højere grad vil lave arrangementer i Rhododendronparken. Det kan tillige oplyses, at der allerede er lavet aftale med den Kongelige Ballet om sommerballet i juni 2015.

Anskaffelse af lyd- og lysanlæg forventes opdelt i etaper. I første omgang prioriteres anskaffelse af anlægget og leje af resten indtil det bliver muligt, at anskaffe hele anlægget.

Borger9700 gør opmærksom på, at det bliver Brønderslev Kommune der får ejerskab af anlægget.

Fagenheden for Børn og Kultur gør opmærksom på, at Brønderslev Kommune i dag råder over anlæg til større arrangementer. Anlægget hører under Kulturskolen, som forestår vedligehold mm.

Uddybende materiale vil blive fremlagt på mødet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der fra 2014 overføres midler fra anlægspuljen på 261.626 kr. Fritids- og Kulturudvalget har i 2015 afsat 300.000 kr. til anlægsprojekter inden for udvalgets område. Det betyder, at der kan disponeres over 561.626 kr. til anlægsprojekter i 2015.

Beslutning

Henrik Hald orienterede på udvalgets opfordring om det kommunale musikanlæg.

Der meddeles afslag på ansøgningen.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af Kulturkompasset 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget evaluerer Kulturkompasset 2015.

Sagsfremstilling

50 kulturelle ildsjæle var tirsdag, den 17. marts 2015 med til at igangsætte Fritids- og Kulturudvalgets årlige netværk "Kulturkompasset" på Biblioteket i Brønderslev. Efter oplæg fra Lars AP (ophavsmand til bevægelsen - Fucking flink) blev der ved bordene drøftet, hvordan udviklingen af kulturen kan understøttes i året der kommer. Det centrale fra aftenens drøftelse, var at kommunikation kan bidrage til at fremme samarbejde og netværk på tværs.

Arbejdsgruppen bestående af Bente Kristoffersen, Louise Eltved Krogsgaard og Lotte Worup har efterfølgende evalueret årets arrangement og foreslår, at Kulturkompasset holdes hvert år, den 1. torsdag i februar måned. Dette for at tilgodese en langtidsplanlægning og fordi mange frivillige og organiserede foreninger i marts måned holder generalforsamlinger. Desuden opleves vægtning mellem input/oplæg fra ekstern foredragsholder, fortællinger fra støttede projekter og netværk ved bordene at indfri og støtte det tværgående samarbejde blandt kommunens kulturelle aktører.

Personale

Ingen.

Beslutning

Formand og næstformand orienterede med en positiv evaluering af arrangementet. Arrangementet afholdes fremover den 1. torsdag i februar måned.

Til toppen


9. Nøgletal fra Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om nøgletal 2011 - 2014 fra Brønderslev Bibliotek.

Sagsfremstilling

Brønderslev Bibliotek sender nøgletal 2011 - 2014 til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Folkebibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitution, hvilket også er gældende i Brønderslev med 217.590 besøgende i 2014. Mange kommer fortsat på biblioteket for at låne materialer med hjem, men mange kommer også på biblioteket af andre grunde. Bibliotekets rolle som stedet, hvor borgerne kan mødes uformelt eller i forbindelse med deltagelse i bibliotekets mange aktiviteter, betyder meget for mange borgere. Det handler om kulturelle oplevelser, læringstilbud og aktiviteter for og med børn.

Det er første gang nøgletallene er udarbejdet med håb om, at tallene og sammenligningerne giver et mere nuanceret billede af Brønderslev Bibliotek. Nøgletal forventes fremadrette udarbejdet årligt og vil blive udviklet med nye emner og tal i årene der kommer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Status på projekt "udvikling af fremtidens haller"


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende projekt "udvikling af fremtidens haller".

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har siden mødet den. 29. januar 2015 startet drøftelserne om udvikling af nyt administrationsgrundlag.

Det første møde blev afholdt tirsdag den. 10. februar. Første punkt på mødet var at bestemme, hvorledes arbejdsgruppen skulle sammensættes. Her var der bred enigehed om, at der skulle stille en repræsentant fra hver hal/bestyrelse. Det blev også vedtaget, at alle repræsentanter havde mulighed for at indkalde en suppleant i tilfælde af fravær.

Efterfølgende på mødet blev det tilkendegivet, hvilke områder man fandt vigtigst i forhold til at få fastsat rammerne for det nye administrationsgrundlag.

Sidst blev mødeplanen fremlagt. Der er møde for arbejdsgruppen hver anden tirsdag, med start fra den. 3. marts.

Der er efterfølgende blevet holdt to møder i arbejdsgruppen henholdsvis den. 3. og 17. marts. På disse møder er områderne fritids- og skoletimer indtil videre blevet diskuteret. Administrationen har fremlagt, hvordan den nuværende tilskudsmodel fungerer i forhold til de to punkter. Arbejdsgruppen er derefter, i små grupper, blevet bedt om at komme med deres syn på den nuværende model, samt ønsker og forslag til den nye tilskudsmodel.

Repræsentanterne er alle indstillet på at nå frem til en ny tilskudsmodel, som alle, så vidt muligt, kan være tilfredse med.

Personale

Ingen.

Beslutning

Status taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling
  • Vandtårnets fremtid: Fagenheden for Børn og Kultur har den 17. marts 2015 holdt møde med repræsentanter fra Forsyningen og Borger9700. På mødet kom det frem, at driften af Vandtårnet fortsætter til 2017/18, hvorfor det først er efter dette tidspunkt, at Vandtårnet vil kunne tages i brug til andet formål. De nærmere detaljer vedrørende overdragelse og forpligtelser vedrørende Vandtårnet undersøges nærmere i Fagenheden for Børn og Kultur.
  • Institut for Folkeligt Teater & Dell´Arte International inviterer til Håbets Pris Jubilæum på Aasen Teater i Nordjylland, pinsedag søndag, den 24. maj 2015. Arrangementet starter kl. 13.30 og inkluderer festmiddag, prisuddeling, teater, udstilling, musik og bål til solopgang. Invitation vedlagt som bilag.
Beslutning

Om initiativ i forhold til flygtninge og foreningslivet.

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 9. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer