Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 30. april 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der ikke forventes afvigelser indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endelig klar, men vil sammen med Forretningsledelsens indstilling, foreligge forud for Økonomiudvalget og Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på Fritids- og Kulturudvalgets område fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til procedure for ansøgning om tilskud til Lokalhistoriske Arkiver.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde den 7. april 2015, at Fagenheden for Børn og Kultur skulle arbejde videre med kriterierne for ansøgning om tilskud til Lokalhistoriske arkiver.

Udvalget har i budget 2015 afsat 100.000 kr. til formålet.

Fagenheden for Børn og Kultur har tidligere modtaget oplysninger fra de lokalhistoriske arkiver, i form af regnskaber indeholdende oplysninger om, hvor meget arkiverne hver især tidligere har modtaget i statstilskud. Arkivsamvirket har desuden tidligere indsendt oplysninger om, hvor mange kvadratmeter de enkelte arkiver råder over, herunder oplysninger om, hvor meget de betaler i lokaleleje – og om lokalelejen dækkes af kommunen eller andre. Samlet oversigt er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår på baggrund af modtaget materiale fra Egnsmindesamlingen i Jerslev og Arkivsamvirke, at der skelnes mellem driftstilskud og uddannelsestilskud til Arkiverne. Driftstilskuddet kan gives som et tilskud til arkivets husleje, såfremt arkivet har det. Derudover dækker driftstilskud indkøb af kontorartikler og lignende.

Det betyder, at alle arkiver har mulighed for at søge om tilskud. For at komme i betragtning til tilskud, så skal der udfyldes en ansøgning, der beskriver de udfordringer det enkelte arkiv står med. Desuden skal der sammen med ansøgning indsendes senest revideret regnskab, budget samt oversigt over arkivets bestyrelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at vedlagte ansøgningsskema og tilskudskriterier godkendes. Det anbefales, at der bliver fastsat ansøgningsfrist til den 1. juli 2015. Fritids- og Kulturudvalget vil herefter kunne behandle modtagne ansøgninger på deres møde i september.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden for Børn og Kulturs forslag godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Fremtidigt koncept for uddeling af Fritidsprisen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte fremtidigt koncept for uddeling af fritidsprisen.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 26. februar 2015 at udsætte uddeling af fritidsprisen til efteråret 2015.

Uddeling af fritidsprisen sker med udgangspunkt i godkendte regler af 11. december 2013. Af reglerne fremgår det, at prisen uddeles én gang årligt i maj måned på baggrund af foreningernes aktiviteter i det seneste kalenderår. For frivillighedsprisen dog det seneste kalenderår.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter den fremtidige ramme for uddeling af prisen.

Beslutning

Drøftet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på projekt "udvikling af fremtidens haller"


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende projekt "udvikling af fremtidens haller".

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har godkendt referat fra mødet den 31. marts 2015.

Temaerne for dette møde var:

  • Lokalsamfundstillæg
  • Spørgsmål til moms og lånegarantier
  • Posepenge princip
  • Møde i Brønderslev Hallen
Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling
  • Spejdersamvirke har inviteret Fritids- og Kulturudvalget til møde med spejderne i forbindelse med udvalgets møde, den 25. juni 2015. Det er aftalt, at mødet holdes i forlængelse af udvalgsmødet i 1½ time.
  • Samarbejde med Integrationsrådet om tilrettelæggelse af møde med alle foreninger. Det primære formål med mødet er at få inspiration og erfaring med foreningernes arbejde med integration. Mødet forventes afholdt i september måned.
Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer