Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 20. august 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 - Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2015, der udover skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016 – Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Fagudvalgene skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2016

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 26. august 2015, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

For Fritids- og Kulturudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2016:

401

0

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basisbudget 2016.

Beslutning

Udvalget ønsker, at 150.000 kr. til fritidsguideområdet (se dagsordenspunkt 6) medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fritids- og Kulturudvalget genoptager drøftelse og prioritering af afdækningskataloget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 26. februar 2015, pkt. 4:

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 28. maj 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2015, pkt. 3:

Udvalget drøftede det administrative afdækningskatalog og ønsker en uddybning af enkelte af forslagene.

Udvalget vil drøfte en prioritering på udvalgets næste møde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 25. juni 2015

Revideret afdækningskatalog indeholdende uddybning af forslag er vedlagt.

Fritids- og Kulturudvalget, 25. juni 2015, pkt. 3:

Udvalget peger på følgende afdækninger:

 • Biblioteket 512.000 kr.
 • Kulturskolen 175.000 kr.
 • Ungdomsskolen 115.000 kr.
 • Klub Georg 50.000 kr.
 • Vendelbohallen, timer 87.000 kr.
 • Lokalhistoriske arkiver 25.000 kr.
 • Aftenskolerne 75.000 kr.
 • I alt 1.039.000 kr.

Udvalget ønsker ikke, at afdækningerne vedr. takstforhøjelse og Dronninglund Kunstcenter bringes i spil.

Endelig stillingtagen afventer afklaring vedr. Museerenes økonomi og fortsat statsanerkendelse.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 20. august 2015:

Fortsat drøftelse af afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Lars Bisgaard ønsker at prioritere afdækningsforslag nr. 10 vedr. museerne i en evt besparelsesrunde.

Bilag

Til toppen


6. Tilskud til Fritidsguide


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om Fritidsguide ordningen skal indgå i Budget 2016 og fremover.

Sagsfremstilling

Fritidsguideordningen blev oprindelig etableret i 2005 i samarbejde med DGI.

Fritidsguiderne formidler kontakt mellem klubber/foreninger og børn fra vanskeligt stillede familier. Fritidsguiderne kan i forhold til det enkelte barns situation vurdere, om der er behov for et økonomisk tilskud til kontingent og udstyr.

Oversigt over antal børn, som har fået støtte af fritidsguiderne:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal børn

82

127

91

143

107

134

129

204

En opgørelse for 1. halvår i 2015 viser, at 105 børn har fået støtte.

Den økonomiske støtte til børnene er indtil nu gjort mulig af midler fra TrygFonden, som siden 2009 har doneret i alt 740.000 kr. til ordningen. De seneste 300.000 kr., som fonden bevilgede i 2013, var aftalt med udløb den 1. juli 2015.

Midlerne er nu næsten brugt op, og det kræver tilførsel af nye ressourcer, hvis ordningen skal fortsætte.

Gennemsnitligt har der været anvendt ca. 75.000 kr. halvårligt til støtte til kontingent og udstyr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der i Budget 2016 afsættes 150.000 kr. årligt til en fortsættelse af ordningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at 150.000 kr. til fritidsguideområdet medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Til toppen


7. Gennemgang af nuværende aftaler om kommunalt tilskud til foreninger


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget får en gennemgang af nuværende aftaler om kommunalt tilskud til foreninger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur har på foranledning af Fritids- og Kulturudvalget gennemgået kommunale tilskud til nedenstående klubber og foreninger. Tilskudden er ikke omfattet af folkeoplysningslovens regler, da de er tildelt som særlige tilskud.

 • Brønderslev Hallen
 • Brønderslev Idrætsforening
 • Brønderslev Badminton Club
 • Brønderslev Rideklub
 • Brønderslev Skytteforening
 • Tolstrup Stenum Sognecenter
 • Manna-Thise Multihus
 • Serritslev Dartklub
 • Serritslev Lokalhistoriske Arkiv.

På mødet vil tilskud og begrundelser for tilskud blive gennemgået.

Beslutning

Til udvalgets behandling fremlagde fagenheden et bilag, som beskriver de enkelte aftaler. Udvalget ønsker yderligere oplysninger vedrørende enkelte af aftalerne.

Bilaget offentliggøres med referatet af punktet.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om grundtilskud til Spar V Hallen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning om grundtilskud til Spar V Hallen i Jerslev.

Sagsfremstilling

Spar V Hallen i Jerslev ansøger om grundtilskud på minimum 175.000 kr.

Spar V Hallen er på 500 m2 og opfylder dermed ikke kravene i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller. Spar V Hallen oplyser, at de ved etableringen, kendte til forudsætningerne omkring folkeoplysningens definition af hal på 800 m2. Spar V Hallen oplyser endvidere, at de i forbindelse med ansøgning om fritidstimer og anlægstilskud tilbage i 2013 blev oplyst, at det vil være en fordel, at der skulle være en individuel tildeling.

Spar V Hallen har for 2014 og 2015 fået tildelt en driftsramme beregnet på baggrund af et forventet aktivitetsniveau. De er oplyst om, at tilskud fra 2016 og frem afventer godkendelse af Samarbejdsaftale - Tilskud til selvejende haller.

Spar V Hallen er en minihal, da både LOA (Lokale og Anlægsfonden) og DGI har anbefalet at der bygges mindre lokaler. Spar V Hallen gør i ansøgningen opmærksom på, at hallen ikke opnår tilskud til skoletimer og SFO, da Toftegårdsskolen har en hal.

Formand for bestyrelsen for Spar V Hallen har deltaget i arbejdsgruppen for udvikling af Samarbejdsaftalen - tilskud til selvejende haller og fremhæver at der ønskes en konkret stillingtagen til et fremtidigt grundtilskud på minimum 175.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur kan oplyse, at Spar V Hallen jf. folkeoplysningslovens § 25 kan opnå aktivitetstilskud og at dette opgøres via registreringer i Conventus. Opgørelse af aktivitetstimer sker med udgangspunkt i et gennemsnit for de seneste 3 år, som beskrevet i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller pkt. Variable tilskud - Fritidstimer.

Folkeoplysningslovens § 25: "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne jf. dog stk. 2, 3 og 5 til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal".

Fagenheden henleder opmærksomheden på folkeoplysningslovens § 25, stk 5:

Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

 1. egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
 2. nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
 3. væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller
 4. nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om grundtilskud til Spar V Hallen.

Beslutning

Udvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til opførelse af 3. hal ved Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om anlægs- driftstilskud til opførelse af 3. hal ved Hjallerup Idrætscenter.

Der er konkret søgt om

 • Anlægstilskud på minimum 5 mio. kr.
 • Tilsagn om kommunegaranti til hjemtagelse af størst muligt kreditforeningslån
 • Tilsagn om at multihal 3 indgår i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller, herunder tildeling af fritidstimer til godkendte folkeoplysende foreninger, på lige fod med de øvrige selvejende haller.
Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætscenter fremsender påny ansøgning om anlægs- og driftstilskud til opførelse af en 3. hal.

Hjallerup Idrætscenter oplyser, at der et stort behov for en multihal 3, idet de eksisterende halfaciliteter er meget hårdt belastede med den nuværende udlejning. Den nye skolereform har givet yderligere halbehov. Fritidsbrugerne starter deres aktiviteter senere, og presset på fritidstimerne øges. Der siges i øjeblikket nej til indefodbold og nye sportsgrene som floorball, futsal mv. samtidig med at nuværende brugere efterspørger flere haltimer.

Hjallerup Idrætscenter forventer, at der i årene fremover kommer et yderligere pres, da befolkningsgruppen af pensionister og ældre er stærkt voksende.

For at kunne realisere projektet søger Hjallerup Idrætscenter om

 • Anlægstilskud på minimum 5 mio. kr.
 • Tilsagn om kommunegaranti til hjemtagelse af størst muligt kreditforeningslån
 • Tilsagn om at multihal 3 indgår i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller, herunder tildeling af fritidstimer til godkendte folkeoplysende foreninger, på lige fod med de øvrige selvejende haller.

Hjallerup Samvirke forventes at bidrage med et anlægstilskud til projektet og der vil blive involveret en professionel fundraiser, der kan medvirke til indsamling af væsentlige beløb fra andre fonde. Det oplyses, at der er indsendt skitseprojekt til Lokale og Anlægsfonden (LOA) omfattende en større aktivitetsmæssig sammenhæng med Hjallerup Skole og mulighed for øget trafiksikkerhed for skoleelever og brugere af Hjallerup Idrætscenter.

Hjallerup Idrætscenter forventer en selvfinansiering på 3 mio. kr. og en låneoptagelse på 9 mio. kr.

Opførelse af multihal 3 er planlagt til gennemførelse i 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at tilsagn om at multihal 3 skal indgå i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller, kræver en individuel godkendelse samt forslag om finansiering af denne drift. Hvis kommende aktivitetstimer i multihal 3 omfattes jf. folkeoplysningslovens § 25 vil tilskuddet blive beregnet ud fra et gennemsnit over 3 år, som beskrevet under punkt Variable tilskud - Fritidstimer i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller.

Folkeoplysningslovens § 25: "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne jf. dog stk. 2, 3 og 5 til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal".

Fagenheden henleder opmærksomheden på folkeoplysningslovens § 25, stk 5:

Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

 1. egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
 2. nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
 3. væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller
 4. nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om opførelse af 3. hal.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti vil belaste kommunens låneramme, da der ikke er automatisk låneadgang til formålet.

Beslutning

Udvalget ønsker, at ansøgningen medtages i drøftelsen af Budget 2016.

Sten Søgaard Petersen kan anbefale projektet.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning af Flauenskjold Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning af Flauenskjold Hallen, anslået til 4.694.000 kr.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Hallen fremsender på ny ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning på 4.694.000 kr.

Projektets tilblivelse er sket gennem flere borgermøder, hvor der har været ytret ønske fra lokale borgere/brugere om en forandring af de eksisterende forhold i Flauenskjold Hallen. En forandring der kan modsvare de krav en særdeles aktiv landsbybefolkning stiller til en institution som Flauenskjold Hallen.

Bestyrelsen har samarbejdet med DGI v/Svend Lindahl om projektet, som skal gøre Flauenskjold Hallen mere tidssvarende for fremtidens brugere, som efterspørger mere individuelle og fleksible tilbud end holdsport. Rammerne for holdsport er gode, og derfor har udvidelsen koncentreret sig om anden målgruppe.

Bestyrelsen for Flauenskjold Hallen fremhæver den positive driftsøkonomi, der er i projektet. Når først projektet er realiseret vil det kunne forrentes af de flere nye borgergrupper og brugere, der ifølge hallens konsulenter, vil bruge Flauenskjold Hallen og dets fitnesscenter.

Flauenskjold Hallen er en selvejende hal, hvor driften varetages af bestyrelsen. Hallens primære brugere er Flauenskjold Idrætsforening, skole, landsbyordning og den kommunale dagpleje.

Hallen er i god bygningsmæssig stand, både udvendigt og indvendigt. Der er en sund økonomi og et højt aktivitetsniveau. Der har dog vist sig vedligeholdelses- og renoveringsopgaver omkring cafeteria, toiletter og gangarealer.

Byens motionscenter er lukket, og bygningen anvendes til andre formål.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning af Flauenskjold Hallen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti vil belaste kommunens låneramme, da der ikke er automatisk låneadgang til formålet.

Beslutning

Udvalget kan anbefale projektet.

Bilag

Til toppen


11. Arrangement med foreninger og klubber


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte dato for arrangement med kommunens klubber og foreninger.

Sagsfremstilling

Der har været indledende møde med DGI v/konsulent Lise Rødbro og Svend Lindahl.

Aftenens tema er integration i klubber og foreninger, hvor der dels vil være oplæg ved DGI, foreninger der bevidst har arbejdet med integration og erfaringsudveksling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der findes forslag til datoer ultimo september 2015 i tidsrummet kl. 17.00 - 20.00.

Beslutning

Udvalget foreslår den 29. september 2015 eller den 29. oktober 2015.

Til toppen


12. Forslag til fremtidig organisering af ledelsen af Fagenheden for Børn og Kultur


Resume

Sagsforløb: BS/FK/ØK

Direktøren for Børn og Kultur foreslår, at sekretariatslederen for Børn og Kultur får tillagt det ledelsesmæssige ansvar for fritids- og kulturområdet og får titel af fritids- og kulturchef.

Den kommende fritids- og kulturchef vil få både fritids- og kulturområdet og sekretariatet i Børn og Kultur som sit samlede ressortområde.

Sagsfremstilling

Tidligere omlægning af ledelsen i Børn og Kultur:

Direktøren for Børne- og Kulturområdet forslår, at der laves en ny organisering af ledelsen af Børne- og Kulturområdet. Fagenheden for Børn og Kultur har tidligere optimeret på ledelsesressourcerne ved, at dagtilbudschefen har overtaget ledelsen af PPR.

Motivering for forslaget om yderligere omlægning:

Arbejdet med større tværgående projekter som ”Udvikling i Fællesskaber”, Den Digitale Værktøjskasse” og ”Varige Spor” har som praksiseksempler understreget behovet for samarbejdet på tværs af organisationen i Børn og Kultur.

De videre sonderinger har motiveret ønsket om at danne en faglig enhed, der med afsæt i de pædagogiske udfordringer på hele børne- og kulturområdet, skal skabe synergi og fremme de tværfaglige indsatser.

Den faglige enhed vil komme til at bestå af nuværende konsulenter, og der er derfor ikke tale om en udvidelse af personaleressourcerne. De enkelte konsulenter vil fortsat skulle løse opgaver i relation til den chef og det fagområde, hvor de pt. er ansat. Der sigtes mod at samle enheden fysisk.

Den faglige enhed etableres fra den 1. august 2015 og forankres hos skolechefen.

Der har fra Fritids- og Kulturudvalget været et ønske om at optimere indsatsen på fritids- og foreningsområdet med ansættelse af en fritidskonsulent. Dvs. at den tidligere fritids- og kulturkonsulentstilling, hvor stillingsindholdet i høj grad tog udgangspunkt i kulturområdet ændres, så stillingsindholdet i højere grad målrettes fritids- og foreningslivet. Fritidskonsulenten vil samtidig kunne være forbindelsesleddet mellem fritidslivet og kommunens dagtilbud og skoler. Den kommende fritidskonsulent forventes ansat i efteråret 2015 og tilknyttes den faglige enhed.

For fortsat at imødekomme behovet fra kulturområdet foreslås det, at den nuværende sekretariatsleder i Børn og Kultur gøres til fritids- og kulturchef og fortsat leder af FAS (Faglig Administrativ Support). Sekretariatslederen har sin nuværende stillingsbeskrivelse fokus på fritids- og kulturområdet og ansvar for den administrative del i forhold til dette område.

Dele af tidligere kulturtilbud er for indeværende tillagt Kulturskolen og Biblioteket.

Fritids- og kulturchefstillingen vil blive indplaceret på niveau 3, hvilket er samme niveau som sekretariatslederstillingen.

Stillingsændringen vil betyde, at de decentrale ledere for henholdsvis Biblioteket, Kulturskolen og Ungdomsskolen vil referere til fritids- og kulturchefen.

Fremtidig organisering af ledelsen i Børn og Kultur:

Den nye organisering i Børn og Kultur vil se således ud:

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslaget til fremtidig organisering af ledelsen i fagenheden.

Fremsendes til Fritids- og Kulturudvalget til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Besøg hos Brønderslev Idrætsforening
 • Museerne i Brønderslev Kommune
 • Fritidsprisen
Beslutning

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 21. august 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer