Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 28. maj 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Prioritering af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fritids- og Kulturudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet ultimo maj/juni måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 26. februar 2015, pkt. 4:

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 28. maj 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget drøftede det administrative afdækningskatalog og ønsker en uddybning af enkelte af forslagene.

Udvalget vil drøfte en prioritering på udvalgets næste møde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Tilskud fra Kulturpuljen 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen 2015.

Sagsfremstilling

Der var ved ansøgningsfristen den 1. maj 2015 indkommet 24 ansøgninger om tilskud, hvoraf 1 ansøgning er en realitetsbehandling i forhold til Kulturpuljen 2016.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere godkendt følgende dispositioner:

Kulturaftalen

111.800 kr.

Dronninglund Kunstcenter

100.000 kr.

Museerne i Brønderslev

205.000 kr.

Lokalhistoriske Arkivers foreningssystem

16.414 kr.

Offentlig Naturvejledning

36.000 kr.

Forfatterskolen

37.000 kr.

Børnekulturens Rygsæk

164.500 kr.

Kulturprisen

15.000 kr.

Fritidsprisen

15.000 kr.

Jazz9700

12.000 kr.

I alt

712.714 kr.

Det samlede beløb i forbindelse med ansøgningerne til Kulturpuljen for 2015 er på 747.716 kr. , hvoraf de 12.000 kr. vedrører realitetsbehandlingen for Kulturpuljen 2016.

Fagenheden for Børn- og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger samt de tidligere godkendte dispositioner.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er et budget til Kulturpuljen på kr. 984.058.

Der er ved 1. runde afgivet kr. 712.714. Så der er kr. 271.344 tilbage på Kulturpuljen for 2015.

Beslutning

Udvalget bevilgede til følgende ansøgninger nummeret efter bilagsdelen:

4. Tilskud til sommerballet

25.000 kr.

5. Tilskud til koncert

15.000 kr.

7. Bas

2.000 kr.

11. Dorf gl. skole

5.000 kr.

12. Folkeuniversitet

5.000 kr.

13. Foreningen Norden

2.000 kr.

14. Asaa

10.000 kr.

15. Klokkerholm Borgerforening

20.000 kr.

16. Kulturudvalget Asaa

5.000 kr.

17. Parkfestival

15.000 kr.

18. Rikke Noor

15.000 kr.

20. Frejdig

1.000 kr.

22. Vendsyssel Festival

5.000 kr.

23.ØB Borgerforening

2.500 kr.

24.Jazz9700 (i år 2016)

6.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kommunalt tilskud til Museerne i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte kommunalt tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget, repræsentanter fra Museerne og Fagenheden for Børn og Kultur har holdt dialogmøde med Kulturstyrelsen om fremtiden for Museerne i Brønderslev Kommune.

Kulturstyrelsen påpeger, at Museerne i Brønderslev Kommune senest ved udgangen af 2015, skal kunne dokumentere et fremtidigt budget med et kommunalt tilskud eller et ikke-offentligt tilskud på minimum 2 mio. kr. for at opretholde statsanerkendelsen og dermed et statsligt tilskud på 1 mio. kr.. Hensigten med tilskudsstrukturen er at sikre statsanerkendte museer et samlet tilskud fra stat, kommune og ikke-offentlige tilskudsydere på minimum 3 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 1.329.000 kr. (2015) i kommunalt tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune. Hertil kommer et individuelt tilskud fra Fritids- og Kulturudvalgets kulturpulje på 205.000 kr. (2015). Tilskuddet fra Kulturpuljen forudsætter en særskilt behandling i Fritids- og Kulturudvalget og er således ikke at betragte som et fast tilskud til Museerne.

Museerne har pt. ikke-offentlige tilskud i størrelsen 100.000 kr.. En forudsætning for opretholdelse af statsanerkendelsen er derfor, at Brønderslev Kommune årligt finder yderligere finansiering på mindst 571.000 kr.

Kulturstyrelsen anbefaler, at der ses bort fra de ikke-offentlige tilskud, da de er omfattet af en vis usikkerhed og kan variere fra år til år. Kulturstyrelsens anbefaling er derfor, at det kommunale tilskud hæves til 2 mio. kr. hvilket betyder, at det kommunale tilskud skal øges med 671.000 kr..

Kulturstyrelsen opstiller følgende scenarier for Museernes fremtid:

  • Selvstændigt statsanerkendt museum (forudsætter kommunalt tilskud svarende til 2 mio. kr.)
  • Fusion med et af nabomuseerne (forudsætter forventeligt kommunalt tilskud svarende til 2 mio. kr.)
  • Nedlæggelse af museet og opståen som ikke statsligt museum
  • Lukning
Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at budgettet til Museerne i Brønderslev er på kr. 1.328.922.

Der er givet et tilskud fra Kulturpuljen på kr. 205.000.

Hvis der skal gives et højere tilskud, skal det findes inden for det samlet budget for Fritid og Kultur.

Beslutning

Museernes situation drøftet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Dronninglund Golfklub ansøger om tilskud til overdækning af Driving Range


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Dronninglund Golfklub vedrørende tilskud til overdækning af Driving Range.

Sagsfremstilling

Dronninglund Golfklub ansøger om tilskud på 50.000 kr. til overdækning af Driving Range.

Dronninglund Golfklub har gennem flere år arbejdet med planerne om etablering af en åben og u-isoleret overdækning med 6 udslagspladser og undervisningsfaciliteter for klubbens PRO. Det forventes, at overdækningen kan stå klar til ibrugtagning ved sæsonåbningen i foråret 2015. Etablering af overdækning forventes at kunne tiltrække nuværende og nye typer af gæster til træningsanlægget, såsom folke- og efterskoler i Østvendsyssel, samt tilbyde faciliteter for personer med særlige behov for trænings- og genoptræningsforløb, hvor den sociale dimension er i højsædet.

Opførsel af overdækning har en udgift på ca. 100.000 kr. og udføres af frivillige. Materialeindkøbene er til dels beredvilligt sponsoreret af klubbens trofaste medlemmer.

Ansøgningen er ligeledes sendt til "Den grønne Fond".

Dronninglund Golfklub har oplyst, at der ikke søges yderligere fonde ud over "Den Grønne Fond" og Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der fra 2014 overføres midler fra anlægspuljen på 261.626 kr. Fritids- og Kulturudvalget har i 2015 afsat 300.000 kr. til anlægsprojekter inden for udvalgets område. Det betyder, at der kan disponeres over 561.626 kr. til anlægsprojekter i 2015.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. april 2015, pkt. 6:

Udvalget ønsker dokumentation for hvilke fonde, der er søgt.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet med 28.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udvikling af fremtidens haller - status


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om det fortsatte arbejde i arbejdsgruppen vedrørende "Udvikling af fremtidens haller".

Sagsfremstilling

Der er afholdt to møder siden sidste orientering - den 14. april 2015 og den 28. april 2015.

Arbejdsgruppen udarbejder med forskellige forslag til nyt administrationsgrundlag og ny tilskudsmodel, og fordele og ulemper ved forskellige modeller drøftes i arbejdssgruppen med fokus på forslag, der kan inspirere til at få flere brugere ind i hallerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i kommunen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte Byrådets beslutning om, at sikre en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. marts 2011, at Fritids- og Kulturudvalget skal sikre en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i Brønderslev Kommune via et fælles administrationsgrundlag.

Beslutningen har givet anledning til drøftelser af, om beslutningen automatisk omfatter nye haller, som opføres i kommunen. Dette ville i givet fald betyde, at serviceniveauet nedsættes i relation til eksisterende haller, medmindre de besluttede økonomiske rammer for drift af haller og foreningstilskud reguleres i relation til en udvidelse af den samlede halkapacitet.

En forøgelse af ressourcerne til området synes ikke umiddelbart forestående set i lyset af kommunens økonomi. Det er fagenhedens vurdering, at der er behov for en præcisering af Byrådets beslutning af hensyn til administrationen af området således, at det administrationsgrundlag som Fritids- og Kulturudvalget udarbejder, gælder for de eksisterende haller, og evt. nye haller kun omfattes af administrationsgrundlaget efter politisk godkendelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at Fritids- og Kulturudvalget sikrer en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i Brønderslev Kommune via et fælles administrationsgrundlag omfattende de eksisterende haller. Nye haller som ønskes opført, kan omfattes af administrationsgrundlaget efter politisk beslutning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Orientering om Conventus


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har købt forenings- og bookingsystemet Conventus. Implementeringen af systemet i foreningerne og hallerne startede ultimo februar 2015 med en længere kursusrække for både foreninger og haller. Fritids- og Kulturudvalget vil få en status på implementeringen, og hvad der vil ske fremover.

Fritidtidskonsulent Jørgen Nielsen vil give en kort demonstration af Conventus samt den nye Fritidsportal.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bettina Vestergaard orienterede om brugen af Conventus.

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
  • Om kultur- og fritidskonferencen i Helsingør, hvor der blev præsenteret flere spændende initiativer.
  • Om møde i Brønderslev Kommunes Kunstfond

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer