Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 25. juni 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Hildo Rasmussen efterlyste et punkt om Museernes økonomi.

Til toppen


3. Prioritering af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fritids- og Kulturudvalget genoptager drøftelse og prioritering af afdækningskataloget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 26. februar 2015, pkt. 4:

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 28. maj 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2015, pkt. 3:

Udvalget drøftede det administrative afdækningskatalog og ønsker en uddybning af enkelte af forslagene.

Udvalget vil drøfte en prioritering på udvalgets næste møde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 25. juni 2015

Revideret afdækningskatalog indeholdende uddybning af forslag er vedlagt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Udvalget peger på følgende afdækninger:

 • Biblioteket 512.000 kr.
 • Kulturskolen 175.000 kr.
 • Ungdomsskolen 115.000 kr.
 • Klub Georg 50.000 kr.
 • Vendelbohallen, timer 87.000 kr.
 • Lokalhistoriske arkiver 25.000 kr.
 • Aftenskolerne 75.000 kr.
 • I alt1.039.000 kr.

Udvalget ønsker ikke, at afdækningerne vedr. takstforhøjelse og Dronninglund Kunstcenter bringes i spil.

Endelig stillingtagen afventer afklaring vedr. Museerenes økonomi og fortsat statsanerkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Tilskud til træningshal ved Brønderslev Hallen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte det fremtidige tilskud til træningshal ved Brønderslev Hallen.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune godkendte den 6. juni 2009, etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen.

I forbindelse med etableringen af træningshallen tilbage i 2009, blev der beregnet et årligt driftstilskud til Brønderslev-Hallen. Fagenheden for Børn og Kultur fremsatte følgende beregning som grundlag for et kommende driftstilskud og tilkendegav i sagsfremstillingen at dette vil indgå som kommunal medfinansiering af driftsudgifterne:

Køb af 1713 timer til foreninger * 232, kr. (beløbet er Folkeoplysningslovens takst i 2009 fremskrevet med 2,5% til 2010)

397.416 kr.

Brønderslev Kommunes opkrævning af takst fra foreninger - 1713 timer * 40,50 kr.

69.375 kr.

Grundtilskud

48.209 kr.

I alt

515.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur har i forbindelse med udvikling af fremtidig administrationsgrundlag ønsket, at få aftaler med relationer til kommunens haller indarbejdet i admininstrationsgrundlaget.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at dette sker ved at de 48.209 kr. tilskrives Brønderslev Hallens grundtilskud og de opgjorte timer til foreningerne (397.416 kr. og 69.375 kr) indgår som en fremtidig opgørelse af fritidstimer.

I sagsfremstilling for godkendelse af administrationsgrundlag er dette forslag indarbejdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Tilskud til forbrugsafgifter i Brønderslev Svømmehal


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte fremtidig tilskud til forbrugsafgifter til Brønderslev Svømmehal.

Sagsfremstilling

I 2003 opsiges underskudsgarantien til Brønderslev Svømmehal og i den forbindelse godkender Byrådet den 15. december 2004 en ny tilskudsmodel der træder i kraft den 1. januar 2004. Den nye tilskudsmodel indeholder:

 1. Beregnet tilskudsgrundlag for 2004 udgør baggrunden for det fremtidige tilskud. Tilskud for 2005 beregnet efter tilskudsgrundlaget for 2004 fratrækkes udgifter til renter og afdrag for lån til KommuneKredit og BRF-Kredit, idet Brønderslev Kommune med virkning fra 1. januar 2005 overtager betaling af renter og afdrag på disse lån. Brønderslev Kommune er fra samme tidspunkt ansvarlig for overvågning af lånene. Der fremkommer herefter nye tilskudsgrundlag fra 2005.
 2. Tilskuddet fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent
 3. Energiudgifterne (el, vand og varme) indekseres til 100 i år 2004 og anvendes som tilskudsgrundlag
 4. Tilskuddet øges med 238.000 kr. (2004-priser)
 5. Aftalen er gældende fra 2004 og indtil videre, dog revideres aftalen pr. 1. januar 2007, hvor underskuddet for 2003 er afviklet.

Da der ikke kan anvises kompenserende besparelser til at finansiere 238.000 kr. (2004-priser) meddeles der tillægsbevilling til driftsbudgettet.

Fagenheden for Børn og Kultur har i forbindelse med udvikling af fremtidig administrationsgrundlag for haller og svømmehallerønsket, at få aftaler med relation til kommunens haller indarbejdet i administrationsgrundlaget.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at dette sker ved at konvertere aftale om driftstilskud til forbrugsafgifter til et fast grundtilskud. Det faste grundtilskud beregnes som et gennemsnit af de seneste 3 års tilskud til forbrugsafgifter. Det fremtidige faste tilskud vil ikke blive indekseret eller prisfremskrevet og sidestilles således med de øvrige grundtilskud i administrationsgrundlagene.

2012

193.529 kr.

2013

192.923 kr.

2014

175.746 kr.

I alt

562.198 kr.

Fremtidig grundtilskud til Brønderslev Svømmehal (gennemsnit)

187.400 kr.

Beslutning

Udsat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Tilskud til skoletimer i Østsidehallen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte det fremtidig tilskud til skoletimer i Østsidehallen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygning af Øster Brønderslev Centralskole i 2005 blev gymnastiksalen inddraget til bibliotek mm. og der blev indgået aftale med Østsidehallen om, at skolen fremover anvender hallen til idræt.

Øster Brønderslev Centralskole og skolefritidsordning anvender således Østsidehallen fra kl. 8.00 til kl. 14.00 hver dag på skoledage og ved særlige lejligheder på andre tidspunkter. Prisen for denne anvendelse er aftalt til 360.000 kr. om året (2005-priser). Beløbet fremskrives hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent.

Fagenheden for Børn og Kultur har i forbindelse med udvikling af fremtidig administrationsgrundlag ønsket, at få aftaler med relationer til kommunens haller indarbejdet i admininstrationsgrundlaget.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at dette sker ved at indarbejde denne aftale som en del af skoletimerne i det fremtidige administrationsgrundlag.

I sagsfremstilling for godkendelse af administrationsgrundlag er dette forslag indarbejdet.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik var fraværende

Til toppen


7. Drøftelse af 25 års reglen jf. Folkeoplysningsloven


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter og tager stilling til den fremtidige håndtering af 25 års reglen i de selvejende haller i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvikling af et fremtidigt administrationsgrundlag for kommunens haller, er der ønske om en politisk stillingtagen til 25 års reglen i relation til aktiviteter i de selvejende haller.

Fritids- og Kulturudvalget har i forbindelse med projekt "Fremtidens haller i Brønderslev Kommune" ønsket, at skabe øget aktiviteter i de selvejende haller. Projektet har medvirket til et samarbejde mellem repræsentanter fra de Selvejende haller og Fagenheden for Børn og Kultur og resultatet er blandt andet et nyt administrationsgrundlag. I udviklingsarbejdet har der været fokus på, hvordan der kan skabes øget aktivitet samtidig med at de selvejende haller sikre et tilskud til driften. Projektgruppen vurderer, at der med faldende børnetal skal tænkes i nye målgrupper i hallen, hvilket betyder at kommende målgrupper ikke nødvendigvis opfylder Folkeoplysningslovens §25, der siger: "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne jf. dog stk. 2, 3 og 5 til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes elle lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal".

Det kan oplyses, at nuværende praksis ikke differentierer i tilskud til driften til de selvejende haller. Det betyder, at hallerne har fået aktivitetstimer godtgjort uanset om der er deltagelse af under eller over 25 år.

Det skal understreges, at fordeling af foreningernes timer følger godkendt praksis fra 7. november 2013, hvor fordeling tager udgangspunkt i:

 1. aktiviteter for børn og unge (under 25 år)
 2. aktiviteter for medlemmer over 60 år
 3. aktiviteter for medlemmer mellem 25 og 60 år

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at en tildeling af tilskud til driften til deltagere under 25 år vil kræve øget administration hos foreninger, haller og Fagenheden for Børn og Kultur.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at de selvejende haller opnår aktivitetstilskud uagtet om deltagerne er under eller over 25 år.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Afsluttende status på projekt "Udvikling af fremtidens haller"


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om det fortsatte arbejde med projekt "Udvikling af fremtidens haller".

Sagsfremstilling

Der har været afholdt tre møder henholdsvis, den 12. maj, 26. maj og 17. juni.

For møderne den 12. og 26. maj var emnerne momspolitik for de selvejende haller, samt lånegaranti. Arbejdsgruppen har tidligere givet udtryk for, at de gerne ville have disse emner gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af et nyt administrationsgrundlag.

På møderne var der oplæg ved henholdsvis momsdirector, Dianna Mønniche, fra BDO den 12. maj, samt Flemming Nielsen fra PWC, tilknyttet Brønderslev Kommune, den 26. maj.

For at fortsætte uarbejdelsen af et nyt administrationsgrundlag, udpegede arbejdsgruppen herefter 4 personer til det fortsatte arbejde. Den lille gruppe har siden hen, sammen med Fagenheden for Børn og Kultur arbejdet med et endeligt forslag.

Forslaget blev fremlagt for arbejdsgruppen ved mødet den 17. juni. Der var enighed om, at det er denne model, man ønsker at præsentere for Fritids- og Kulturudvalget på deres møde den 25. juni.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Administrationsgrundlag for selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte arbejdsgruppens forslag til fremtidig administrationsgrundlag for de selvejende haller.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde, den 15. januar 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe der gennem samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur kunne udvikle et fremtidig administrationsgrundlag for de selvejende haller.

Arbejdsgruppen har bestået af en repræsentant fra hver halbestyrelse og repræsentanter fra fagenheden for Børn og Kultur.

For arbejdsgruppen har det været afgørende, at hver hal oplever at modtage et sammenligneligt tilskud med niveauet fra 2014. Der har desuden i arbejdet været lagt vægt på, at mindske administrationen for såvel haller som Fagenheden for Børn og Kultur.

Desuden er arbejdsgruppen enige i, at:

 • hvis en hal er 100% momsregistreret, så nedskrives tilskuddet for hallen svarende til den manglende udligning jf. positivlisten. Dette har konkret betydning for Østsidehallen, som er 100% momsregistreret.
 • grundtilskuddet størrelse må procentvis ikke overstige de variable tilskud
 • der fremadrettet afregnes for timer i perioden 1. juli - 30. juni
 • de variable tilskud baseres på historiske data med et gennemsnit på forbrug de seneste 3 år (tilskud for 2016 - beregnes for 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015)
 • beregning af skoletimer skal udvikles så det tilpasses skolereform og nye skoledistrikter - til i krafttræden fra januar 2017
 • fremtidige besparelser på halområdet, sker solidarisk
 • at der afsættes 50.000 kr. til fællesmøder og inspiration for hallerne

Det fremtidige administrationsgrundlag består af følgende elementer:

 • Grundtilskud
 • Variable tilskud fordelt på skoletimer og fritidstimer

Grundtilskud

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det fremtidige grundtilskud er et fast tilskud. Det betyder, at grundtilskuddet ses som individuelle tilskud og baseres på historisk defintion.

Brønderslev Hallerne

558.209 kr.

Hjallerup Idrætscenter

510.000 kr.

Dronninglund Hallerne

510.000 kr.

Asaa Hallen

375.000 kr.

Vendelbo Hallen

325.000 kr.

Stenum Hallen

325.000 kr.

Flauenskjold Hallen

375.000 kr.

Østsidehallen

375.000 kr.

Klokkerholm Hallen

375.000 kr.

Manna-Thise Multihus

325.000 kr.

Grundtilskuddet til Brønderslev Hallerne forudsætter, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til punkt 4 i denne dagsorden.

Variabel tilskud - skoletimer

For 2016 tages der udgangspunkt i et gennemsnitlig forbrug for de seneste 3 år.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at udvikle på den fremtidige beregning af skoletimer. Dette arbejde sker i løbet af efteråret 2015 til ikrafttræden fra 2017.

Det foreslås, at der tages udgangspunkt i følgende:

 • 0. - 3. klasse (Indskoling)
 • 4. - 6. klasse (mellemtrin)
 • 7. - 9. klasse (udskoling)
 • 10. klasse

Desuden ønskes der en vægtning af antal spor på de enkelte årgange.

Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder udkast der tilgodeser en tydelighed omkring den fremtidige håndtering af skoletimer, jf. ovenstående parametre.

Variabel tilskud - Fritidstimer

Variabel tilskud baseres på historiske data, med et gennemsnit på 3 år. Det betyder konkret, at fritidstimer de kommende år blive beregnet på baggrund af følgende:

2016

2017

2018

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2013/2014

2014/2015

2015/2016 (Conventus)

2014/2015

2015/2016 (Conventus)

2016/2017 (Conventus

Det har været afgørende for arbejdsgruppen, at minimere udsving ved faldende og stigende aktivitet. Arbejdsgruppen ønsker med modellen, at animere hallerne til at følge udviklingen, så de løbende har fokus på at skabe øget aktivietet i hallerne.

Det er aftalt mellem Brønderslev Hallerne og Hjallerup Idrætscenter at der i august måned igangsættes en drøftelse af administrationsgrundlaget for svømmehaller. Dette forventes klar til politiske behandling den 24. september 2015.

Repræsentanter fra arbejdsgruppen v/Henrik Jensen (Brønderslev Hallerne), Jens Holst (Stenum Hallen) og Kim Larsen (Flauenskjold Hallen) kommer og præsenterer arbejdsgruppens oplæg, kl. 14.00.

Fagenheden Børn og Kultur forslår at, forslag til administrationsgrundlag drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Kulturmøde på Mors 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Kulturmødet på Mors, den 20. - 22. august 2015.

Sagsfremstilling

Kulturmødet på Mors finder sted den 20. - 22. august 2015. Kernen i Kulturmødet er op mod 40 samtaler og mere end 150 oplevelser med kunst af alle slags: teater, musik, film, litteratur, arkitektur og billedkunst - nyt, kendt, vedkommende.

De overordnede temaer for samtalerne:

 • Kunst- og Kulturlivets spillere - nye roller og nye løsninger
 • Kunst som kunst (om kunstens funktion og vilkår)
 • Kant og udkant (kan der være kunst og kultur overalt?)
 • Kunst og kultur, erhvervs og arbejdsliv
 • Danmark i Verden - Verden i Danmark (om kulturel interaktion)
 • Kunstnerisk talent (hvad er talent og hvordan forvaltes det)

Alle disse temaer tages op i debatter i Musikværkets Store Sal.

Kulturmødet er også oplevelse. Der arrangeres derfor mere end 150 begivenheder med kunst af alle slags. Der er bl.a. deltagelse af Den Danske Strygekvartet, Michael Bojesen med kor, Det Kongelige teater og kunstnere som Suzanne Brøgger, Peter Høeg og Hassan Preisler.

Der er planlagt deltagelse i Kulturmødet på Mors, fredag den 21. august 2015.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Udpegning af medlem til Landdistriktsrådet


Resume

Sagsforløb: ØK/FK

Fritids- og Kulturudvalget skal udpege medlem til Landdistriktsrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 27. maj 2015 godkendt, at der nedsættes et Landdistriktsråd med følgende sammensætning:

Medlemmer

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Udvalgsmedlem udpeget af Fritids- og Kulturudvalget

Udvalgsmedlem udpeget af Økonomiudvalget

Forretningsudvalget for Landsbyrådet for Brønderslev Kommune

Repræsentation vedrørende landdistriktsudvikling udpeget af landbrugsorganisationerne

Repræsentation fra LAG Nord (politisk og administrativ)

Ledelsesrepræsentant fra Fagenheden for Teknik og Miljø

Landdistriktsrådet er et dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere, repræsentanter fra Brønderslev Kommunes landsbyråd samt evt. organisationer.

I Landdistriktsrådet bliver forskellige emner, der vedrører landdistrikter debatteret. Dette kan være forskellige overordnede politikker og strategier, men det kan også være konkrete projekter.

Det er planen, at Landdistriktsrådet skal være tovholder på projekter, der vedrører landdistrikter. Rådet refererer primært til Teknik- og Miljøudvalget, og modtager sekretærbistand fra Fagenheden for Teknik og Miljø.

Der forventes afholdt 4 møder årligt.

Økonomiudvalget og Fritids- og Kulturudvalget anmodes om hver at udpege et medlem til Landdistriktsrådet.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 24:

Bendt Danielsen udpeget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Margit Chemnitz udpeget.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

Land-Shape er et flerårigt fyrtårnsprojekt under KulturKANten som er et samarbejde mellem Kulturministeriet, Region Nordjylland og alle 11 nordjyske Kommuner. Målet er at etablere en blivende international Land Art scenen i Nordjylland, gennem etablering af et kunstværk i hver af de Nordjyske Kommuner. I den forbindelse har Kunstfonden holdt møde med Kunstner Ella Morton, der med sit kunstværk "Meteor Shower" har valgt Brønderslev Kommune som udstillingsvindue. Der er i Kunstfonden enighed om, at etablere et samarbejde med Ella Morton om placering af værket.

Syddansk Universitet efterspørger samarbejdspartnere til et forsknings- og formidlingsinitiativ med det formål at kvalificere kommunernes og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere idrætsfaciliteterne og deres anvendelse. Formålet er endvidere at styrke det faglige grundlag for såvel eksisterende som nye uddannelses- og efterudddannelsestilbud vedrørende organisering, ledelse og drift af idrætsfaciliteter.

Projektet vil undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i 20-25 udvalgte kommuner og vil dermed nå op på at undersøge omkring 1000 idrætsfaciliteter. Analysen kan tilbyde os et konkret skriftligt produkt, der vil afrapportere, hvordan vores drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter er sammenholdt med andre kommuners. Tilbagemeldingerne kommer til at omhandle temaer såsom betydningen af forskelle i tilskudsmodeller, analyser af kapacitetsbenyttelse, ledelsens organisering og kompetencer, samt en kortlægning af vores facilitetsdækning i sammenligning med andre kommuner. Det koster ikke noget at deltage i projektet.

Vi har den 17. juni 2015 meddelt Syddansk Universitet, at vi ønsker at medvirke i projektet. Vi får svar efter sommerferien, om vi er med i puljen.

Beslutning
 • Om oplæg til ny regional kulturaftale

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 1. juli 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer